Inleiding Actuele Verkeersgegevens (AVG)

Inleiding Actuele Verkeersgegevens (AVG)

Inleiding

Bij AVG worden door de NDW periodiek (levering op uiterlijk 60 seconde na de meetminuut) gegevens geleverd op basis van de ruim 33.000 meetlocaties in Nederland. Op dit moment betreft dit de volgende soorten gegevens:

 • Intensiteit
 • Snelheid
 • Reistijd
 • Wachtrijen

Intensiteiten en snelheden worden gemeten op meetpunten, en reistijden worden gemeten op meetvakken. De locatie en configuratie van deze meetpunten en meetvakken worden beschreven als Configuratiegegevens AVG in de zogenoemde meetlocatietabel. Deze meetlocatietabel wordt elke dag geupdate om 13:00 uur en als open data beschikbaar gesteld op opendata.ndw.nu als measurement_current.xml. Tevens staat de update met eventuele aanpassingen voor de volgende dag klaar (measurement.xml), maar voor een afnemende partij is dit bestand niet relevant.

De Configuratiegegevens worden dus apart geleverd naast de periodiek geleverde gegevens op het gebied van snelheden, intensiteiten, reistijden en wachtrijen. Deze bestanden bevatten dan ook een verwijzing naar de configuratiegegevens. Voor de codering van de configuratie en van de periodiek geleverde gegevens zijn keuzes gemaakt in het Nederlands profiel DATEX II. Deze worden hieronder en in de verschillende voorbeelden bij de datadiensten toegelicht.

Configuratiegegevens

Het configuratiebestand voor de AVG bevat voor alle locaties waar gemeten wordt de volgende informatie:

 • Meetlocatie configuratie
 • Meetlocatie locatiereferentie

Voor wachtrijen is specifieke wachtrij-gerelateerde informatie toegevoegd met een extensie binnen het Nederlands Profiel DATEX II (zie hiervoor ook de datadienst snelheden en intensiteiten).

Meetlocaties

Voor alle meetlocaties in het configuratie bestand worden in ieder geval de volgende generieke gegevens beschreven:

 • Meetlocatie referentie
 • Versie van de configuratie
 • Bij de meting gebruikte techniek
 • Gebruikte rekenmethode

Daarnaast worden er per soort meetlocatie specifieke eigenschappen, en de locatiereferentie beschreven. Zoals eerder aangegeven kennen de AVG twee soorten meetlocaties waarvoor een locatiereferentie wordt opgenomen:

 • (combinaties van) meetpunten waarbij op een dwarsdoorsnede van (de) rijstro(o)k(en) gemeten wordt (intensiteiten, snelheden, wachtrijen)
 • meetvakken waarbij tussen twee dwarsdoorsneden op de rijbaan (in voorkomende gevallen ook “(de) rijstr(o)ok(en)”)) gemeten wordt (reistijden, wachtrijen).

Van beide soorten meetlocaties is extra informatie en een voorbeeld opgenomen hoe de meetlocatie configuratie en locatiereferentie zijn ingevuld volgens het Nederlands profiel DATEX II.

Voor meer informatie over de opbouw van de MeasurementSiteTablePublication kun je hier klikken.

Locatiereferenties bij Actuele Verkeersgegevens

In de locatiereferentie bij Actuele verkeersgegevens (AVG) is het enkel toegestaan gebruik te maken van VILD punten. Voor snelheden, intensiteiten en reistijden mag enkel gebruikt gemaakt worden van zogenaamde punt-locatie typen. Deze worden gekenmerkt door een typeaanduiding beginnend met de letter P, gevolgd door een numerieke aanduiding.

Waarschuwing

Alle punt-locatie typen zijn toegestaan, behalve: P2.1, P3.3 t/m P3.12, P3.15, P3.18, P3.20 t/m P3.27, P3.29 t/m P3.37, P3.46, P5.0 t/m P5.5.

Voor wachtrijen geld dat deze informatie altijd betrekking heeft op een weglocatie voorzien van een systeem dat het verkeer reguleerd, niet op een snelweg. Daarom dient de wachtrij altijd gedefinieerd te worden met één van de volgende punt-locatie typen:

P1.11 Kruising
P1.12 Aansluiting
P1.3 Afrit
P1.9 Verkeersplein
P3.1 Tunnel
P3.2 Brug
P3.40 Aquaduct
P3.41 Sluis
P3.43 Spoorwegovergang
P3.45 Veer

Periodiek geleverde gegevens

Over de locaties die opgenomen zijn in het configuratiebestand worden periodiek meetgegevens geleverd. Deze gegevens bestaan, per meetlocatie waarover gegevens worden geleverd, uit de volgende onderdelen:

 • Referentie naar het configuratiebestand
 • (Optioneel) tijdelijke afwijking van meetlocatie configuratie
 • Gemeten gegevens

Voorbeelden hiervan zijn te vinden bij de verschillende AVG datadiensten:

Gegevensuitwisseling en DATEX II

De verkeersberichten worden uitgewisseld op basis van DATEX II, de Europese standaard voor de vastlegging en uitwisseling van verkeersgegevens. Hiervoor wordt het DATEX II class D2LogicalModel gebruikt. Voor de AVG datadiensten is zowel Push (het aanleverende systeem initieert de verzending van gegevens) als een Pull (het afnemende systeem initieert de verzending) mechanisme beschikbaar. Meer informatie over systeeminterfaces en het DATEX II class D2LogicalModel is in het Nederlands profiel Datex II terug te vinden.

Voor de configuratie- en periodieke gegevens wordt in de Datex II structuur de specialisatie (xsi:type) van PayloadPublication gebruikt. Actuele verkeersgegevens worden uitgeleverd in de MeasuredDataPublication (MDP). Deze publicatie is opgebouwd uit alle, in de MeasurementSiteTablePublication opgenomen, meetlocaties. Per meetlocatie is een element siteMeasurements gevuld met de unieke identificatie van de measurementSiteRecord, de gemeten informatie en het tijdstip waarop de meting heeft plaatsgevonden. Indien beschikbaar wordt ook aanvullende informatie opgenomen zoals het aantal waarnemingen dat gebruikt is om tot de waarde te komen en de standaardafwijking van de huidige waarde. De MDP is een specialisatie van PayloadPublication, deze specialisatie wordt aangegeven door het attribuut xsi:type van element payloadPublication de waarde “MeasuredDataPublication” te geven. De structuur op het hoogste niveau is als volgt:

../../_images/specialisatie_measureddatapublication.png

Voor meer informatie over de elementen in bovenstaande figuur ga naar specialisatie**MeasuredDataPublication**.