Datadienst Snelheden en intensiteiten

Datadienst Snelheden en intensiteiten

Inleiding

De datadienst snelheden en intensiteiten bevat minuutgegevens over snelheden, intensiteiten (de laatste vaak onderverdeeld naar voertuigcategorie) en wachtrij informatie. Deze gegevens worden bepaald met puntmetingen en/of VRI’s. De levering geschiedt op uiterlijk seconde 60 na de meetminuut.

De datadienst bevat de som van het aantal gemeten voertuigen per rijstrook per meetpunt. De meetperiode bedraagt één minuut en de geleverde waarde is een omrekening van deze minuutgegevens naar één uur. Afhankelijk van de bepalingen van de desbetreffende wegbeheerder zal de output een verdeling over voertuigcategorieën weergeven.

De bestanden worden als open data beschikbaar gesteld op opendata.ndw.nu als trafficspeed.xml (periodieke gegevens met betrekking tot snelheden, intensiteit en wachtrijen) en measurement_current.xml (configuratie gegevens van de meetvakken).

Voor meer informatie over de opbouw van de MeasurementSiteTablePublication (measurement_current.xml) kun je hier klikken.

Structuur en inhoud

Algemeen

De datadienst Snelheden en intensiteiten behoort tot de actuele verkeersgegevens. Hiervoor wordt in de Datex II structuur de specialisatie (xsi:type) MeasuredDataPublication van PayloadPublication gebruikt.

In de onderstaande afbeelding is de hoofdstructuur weergegeven.

../../../_images/specialisatie_measureddatapublication.png

In de het onderstaande voorbeeld wordt het gebruik van de belangrijkste elementen in deze datadienst toegelicht.

Voorbeeld

Het bestand/soap bericht met de periodieke gegevens van reistijden start met de standaard DatexII elementen voor de levering (zie voorbeeld XML hieronder). Het element exchange wordt gebruikt om parameters uit te wisselen die gerelateerd zijn aan de levering, in dit geval de details van de toeleverende partij.

Element Toelichting
exchange Het element wordt gebruikt om gegevens gerelateerd aan de levering uit te wisselen
supplierIdentification beschrijft de versturende/aanleverende partij
<d2LogicalModel xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" modelBaseVersion="2" xmlns="http://datex2.eu/schema/2/2_0">
 <exchange>
  <supplierIdentification>
   <country>nl</country>
   <nationalIdentifier>NLNDW</nationalIdentifier>
  </supplierIdentification>
 </exchange>
 <payloadPublication lang="nl" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:type="MeasuredDataPublication">
  <publicationTime>2017-08-09T08:52:40.008Z</publicationTime>
  <publicationCreator>
   <country>nl</country>
     <nationalIdentifier>NLNDW</nationalIdentifier>
  </publicationCreator>
  <measurementSiteTableReference targetClass="MeasurementSiteTable" version="960" id="NDW01_MT"/>
  <headerInformation>
   <confidentiality>noRestriction</confidentiality>
   <informationStatus>real</informationStatus>
  </headerInformation>
 ..
 </payloadPublication>
</d2LogicalModel>

In het bovenstaande voorbeeld is met het attribuut xsi:type van de PayloadPublication aangegeven dat gebruik is gemaakt van de specialisatie “MeasuredDataPublication”. Daarnaast zijn de volgende elementen gebruikt waarmee extra informatie over de gegevenslevering wordt verstrekt .

Element Toelichting
payloadPublication Element bevat de daadwerkelijke levering van gegevens
publicationTime Datum en tijd waarop de payloadPublication is gemaakt
publicationCreator Partij die publicatie samenstelt
country Land van de samenstellende partij
nationalIdentifier Identificatie samenstellende partij
measurementSiteTableReference Verwijzing naar de measurementSiteTable
headerInformation Geeft status en vertrouwelijkheidsinformatie
confidentiality Vertrouwelijkheid van de geleverde informatie
informationStatus Status van de geleverde informatie

De daadwerkelijke meetgegevens zijn terug te vinden in het element siteMeasurements (zie XML voorbeeld hieronder). De verwijzing naar de meetlocatie binnen de measurementSiteTable gebeurt door middel van de attributen van het element measurementSiteReference. Daarnaast wordt de starttijd van de meetminuut aangegeven in measurementTimeDefault.

Waarschuwing

Het element measurementTimeDefault geeft altijd de startijd aan van de meetminuut.

<siteMeasurements xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<measurementSiteReference id="PZH01_MST_0661_01" version="3" targetClass="MeasurementSiteRecord" />
<measurementTimeDefault>2017-11-15T14:11:00Z</measurementTimeDefault>
 <measuredValue index="1">
  <measuredValue>
   <basicData xsi:type="TrafficFlow">
    <vehicleFlow supplierCalculatedDataQuality="0">
     <dataError>true</dataError>
     <vehicleFlowRate>0</vehicleFlowRate>
    </vehicleFlow>
   </basicData>
  </measuredValue>
 </measuredValue>
</siteMeasurements>
Element Toelichting
siteMeasurements Bevat de gemeten verkeersgegevens
measurementSiteReference Referentie naar de in de measurementSiteTable opgenomen meetlocatie
measurementTimeDefault Starttijd van de periode (meetminuut) waarover meetgegevens worden geleverd

De verkeersgegevens voor een meetpunt worden vastgelegd in één of meer measuredValue (hoofd)elementen. Elk element verwijst (middels het verplichte attribuut index) naar de bijbehorende measurementSpecificCharacteristics. Het element heeft zelf één verplicht element, measuredValue (subelement), en één optioneel element measuredValueExtension (niet gebruikt in voorbeeld).

Element Toelichting
measuredValue (hoofdelement) Verkeersgegevens voor een meetpunt
measuredValue (subelement) subelement van measuredValue
measuredValueExtension subelement van measuredValue

De gemeten waarde en de typering van de waarde zelf wordt vastgelegd in de specialisaties van het element basicData. In het geval van de datadienst snelheden en intensiteiten worden de volgende specialisaties gebruikt:

TrafficFlow Intensiteit wordt doormiddel van de specialisatie TrafficFlow gecodeerd
TrafficSpeed Sneldheidsgegevens worden doormiddel van TrafficSpeed gecodeerd
TrafficStatus Wachtrijen worden doormiddel van de specialisatie Trafficstatus gecodeerd

In het code voorbeeld hierboven betreft het de specialisatie “TrafficFlow” voor code voorbeelden en de betreffende elementen van de andere twee specialisaties kun je doorklikken op de specialisatiebenamingen hieronder.

Code voorbeeld "TrafficSpeed"
Code voorbeeld "TrafficStatus"

Binnen het element basicData wordt om de intensiteit van een meetlocatie te rapporteren gebruik gemaakt van het element vehicleFlow. Het element vehicleFlow overerft de attributen van VehicleFlowValue en DataValue. Het element vehicleFlow breidt de attributen uit met het attribuut vehicleFlowRate. De attributen numberOfInputValuesUsed en standardDeviation worden niet gebruikt in deze specialisatie.

Bij een eventuele foutieve meting wordt het subelement dataError gebruikt om dit aan te geven. Over de wijze hoe dit wordt gedaan klik hier. Daarnaast is de referentiewaarde opgenomen binnen het element basicDataReferenceValue in de measuredValueExtension. Een typering van de referentiewaarde vindt plaats met behulp van het element referenceValueType. Daarnaast is de structuur van basicData overgenomen onder travelTimeData om de referentiewaarde mee aan te geven.

Hieronder wordt een overzicht gegeven van de subelementen van het element measuredValue met “TrafficFlow” als specialisatie van het subelement basicData.

Element Toelichting
basicData De specialisatie TrafficFlow van basicData bevat de basis meetgegevens
vehicleFlow Indicatie van de wijze waarop het meetgegeven is bepaald
dataError Geeft aan dat geen, of geen betrouwbare gegevens, geleverd kunnen worden door het meetpunt.
vehicleFlowRate Het aantal voertuigen dat gedurende een uur het punt zou passeren op basis van meetperiode.

De opbouw van de specialisatie “TrafficSpeed” (snelheid) van basicData kent de volgende elementen:

Element Toelichting
basicData De specialisatie TrafficSpeed van basicData bevat de basis meetgegevens
averageVehicleSpeed Element wordt gebruikt voor rapporteren puntsnelheid van een meetlocatie
dataError Geeft aan dat geen, of geen betrouwbare gegevens, geleverd kunnen worden door het meetpunt.
speed Gemiddelde snelheid detectiepunt in KM per uur

De opbouw van de specialisatie “TrafficStatus” (wachtrijen) van basicData kent de volgende elementen:

Element Toelichting
basicData De specialisatie TrafficStatus van basicData bevat de basis meetgegevens
trafficStatus Element om de wachtrij van een meetlocatie te rapporteren
dataError Geeft aan dat geen, of geen betrouwbare gegevens, geleverd kunnen worden door het meetpunt.
trafficStatusValue Kwalitatieve beschrijving van de doorstroming van het verkeer
trafficStatusValueExtension Het element bevat extra elementen die nodig zijn om een wachtrij te omschrijven