Element situation

Element situation

Het element situation beschrijft een situatie op de weg, een groep logisch bij elkaar horende situaties of een objectstatus (van bijvoorbeeld bruggen of spitsstroken). Een situation heeft twee verplichte attributen: id en version. Daarnaast bevat een situation ook de verplichte elementen overallSeverity, situationVersionTime, headerInformation en verplicht één of meer keren een situationRecord. Het element relatedSituation (een element dat meerdere keren kan voorkomen) is optioneel.

../../_images/element_situation.png

Voor meer informatie over het element situationRecord en onderliggende attributen en elementen, kijk hier.

Attributen

id

Een situation krijgt van de dataprovider een id dat uniek in de tijd is. Dit wil zeggen dat een situatie bij het ontstaan een id krijgt dat nog niet eerder aan enige andere actieve of gepasseerde situatie is toegekend. Het id blijft hetzelfde zolang de situatie actief is. Het attribuut id is ingevuld in een formaat waarmee enkel de unieke situatie wordt aangeduid. Het opnemen van aanvullende informatie in de id wordt niet toegestaan.

Type: Verplicht Domein
String Ja Uitleg id prefix

version

Versie van de van toepassing zijnde situation. Een situation kan gedurende het bestaan meerdere keren worden gewijzigd. Elke wijziging wordt voorzien van een versienummer dat minimaal 1 hoger is dan het vorige versienummer. De eerste versie van een situation is normaal gesproken versie 1. In specifieke gevallen, bijvoorbeeld bij werkzaamheden, kan het voorkomen dat het versienummer hoger is bij aanvang.

Type: Verplicht Domein
String Ja >= 1
Voorbeeld
<situation version="4" id="NLRWS_NLSIT002133332">
 ..
</situation>

Elementen

Element overallSeverity

In dit element is door de wegbeheerder aangegeven in welke mate een situatie een (ernstige) verstoring oplevert voor het verkeer

Type: Verplicht Domein
SeverityEnum Ja
highest
high
medium
low
lowest
none
unknown
Voorbeeld
<situation version="3" id="NLRWS_NLSIT002133328">
 <overallSeverity>lowest</overallSeverity>
 ..
</situation>

Element relatedSituation

Soms hebben verschillende situaties met elkaar te maken. Bijvoorbeeld als bij elkaar horende werkzaamheden op verschillende locaties worden uitgevoerd. Dergelijke situaties verwijzen naar elkaar middels dit niet-verplichte element. Dit element drukt geen hierarchie uit: alle aan elkaar gerelateerde situaties verwijzen door middel van één of meer elementen relatedSituation naar elkaar.

Notitie

Binnen het Nederlands profiel DATEX II is afgesproken dat er altijd van beide gerelateerde situaties naar elkaar verwezen wordt. Dit geldt ook als er al een relatie tussen onderliggende situationRecords is gelegd middels het element cause.

Dit element heeft geen sub elementen, de relaties worden uitgedrukt in de vorm van drie verplichte attributen.

Attributen

id

Identificatie van de van toepassing zijnde situation

Type: Verplicht Domein
String Ja Geldig id

version

Het attribuut version verwijst naar de versie van de situatie die gerelateerd is aan de huidige situatie. Hiermee is het mogelijk een rechtstreekse koppeling te maken tussen de specifieke versies van de situatie. Indien de verwijzing gebruikt wordt om enkel een koppeling aan te geven tussen situaties dient de waarde “last” gebruikt te worden. Met deze waarde wordt aangegeven dat de meest recente versie van de gerelateerde situatie bedoeld wordt.

Type: Verplicht Domein
String Ja Verwijzing naar versie van de situatie of de waarde “last” zie ook beschrijving.

targetClass

Waarde waarmee de klasse wordt benoemd waarnaar verwezen wordt.

Type: Verplicht Domein
String Ja Situation

Voorbeeld

<situation version="3" id="NLRWS_NLSIT002133328">

 <relatedSituation targetClass="Situation" id="RWS01_NLSIT0021433235" version="2"/>
 ..
</situation>

Element situationVersionTime

Het tijdstip in gecoördineerde wereldtijd (UTC), Zulu notatie, dat de betreffende versie actief werd bij de data provider.

Type: Verplicht Domein
DateTime Ja | Datum en tijd als UTC (Zulu notatie)

Voorbeeld

<situation version="1" id="NLRWS_NLSIT002133327">
 ..
 <situationVersionTime>2017-04-07T09:06:30Z</situationVersionTime>
 ..
</situation>

Element headerInformation

Het element headerInformation bestaat uit twee verplichte subelementen waarin de vertrouwelijkheid van de informatie wordt aangegeven en de status van de geleverde informatie.

Subelementen voor headerInformation

Element confidentiality

Met dit element wordt aangegeven of het wel of niet om vertrouwelijke informatie gaat.

Type: Verplicht Domein
ConfidentialityValueEnum Ja
noRestriction
restrictedToAuthorities
Element informationStatus

In dit element wordt de status van de geleverde informatie aangegeven.

Type: Verplicht Domein
InformationStatusEnum Ja real

Voorbeeld

<situation version="3" id="NLRWS_NLSIT002133328">
 ..
 <headerInformation>
    <confidentiality>noRestriction</confidentiality>
    <informationStatus>real</informationStatus>
 </headerInformation>
 ..
</situation>