Element basicData (specialisatie TrafficSpeed)

Element basicData (specialisatie TrafficSpeed)

Het element basicData wordt met het attribuut xsi:type gespecialiseerd naar het type gegeven (intensiteit, snelheid, reistijd, wachtrij). Voor snelheid wordt het xsi:type “TrafficSpeed” gebruikt. Naast de optionele subelementen van het basistype basicData maakt voor deze specialisatie het volgende verplichte subelement onderdeel uit van de structuur: averageVehicleSpeed.

Het onderstaande schema geeft de structuur weer van basicData:

../../../../_images/element_trafficspeed.png
Type: Verplicht Domein
NVT Ja NVT

Attributen

xsi:type

Type: Verplicht Domein
String Ja TrafficSpeed

averageVehicleSpeed

Om de puntsnelheid van een meetlocatie te rapporteren wordt gebruik gemaakt van het element avarageVehicleSpeed. Het element avarageVehicleSpeed neemt de attributen en elementen over van SpeedValue en DataValue. Het element avarageVehicleSpeed breidt deze attributen en elementen uit met één extra, te weten “speed” en neemt het element dataError over van het basistype DurationValue en DataValue. Concreet bevat avarageVehicleSpeed de subelementen speed (verplicht) en dataError (optioneel). Daarnaast bevat avarageVehicleSpeed de volgende attributen:

  • computationalMethod
  • numberOfIncompleteInputs
  • numberOfInputValuesUsed
  • standardDeviation
  • supplierCalculatedDataQuality

Hieronder volgt een korte toelichting op attributen die meegegeven kunnen worden.

Attributen

computationalMethod Met dit attribuut kan de gebruikte rekenmethode aangegeven worden. Dit attribuut is verplicht indien de gebruikte methode afwijkt van de standaard methode zoals in de MeasurementSiteTable is opgenomen. Voor het attribuut gelden de volgende voorgedefinieerde domeinwaarden:

arithmeticAverageOfSamplesBasedOnAFixedNumberOfSamples
Rekenkundig gemiddelde over een vaste hoeveelheid waarden, met andere woorden: A = (v1 + v2 + … + vn) / n, met n vast
arithmeticAverageOfSamplesInATimePeriod
Rekenkundig gemiddelde over de waarden in een vaste tijdperiode. => H = n / (1/v1 + 1/v2 + … + 1/vn), met n variabel
harmonicAverageOfSamplesInATimePeriod
Harmonisch gemiddelde over de waarden in een vaste tijdperiode.
medianOfSamplesInATimePeriod
Mediaan van de waarden in een vaste periode, wat betekent dat de helft van de waarden in die periode kleiner of gelijk aan mediaan M is
movingAverageOfSamples
Voortschrijdend gemiddelde over waarden. => At=1 = ((n-1) * (At=0/n) + vn)/n, met n vast

Type: Verplicht Domein
ComputationMethodEnum Onder voowaarden
arithmeticAverageOfSamplesBasedOnAFixedNumberOfSample
arithmeticAverageOfSamplesInATimePeriod
harmonicAverageOfSamplesInATimePeriod
medianOfSamplesInATimePeriod
movingAverageOfSamples

numberOfIncompleteInputs

Met dit attribuut wordt het aantal incomplete waarneming binnen de meetperiode aangegeven. Dit zijn bijvoorbeeld voertuigen die wel gedetecteerd zijn bij binnenkomst, maar niet bij vertrek van een detectie zone. Dit attribuut dient verplicht gebruikt te worden indien het beschikbaar is, en het relevant is voor de gebruikte meetmethode.

Type: Verplicht Domein
Nonnegative Onder voowaarden >=0

numberOfInputValuesUsed

Met dit attribuut wordt het aantal waarnemingen dat is gebruikt in een meetperiode om een waarde te bepalen aangegeven. Dit aantal kan dus afwijken van het totaal aantal waarnemingen in de meetperiode. Dit attribuut dient verplicht gebruikt te worden indien het beschikbaar is, en het relevant is voor de gebruikte meetmethode.

Type: Verplicht Domein
Nonnegative Onder voowaarden >=0

standardDeviation

Met dit attribuut wordt de spreiding van de individuele waarnemingen aangegeven gedurende de meetperiode. Dit attribuut is verplicht, behalve voor intensiteiten, indien de meting gebaseerd is op meer dan 1 voertuig.

Type: Verplicht Domein
Float Onder voowaarden >=0

supplierCalculatedDataQuality

Met dit attribuut wordt de toegekende kwaliteitsindicator aangegeven. Dit attribuut wordt verplicht ingevuld indien de kwaliteitindicator afwijkt van de kwaliteitindicator zoals in de MeasurementSiteTable is opgenomen.

Type: Verplicht Domein
Percentage Onder voowaarden >=0, <=100

Subelementen van het element avarageVehicleSpeed

Element speed

De gemiddelde snelheid behorende bij een detectiepunt in kilometer per uur.

Type: Verplicht Domein
KilometresPerHour Ja >= 0, -1

dataError

Met het element dataError kan aangegeven worden dat er geen, of geen betrouwbare gegevens, geleverd kunnen worden door het meetpunt.

Notitie

In het geval dat er geen betrouwbare gegevens zijn geleverd krijgt het element dataError de waarde “true” en het element duration de waarde “-1”.

Type: Verplicht Domein
Boolean Nee true, false