Element basicData (specialisatie TrafficStatus)

Element basicData (specialisatie TrafficStatus)

Het element basicData wordt met het attribuut xsi:type gespecialiseerd naar het type gegeven (intensiteit, snelheid, reistijd, wachtrij). Voor wachtrijen wordt het xsi:type “TraffelStatus” gebruikt. Naast de optionele subelementen van het basistype basicData maken voor deze specialisatie het volgende verplichte subelement onderdeel uit van de structuur: trafficStatus.

Het onderstaande schema geeft de structuur weer van basicData: .. image:: /pictures/element_trafficstatusvalue.png

Type: Verplicht Domein
NVT Ja NVT

Attributen

xsi:type

Type: Verplicht Domein
String Ja TravelStatus

trafficStatus

Om de wachtrij van een meetlocatie te rapporteren wordt gebruik gemaakt van het element trafficStatus. Het element trafficStatus neemt de attributen en elementen over van TrafficStatusValue en DataValue. Het element trafficStatus breidt deze attributen en elementen uit met twee extra, te weten trafficStatusValue en trafficStatusValueExtension. Daarnaast wordt het element dataError overgenomen van het basistype TrafficStatusValue en DataValue. Concreet bevat trafficStatus de subelementen trafficStatusValue (verplicht), trafficStatusValueExtension (verplicht) en dataError (optioneel). Het element trafficStatus zelf bevat de volgende attributen:

  • computationalMethod
  • numberOfIncompleteInputs
  • numberOfInputValuesUsed
  • standardDeviation
  • supplierCalculatedDataQuality

Hieronder volgt een korte toelichting op attributen die meegegeven kunnen worden.

Attributen

computationalMethod Met dit attribuut kan de gebruikte rekenmethode aangegeven worden. Dit attribuut is verplicht indien de gebruikte methode afwijkt van de standaard methode zoals in de MeasurementSiteTable is opgenomen. Voor het attribuut gelden de volgende voorgedefinieerde domeinwaarden:

arithmeticAverageOfSamplesBasedOnAFixedNumberOfSamples
Rekenkundig gemiddelde over een vaste hoeveelheid waarden, met andere woorden: A = (v1 + v2 + … + vn) / n, met n vast
arithmeticAverageOfSamplesInATimePeriod
Rekenkundig gemiddelde over de waarden in een vaste tijdperiode. => H = n / (1/v1 + 1/v2 + … + 1/vn), met n variabel
harmonicAverageOfSamplesInATimePeriod
Harmonisch gemiddelde over de waarden in een vaste tijdperiode.
medianOfSamplesInATimePeriod
Mediaan van de waarden in een vaste periode, wat betekent dat de helft van de waarden in die periode kleiner of gelijk aan mediaan M is
movingAverageOfSamples
Voortschrijdend gemiddelde over waarden. => At=1 = ((n-1) * (At=0/n) + vn)/n, met n vast

Type: Verplicht Domein
ComputationMethodEnum Onder voowaarden
arithmeticAverageOfSamplesBasedOnAFixedNumberOfSample
arithmeticAverageOfSamplesInATimePeriod
harmonicAverageOfSamplesInATimePeriod
medianOfSamplesInATimePeriod
movingAverageOfSamples

numberOfIncompleteInputs

Met dit attribuut wordt het aantal incomplete waarneming binnen de meetperiode aangegeven. Dit zijn bijvoorbeeld voertuigen die wel gedetecteerd zijn bij binnenkomst, maar niet bij vertrek van een detectie zone. Dit attribuut dient verplicht gebruikt te worden indien het beschikbaar is, en het relevant is voor de gebruikte meetmethode.

Type: Verplicht Domein
Nonnegative Onder voowaarden >=0

numberOfInputValuesUsed

Met dit attribuut wordt het aantal waarnemingen dat is gebruikt in een meetperiode om een waarde te bepalen aangegeven. Dit aantal kan dus afwijken van het totaal aantal waarnemingen in de meetperiode. Dit attribuut dient verplicht gebruikt te worden indien het beschikbaar is, en het relevant is voor de gebruikte meetmethode.

Type: Verplicht Domein
Nonnegative Onder voowaarden >=0

standardDeviation

Met dit attribuut wordt de spreiding van de individuele waarnemingen aangegeven gedurende de meetperiode. Dit attribuut is verplicht, behalve voor intensiteiten, indien de meting gebaseerd is op meer dan 1 voertuig.

Type: Verplicht Domein
Float Onder voowaarden >=0

supplierCalculatedDataQuality

Met dit attribuut wordt de toegekende kwaliteitsindicator aangegeven. Dit attribuut wordt verplicht ingevuld indien de kwaliteitindicator afwijkt van de kwaliteitindicator zoals in de MeasurementSiteTable is opgenomen.

Type: Verplicht Domein
Percentage Onder voowaarden >=0, <=100

Subelementen van het element trafficStatus

Element dataError

Met het element dataError kan aangegeven worden dat er geen, of geen betrouwbare gegevens, geleverd kunnen worden door het meetpunt.

Notitie

In het geval dat er geen betrouwbare gegevens zijn geleverd krijgt het element dataError de waarde “true” en het element duration de waarde “-1”.

Type: Verplicht Domein
Boolean Nee true, false

Element trafficStatusValue

Het element trafficStatusValue is verplicht vanuit de DATEX II standaard. Voor het gebruik zijn een aantal regels afgesproken.

De volgende domeinwaarden worden gebruikt:

Waarde Toelichting
congested In geval een gedecteerde wachtrij langer is dan de leegloop in de groencyclus kan afhandelen
freeflow
In geval gedecteerd wordt dat er geen wachtrij aanwezig is;
of indien het systeem kan bepalen dat er wel een wachtrij is, maar geen sprake van vertraging omdat de wachtrij leegloopt in de volgende groencyclus.
unknown Indien de verkeerslichten op knipperen staan, wordt dit aangegeven met unknown.

Notitie

Binnen het Nederlands Profiel DATEX II is afgesproken dat de kwantitatieve informatie wordt gegeven in de elementen queueLength en numberOfVehiclesWaiting van de extensie trafficStatusValueExtended. De informatie daarin gegeven is de te gebruiken informatie.

Indien geen informatie beschikbaar is, wordt voor betreffende meetlocatie geen informatie verstrekt.

Type: Verplicht Domein
trafficStatusEnum Ja Zie hierboven

Element trafficStatusValueExtension

Het element trafficStatusValueExtension bevat extra elementen die worden gebruikt om een wachtrij te beschrijven. De structuur is als volgt:

../../../../_images/element_trafficstatusvalueextension.png

Subelementen van trafficStatusValueExtension