Element measurementSiteRecord

Element measurementSiteRecord

Per meetlocatie is een element van MeasurementSiteRecord opgenomen. Het element bevat een exacte beschrijving van één meetlocatie. Hierbij is opgenomen waar de meetlocatie zich bevindt en wat voor type gegevens er worden gemeten. De structuur van dit element is als volgt:

../../../../_images/element_measurementsiterecord.png

Het element measurementSiteRecord kent twee verplichte attributen, id en version, en een aantal elementen.

Attributen

measurementSiteRecord.id

Met het attribuut id wordt een naam (identificatie) toegekend aan een meetlocatie. Deze meetlocatie behoudt noormaalgesprokennhetzelfde id gedurende de gehele levenscyclus. Als de eigenschappen van een meetlocatie ingrijpend veranderen, wordt er voor de betreffende meetlocatie een nieuw record (en dus ook een nieuw id) aangemaakt.

Dit doet zich bijvoorbeeld voor als:

  • Andere gegevenstypen toegevoegd worden;
  • het aantal rijstroken en/of categorieën veranderd;
  • locatie meer dan 50 meter verplaatst;
  • andere wijzigingen optreden die het blijven gebruiken van dezelfde id ongewenst maken.

Notitie

Binnen het Nederlandse profiel Datex II is afgesproken dat de naam begint met de waarde van measurementSiteTable.id, gevolgd door een ‘_’ en daarna een door de data provider toegekende waarde.

Type: Verplicht Domein
String Ja Zie uitleg hierboven

measurementSiteRecord.version

Elke wijziging in de invulling van het element measurementSiteRecord (de eigenschappen van een meetlocatie) leidt tot een nieuwe versie van de (definitie van die) meetlocatie. Dit betekent dat het attribuut version met 1 wordt opgehoogd en dat het tijdstip in het element measurementSiteRecordVersionTime wordt aangepast.

Type: Verplicht Domein
String Ja >=1

Element measurementSiteRecordVersionTime

Op het moment dat het attribuut measurementSiteRecord.version wordt aangepast (nummer opgehoogd) wordt het element measurementSiteRecordVersionTime overeenkomstig aangepast.

Type: Verplicht Domein
DateTime Ja Datum en tijd in UTC (Zulu notatie)

Element computationMethod

Het element computationMethod beschrijft de rekenmethode die gebruikt wordt bij het berekenen van de waardes die voor deze meetlocatie worden afgegeven. Het element kent de volgende mogelijke waardes:

Domeinwaarde  
arithmeticAverageOfSamplesBasedOnAFixedNumberOfSamples rekenkundig gemiddelde over een vaste hoeveelheid waarden, met andere woorden: A = (v1 + v2 + … + vn) / n, met n vast
arithmeticAverageOfSamplesInATimePeriod rekenkundig gemiddelde over de waarden in een vaste tijdperiode, met andere woorden: A = (v1 + v2 + … + vn) / n, met n variabel
harmonicAverageOfSamplesInATimePeriod harmonisch gemiddelde over de waarden in een vaste tijdperiode, met andere woorden: H = n / (1/v1 + 1/v2 + … + 1/vn), met n variabel
medianOfSamplesInATimePeriod mediaan van de waarden in een vaste periode, wat betekent dat de helft van de waarden in die periode kleiner of gelijk aan mediaan M is
movingAverageOfSamples voortschrijdend gemiddelde over waarden, met andere woorden: At=1 = ((n-1) * (At=0/n) + vn)/n, met n vast
Type: Verplicht Domein
ComputationMethodEnum Ja zie hierboven

Element measurementEquipmentReference

In dit element kan de data provider, middels een eigen referentie, aangeven welk type apparatuur voor deze meetlocatie wordt gebruikt.

Type: Verplicht Domein
String Nee zie hierboven

Element measurementEquipmentTypeUsed

Middels dit element kan in worden aangegeven met welk type apparatuur de meetlocatie is uitgerust.

Domeinwaarde  
anpr herkenning van kentekens
bluetooth passages van bluetooth apparatuur
fcd floating car data
infrarood infrarooddetectie
laser laserdetectie
lus detectie middels lussen in het wegdek
microwave microgolfdetectie
radar radardetectie
telslang detectie of tellingen middels telslangen
videodetectie videodetectie (met uitzondering van herkenning van kentekens)
vri verkeersregelinstallatie
datafusie combinatie van inwin technieken, waarbij data gefuseerd wordt
overig elke andere vorm van detectie of een combinatie van meer technieken
Type: Verplicht Domein
MultilingualString Nee zie hierboven

Element measurementSiteName

Met dit element kan een leesbare naam van de meetlocatie worden aangegeven. Dit element dient echter niet gebruikt als een methode van locatiereferentie.

Type: Verplicht Domein
MultilingualString Nee Een leesbare naam waarin gerefereerd wordt naar de locatie

Element measurementSiteNumberOfLanes

Dit element beschrijft het totaal aantal rijstroken waarover de meetlocatie waardes levert.

Type: Verplicht Domein
Nonnegativeinteger Ja Nee

Element measurementSide

In dit element kan de kant van de weg beschreven worden waarop de meting wordt uitgevoerd. Dit kan, met name op het omliggend wegennet helpen met de locatiebepaling.

Type: Verplicht Domein
DirectionEnum Nee
anticlockwise
clockwise
northBound
northEastBound
eastBound
southEastBound
southBound
southWestBound
westBound
northWestBound

Element measurementSiteRecordExtended

Dit element bevat de uitbreiding van de meetlocatie eigenschappen ten behoeve van wachtrijinformatie.

../../../../_images/element_measurementsiterecordextended.png
Type: Verplicht Domein
NVT Nee NVT

Om deze eigenschappen vast te leggen worden de onderstaande subelementen gebruikt

Subelementen measurementSiteRecordExtended

Element MeasurementSiteCharacteristicsForIntersection

MeasurementSiteCharacteristicsForIntersection geeft de informatie over de verkeersstroom kenmerken van de betreffende meetlocatie in termen van verkeerslichtsignaalgroep, opstel lengte en mogelijke voorsorteer richtingen. Het gebruik op deze locatie is een opsomming van de mogelijkheden die binnen de meetlocatie aanwezig zijn. Indien data over verschillende onderdelen van deze opsomming data wordt geleverd, worden deze aangegeven bij de geindexeerde MeasurementSpecificCharacteristics.

Type: Verplicht Domein
NVT Nee NVT

Element MaxLineUpLengthAvailable

Totale lengte in meter die beschikbaar is voor het opstellen van een wachtrij. Bij een kruispunttak met 2 rijstroken van elk 50 m is de opstelruimte voor de kruispunttak dus 2*50=100 m.

Type: Verplicht Domein
NonNegativeInteger Nee =>0

Element trafficLightSignalGroup

Dit optionele element, welke meerdere keren mag voorkomen, beschrijft de Signaalgroep(en) die binnen de verkeerslichtconstellatie op een kruising aanwezig zijn, waar de wachtrijinformatie die gegeven wordt betrekking op heeft. Indien meerdere signaalgroepen van toepassing zijn, wordt dit element herhaald.

Een signaalgroep kent in Nederland de volgende definitie: - Gestandaardiseerde nummering van signaalgroepen - Standaardnummering van richtingen bij verkeerslichtenregelingen. - De nummering van de verkeerslantaarns op een kruispunt is gestandaardiseerd (zie ook de onderstaande afbeelding);

1-12 Snelverkeer of gecombineerd met fietsverkeer (reserve: 13 - 19)
21-28 Fietsverkeer (reserve: 29)
31-38 Voetgangers (reserve: 39)
41-52 Openbaar vervoer (reserve: 53 - 59)
../../../../_images/signaalgroep.jpg

Wanneer een rechtsafslaande richting wordt gecombineerd met een rechtdoorgaande richting dan krijgt de rechtdoorgaande richting het signaalgroepnummer.

Voorbeeld 1: richting 1 is gecombineerd met richting 2, dan krijgt die rijstrook nummering 2.

Voorbeeld 2: Richting 1 én 3 worden gecombineerd met de rechtdoorgaande richting, dan krijgt deze rijstrook andermaal richting 2 mee.

Eenzelfde situatie geldt bij fietsverkeer en voetgangers. Wanneer een middenberm ontbreekt dan wordt bij fietsverkeer in de regel het hoogste nummer gekozen, bij voetgangers meestal het laagste nummer. Voetgangers hebben overigens dezelfde oplopende nummering als het fietsverkeer. Ligt een tweede geregeld kruispunt zo dichtbij (meestal wordt als maximale afstand 150 meter aangehouden), dat beide kruispunten als één geregeld kruispunt werken dan worden de volgrichtingen opgehoogd met 60. Dit resulteert in de volgende nummers:

61 – 79 Snelverkeer of gecombineerd met fietsverkeer
81-89 Fietsverkeer
91 – 99 Voetgangers
Type: Verplicht Domein
String Nee Zie hierboven

Element trafficSortingCharacteristics

Dit optionele element, welke meerdere keren mag voorkomen, beschrijft de voorsorteer mogelijkheden. Dit element heeft het volgende domein:

Domeinwaarde Toelichting
straight Voor rechtdoorgaand verkeer
left Voor linksafslaand verkeer
right Voor rechtsafslaand verkeer
enterRoundAbout Voor verkeer dat een rotonde oprijdt

Herhalingen van dit element zijn toegestaan om meerdere voorsorteer doelen aan te geven. Dezelfde waarde mag slechts één keer voorkomen.

Type: Verplicht Domein
sortingCharacteristicsEnum Nee Zie hierboven