Element siteMeasurements

Element siteMeasurements

De MDP bevat één of meer siteMeasurements element(en) met daarin de gemeten verkeersgegevens per meetlocatie. In de onderstaande afbeelding wordt de structuur van dit element weergegeven.

../../../../_images/element_sitemeasurements.png
Type: Verplicht Domein
NVT Ja NVT

Een siteMeasurements element bestaat uit ten minste drie verplichte elementen: measurementSiteReference, measurementTimeDefault en measuredValue.

Subelementen van het element siteMeasurements

Element measurementSiteReference

Het measurementSiteReference element refereert naar de in de measurementSiteTable opgenomen meetlocatie. Het element bestaat uit drie verplichte attributen: id, version en targetClass.

Type: Verplicht Domein
NVT Ja NVY

Een siteMeasurements element bestaat uit ten minste drie verplichte elementen: measurementSiteReference, measurementTimeDefault en measuredValue.

Attributen

measurementSiteReference.id

Identificatie van de measurementSiteReference die van toepassing is.

Type: Verplicht Domein
String Ja Geldige id

Attribuut measurementSiteReference.version

Versie van de van de measurementSiteReference die van toepassing is (Huidige of eerst volgende versie).

Type: Verplicht Domein
String Ja >= 1

measurementSiteReference.targetClass

Vaste waarde waarin de klasse wordt benoemd waar naar verwezen wordt.

Type: Verplicht Domein
String Ja MeasurementSiteRecord

Element measurementTimeDefault

De tijd die hier wordt vastgelegd is de starttijd van de periode waarover gegevens voor deze meetlocatie worden geleverd.

Type: Verplicht Domein
DateTime Ja Datum en tijd in UTC (Zulu notatie)

Element measuredValue (hoofdelement)

De verkeersgegevens voor een meetpunt worden vastgelegd in één of meer measuredValue elementen. Elk element verwijst (middels het verplichte attribuut index) naar de bijbehorende measurementSpecificCharacteristics. Het element heeft zelf één verplicht element, measuredValue, en één optioneel element measuredValueExtension.

Type: Verplicht Domein
NVT Ja NVT

Attributen

index

Verwijzing naar measurementSpecificCharacteristics.

Type: Verplicht Domein
String Ja  

xsi:type

Type: Verplicht Domein
String Ja _SiteMeasurementsIndexMeasuredValue

Subelementen voor measuredValue (hoofdelement)

Element measuredValue (subelement)

Het element measuredValue heeft zelf één optioneel element measurementEquipmentTypeUsed, en één verplicht element BasicData.

Type: Verplicht Domein
NVT Ja NVT
Element basicData (specialisatie TravelTimeData)

Het element basicData wordt met het attribuut xsi:type gespecialiseerd naar het type gegeven (intensiteit, snelheid, reistijd, wachtrij). Voor reistijden wordt het xsi:type “TravelTimeData” gebruikt. Naast de optionele subelementen van het basistype basicData maken voor deze specialisatie de volgende verplichte subelementen onderdeel uit van de structuur: travelTimeType en travelTime.

Type: Verplicht Domein
NVT Ja NVT

Attributen

xsi:type

Type: Verplicht Domein
String Ja TravelTimeData
travelTimeType

Het element travelTimeType geeft aan de hand van voorgedefinieerde domeinwaarde een indicatie van de wijze waarop de reistijd is bepaald.

Type: Verplicht Domein
TravelTimeTypeEnum Ja
best
estimated
instantaneous
reconstituted
travelTime

Om de reistijd van een meetlocatie te rapporteren wordt gebruik gemaakt van de het element travelTime. Het element travelTime neemt de attributen en het element dataError over van het basistype DurationValue en DataValue. Concreet bevat travelTime de subelementen duration (verplicht) en dataError (optioneel). Daarnaast bevat traveltime de volgende attributen:

  • computationalMethod
  • numberOfIncompleteInputs
  • numberOfInputValuesUsed
  • standardDeviation
  • supplierCalculatedDataQuality

Hieronder volgt een korte toelichting op attributen die meegegeven kunnen worden.

Attributen

computationalMethod Met dit attribuut kan de gebruikte rekenmethode aangegeven worden. Dit attribuut is verplicht indien de gebruikte methode afwijkt van de standaard methode zoals in de MeasurementSiteTable is opgenomen. Voor het attribuut gelden de volgende voorgedefinieerde domeinwaarden:

arithmeticAverageOfSamplesBasedOnAFixedNumberOfSamples
Rekenkundig gemiddelde over een vaste hoeveelheid waarden, met andere woorden: A = (v1 + v2 + … + vn) / n, met n vast
arithmeticAverageOfSamplesInATimePeriod
Rekenkundig gemiddelde over de waarden in een vaste tijdperiode. => H = n / (1/v1 + 1/v2 + … + 1/vn), met n variabel
harmonicAverageOfSamplesInATimePeriod
Harmonisch gemiddelde over de waarden in een vaste tijdperiode.
medianOfSamplesInATimePeriod
Mediaan van de waarden in een vaste periode, wat betekent dat de helft van de waarden in die periode kleiner of gelijk aan mediaan M is
movingAverageOfSamples
Voortschrijdend gemiddelde over waarden. => At=1 = ((n-1) * (At=0/n) + vn)/n, met n vast

Type: Verplicht Domein
ComputationMethodEnum Onder voowaarden
arithmeticAverageOfSamplesBasedOnAFixedNumberOfSample
arithmeticAverageOfSamplesInATimePeriod
harmonicAverageOfSamplesInATimePeriod
medianOfSamplesInATimePeriod
movingAverageOfSamples

numberOfIncompleteInputs

Met dit attribuut wordt het aantal incomplete waarneming binnen de meetperiode aangegeven. Dit zijn bijvoorbeeld voertuigen die wel gedetecteerd zijn bij binnenkomst, maar niet bij vertrek van een detectie zone. Dit attribuut dient verplicht gebruikt te worden indien het beschikbaar is, en het relevant is voor de gebruikte meetmethode.

Type: Verplicht Domein
Nonnegative Onder voowaarden >=0

numberOfInputValuesUsed

Met dit attribuut wordt het aantal waarnemingen dat is gebruikt in een meetperiode om een waarde te bepalen aangegeven. Dit aantal kan dus afwijken van het totaal aantal waarnemingen in de meetperiode. Dit attribuut dient verplicht gebruikt te worden indien het beschikbaar is, en het relevant is voor de gebruikte meetmethode.

Type: Verplicht Domein
Nonnegative Onder voowaarden >=0

standardDeviation

Met dit attribuut wordt de spreiding van de individuele waarnemingen aangegeven gedurende de meetperiode. Dit attribuut is verplicht, behalve voor intensiteiten, indien de meting gebaseerd is op meer dan 1 voertuig.

Type: Verplicht Domein
Float Onder voowaarden >=0

supplierCalculatedDataQuality

Met dit attribuut wordt de toegekende kwaliteitsindicator aangegeven. Dit attribuut wordt verplicht ingevuld indien de kwaliteitindicator afwijkt van de kwaliteitindicator zoals in de MeasurementSiteTable is opgenomen.

Type: Verplicht Domein
Percentage Onder voowaarden >=0, <=100
Subelementen van het element travelTime
dataError

Met het element dataError kan aangegeven worden dat er geen, of geen betrouwbare gegevens, geleverd kunnen worden door het meetpunt.

Notitie

In het geval dat er geen betrouwbare gegevens zijn geleverd krijgt het element dataError de waarde “true” en het element duration de waarde “-1”.

Type: Verplicht Domein
Boolean Nee true, false
duration

De reistijd in seconden tussen twee opgegeven locaties in de aangegeven richting.

Type: Verplicht Domein
Seconds Ja >=0, -1
Element measuredValueExtension

Het niet verplichte element measuredValueExtension heeft zelf weer één element measuredValueExtended

Element measuredValueExtended

Het element measuredValueExtended wordt gebruikt om referentie waarden bij actuele waarnemingswaarden te verstrekken. De structuur is als volgt:

../../../../_images/element_measuredvalueextension.png

Het element measuredValueExtended bevat het element basicDataReferenceValue

Element basicDataReferenceValue

Het element basicDataReferenceValue is opgebouwd uit de elementen referenceValueType en trafficStatus

Element referenceValueType

Het verplichte element referenceValueType typeert de wijze waarop de referentiewaarde bepaald is en hoe deze geïnterpreteerd kan worden. Dit element dient minimaal één keer voor te komen. Combinaties zijn mogelijk om b.v. in geval van een feestdag aan te geven wat de normale waarde is voor een speciale dag en in deze meetperiode Eenvoudige bepalingsmethoden vullen hier in: normallyExpectedAtCurrentMeasurementPeriod.

Type: Verplicht Domein
referenceValueTypeEnum Ja
normallyExpectedAtCurrentMeasurementPeriod
normallyExpectedAtCurrentPeriodOfDay
normallyExpectedAtStaticReferenceValue
normallyExpectedAtSpecialDay
Element travelTimeData

Het element travelTimeData neemt de structuur van de specialisatie “TravelTimeData” van het element basicData over. En wordt gebruikt om de referentiewaarde van de reistijd van een meetlocatie vast te leggen.

Type: Verplicht Domein
NVT Ja NVT

Doordat de subelementen van basicData worden overgenomen zijn hier de verwijzingen naar deze subelementen opgenomen: