Specialisatie GeneralInstructionOrMessageToRoadUsers (Instructies aan de weggebruiker)

Specialisatie GeneralInstructionOrMessageToRoadUsers (Instructies aan de weggebruiker)

Het type GeneralInstructionOrMessageToRoadUsers is afgeleid van NetworkManagement met daarboven de SituationRecord specialisatie OperatorAction. GeneralInstructionOrMessageToRoadUsers wordt gebruikt om invloed uit te oefenen op het gedrag van weggebruikers. Denk hierbij aan instructies zoals rechtshouden en niet inhalen. Naast de basis elementen van een SituationRecord, specifieke elementen van OperatorAction en NetworkManagement kent de specialisatie twee extra elementen namelijk het verplichte element generalInstructionOrMessageToRoadUsersType en generalMessageToRoadUsers.

De structuur is als volgt (overgenomen elementen van NetworkManagement verkort weergegeven):

../../../../_images/specialisatie_generalinstructionormessagetoroadusers.png

In deze specialisatie worden is het geven van een typering van de instructie verplicht De verschillende mogelijkheden voor deze typering zijn terug te vinden bij de mogelijke domeinwaarden van het element generalInstructionOrMessageToRoadUsersType. Het is mogelijk dat deze informatie aangevuld is met een extra bericht in het niet verplichte element generalMessageToRoadUsers.

Een overzicht van elementen die in elke specialisatie van een situationRecord voorkomen is hier terug te vinden. In het geval van de specialisatie GeneralInstructionOrMessageToRoadUsers worden deze elementen aangevuld met de elementen van de specialisatie OperatorAction, NetworkManagement en GeneralInstructionOrMessageToRoadUsers zelf.

Specifieke elementen voor deze specialisatie

Element operatorActionStatus

Het element operatorActionStatus wordt gebruikt om de status aan te geven van een operator gestuurde dynamische verkeerssituatie. Het betreft een statusaanduiding bij informatie over objecten.

Door op de volgende link te klikken kan een voorbeeld van het gebruik worden bekeken.

Type: Verplicht Domein
OperatorActionStatusEnum Ja
requested
approved
beingImplemented
implemented
beingTerminated

Element complianceOption

Geeft aan of de beschreven situatie een advies of een verplichting betreft.

Type: Verplicht Domein
ComplianceOptionEnum Ja
advisory
mandatory

Element forVehiclesWithCharacteristicsOf

Het optionele element forVehiclesWithCharacteristicsOf wordt gebruikt om aan te geven voor welke specifieke voertuigen betreffende verkeersmaatregel geldt. Het element kan meerdere keren voorkomen.

De structuur van forVehiclesWithCharacteristicsOf is als volgt:

../../../../_images/element_forvehicleswithcharacteristicsof.png

Subelementen forVehiclesWithCharacteristicsOf

Element fuelType

Het type brandstof dat het voertuig gebruikt.

Type: Verplicht Domein
fuelTypeEnum Nee
battery
biodiesel
diesel
dieselBatteryHybrid
ethanol
hydrogen
liquidGas
lpg
methane
petrol
petrolBatteryHybrid
Element loadType

Het type lading van het betreffende voertuig.

Type: Verplicht Domein
loadTypeEnum Nee
abnormalLoad
chemicals
combustibleMaterials
corrosiveMaterials
empty
explosiveMaterials
fuel
hazardousMaterials
liquid
livestock
oil
petrol
radioactiveMaterials
toxicMaterials
other
Element vehicleType

Dit element wordt gebruikt om het voertuigtype te beschrijven.

Type: Verplicht Domein
VehicleTypeEnum Nee
agriculturalVehicle
bicycle
bus
carWithTrailer
constructionOrMaintenanceVehicle
lorry
moped
motorcycle
motorscooter
van
Element vehicleUsage

Typering van het gebruik van een voertuig.

Type: Verplicht Domein
VehicleUsageEnum Nee
emergencyServices
military
patrol
recoveryServices
roadMaintenanceOrConstruction
Element heightCharacteristic

Dit element bestaat zelf uit twee verplichte subelementen: comparisonOperator en vehicleHeight en wordt gebruikt om de voertuighoogte aan te geven.

Type: Verplicht Domein
NVT Nee NVT

Voorbeeld

<forVehiclesWithCharacteristicsOf>
 <heightCharacteristic>
  <comparisonOperator>greaterThan</comparisonOperator>
  <vehicleHeight>4.5</vehicleHeight>
 </heightCharacteristic>
</forVehiclesWithCharacteristicsOf>
Subelementen van heightCharacteristic
Element comparisonOperator

De operator die gebruikt wordt in het vergelijken van de voertuighoogte en/of gewicht en/of breedte.

Type: Verplicht Domein
ComparisonOperatorEnum Ja
equalTo
greaterThan
greaterThanOrEqualTo
lessThan
lessThanOrEqualTo
Element vehicleHeight

Met dit element wordt de hoogte van het voertuig in meters aangegeven.

Type: Verplicht Domein
MetresAsFloat Ja >= 0
Element grossWeightCharacteristic

Dit element bestaat zelf uit twee verplichte subelementen: comparisonOperator en grossVehicleWeight. De elementen worden gebruikt om het gewicht van het voertuig aan te geven.

Type: Verplicht Domein
NVT Nee NVT

Voorbeeld

<forVehiclesWithCharacteristicsOf>
 <heightCharacteristic>
  <comparisonOperator>greaterThan</comparisonOperator>
  <grossVehicleWeight>3.5</grossVehicleWeight>
 </heightCharacteristic>
</forVehiclesWithCharacteristicsOf>
Subelementen voor grossWeightCharacteristic
Element comparisonOperator

De operator die gebruikt wordt in het vergelijken van de voertuighoogte en/of gewicht en/of breedte.

Type: Verplicht Domein
ComparisonOperatorEnum Ja
equalTo
greaterThan
greaterThanOrEqualTo
lessThan
lessThanOrEqualTo
Element grossVehicleWeight

Met dit element wordt het gewicht van het voertuig in tonnen aangegeven.

Type: Verplicht Domein
Tonnes Ja >= 0
Element widthCharacteristic

Dit element bestaat zelf uit twee verplichte subelementen: comparisonOperator en vehicleWidth. De elementen worden gebruikt om de voertuigbreedte aan te geven.

Type: Verplicht Domein
NVT Nee NVT

Voorbeeld

<forVehiclesWithCharacteristicsOf>
 <heightCharacteristic>
  <comparisonOperator>greaterThan</comparisonOperator>
  <vehicleWidth>3.5</vehicleWidth>
 </heightCharacteristic>
</forVehiclesWithCharacteristicsOf>
Subelementen voor widthCharacteristic
Element comparisonOperator

De operator die gebruikt wordt in het vergelijken van de voertuighoogte en/of gewicht en/of breedte.

Type: Verplicht Domein
ComparisonOperatorEnum Ja
equalTo
greaterThan
greaterThanOrEqualTo
lessThan
lessThanOrEqualTo
Element vehicleWidth

Met dit element wordt de breedte van het voertuig in meters aangegeven.

Type: Verplicht Domein
MetresAsFloat Ja >= 0

Element applicableForTrafficDirection

Het element applicableForTrafficDirection wordt gebruikt om de rijrichting van het verkeer aan te geven waarop de handeling van de wegbeheerder betrekking op heeft. Het element wordt alleen gebruikt bij records waar de locatiereferentie wordt gedaan op basis van RoadsideReferencePoints of openLR.

Type: Verplicht Domein
DirectionEnum Nee bothWays

Element generalInstructionToRoadUsersType

In het verplichte element generalInstructionToRoadUsersType wordt nader aangeduid van welke instructie voor de weggebruiker sprake is.

Type: Verplicht Domein
GeneralInstructionToRoadUsersTypeEnum Ja
allowEmergencyVehiclesToPass
approachWithCare
avoidTheArea
closeAllWindowsTurnOffHeaterAndVents
crossJunctionWithCare
doNotLeaveYourVehicle
doNotThrowOutAnyBurningObjects
doNotUseNavigationSystems
driveCarefully
driveWithExtremeCaution
flashYourLights
increaseNormalFollowingDistance
keepYourDistance
leaveYourVehicleProceedToNextSafePlace
noNakedFlames
noOvertaking
noSmoking
noStopping
noUturns
observeAmberAlert
observeSignals
observeSigns
onlyTravelIfAbsolutelyNecessary
overtakeWithCare
pullOverToTheEdgeOfTheRoadway
stopAtNextSafePlace
switchOffEngine
switchOffMobilePhonesAndTwoWayRadios
useFogLights
useHazardWarningLights
useHeadlights

Element generalMessageToRoadUsers

In dit niet verplichte element wordt aanvullende informatie verstrekt. Normaal gesproken wordt gebruik gemaakt van generalInstructionToRoadUsersType, maar bij uitzondering kan het voorkomen dat dit element ook gebruikt wordt.

Type: Verplicht Domein
MultilingualString Nee NVT

Voorbeeld

<values>
 <value lang="nl">Pas op langzaam verkeer..</value>
</values>

Datadiensten SB

Datadiensten AVG

Datadiensten TMIS

Datex-II