Datadienst Werkzaamheden en Evenementen

Datadienst Werkzaamheden en Evenementen

Inleiding

De datadienst werkzaamheden en evenementen behoort tot de productgroep situatieberichten. Deze dienst bevat planningsgegevens die door wegbeheerders zijn ingevoerd in een registratiesysteem en vervolgens vrijgegeven voor publicatie. Onder werkzaamheden en evenementen wordt verstaan: alle werkzaamheden en evenementen op, aan of nabij de weg, die invloed hebben op de doorstroming van het verkeer. Hieronder vallen dus ook werkzaamheden en evenementen aan/in de berm, het meubilair, kunstwerken en eventuele gebouwen vlak naast de weg.

In deze toelichting op de datadienst wordt de structuur en inhoud beschreven en waar nodig ter verduidelijking aangevuld met voorbeelden.

Uitwisseling van de gegevens

De datadienst Werkzaamheden en Evenementen behoort tot de situatieberichten. De situatieberichten worden in het geval van wegwerkzaamheden gevormd door de statussen van objecten. De wegwerkzaamheden worden uitgewisseld op basis van DATEX II, de Europese standaard voor de vastlegging en uitwisseling van verkeersgegevens. Hiervoor wordt het DATEX II class D2LogicalModel gebruikt. Voor de datadienst werkzaamheden en evenementen is zowel Push= (het aanleverende systeem initieert de verzending van gegevens) als een Pull (het afnemende systeem initieert de verzending) mechanisme beschikbaar. Meer informatie over systeeminterfaces en het DATEX II class D2LogicalModel is in het Nederlands profiel Datex II terug te vinden. Uitlevering van de informatie van Verkeersberichten vindt plaats op basis van de situationPublication uit de Datex II standaard.

De datadienst wordt als open data beschikbaar gesteld via opendata.ndw.nu als wegwerkzaamheden.xml.gz.

Structuur en Inhoud van de datadienst

Een situation is hier meestal van de specialisatie operatorAction. Een situatie bevat bij deze datadienst minimaal een situationRecord van één van de volgende types. In dit situationRecord wordt vooral generieke informatie gegeven over de wegwerkzaamheid/evenement:

MaintenanceWorks Onderhoud (ook grootschalig)
ConstructionWorks Aanlegwerkzaamheden / nieuwbouw
PublicEvent Evenementen waarbij veel bezoekers verwacht worden
DisturbanceActivity (ongeplande) Verstorende gebeurtenissen die vaak een negatief karakter hebben

In tegenstelling tot de meeste andere datadiensten is er bij wegwerkzaamheden in de praktijk ook daadwerkelijk sprake van dat er meestal meerdere situationrecords worden gebruikt. Deze situationrecords kunnen gebruikt worden voor de onderstaande onderwerpen:

Onderwerp Datex II benaming
Snelheidsbeperkingen SpeedManagement
Beperkingen of openstellingen van rijstroken of banen RoadOrCarriagewayOrLaneManagement
Instructies aan de weggebruiker GeneralInstructionOrMessageToRoadUsers
Beschrijving van dynamische verkeerssituaties GeneralNetworkManagement
Beschrijving van omleidingen ReroutingManagement
Afwijkend verkeer AbnormalTraffic
Verkeershinder door activiteit Politie AuthorityOperation

Interpretatie

Specifieke voorbeelden

Om de door deze datadienst geleverde gegevens goed te kunnen interpreteren wordt op verschillende punten aanvullende informatie gegeven met betrekking tot de invulling van de verschillende Datex II onderdelen van Nederlands profiel. Deze informatie is hier terug te vinden.

Daarnaast zijn van een aantal specifieke situaties en/of de invulling van elementen, die relevant zijn voor deze datadienst, voorbeelden toegevoegd.

Ga naar voorbeelden voor gebruik locatiereferentie.

Wegwerkzaamheden lifecycle

Om de verschillende statussen die een wegwerkzaamheid door maakt te kunnen interpreteren is hiervoor een extra pagina met uitleg opgenomen.

Ga naar LifecycleManagement Wegwerkzaamheden .