Specialisatie SpeedManagement (snelheidsbeperkingen)

Specialisatie SpeedManagement (snelheidsbeperkingen)

Voor Snelheidsbeperkingen wordt het type SpeedManagement gebruikt dat is afgeleid van NetworkManagement met daarboven de SituationRecord specialisatie OperatorAction. SpeedManagement wordt gebruikt voor het beschrijven van snelheidsbeperkingen. Naast de basiselementen van een SituationRecord, specifieke elementen van OperatorAction en NetworkManagement wordt aanvullende informatie in de extra data elementen opgenomen in de verplichte element speedManagementType en het optionele element temporarySpeedLimit.

../../../../_images/specialisatie_speedmanagement.png

In deze specialisatie worden typeringen aangegeven van een snelheidsbeperking. Denk hierbij aan opgelegde snelheidsbeperking, een snelheidscontrole of het niet onnodig terugbrengen van de snelheid. De verschillende mogelijkheden zijn terug te vinden bij de mogelijke domeinwaarden van het element speedmanagementtype. In het geval van een tijdelijke snelheidslimiet wordt de informatie over de geldende snelheidslimiet opgenomen in het element temporaryspeedlimit. Het element speedManagementType dient dan wel de waarde “speedRestrictionInOperation” te hebben.

Een overzicht van elementen die in elke specialisatie van een situationRecord voorkomen is hier terug te vinden. In het geval van de specialisatie SpeedManagement worden deze elementen aangevuld met de elementen van de specialisatie OperatorAction, NetworkManagement en SpeedManagement zelf.

Specifieke elementen voor deze specialisatie

Element operatorActionStatus

Het element operatorActionStatus wordt gebruikt om de status aan te geven van een operator gestuurde dynamische verkeerssituatie. Het betreft een statusaanduiding bij informatie over objecten.

Door op de volgende link te klikken kan een voorbeeld van het gebruik worden bekeken.

Type: Verplicht Domein
OperatorActionStatusEnum Ja
requested
approved
beingImplemented
implemented
beingTerminated

Element complianceOption

Geeft aan of de beschreven situatie een advies of een verplichting betreft.

Type: Verplicht Domein
ComplianceOptionEnum Ja
advisory
mandatory

Element forVehiclesWithCharacteristicsOf

Het optionele element forVehiclesWithCharacteristicsOf wordt gebruikt om aan te geven voor welke specifieke voertuigen betreffende verkeersmaatregel geldt. Het element kan meerdere keren voorkomen.

De structuur van forVehiclesWithCharacteristicsOf is als volgt:

../../../../_images/element_forvehicleswithcharacteristicsof.png

Subelementen forVehiclesWithCharacteristicsOf

Element fuelType

Het type brandstof dat het voertuig gebruikt.

Type: Verplicht Domein
fuelTypeEnum Nee
battery
biodiesel
diesel
dieselBatteryHybrid
ethanol
hydrogen
liquidGas
lpg
methane
petrol
petrolBatteryHybrid
Element loadType

Het type lading van het betreffende voertuig.

Type: Verplicht Domein
loadTypeEnum Nee
abnormalLoad
chemicals
combustibleMaterials
corrosiveMaterials
empty
explosiveMaterials
fuel
hazardousMaterials
liquid
livestock
oil
petrol
radioactiveMaterials
toxicMaterials
other
Element vehicleType

Dit element wordt gebruikt om het voertuigtype te beschrijven.

Type: Verplicht Domein
VehicleTypeEnum Nee
agriculturalVehicle
bicycle
bus
carWithTrailer
constructionOrMaintenanceVehicle
lorry
moped
motorcycle
motorscooter
van
Element vehicleUsage

Typering van het gebruik van een voertuig.

Type: Verplicht Domein
VehicleUsageEnum Nee
emergencyServices
military
patrol
recoveryServices
roadMaintenanceOrConstruction
Element heightCharacteristic

Dit element bestaat zelf uit twee verplichte subelementen: comparisonOperator en vehicleHeight en wordt gebruikt om de voertuighoogte aan te geven.

Type: Verplicht Domein
NVT Nee NVT

Voorbeeld

<forVehiclesWithCharacteristicsOf>
 <heightCharacteristic>
  <comparisonOperator>greaterThan</comparisonOperator>
  <vehicleHeight>4.5</vehicleHeight>
 </heightCharacteristic>
</forVehiclesWithCharacteristicsOf>
Subelementen van heightCharacteristic
Element comparisonOperator

De operator die gebruikt wordt in het vergelijken van de voertuighoogte en/of gewicht en/of breedte.

Type: Verplicht Domein
ComparisonOperatorEnum Ja
equalTo
greaterThan
greaterThanOrEqualTo
lessThan
lessThanOrEqualTo
Element vehicleHeight

Met dit element wordt de hoogte van het voertuig in meters aangegeven.

Type: Verplicht Domein
MetresAsFloat Ja >= 0
Element grossWeightCharacteristic

Dit element bestaat zelf uit twee verplichte subelementen: comparisonOperator en grossVehicleWeight. De elementen worden gebruikt om het gewicht van het voertuig aan te geven.

Type: Verplicht Domein
NVT Nee NVT

Voorbeeld

<forVehiclesWithCharacteristicsOf>
 <heightCharacteristic>
  <comparisonOperator>greaterThan</comparisonOperator>
  <grossVehicleWeight>3.5</grossVehicleWeight>
 </heightCharacteristic>
</forVehiclesWithCharacteristicsOf>
Subelementen voor grossWeightCharacteristic
Element comparisonOperator

De operator die gebruikt wordt in het vergelijken van de voertuighoogte en/of gewicht en/of breedte.

Type: Verplicht Domein
ComparisonOperatorEnum Ja
equalTo
greaterThan
greaterThanOrEqualTo
lessThan
lessThanOrEqualTo
Element grossVehicleWeight

Met dit element wordt het gewicht van het voertuig in tonnen aangegeven.

Type: Verplicht Domein
Tonnes Ja >= 0
Element widthCharacteristic

Dit element bestaat zelf uit twee verplichte subelementen: comparisonOperator en vehicleWidth. De elementen worden gebruikt om de voertuigbreedte aan te geven.

Type: Verplicht Domein
NVT Nee NVT

Voorbeeld

<forVehiclesWithCharacteristicsOf>
 <heightCharacteristic>
  <comparisonOperator>greaterThan</comparisonOperator>
  <vehicleWidth>3.5</vehicleWidth>
 </heightCharacteristic>
</forVehiclesWithCharacteristicsOf>
Subelementen voor widthCharacteristic
Element comparisonOperator

De operator die gebruikt wordt in het vergelijken van de voertuighoogte en/of gewicht en/of breedte.

Type: Verplicht Domein
ComparisonOperatorEnum Ja
equalTo
greaterThan
greaterThanOrEqualTo
lessThan
lessThanOrEqualTo
Element vehicleWidth

Met dit element wordt de breedte van het voertuig in meters aangegeven.

Type: Verplicht Domein
MetresAsFloat Ja >= 0

Element applicableForTrafficDirection

Het element applicableForTrafficDirection wordt gebruikt om de rijrichting van het verkeer aan te geven waarop de handeling van de wegbeheerder betrekking op heeft. Het element wordt alleen gebruikt bij records waar de locatiereferentie wordt gedaan op basis van RoadsideReferencePoints of openLR.

Type: Verplicht Domein
DirectionEnum Nee bothWays

Element speedManagementType

Het element speedManagementType beschrijft de instructie voor de weggebruiker met betrekking tot de snelheidsbeperking.

Type: Verplicht Domein
SpeedManagementTypeEnum Ja
activeSpeedControlInOperation
doNotSlowdownUnnecessarily
observeSpeedLimit
policeSpeedChecksInOperation
reduceYourSpeed
speedRestrictionInOperation

Element temporarySpeedLimit

In geval van een tijdelijke snelheidslimiet wordt de informatie over de geldende snelheidslimiet (De maximaal toegstane snelheid in kilometers per uur) opgenomen in het element temporarySpeedLimit. Het element speedManagementType dient dan de waarde “speedRestrictionInOperation” te hebben.

Type: Verplicht Domein
Integer Nee >= 0