Ga naar inhoud

NWB-wegen product

Productbeschrijving

Als we het over het NWB-bestand hebben wordt doorgaans de landsdekkende dataset NWB-wegen bedoeld. Deze dataset bestaat uit een lijnenbestand met daarin alle wegvakken van het NWB en een puntenbestand met alle hectometerpunten. Iedere maand wordt, uiterlijk op de vijfde werkdag, een nieuwe versie gepubliceerd met de meest actuele data. De dataset wordt sinds 2011 maandelijks gepubliceerd, van de jaren 1982 tot 2010 is de januari versie beschikbaar.

Wegvakken

Tabel met attributen van Wegvakken

Attribuut Kolomnaam Korte beschrijving Datatype Lengte
Wegvak-ID WVK_ID De unieke identificatie van een wegvak Double Max. 10 posities
Begindatum wegvak WVK_BEGDAT De eerste datum waarop de betreffende wegvak efemeride geldig is Date nvt
Begin junctie-ID JTE_ID_BEG De unieke identificatie van de beginjunctie van een wegvak Double Max. 10 posities
Eind junctie-ID JTE_ID_END De unieke identificatie van de eindjunctie van een wegvak Double Max. 10 posities
Wegbeheerdersoort WEGBEHSRT De categorie wegbeheerder (R, P, G, W of T) Text Max. 1 char.
Wegnummer WEGNUMMER Het wegnummer zoals deze formeel is vastgelegd Text Max. 5 char.
Wegdeelletter WEGDEELLTR De letter die een wegdeel aanduidt binnen een weg Text Max. 1 char.
Hectoletter HECTO_LTTR De letter die op een hectometerbord staat Text Max. 1 char.
Baansubsoortcode BST_CODE Een subtypering van een baansoort Text Max. 3 char.
Relatieve positie RPE_CODE De relatieve positie van een wegvak ten opzicht van een parallel daaraan lopend wegvak met dezelfde naam Text Max. 1 char.
Administratieve richting ADMRICHTNG De door de beherende instantie gedefinieerde richting van de weg
Rijrichting RIJRICHTNG De toegestane beweegrichting van het snelverkeer op een wegvak Text Max. 1 char.
Straatnaam STT_NAAM De straatnaam zoals in BAG wordt gehanteerd of is vastgesteld door de wegbeheerder Text Max. 80 posities
Straatnaambron STT_BRON De aanduiding van de straatnaambron Text Max. 16 posities
Woonplaats WPSNAAM De naam van de woonplaats zoals in BAG gehanteerd wordt Text Max. 80 posities
Gemeentecode GME_ID De unieke identificatie van een gemeente zoals in de BAG gehanteerd wordt Long Integer Max. 4 posities
Gemeentenaam GME_NAAM De naam van een gemeente zoals in BAG gehanteerd wordt Text Max. 80 posities
Huisnummerstructuur Links HNRSTRLNKS Aanduiding van oneven/even/beide code ter linkerzijde van een wegvak Text Max. 1 char.
Huisnummerstructuur Rechts HNRSTRRHTS Aanduiding van oneven/even/beide code ter rechterzijde van een wegvak Text Max. 1 char.
Eerste Huisnummer Links E_HNR_LNKS Eerste huisnummer dat zich ter linkerzijde van een wegvak Long Integer Max. 5 posities
Eerste Huisnummer Rechts E_HNR_RHTS Eerste huisnummer dat zich ter rechterzijde van een wegvak Long Integer Max. 5 posities
Laatste Huisnummer Links L_HNR_LNKS Laatste huisnummer dat zich ter linkerzijde van een wegvak Long Integer Max. 5 posities
Laatste Huisnummer Rechts L_HNR_RHTS Laatste huisnummer dat zich ter rechterzijde van een wegvak Long Integer Max. 5 posities
Begin afstand BEGAFSTAND De startwaarde van de afstand van het wegvak Long Integer Max. 5 posities
Eind afstand ENDAFSTAND De eindwaarde van de afstand van het wegvak. Long Integer Max. 5 posities
Begin hectointervalwaarde BEGINKM De hectointervalwaarde aan het begin van het wegvak
Eind hectointervalwaarde EINDKM De hectointervalwaarde aan het eind van het wegvak
Positie tov wegorientatielijn POS_TV_WOL De positie van de baan op de weg in dwarsrichting ten opzichte van de weg-oriëntatielijn Text Max. 1 char.
Wegbeheerdercode WEGBEHCODE De identificatie van de wegbeheerder van de weg Text Max. 4 char.
Wegbeheerdernaam WEGBEHNAAM De naam van de wegbeheerder van de weg Text Max. 35 char.
RWS Districtscode DISTRCODE De identificatie van het RWS district Integer Max. 4 pos.
RWS Districtsnaam DISTRNAAM De naam van het RWS district Text Max. 40 char.
RWS Dienstonderdeelcode DIENSTCODE De identificatie van het RWS dienstonderdeel Text Max. 4 char.
RWS Dienstonderdeelnaam DIENSTNAAM De naam van het RWS dienstonderdeel Text Max. 40 char.
Wegtype codering WEGTYPE De typering van een wegvak
Wegtype omschrijving WGTYPE_OMS De omschrijving van de typering van een wegvak
routeletter ROUTELTR De letter die het routetype aangeeft
routenummer ROUTENR Het getal dat tezamen met het routetypeletter een route uniek identificeert
routeletter ROUTELTR2 De letter die het tweede routetype aangeeft
routenummer ROUTENR2 Het getal dat tezamen met het tweede routetypeletter een route uniek identificeert
routeletter ROUTELTR3 De letter die het derde routetype aangeeft
routenummer ROUTENR3 Het getal dat tezamen met het derde routetypeletter een route uniek identificeert
routeletter ROUTELTR4 De letter die het vierde routetype aangeeft
routenummer ROUTENR4 Het getal dat tezamen met het vierde routetypeletter een route uniek identificeert
Wegnummer actuele wegenlijst [WEGNR_AW] Het wegnummer bestemd voor de actuele wegenlijst
[WEGNR_HMP]
GEOBRON_ID
GEOBRON_NM
BRONJAAR
OpenLR OPENLR Unieke identificatie van een wegvak conform de OpenLR standaard Text Max. 100 char.
BAG Openbare ruimte BAG_ORL Openbare ruimte label uit de BAG
Functional Roadclass FRC OpenLR classificatie obv de belangrijkheid van de weg voor het wegennetwerk Text Max. 1 char.
Form of Way FOW OpenLR classificatie gebasseerd obv de fysieke vorm van de weg Text Max. 1 char.
Wegbeheerdersbenaming [ALT_NAAM] De alternatieve naam die door een wegbeheerder aan een wegvak is gegeven. (wegbeheerdersbenaming) Max. 1 positie
Alternatief wegnummer [ALT_NR] Het alternatieve nummer dat door een wegbeheerder aan een wegvak is gegeven. (wegbeheerdersbenaming)
Relatieve hoogte [REL_HOOGTE] De relatieve Z-Hoogte

Hectopunten

Tabel met attributen van Hectopunten

Attribuut Kolomnaam Korte beschrijving Datatype Lengte
Wegvak-ID WVK_ID De unieke identificatie van een wegvak Double Max. 10 posities
Begindatum wegvak WVK_BEGDAT De eerste datum waarop de betreffende wegvak efemeride geldig is Date nvt
Hectoletter HECTO_LTTR De letter die op een hectometerbord staat Text Max. 1 char.
Hectometrering HECTOMTRNG Hectometrering conform hectometerbord in kilometers inclusief één decimaal. Max. 1 char.
Afstand AFSTAND Afstand tot Max. 1 char.
Zijde ZIJDE Text Max. 2 char.

Ontsluiting

Het NWB-wegen wordt aangeboden in shapefile-formaat op onderstaande locatie per maand in een zipfile (bijvoorbeeld '01-12-2023.zip') en in een subdirectory (bijvoorbeeld '[01-12-2023]') waarin zowel het wegvakken alsook het hectopunten bestand zijn opgenomen.

Rond de vierde werkdag van iedere maand :

Via het Dataregister Rijkswaterstaat wordt van de meest recente versie het NWB-Wegvakken en NWB Hectopunten direct als webservice aangeboden in diverse formaten, waaronder ArcGIS rest, kml, WMS en WFS:

Naast bovengenoemde meest recente services worden er van alle voorgaande jaren ook services aangeboden.

Ga terug naar de vorige pagina