Ga naar inhoud

Locatiereferentie VILD/ALERT-C

Op dit gedeelte van NDW Docs is informatie te vinden over VILD in het algemeen èn de toepassing en interpretatie van VILD als locatiereferentiesysteem.

VerkeersInformatie Locatie Database (VILD)

De VILD is het basisbestand voor locatiereferentie bij het generen van verkeersinformatie en wordt gebruikt door partijen in de verkeersinformatieketen, waaronder Nationaal Dataportaal Wegverkeer (NDW), Rijkswaterstaat Verkeerscentrum Nederland (VCNL) en serviceproviders (bijv. ANWB). Rijkswaterstaat en NDW gebruiken de VILD in applicaties, die hoofdzakelijk gericht zijn op het genereren van verkeersinformatie (reistijdinformatie, filelengte, door verkeersmanagement genomen maatregelen, ongevallen, werkzaamheden, etc.), en in beleidsrapportages of ondersteunende datasets. Aangezien de VILD vrij beschikbaar is en bruikbaar is voor andere doeleinden dan alleen verkeersinformatie, is de database ook voor andere toepassingen in gebruik.

De VILD is bedoeld, ingericht en geoptimaliseerd voor locatiereferentie bij verkeers- en reisinformatie. Consistente benaming van locaties op het wegennet is essentieel om voor de weggebruiker herkenbare en begrijpelijke berichten te geven over de actuele verkeerssituatie.

De VILD bevat drie hoofdsoorten locatietypen:

  • Gebieden
  • Lijnen
  • Punten

Dekkingsgraad voorgedefineerde locatietabel VILD

De VILD, als voorgedefineerde locatietabel, bevat dekking van de volgende wegen:

  • Alle A- en N-wegen;
  • Wegen die op het Regionaal Verkeersmanagement (RVM)-netwerk1 liggen en die geen A- of N-nummer hebben;
  • Wegen die vanuit veiligheid en/of openbare orde relevant worden geacht om verkeersinformatie over te kunnen verstrekken;
  • Buitenlandse wegen die voor de verkeersstromen in Nederland of crossborder-management relevant worden geacht om verkeersinformatie over te kunnen verstrekken.

Toepassing VILD als Locatiereferentiesysteem

Per soort NDW-informatie is vastgelegd welke locatietypen en locaties uit de VILD mogen worden gebruikt.

Actuele verkeersgegevens

Het toegestane gebruik van locatietypen is afhankelijk van het type informatie dat wordt geleverd.

Enkel het locatietype Punt is toegestaan

Voor snelheden, intensiteiten en reistijden mag geen gebruik gemaakt worden van de volgende locatietypen:

P2.1, P3.3 t/m P3.12, P3.15, P3.18, P3.20 t/m P3.27, P3.29 t/m P3.37, P3.46 en P5.0 t/m P5.5

Voor wachtrijen mag enkel gebruik gemaakt worden van de volgende locatietypen:

P1.11, P1.12, P1.3, P1.9, P3.1, P3.2, P3.40, P3.41, P3.43 en P3.45

Statusgegevens

Locatietypen Gebieden en Punten zijn toegestaan

In principe zijn alle locatietypen binnen Punt en Gebied toegestaan, met uitzondering van P2.1 Hectometersprong

Zie de detailpagina's per soort NDW-informatie voor specifieke toelichting op toepassing en interpretatie

Kijk op de productpagina van VILD voor het VILD handboek en de laatste versie van de VILD database.


  1. Een samenhangend netwerk van rijkswegen, provinciale wegen en gemeentelijke wegen dat belangrijk is voor een goede bereikbaarheid, dat is vastgesteld door het Landelijk VerkeersManagement Beraad (LVMB) in samenwerking met wegbeheerders. RVM netwerk 

Ga terug naar de vorige pagina