Ga naar inhoud

Exports

In de export functionaliteit is het mogelijk om excel en csv – bestanden te downloaden met een aggregatieniveau naar keuze. Vanuit deze bestanden kunnen eigen analyses worden uitgevoerd.

Intensiteit, snelheid en reistijd

De exports voor intensiteit, snelheid en reistijden zijn zeer vergelijkbaar. Daarom worden deze in dezelfde paragraaf beschreven. In deze exports kunnen de intensiteit en snelheid of reistijd gegevens worden gedownload van alle vaste meetlocaties. Na selectie van periode en tijdsvak kunnen de dagtypen die in de export zitten worden geselecteerd. Elke dag die donker is gekleurd wordt meegenomen in de export. Bij de uitsluitingen kan er worden gekozen om vakantie en feestdagen uit te sluiten van de periode selectie. Hiervoor zijn de meetlocaties gecontroleerd door de provincies zelf en is een lijst met eigen uitsluitingen aangeleverd. Iedereen kan ook zijn eigen lijst met uitsluitingen invullen. Dit kan bij administratie onder uitsluitingen. NDW verricht zelf een aantal vallidatietoetsen uit op de meetlocaties. De locaties die hier als technisch afwijkend uitkomen worden standaard uitgesloten van de selectie voor de uitgesloten periode. Welke locaties en periodes dit betreft wordt meegeleverd als extra tabblad in een excel met als naam Datakwaliteit informatie of als /csv met als naam "<<"aanvraagnaam>>_technische_uitsluitingen. Wanneer deze uitsluitingen wel gewoon moeten worden meegeleverd in de export dient het vinkje ‘technische uitsluitingen’ onder de locatieselectie te worden uitgezet. De aggregatieperiode bepaald over welk niveau er wordt gemiddeld. Standaard worden de gegevens op minuutniveau geleverd. In de locatieselectie kunnen een of meerdere locaties worden geselecteerd. De gegevens kunnen in verschillende formaten worden opgevraagd. Bij de kolomselectie kan worden gekozen welke informatie wordt meegeleverd in de export. In onderstaande paragraaf worden de verschillende kolommen toegelicht.

Toelichting kolommen

De meeste kolommen in de exports zijn een directe vertaling van datex II velden. Een complete beschrijving en duiding van de samenhang van deze velden is hier te vinden. Onderstaande tabellen geven een kort overzicht van de gebruikte kolomnamen, de datex II benaming en een beschrijving.

Algemeen

kolom Beschrijving/ DATEX II veld **Opgenomen in standaard selectie **
Id_meetlocatie measurementSiteReference: Identiteit van de meetlocatie X
Start_meetperiode periodStart: Start van de periode waarover de gegevens in deze rij staan X
Eind_meetperiode periodEnd: Einde van de periode waarover de gegevens in deze rij staan X
Ndw_index Geen Datex veld. Combinatie van voertuigcategorie en rijstrook volgens de volgende logica bij reguliere rijstroken: A staat voor geen categorisering, B voor 3 categorieën (voertuigtotalen hebben een veelvoud van 4 als nummer) en C voor 5 categoriën (de voertuigtotalen hebben een veelvoud van 6 als nummer). Bij catogorie A is 1A gereserveerd voor rijstrook 1 intensitet, 2A voor rijstrook 1 snelheid, 3A voor rijstrook 2 intensiteit etc. Bij categorie B is 1Bt/m 4B gereserveerd voor rijstrook 1 intensiteit, 5B t/m 8B voor rijstrook 1 snelheid, 9B t/m 12 B voor rijstrook 2 intensiteit etc. Bij categorie C is aC t/m 6C gereserveerd voor rijstrook 1 intensiteiten, 7C t/m 12C voor rijstrook 1 snelheden en 13C t/m 18C voor rijstrook 2 intensiteiten. De volgende indexnummers zijn gereserveerd voor specifieke rijstroken 201: leftHandTurningLane; 301: throughTrafficLane; 401: rightHandTurningLane 501: busLane 601: tidalFlowLane 701: rushHourLane 801: Hardshoulder 1001: allLanesCompleteCarriageWay x
gem_intensiteit avgVehicleFlow: De gemiddelde intensiteit uitgedrukt in voertuigen per uur X
Gem_snelheid avgVehicleSpeed: De (harmonisch) gemiddelde snelheid in km/u X
Gewogen_gem_snelheid Geen Datex veld: Bij aggregaten groter dan 1 minuut kunnen de gemiddelde bepaald worden met een gewogen gemiddelde. Voor de weging worden de waarnemingen_snelheid per minuut gebruikt. De snelheid wordt gegeven in km/u X
Gem_reistijd avgTravelTime: De gemiddelde reistijd in seconden
Waarnemingen_intensiteit numberOfInputValuesUsed: Het aantal waarnemingen dat gebruikt is om de gemiddelde intensiteit te bepalen. Dit kan afwijken van de gemiddelde intensiteit (en heeft niet de eenheid voertuigen per uur) als er minuten ontbreken in de data. Bijvoorbeeld wanneer elke minuut 2 voertuigen zijn gezien, maar er maar 30 minuten van een uur is gemeten. Dan staat bij het uuraggregaat, gem_intensiteit = 120 , waarnemingen_intensiteit 60 x
Waarnemingen_snelheid numberOfInputValuesUsed: Het aantal waarnemingen dat gebruikt is om de gemiddelde snelheid te bepalen. Het aantal waarnemingen snelheid is niet altijd gelijk aan het aantal waarnemingen intensiteit, omdat het soms niet mogelijk is om de snelheid te meten, maar wel het voertuig te “tellen”. X
Waarnemingen_reistijd numberOfInputValuesUsed: Het aantal waarnemingen dat gebruikt is om de gemiddelde reistijd te bepalen. Voor FCD trajecten wordt hier de kwaliteitsindicator dekking ingevuld zie hier
Gebruikte_minuten_intensiteit minutesUsed: Het aantal minuten waarover er data is geleverd in het gevraagde aggregaat. Dit veld wordt alleen door Dexter gevuld bij aggregaten groter dan 1 minuut. X
Gebruikte_minuten_snelheid minutesUsed: Het aantal minuten waarover er data is geleverd in het gevraagde aggregaat. Dit veld wordt alleen door Dexter gevuld bij aggregaten groter dan 1 minuut. X
Gebruikte_minuten_reistijd minutesUsed: Het aantal minuten waarover er data is geleverd in het gevraagde aggregaat. Dit veld wordt alleen door Dexter gevuld bij aggregaten groter dan 1 minuut.
data_error_snelheid dataError: Foutvlag, een waarde van 1 betekent een foutwaarde X
data_error_intensiteit dataError: Foutvlag, een waarde van 1 betekent een foutwaarde X
data_error_reistijd dataError: Foutvlag, een waarde van 1 betekent een foutwaarde X

Data-attributen

kolom Beschrijving/ DATEX II veld **Opgenomen in standaard selectie **
Incomplete_waarnemingen_intensiteit numberOfIncompleteInputs: Het aantal incomplete waarnemingen in een meetperiode zijn bijvoorbeeld voertuigen die wel zijn gedetecteerd bij binnenkomst maar niet bij vertrek van een detectie zone
Incomplete_waarnemingen_snelheid numberOfIncompleteInputs: Het aantal incomplete waarnemingen in een meetperiode zijn bijvoorbeeld voertuigen die wel zijn gedetecteerd bij binnenkomst maar niet bij vertrek van een detectie zone
Incomplete_waarnemingen_reistijd numberOfIncompleteInputs: Het aantal incomplete waarnemingen in een meetperiode zijn bijvoorbeeld voertuigen die wel zijn gedetecteerd bij binnenkomst maar niet bij vertrek van een detectie zone
Gebruikte_rekenmethode_intensiteit computationalMethod: Wanneer de rekenmethode afwijkt van de gebruikelijk methode (te vinden bij standaard_rekenmethode) van deze locatie is dat in dit veld vermeld. Dit betreft de rekenmethode om de minuutgemiddelde te bepalen.
Gebruikte_rekenmethode_snelheid computationalMethod: Wanneer de rekenmethode afwijkt van de gebruikelijk methode (te vinden bij standaard_rekenmethode) van deze locatie is dat in dit veld vermeld. Dit betreft de rekenmethode om de minuutgemiddelde te bepalen.
Gebruikte_rekentmethode_reistijd computationalMethod: Wanneer de rekenmethode afwijkt van de gebruikelijk methode (te vinden bij standaard_rekenmethode) van deze locatie is dat in dit veld vermeld. Dit betreft de rekenmethode om de minuutgemiddelde te bepalen.
Spreiding_intensiteit standardDeviation: De standaardafwijking van tussen de intensiteitswaarnemingen in een meetperiode. Bij een aggregaat groter dan 1 minuut wordt de standaard deviatie tussen de minuutgegevens binnen het aggregaat gegeven. Hier wordt dus geen rekening gehouden met de standaarddeviatie van de metingen binnen een minuut.
Spreiding_snelheid standardDeviation: De standaardafwijking tussen de snelheidswaarnemingen in een meetperiode.
Spreiding_reistijd standardDeviation: De standaardafwijking tussen de reistijdwaarnemingen in een meetperiode.
Kwaliteitsindicator_intensiteit supplierCalculatedDataQuality: Indien de kwaliteit afwijkt van de gebruikelijke kwaliteit, kan dit veld ingevuld zijn door de leverancier. 100 betekent hoge kwaliteit 0 niet bruikbaar.
Kwaliteitsindicator_snelheid supplierCalculatedDataQuality: Indien de kwaliteit afwijkt van de gebruikelijke kwaliteit, kan dit veld ingevuld zijn door de leverancier. 100 betekent hoge kwaliteit 0 niet bruikbaar
Kwaliteitsindicator_reistijd supplierCalculatedDataQuality: Indien de kwaliteit afwijkt van de gebruikelijke kwaliteit, kan dit veld ingevuld zijn door de leverancier. 100 betekent hoge kwaliteit 0 niet bruikbaar. Voor FCD trajecten wordt hier de kwaliteitsindicator tijdigheid ingevuld, zie deze pagina voor meer info over de kwaliteitsindicator
Standaard_rekenmethode computationMethod: De gebruikte rekenmethode van de leverancier om tot de minuutgemiddelde te komen.
Nauwkeurigheid accuracy: De standaard nauwkeurigheid van de meetlocatie. Voor FCD trajecten wordt hier de kwaliteitsindicator beschikbaarheid ingevuld zie deze pagina.
Meetperiode period: De meetperiode waarover gemeten wordt in seconde
Voertuigcategorie specificVehicleCharacteristics: De voertuigcategorie waarover is gemeten x

Meetpuntlocatie configuratie

kolom Beschrijving/ DATEX II veld **Opgenomen in standaard selectie **
Gebruikte_meetapparatuur meausurementEquipmentTypeUsed: Het gebruikte meetsysteem
Naam_meetlocatie_mst measurementSiteName1: De naam van de meetlocatie in de measurement site table
Totaal_aantal_rijstroken measurementSiteNumberOfLanes: Het totaal aantal rijstroken waarover de meetlocatie meet
Rijrichting measurementSide: Kant van de weg waarop gemeten wordt.
Rijstrook_rijbaan specificLane: De rijstrook waarop gemeten is, genummerd vanaf de middenberm.
Specifieke_baan Carriageway: Het soort baan waarop gemeten is bijvoorbeeld busbaan, parallelbaan, hoofdrijbaan etc.
Naam_meetlocatie Geen Datex veld: De opgegeven naam van de meetlocatie, dit is een vrij tekstveld en kan een omschrijving van de locatie bevatten
Voorganger Geen Datex veld: Wanneer deze meetlocatie een oude meetlocatie heeft vervanger wordt hier de measurement_id van de voorganger weergegeven
opvolger Geen Datex veld: Wanneer deze meetlocatie is vervangen door een nieuwe meetlocatie wordt hier de measurement_id van de opvolger weergegeven

Locatiereferentie algemeen

Deze gegevens komen uit de VILD tabel.

kolom Beschrijving/ DATEX II veld **Opgenomen in standaard selectie **
Wegnummer_vild RoadNumber: Het wegnummer van de Vild locatie waarnaar wordt verwezen
Wegnaam_vild RoadName: De wegnaam van de Vild locatie waarnaar wordt verwezen

Locatiereferentie overig

De gegevens beginnend met een hoofdletter komen uit de VILD tabel, de andere kolommen zijn DATEX II velden.

kolom Beschrijving/ DATEX II veld **Opgenomen in standaard selectie **
Landcode LocationCountryCode: De landcode (NL = 8)
Versie_vild LocationTableNumber: De versie van Vild waarnaar wordt verwezen
Subversie_vild LocationTableVersion: De subversie van Vild waarnaar wordt verwezen
Locatiecode_vild specificLocation: De locatiecode van het vild punt
Afstand_tot_vild_locatie offsetDistance: Afstand tussen de meetlocatie en het vildpunt
1e_naam_vild FIRST_NAME
2e_naam_vild SECND_NAME
Locatie_latitude_openlr openlrCoordinateLatitude: Latitude coördinaten van het meetsysteem volgens WSG84 systeem
Locatie_longitude_openlr openlrCoordinateLongitude:Longitude coördinaten van het meetsysteem volgens WSG84 systeem
Positie_tov_weg openlrSideOfRoad: Aanduiding van de positie van het punt ten opzichte van de weg
Positie_tov_rijrichting openlrSideOrientation: Aanduiding van de oriëntatie van het punt ten opzichte van de rijrichting van de weg
Wegclassificatie_1 openlrReferencePointFunctionalRoadClasses: Functionele wegclassificatie ter indicatie van het belang van het wegsegment)
Wegclassificatie_2 openlrReferencePointFormOfWays: fysieke wegtype zoals autosnelweg, weg met meerdere gescheiden rijstroken, etc.
Hoek_graden_van_ref_punt_naar_exacte_loc openlrReferencePointBearings: De hoek gerekend vanaf het referentiepunt naar de exacte locatie (de hoek ten opzichte van het noorden)
Laagste_wegclassificatie openlrReferencePointLowestFRCToNextLRPoints: De indicatie van de laagste functionele wegclassificatie die in de decodering gebruikt dient te worden
Afstand_tussen_eerste_en_laatste_punt_ref_lijn openlrReferencePointDistanceToNextLRPoints: De afstand in meters tussen het punt beschreven in openlrLocationReferencePoint en het punt beschreven in openlrLastLocationReferencePoint

Datakwaliteit AVG

kolom Beschrijving/ DATEX II veld **Opgenomen in standaard selectie **
Actualiteit Geen Datex-II veld. Het verschil tussen het einde van de meetminuut en het moment van aanleveren van het gegeven in seconden. Dit veld wordt alleen gevuld bij minuutgegevens

Overig

Kolom Beschrijving Opgenomen in standaard selectie
Versie_meetlocatie measurementSiteVersion: Versie van de meetlocatie
Ndw_index Geen Datex veld: Dit is een combinatie van de voertuigcategorie en rijstrook. Waarbij de laatste letter staat voor in hoeveel voertuigcategorieen wordt gemeten (A in geen, B in drie en C in vijf) en het cijfer voor welke strook en categorie.
Start_locatie_latitude startLocationForDisplayLat: Alleen bij reistijdtrajecten: de latitude coordinaten van het startpunt van het traject
Start_locatie_longitude startLocationForDisplayLong: Alleen bij reistijdtrajecten: de longitude coordinaten van het startpunt van het traject
Richting_in_vild alertCDirectionCoded: Dit veld geeft extra informatie voor navigatie doeleinden. Het gaat om de richting in geval van een ringweg True is de positieve RDS richting
Eind_locatie_latitude endLocationForDisplayLat: Alleen bij reistijdtrajecten: de latitude coordinaten van het eindpunt van het traject
Eind_locatie_longitude endLocationForDisplayLong: Alleen bij reistijdtrajecten: de longitude coordinaten van het eindpunt van het traject
Lengte_van_het_traject lengthAffected: De lengte van een reistijd traject
Primaire_vild_locatie primaryLocation_specificLocation: Het unieke nummer van de VILD locatie stroomafwaarts
Secundaire_vild_locatie secondaryLocation_specificLocation: Het unieke nummer van de VILD locatie stroomopwaarts
Afstand_tot_primaire_vild_locatie primaryLocation_offsetDistance: Afstand tussen de locatie en de primaire VILD locatie
Afstand_tot_secundaire_vild_locatie secondaryLocation_offsetDistance: Afstand tussen de locatie en de secundaire VILD locatie
Wegnummer_primair_vild RoadNumber_PRIM: Het wegnummer indien aanwezig van de primaire VILD locatie
Wegnaam_primair_vild RoadName_PRIM: Beschrijving van de naam van de weg waarop zich de primaire VILD locatie bevindt.
1e_naam_primair_vild FirstName_PRIM: Voor locaties op ongenummerde wegen mag de locatienaam worden opgebouwd uit de straatnaam en de ter plaatse kruisende weg
2e_naam_primair_vild SecndName_PRIM: Voor locaties op ongenummerde wegen mag de locatienaam worden opgebouwd uit de straatnaam en de ter plaatse kruisende weg
Afstand_vanaf_het_referentiepunt openlrPositiveOffset: de afstand vanaf het startpunt
Starttijd_leveringsperiode Geen Datexveld: Vanaf welke datum deze locatie voor het eerst onder dit contract gegevens leverde aan NDW
Gecalculeerde_starttijd_leveringsperiode
Type_referentiewaarde Wijze waarop een referentiewaarde is bepaald
Referentiewaarde_gem_intensiteit De referentiewaarde voor de intensiteit in vtg/uur
Referentiewaarde_gem_reistijd De referentiewaarde voor de reistijd in seconde
Referentiewaarde_gem_snelheid De referentiewaarde voor de snelheid in km/u

Data kwaliteit

Aan elke export wordt een extra csv/excel toegevoegd met de naam <>_data_kwaliteit of als extra tabblad met de naam Datakwaliteit informatie. In deze kwaliteit export is aangegeven welke locaties voor welke periode(s) zijn uitgesloten van de export en wat de reden was. De volgende kenmerken zijn opgenomen in de sheet:

  • Locatie: de naam van de locatie met een uitsluiting

  • Type: welk type uitsluiting het betreft (technische uitsluiting, contract uitsluiting of deviating_location)

  • tijd_van_toevoeging: Vanaf wanneer deze uitsluiting is gevonden (deze datum kan buiten de aanvraag periode liggen)

  • begintijd: Vanaf welke datum en tijdstip de data wordt uitgesloten in deze aanvraag

  • eindtijd: tot wanneer (datum en tijdstip) de data wordt uitgesloten in deze aanvraag

  • rijstroken: welke rijstroken worden uitgesloten

  • opmerkingen: omschrijving wat er is uitgesloten (intensiteit, snelheid, categorisering) en de reden die geleid heeft tot uitsluiting, bijvoorbeeld wegwerkzaamheden of uitsluiting vanuit Davinci (kwaliteitssysteem Rijkswaterstaat).

  • Validiteit: cijfer behorende bij de validiteit vanuit Davinci

  • naam: naam van het type uitsluiting

  • is_uitgesloten: bij JA is de data niet meegenomen in de uitvraag, bij NEE wel

Individuele voertuigpassages

Bij de individuele voertuigpassage export wordt een uitvraag gedaan naar de individuele voertuigpassage datastroom. Hierbij wordt geaggregeerde intensiteit- en snelheidsmetingen teruggegeven. De gebruiker heeft de vrijheid om data te groeperen op lengtecategorieën en snelheidscategorieën. Daarbij kan rekenkundige gemiddelde en harmonische snelheid opgevraagd worden. Daarnaast heeft de gebruiker mogelijkheid om overschrijders en overtreders mee te nemen bij de uitvraag.

Overschrijders rijden boven de toegestane maximumsnelheid. Overtreders rijden ver boven de toegestane maximumsnelheid en begaat een overtreding.

Datakwaliteit

Wanneer IVP data ook als AVG wordt verstrekt, wordt de kwaliteit van de intensiteiten, voertuigcategorieen en snelheden gecontroleerd. Wanneer uitsluitend IVP wordt geleverd, zijn er nog geen automatische kwaliteitscontroles ingericht.

Bruggen

Bij de SB Bruggen export wordt een uitvraag gedaan naar de SB datastroom. Bij de bruggen export wordt het tijdstip van de aankondiging, het tijdstip van de opening en het tijdstip van de sluiting van de aangevraagde bruggen teruggegeven. Onderstaande kenmerken zijn opgenomen in een brug export:

Kolom Beschrijving
Naam Naam van de brug
Ris_index River information System index (unieke code voor objecten langs vaarwegen)
Id Identificatie van de brug
Aangekondigd Tijdstip van aankondiging van de opening
Geopend Tijdstip van openen van de brug
Gesloten Tijdstip van sluiten van de brug
Opmerking Tekstuele informatie over het situatieonderdeel dat niet elders kan worden gecodeerd
Lengtegraad Lengtegraad van de brug
Breedtegraad Breedtegraad van de brug

Files

Bij de SB Files export wordt een uitvraag gedaan naar de SB datastroom. Bij de Files export wordt aangegeven wanneer files zijn plaats gevonden binnen de aanvraagparameters. De volgende kenmerken zijn opgenomen in een file export:

Kolom Beschrijving
Id Een unieke identificatie van de situatie
Versie Versie van de van toepassing zijnde situatie
Type Type situatie die zich voordoet
Bron Naam van de wegbeheerder die de bron van deze informatie is
Starttijd Het eerste tijdstip in lokale tijd dat het situatieonderdeel geldig wordt of is geworden
Eindtijd Het laatste tijdstip in lokale tijd dat het situatieonderdeel ongeldig wordt of is geworden
Situatie_aangemaakt_tijd Het tijdstip in lokale tijd dat (de eerste versie van) deze situatie actief werd bij de data provider.
Situatie_versie_tijd Het tijdstip in lokal tijd dat de betreffende versie actief werd bij de data provider
Speciaal_geval
Vild_versie De versie van Vild waarnaar wordt verwezen
vild_primaire_locatie Het unieke nummer van de VILD locatie stroomafwaarts
vild_secundaire_locatie Het unieke nummer van de VILD locatie stroomopwaarts
vild_richting Rijrichting van het verkeer ten opzichte van de VILD locatie
vild_afstand_tot_primaire_locatie Afstand tussen de locatie en de primaire VILD locatie
vild_afstand_tot_secundaire_locatie Afstand tussen de locatie en de secundaire VILD locatie
filelengte_in_meters Lengte in meters van de wachtrij
algemeen_oorzaak_type Bij een managed cause wordt verwezen naar het id van de situatie die de oorzaak is, anders is het non managed cause
oorzaak_beschrijving Geeft een nadere toelichting op de oorzaak
oorzaak_type Geeft een typering van de oorzaak weer (bijv accident, congestion, frost, etc)
veiligheids_gerelateerd_bericht Geeft aan of dit bericht is gemarkeerd als Safety Related
algemeen_publicatie_bericht Algemene informatie bij publicatie van het bericht
waarschijnlijkheid locatie De kans dat het situatieonderdeel zich daadwerkelijk voordoet
vild_primair_wegnummer Het wegnummer indien aanwezig van de primaire VILD locatie
vild_primair_richting De richting waarin het verkeer rijdt bij de primaire VILD locatie
vild_primair_bestemming Type weg beschrijving van de primaire VILD
vild_primair_naam Beschrijving van de naam van de weg/wegvak waarop zich de primaire VILD locatie bevindt
vild_primair_hectometer Indien aanwezig de hectometer van de primaire VILD locatie
vild_secundair_wegnummer Het wegnummer indien aanwezig van de secundaire VILD locatie
vild_secundair_richting De richting waarin het verkeer rijdt bij de secundaire VILD locatie
vild_secundair_bestemming Type weg beschrijving van de secundaire VILD
vild_secundair_naam Beschrijving van de naam van de weg/wegvak waarop zich de secundaire VILD locatie bevindt
vild_secundair_hectometer Indien aanwezig de hectometer van de secundaire VILD locatie

Incidenten

Bij de SB Incidenten export wordt een uitvraag gedaan naar de SB datastroom. In de incidenten export zijn dezelfde kenmerken opgenomen als in de files export.

Verkeersmanagement

Bij de SB Verkeersmanagement export wordt een uitvraag gedaan naar de SB datastroom. De volgende kenmerken worden opgenomen:

Kolom Beschrijving
Id Een unieke identificatie van de situatie
Versie Versie van de van toepassing zijnde situatie
Situatie_id Een unieke identificatie van de situatie
Situatie_versie De versie van de van toepassing zijnde situatie
Type Type situatie die zich voordoet
Sub_type Sub type van de situatie die zich voordoet
Bron Naam van de wegbeheerder die de bron van deze informatie is
Oorzaak Oorzaak van de situatie
Bijzonderheden Vrij tekstveld om bijzonderheden te vermelden
Starttijd Het eerste tijdstip in lokale tijd dat het situatieonderdeel geldig wordt of is geworden
Eindtijd Het laatste tijdstip in lokale tijd dat het situatieonderdeel ongeldig wordt of is geworden
Situatie_versie_tijd Het tijdstip in lokale tijd dat de betreffende versie actief werd bij de data provider
Locatie Beschrijving van de locatie in coördinaten
Vild_versie De versie van Vild waarnaar wordt verwezen
vild_primaire_locatie Het unieke nummer van de VILD locatie stroomafwaarts
vild_secundaire_locatie Het unieke nummer van de VILD locatie stroomopwaarts
vild_richting Rijrichting van het verkeer ten opzichte van de VILD locatie
vild_afstand_tot_primaire_locatie Afstand tussen de locatie en de primaire VILD locatie
vild_afstand_tot_secundaire_locatie Afstand tussen de locatie en de secundaire VILD locatie
Speciaal_geval
Afgelopen Of de situatie met deze laatste versie is afgelopen, dit is aangegeven met TRUE of FALSE
Restduur_bekend Aangegeven met TRUE of FALSE of de restduur bekend is
vild_primair_wegnummer Het wegnummer indien aanwezig van de primaire VILD locatie
vild_primair_richting De richting waarin het verkeer rijdt bij de primaire VILD locatie
vild_primair_bestemming Type weg beschrijving van de primaire VILD
vild_primair_naam Beschrijving van de naam van de weg/wegvak waarop zich de primaire VILD locatie bevindt
vild_primair_hectometer Indien aanwezig de hectometer van de primaire VILD locatie
vild_secundair_wegnummer Het wegnummer indien aanwezig van de secundaire VILD locatie
vild_secundair_richting De richting waarin het verkeer rijdt bij de secundaire VILD locatie
vild_secundair_bestemming Type weg beschrijving van de secundaire VILD
vild_secundair_naam Beschrijving van de naam van de weg/wegvak waarop zich de secundaire VILD locatie bevindt
vild_secundair_hectometer Indien aanwezig de hectometer van de secundaire VILD locatie

Wegwerkzaamheden

Bij de SB Wegwerkzaamheden export wordt een uitvraag gedaan naar de SB datastroom. De volgende kenmerken zijn opgenomen bij de wegwerkzaamheden:

Kolom Beschrijving
Id Een unieke identificatie van de situatie
Versie Versie van de van toepassing zijnde situatie
Situatie_id Een unieke identificatie van de situatie
Situatie_versie De versie van de van toepassing zijnde situatie
Type Type situatie die zich voordoet
Sub_type Sub type van de situatie die zich voordoet
Bron Naam van de wegbeheerder die de bron van deze informatie is
Oorzaak Oorzaak van de situatie
Bijzonderheden Vrij tekstveld om bijzonderheden te vermelden
Starttijd Het eerste tijdstip in lokale tijd dat het situatieonderdeel geldig wordt of is geworden
Eindtijd Het laatste tijdstip in lokale tijd dat het situatieonderdeel ongeldig wordt of is geworden
Situatie_versie_tijd Het tijdstip in lokale tijd dat de betreffende versie actief werd bij de data provider
Locatie Beschrijving van de locatie in coördinaten
vertraging True geeft aan dat de werkzaamheden vertraging hebben opgelopen
Begonnen True geeft aan of de werkzaamheden zijn begonnen
Afgelopen Of de situatie met deze laatste versie is afgelopen aangegeven met TRUE en FALSE
Speciaal_geval
Publicatie_tijd Het tijdstip waarop dit werk is gepubliceerd

Datakwaliteit

Wegwerkzaamheden vanuit RWS (SPIN) wordt gecontroleerd op basis diverse rekenregels die ontwikkeld zijn binnen RWS-Talking Traffic. Specificaties hiervan kunnen worden teruggevonden op deze website

Kwaliteitscontrole op overige wegwerkzaamheden wordt nog niet uitgevoerd.

Matrixsignaalgevers

Bij de SB Matrixsignaalgevers export wordt een uitvraag gedaan naar de SB datastroom. De export geeft de informatie die op de matrixsignaalgevers hebben gestaan weer. De volgende kenmerken worden opgenomen in de matrixsignaalgevers export:

Kolom Beschrijving
Datum en tijd beeldstandwijzigin Datum en tijd waarop de benodigde beeldstandwijziging is bepaald
Datum en tijd bericht verzonden Datum en tijd waarop de beeldstandwijzingsbericht is verstuurd
Datum en tijd bericht ontvangen Datum en tijd waarop het beeldstandwijzingsbericht is ontvangen
Seconden tussen beeldstandwijziging en bericht ontvangen Tijd tussen bepalen van de benodigde beelstrandswijziging en het ontvangen van het bericht in seconden
Seconden tussen bericht verzonden en bericht ontvangen Tijd tussen het verzenden en ontvangen van het bericht in seconden
MSI ID Unieke identificatie van de MSI
Wegnummer Wegnummer bij de MSI
DVK DVK letter bij de MSI
Rijstrook De rijstrooknummering van de MSI
Hectometrering Hectometrering van de locatie van de MSI
Breedtegraad Breedtegraad van de MSI
Lengtegraad Lengtegraad van de MSI
Beeldstand Bericht op de MSI
Rode rand TRUE/False of een rode rand is getoond
Knipperend True/False of het bericht knipperend is weergegeven

Datakwaliteit

Matrixsignaalgever informatie wordt gecontroleerd op basis diverse rekenregels die ontwikkeld zijn binnen RWS-Talking Traffic. ISpecificaties hiervan kunnen worden teruggevonden op deze website .

SHIVI

SHiVi staat voor Samenwerking Historische Verkeersinformatie. NDW en Rijkswaterstaat hebben gezamenlijk de informatieketen voor historische verkeersgegevens op het HoofdWegenNet (HWN) vernieuwd in deze samenwerking. SHiVi bevat intensiteiten per SHiVi verkeersbaan, per 5 minuten, per dag en snelheden per SHiVi segment, per 5 minuten, per dag. Allebei vanaf 3 januari 2019.

Een SHiVi verkeersbaan is een wegdeel waar verkeer in een bepaalde richting rijdt en waar geen verkeer op of af kan (met uitzondering van verzorgingsplaatsen). Iedere verkeersbaan is vervolgens onderverdeeld in één of meerdere (SHiVi-)segmenten. Een segment is dus een deel van een verkeersbaan, met eenzelfde aantal rijstroken, eenzelfde snelheidsregime en een maximale lengte van 300 meter.

Intensiteiten (in voertuigen per uur) zijn berekend uit de beschikbare puntmetingen op een verkeersbaan; als er meerdere metingen op een verkeersbaan beschikbaar zijn wordt per minuut de mediaan bepaald. Hieruit wordt per 5 minuten de intensiteit berekend. Snelheden (in kilometers per uur) worden per SHiVi segment berekend door het middelen van snelheden uit floating car data. Er wordt daarbij rekening gehouden met de lengte van segmenten.

Het resultaat in SHiVi is een eenduidig bepaalde waarde voor intensiteiten en snelheden per verkeersbaan/-segment op het HWN. Voor intensiteiten betreft het zo’n 60% van het gehele HWN; de snelheden zijn, vanwege het gebruik van FCD, nagenoeg landelijk dekkend.

SHiVi gegevens zijn te exporteren via een eenvoudige en geavanceerde export. Het gebruik ervan is gelijk aan de exporters voor intensiteit, snelheid en reistijd. Via de eenvoudige SHiVi export is een datumbereik en aggregatieniveau te kiezen. De geavanceerde export biedt mogelijkheden om tijdvakken, dagselecties en datumreeksen toe te voegen. Daarnaast is het in de geavanceerde export mogelijk om algemene en persoonlijke uitsluitingen te gebruiken. Het resultaat kan als csv of excel bestand worden gedownload.

Start altijd met het kiezen van het datumbereik. De locatieselectie vervalt namelijk bij het wijzigen van het datumbereik. Dit omdat het SHiVi netwerk per maand kan verschillen.

Ga terug naar de vorige pagina