Ga naar inhoud

Product snelle intensiteiten en snelheden (MRM)

Inleiding

De datadienst MRM stelt de service informatie beschikbaar over aantallen voertuigen en gemiddelde snelheden die op bepaalde meetpunten zijn gemeten. De metingen zijn per minuut geaggregeerd, d.w.z. voor elke minuut wordt een totaal aantal getelde voertuigen en de gemiddelde snelheid aantal voor een bepaald meetpunt gegeven.

Structuur en inhoud

De response body bevat het XML bericht minute_speed_and_flow_events. Dit bericht bevat de volgende elementen:

meta element

Dit element bevat informatie over het reponse-bericht en het request dat er aan ten grondslag lag. De volgende onderdelen zijn erin opgenomen.

element betekenis type voorbeeld
msg_id UUID van het bericht, ten behoeve van tracebility. UUID 12345678-1234-1234-1234-123456789012

event element

Het Event element bevat de (nieuwe) informatie van een meetpunt over een van de aspecten die het meetpunt kent. Deze aspecten zijn:

  • lanelocation Dat de locatie van het meetpunt aangeeft met een weg, baan, strook en kilometer aanduiding.
  • avgspeed Dat een gemeten gemiddelde snelheid aangeeft.
  • flow Dat een gemeten aantal voertuigen aangeeft.

Hieronder is beschreven welke informatie in het variable_message_sign event kan worden gegeven.

element aspect betekenis type voorbeeld
ts_event alle Het tijdstip waarop het event is geregistreerd. Op basis hiervan wordt het event tot een tijdvenster gerekend. [ISO8601] 2014-09-09T15:02:12.031Z
ts_state alle Het tijdstip waarop de toestand die in het event wordt gemeld is ontstaan. Indien het event een minuut meting betreft is de waarde afgerond op een hele minuut en geeft het begin van de meetminuut aan. [ISO8601] 2014-09-09T15:02:00Z
measuring_point_id alle De identiteit van het meetpunt UUID 12345678-1234-1234-1234-123456789012
road lanelocation Aanduiding van de weg waar het meetpunt is geplaatst. string A15
carriageway lanelocation Aanduiding van de rijbaan waar het meetpunt is geplaatst. character L
lane lanelocation Aanduiding van de rijstrook waar het meetpunt is geplaatst geteld vanaf de WOL (Weg Orientatie Lijn). int 2
km lanelocation De kilometerpositie langs de weg, gerekend vanaf het begin van de hectometrering. decimal 12.369
kmph avgspeed De gemiddelde verkeerssnelheid gedurende de meetminuut in km/uur. int 83
no_traffic avgspeed Geen verkeer gepasseerd langs meetpunt. Snelheid niet van toepassing. n.v.t
unknown avgspeed Geen snelheidsmeting beschikbaar. n.v.t.
count flow Het gepasseerde aantal voertuigen gedurende de meetminuut. int 26
unknown flow Geen aantal beschikbaar. n.v.t.
discontinued n.v.t. Het meetpunt is verwijderd. Geen events worden meer gemeld. n.v.t.

Uitwisseling

De beschrijving van de technische interface voor het uitwisselen van MRM gegevens is vastgelegd in het ketenprotocol-MRM/MSI.

Technische documentatie

Het XML-schema (.xsd) voor deze informatiestroom is hier te vinden. De Webservices beschrijving van de deze informatiestroom is hier te vinden.

Nieuwe ontwikkelingen

Er zijn op dit moment ten aanzien van dit product geen nieuwe ontwikkelingen die het vermelden waard zijn.

Afnemen

Op deze pagina is toegelicht op welke manieren data van NDW kan worden afgenomen.

Dit product is als open data beschikbaar op het NDW Open Data Portaal. Je vind het daar als bestand met de naam Ongevalideerde_snelheden_en_Intensiteiten.xml.gz

Servicedesk

In geval van vragen over dit product of problemen met de afname ervan, kan contact opgenomen worden met de NDW Servicedesk.

Ga terug naar de vorige pagina