Ga naar inhoud

De NWB producten

Uitsneden uit het NWB welke zijn aangemaakt door middel van selecties uit de database, worden NWB producten genoemd. Onder geografische uitsneden worden selecties verstaan op basis van een bepaald gebied, een bepaald wegenkenmerk, of beide (bijvoorbeeld alle wegen in Zeeland of alle Rijkswegen). Er zijn een aantal standaard selecties die in verschillende uitvoer formaten geleverd kunnen worden. Momenteel zijn de volgende standaard producten beschikbaar:

Het NWB-wegen

Als we het over het NWB-bestand hebben wordt doorgaans de landsdekkende dataset NWB-wegen bedoeld. Deze dataset bestaat uit een lijnenbestand met daarin alle wegvakken van het NWB en een puntenbestand met alle hectometerpunten. De dataset wordt maandelijks uit de database gegenereerd en in verschillende bestandsformaten aangeboden als open data via verschillende loketten aangeboden. Een uitgebreide beschrijving van de inhoud van deze dataset is hier te vinden:

NWB-wegen (Wegvakken en Hectopunten)

wat-is-het-nwb-quote.png
Het NWB bevat op dit moment bijna 1,5 miljoen wegvakken.

Het NWB-Dagelijks

Naast de hierboven genoemde maandelijkse basisbestanden wordt sinds juli 2023 een dagelijks geactualiseerde WMS- en WFS-service aangeboden. In deze NWB-Dagelijks dataset zijn alle mutaties tot en met de voorgaande werkdag gepubliceerd. Meer informatie over de dataset is hier te vinden:

NWB-Dagelijks (Wegvakken en Hectopunten)

De NWB-mutatiebestanden

De NWB Mutatiebestanden bevatten alleen de mutaties op wegvakken die in de maand voorafgaand aan de peildatum zijn uitgevoerd in het Nationaal Wegen Bestand (NWB).

Meer informatie hierover is te vinden op de volgende pagina:

NWB-mutatiebestanden (Wegvakken en Hectopunten)

De NWB-Routeproducten

De NWB Routeproducten voorzien in de behoefte om over een netwerkprodukt te beschikken waarmee op basis van hectometrering inhoudelijke gegevens kunnen worden gekoppeld en waarmee deze gegevens kunnen worden weergegeven, zoals binnen Rijkswaterstaat gebruikelijk is volgens het BPS-systeem1.

Meer informatie hieover de routeproducten is te vinden op de volgende pagina:

NWB-routeproducten

Het NWB-light

Het NWB-Light wordt uit het NWB Wegen afgeleid door aggregatie van het hoofdwegennet. Het NWB-Light kan worden gezien als een uitbreiding van het route-systeem behorend bij het product NWB Wegen. De term light is gekozen omdat het detail-niveau van het netwerk, waarvan het routesysteem is afgeleid, sterk vereenvoudigd is vergeleken met dat van de uitgebreide routeproducten. Het netwerk van het NWB-Light bevat namelijk geen verbindingswegen of ingewikkelde kruisingen: elke weg wordt slechts weergegeven door een enkele lijn en elke kruising, hoe ingewikkeld ook, is weergegeven door slechts één knooppunt. Deze opzet maakt koppeling van gegevens zeer eenvoudig en is met name bedoeld voor het maken van middenschalige kaartjes, dus van een district, directie, provincie of geheel Nederland. Meer informatie over het NWB-light is hier te vinden:

NWB-light (Wegvakken en Hectopunten)

Het NWB-Hoogtebestand

Voor geluidsberekeningen (verplicht in het kader van de Omgevingswet) is het noodzakelijk om de hoogte van de weg te weten. Het NWB-Hoogtebestand wordt voor dit doeleinde geproduceerd. Alleen de hoogte van provinciale wegen en rijkswegen hoeven te worden ontsloten. Het gaat om de volgende onderdelen:

  • Hoogte van de weg per rijbaan en 3 hoogtelijnen van het maaiveld aan weerszijden van de rijbaan
  • Hoogte van toekomstige wegen, 4 weken nadat een projectbesluit is genomen inclusief 3 hoogtelijnen aan weerszijden van de rijbaan.

Meer informatie hierover is te vinden op de volgende pagina:

NWB-hoogtebestand

Wegkenmerken databases (WKD)

De wegkenmerkendatabase (WKD) is geen NWB product maar een verzameling van databases met relevante wegkenmerken die direct gekoppeld kunnen worden aan het NWB-wegen product. Dit kunnen wegkenmerken zijn als bijvoorbeeld de maximumsnelheid, de breedte van de weg of de aanwezigheid van inritten. Voor elk van deze wegkenmerken is een apart bestand aanwezig.

De WKD-bestanden zijn op deze locatie te vinden, de WKD handleiding hier.

Wegkenmerken Hoofdwegennet (WEGGEG)

De aan het NWB gekoppelde dataset WEGGEG bevat informatie over het wegbeheer, de voorzieningen langs de weg en de omvang van specifiek het rijkswegennet ten behoeve van verkeerskundige doeleinden. De dataset bevat administratieve en visuele kenmerken zoals wegcategorieën, maximum- en adviessnelheden, verharding, aantal rijstroken, verkeerssignaleringssystemen, verlichting, wegbermen en kunstwerken in en over de weg.

De WEGGEG-dataset is op deze locatie te vinden, de WEGGEG handleiding hier.


  1. Voor meer informatie over BPS zie de richtlijn Beschrijvende Plaatsaanduiding Systematiek wat is opgenomen in de Data-eisen Nationaal Wegenbestand 

Ga terug naar de vorige pagina