Ga naar inhoud

Verkenner

Met de verkenner wordt snel inzicht gegeven in de situatie bij de locatie. Om de gegevens snel te tonen zijn een aantal keuzen in de rekenwijze gemaakt die ten koste gaan van de nauwkeurigheid van het gegeven. Een groot verschil tussen de export en verkenner is dat de berekende gegevens uit een andere database worden gehaald. Bij de export functionaliteit worden alle data opgeslagen in de kleinst beschikbare aggregatie (meestal minuut niveau) en bij de verkenner wordt omwille van de verwerkingstijd de data gehaald uit een database waar uur-aggregaten zijn opgeslagen. Dit betekent dat de resultaten van de verkenner en de export kunnen afwijken. Voor detail analyses zullen gegevens moeten worden opgevraagd bij de export dan wel rapportage functie.

Intensiteiten en snelheden

Toelichting

In de verkenner worden uurgemiddelde intensiteiten c.q. snelheden getoond van meetlocaties die een of beide indicatoren meten. Hiervoor dient eerst een periode en locatie te worden geselecteerd. De locaties die actief zijn in de geselecteerde periode worden zichtbaar in het locatieselectie scherm. Na de locatieselectie kan met toon meetcompleetheid worden gecontroleerd welk aandeel van de minuten de locaties in de geselecteerde periode gegevens hebben geleverd. Na een klik op de knop verkennen worden de gegevens zichtbaar in grafiek en tabel vorm. Wanneer met de muis over de grafiek wordt gegaan verschijnt in een label de meetwaarde en tijdstippen. Het is mogelijk om in te zoomen op een bepaalde tijdsperiode, door een periode in de grafiek te selecteren. Wanneer er is ingezoomd verschijnt de knop “zoomniveau herstellen” linksboven in de grafiek, met deze knop is het mogelijk weer terug te gaan naar de oorspronkelijke periode. Met behulp van shift kan de grafiek binnen een tijdsperiode worden verschoven. Wanneer één van de lijnen wordt aangeklikt in de grafiek verschijnt er een meer detailoverzicht van deze locatie, de volgende tabbladen worden zichtbaar:

  • intensiteit en snelheid
  • intensiteit per rijstrook
  • snelheid per rijstrook
  • intensiteit per voertuig cat
  • snelheid per voertuig cat

Onder de grafiek zijn de gegevens in tabel vorm zichtbaar. Hiervoor dienen dagen te worden uitgeklapt en kan er met de kolommen worden gesleept.

Rekenregels

De uuraggregaten van de intensiteiten zijn bepaald als het rekenkundig gemiddelde van alle beschikbare minuten binnen het uur. Omdat de weergegeven eenheid altijd voertuigen per uur is, hoeft niet gecorrigeerd te worden voor missende minuten:

\[I^{uur} = \frac{\sum_{i=1}^{M}I_i}{M}\]

Waarbij:

\(I^{uur}\): De gemiddelde intensiteiten voor het betreffende uur in voertuigen per uur

\(M\): Het aantal geleverde minuten in het betreffende uur.

\(I_i\): De intensiteit in minuut i in voertuigen per uur.

Deze uuraggregaten worden per rijstrook per voertuigcategorie en voor de categorie anyVehicle bepaald. De sommatie van de beschikbare rijstroken is vervolgens het rijbaangemiddelde.

De uuraggregaten van de snelheden zijn bepaald als het gewogen harmonisch gemiddelde van alle beschikbare minuten binnen het uur.

\[v^{uur} = \frac{\sum_{i=1}^{M}a_i}{\sum_{i=1}^{M}\frac({a_i}{v_i})}\]

Waarbij:

\(V^{uur}\): De gemiddelde snelheid voor het betreffende uur in kilometers per uur

\(M\): Het aantal geleverde minuten in het betreffende uur.

\(v_i\): De snelheid in minuut \(i\) in kilometer per uur.

\(a_i\): Het aantal waarnemingen waarop de snelheidsmeting in minuut \(i\) gebaseerd is.

Wanneer het aantal waarnemingen onbekend is wordt voor ai de waarde 1 ingevuld en wordt een normaal harmonisch gemiddelde bepaald. Deze uuraggregaten worden per rijstrook en per voertuigcategorie bepaald. Het gemiddelde over de rijstroken heen is het gewogen harmonisch gemiddelde tussen de beschikbare rijstroken.

Reistijd

Toelichting

In de verkenner wordt na selectie van periode en traject(en) de uurgemiddelde reistijd getoond. In deze trajecten lijst zijn alleen de trajecten zichtbaar die ook in de actuele datastroom zijn verwerkt. Wanneer een ander traject gewenst is kan deze worden geanalyseerd via de verkenner --> floating car data. Met de knop toon meetcompleetheid wordt het aantal minuten waarop een reistijdwaarde is geleverd binnen de geselecteerde periode inzichtelijk en kan worden gefilterd op een lage meetcompleetheid. Een uurwaarde ontbreekt alleen als er in het betreffende uur geen enkele minuut is geleverd. In de grafiek wordt standaard de (omgerekende) snelheid op het traject getoond over de geselecteerde periode. Op het tweede tabblad kan de reistijd van de data selectie worden getoond. In de grafiek kan worden ingezoomd naar een specifieke periode door de muis ingedrukt te houden en opzij te bewegen van begin naar eind van deze periode. Onder de grafiek zijn de gegevens beschikbaar in tabelvorm. Deze kan verder worden uitgeklapt door op de gegevens te drukken en kolommen kunnen worden versleept, gesorteerd of verbreed. Met de knop selectie exporteren wordt het aanvraag scherm geopend van een export met daarin de geselecteerde gegevens van de verkenner.

Rekenregels

De uurgemiddelde reistijden in de verkenner zijn het rekenkundig gemiddelde van alle beschikbare minuten in het geselecteerde uur:

\[R^{uur} = \frac{\sum_{i=1}^{M}R_i}{M}\]

Waarbij:

\(R^{uur}\): De gemiddelde reistijd voor het betreffende uur in hele seconden.

\(M\): Het aantal geleverde minuten in het betreffende uur.

\(R_i\): De reistijd in minuut i in hele seconden.

Wanneer maar 1 minuut beschikbaar is in het betreffende uur wordt deze waarde overgenomen als het uurgemiddelde. Wel zal dit leiden tot een lage meetcompleetheid.

Floating Car Data

Toelichting

Na selectie van een periode, kan met de knop route selecteren een route worden geselecteerd in Nederland. Hierbij kan zelf een route worden aangemaakt, of gekozen worden voor een route die al eerder is aangemaakt binnen de eigen organisatie. In de grafiek wordt standaard de (omgerekende) snelheid op het traject getoond over de geselecteerde periode. Op het tweede tabblad kan de reistijd van de data selectie worden getoond. In de grafiek kan worden ingezoomd naar een specifieke periode door de muis ingedrukt te houden en opzij te bewegen van begin naar eind van deze periode. Onder de grafiek zijn de gegevens beschikbaar in tabelvorm. Deze kan verder worden uitgeklapt door op de gegevens te drukken en kolommen kunnen worden versleept, gesorteerd of verbreed. Met de knop selectie exporteren wordt het aanvraag scherm geopend van een export met daarin de geselecteerde gegevens van de verkenner.

Rekenregels

Ten opzichte van de reistijden die vallen onder het kopje reistijden zijn er een aantal verschillen. Bij de Floating Car Data is het netwerk opgedeeld in een aantal segmenten van maximaal 50 meter lang. Bij de trajecten op basis van FCD die in de actuele datastroom zitten worden per minuut de reistijden bepaald over het hele traject en worden voor de verkenner uurgemiddelde reistijden van deze trajecten bepaald. Dit is hoe de reistijden verwerkt zijn onder verkenner-reistijden. Maar voor de trajecten onder verkenner- floating car data worden vanuit de segmentdata eerst uurgemiddelde bepaald. De uurgemiddelde segment data is het rekenkundig gemiddelde van alle beschikbare minuten van het betreffende segment en het betreffende uur:

\[R^{uur}_{s} = \frac{\sum_{i=1}^{M}R^i_s}{M}\]

Waarbij:

\(R^{uur}_{s}\): De gemiddelde reistijd voor het betreffende uur in hele seconden voor segment s.

\(M\): Het aantal geleverde minuten in het betreffende uur.

\(R_s^i\): De reistijd in minuut i in hele seconden voor segment s.

Vanuit de uurgemiddelde segmentdata trajectreistijden bepaald. Hiervoor wordt gekeken welk aandeel van elk segment onderdeel is van het traject. De reistijd van het segment wordt meegewogen in de trajectreistijd naar het aandeel dat het onderdeel is van het traject.

\[R_{uur} = \sum_{s=1}^{S}{(fract_s*R_i^{uur})}\]

Waarbij:

\(R_{uur}\): De gemiddelde trajectreistijd voor het betreffende uur

\(S\): Het aantal segmenten dat binnen het traject ligt

\(fract_s\): Het aandeel van segment \(s\) dat binnen het traject ligt

\(R_s^{uur}\): De gemiddelde uurreistijd voor segment \(s\).

Situatie berichten

Deze toepassing is nog in ontwikkeling en zal nog verder worden uitgebreid en verfijnd. Op dit moment worden brugopeningen en files getoond op de kaart voor een tijdsvenster van een uur. Na selectie van een tijdstip kan een half uur achteruit en een half uur vooruit worden gekeken met de afspeelknop.

Matrixsignaalinformatie

Na selectie van de periode en de matrixsignaalgevers worden de beeldstanden getoond. Elke matrixsignaalgever staat voor een locatie en een rijstrook. De rijstroken worden vanuit de middenberm geteld, dus het laagste nummer is de meest linkerrijstrook en het hoogste nummer de meest rechterrijstrook. Wanneer alle rijstroken worden geselecteerd worden ze in de juiste volgorde weergegeven in het scherm. Het laden van de beeldstanden kan even duren. Met de knop selectie exporteren wordt het aanvraag scherm geopend van een export met daarin de geselecteerde gegevens van de verkenner.

Datakwaliteit AVG

Datakwaliteit staat voor de kwaliteit van de actuele verkeersgegevens (intensiteiten, snelheden, voertuigcategorieen en reistijden).

Toelichting

Na selectie van een tijdsperiode en contract(en) worden de resultaten van de verschillende contract(en) voor de levering van intensiteit, snelheid en reistijdgegevens getoond in de grafiek. De kwaliteit van de meetcompleetheid (actueel en historisch), maximale uitval, langdurige uitval en levertijd kunnen worden ingezien. In de grafiek worden de resultaten per maand getoond. De meetcompleetheid is het percentage van de minuten waarvoor de minuut volledig correct is geleverd zonder foutwaarde. Bij de meetcompleetheid op tijd wordt er ook gekeken of de data op tijd is geleverd. Naleveringen worden dus als niet compleet beschouwd in deze berekening. De beschikbaarheid kijkt niet alleen of er een waarde is geleverd, maar ook of voor iedere minuut in de geselecteerd periode 97 procent van de locaties correct levert. In de praktijk is deze norm vervangen door de meetcompleetheid. Bij de maximale uitval wordt gekeken naar het percentage meetlocaties in het contract dat voldoet aan de maximale-uitvalnorm (veelal is dit maximaal 25 procent van de tijd in een maand uitval). Bij de langdurige uitval wordt gekeken naar het percentage meetlocaties in het contract dat binnen de norm blijft van maximale aaneengesloten uitval binnen een maand (veelal is dit maximaal 120 uur). Levertijd is het percentage leveringen dat op tijd is ontvangen. Een levering is op tijd als NDW die binnen het afgesproken aantal seconden na de minuut in kwestie ontvangt (veelal is dit 40 sec.).

Contracten

Onder contracten kunnen dezelfde gegevens worden ingezien als bij datakwaliteit AVG alleen worden hier de resultaten voor 1 maand getoond in plaats van over een langere tijdsperiode. In deze grafiek kunnen meerdere prefixes met elkaar worden vergeleken.

Rekenregels

Meetcompleetheid op tijd is het aantal (op tijd) ontvangen minuten technisch juiste data gedeeld door het aantal minuten in de periode. Voor de afgesproken contractlocaties (incl.#rijstroken en te leveren # voertuigcategorieën voor die locatie) in dan geldende MST (op die minuut van de dag). Dus van any vehicle, maar ook van elke voertuigcategorie per rijstrook is die minuut betreffende data ontvangen. Als van één of meer van deze 'cellen' data mist (waarde -1), is die minuut niet meetcompleet. We maken onderscheid tussen meetcompleetheid van de actuele datastroom (meetcompleetheid op tijd) en de historische gegevens dus inclusief naleveringen. Technische uitsluitingen (=foutieve data) tellen sinds 2022 als niet meetcompleet in de berekening. Contractuitsluitingen worden buiten de berekening gelaten. Let op, als tijdens een periode van contract uitsluiting wel juist is geleverd tellen die minuten wel mee in de berekening.

SHIVI

SHiVi staat voor Samenwerking Historische Verkeersinformatie. NDW en Rijkswaterstaat hebben gezamenlijk de informatieketen voor historische verkeersgegevens op het HoofdWegenNet (HWN) vernieuwd in deze samenwerking. SHiVi bevat intensiteiten per SHiVi verkeersbaan, per 5 minuten, per dag en snelheden per SHiVi segment, per 5 minuten, per dag. Allebei vanaf 3 januari 2019.

Een SHiVi verkeersbaan is een wegdeel waar verkeer in een bepaalde richting rijdt en waar geen verkeer op of af kan (met uitzondering van verzorgingsplaatsen). Iedere verkeersbaan is vervolgens onderverdeeld in één of meerdere (SHiVi-)segmenten. Een segment is dus een deel van een verkeersbaan, met eenzelfde aantal rijstroken, eenzelfde snelheidsregime en een maximale lengte van 300 meter.

Intensiteiten (in voertuigen per uur) zijn berekend uit de beschikbare puntmetingen op een verkeersbaan; als er meerdere metingen op een verkeersbaan beschikbaar zijn wordt per minuut de mediaan bepaald. Hieruit wordt per 5 minuten de intensiteit berekend. Snelheden (in kilometers per uur) worden per SHiVi segment berekend door het middelen van snelheden uit Floating Car Data. Er wordt daarbij rekening gehouden met de lengte van segmenten.

Het resultaat in SHiVi is een eenduidig bepaalde waarde voor intensiteiten en snelheden per verkeersbaan/-segment op het HWN. Voor intensiteiten betreft het zo’n 60% van het gehele HWN; de snelheden zijn, vanwege het gebruik van FCD, nagenoeg landelijk dekkend.

SHiVi gegevens zijn te bekijken via de SHiVi verkenner intensiteit/snelheid. Het gebruik ervan is gelijk aan de verkenners voor intensiteit, snelheid en reistijd. In de SHiVi verkenners kun je een datumbereik en verkeersbanen of segmenten selecteren. Ook is het mogelijk om een route in te tekenen waarvoor automatisch de verkeersbanen/-segmenten worden geselecteerd. Het resultaat is een grafiek met de uurgemiddelde waarden. Onder de grafiek zijn de gegevens in tabel vorm zichtbaar als de betreffende uren uitgeklapt worden.

Met de SHiVi tijd-weg diagram verkenner is het mogelijk om op basis van een ingetekende route voor een te selecteren reeks van dagen en tijdsperiode een tijd-weg diagram (of: snelheidscontourplot) te maken.

Ook is het mogelijk om op grafieken en tijd-weg diagrammen in te zoomen. Een tijd-weg diagram is ook op te slaan voor gebruik in verdere rapportages.

Start altijd met het kiezen van het datumbereik. De locatieselectie vervalt namelijk bij het wijzigen van het datumbereik. Dit omdat het SHiVi netwerk per maand kan verschillen.

Fietsdata

Toelichting

De fietsintensiteiten van de verschillende fietsmeetlocaties kunnen zichtbaar worden gemaakt in de grafiek. Hiervoor dient een periode en een of meerdere locaties te worden geselecteerd. Een groot aantal van de fietsmeetlocaties meten enkel periodiek. In de locatieselectie tabel staat wel vanaf wanneer een locatie periodieke locatie geldig is, dit is meestal de start van de eerste periodieke meting. Maar wanneer een locatie meerdere jaren weet is het zonder aanvullende informatie niet bekend welke 3 weken gemeten worden in de opvolgende jaren. Het kan dan slim zijn eerst een langere periode te verkennen. Het is mogelijk om meerder perioden met elkaar te vergelijken door een selectie toe te voegen. Er wordt dan een grafiek onder de eerste grafiek toegevoegd. In de grafiek worden de uurintensiteiten getoond.

Rekenregels

De uurgemiddelde fietsintensiteiten zijn het rekenkundig gemiddelde van de leveringen over het betreffende uur.

\[I^{uur} = \frac{\sum_{i=1}^{M}I_i}{M}\]

Waarbij:

\(I^{uur}\): De gemiddelde intensiteiten voor het betreffende uur in voertuigen per uur

\(M\): Het aantal geleverde minuten in het betreffende uur.

\(I_i\): De intensiteit in minuut i in voertuigen per uur.

Ga terug naar de vorige pagina