Ga naar inhoud

Product Matrixsignaalgevers (MSI)

Inleiding

De datadienst MSI stelt informatie beschikbaar van verkeersborden die een veranderlijk beeld hebben. Een typisch voorbeeld van een dergelijk bord is de MSI zoals deze in de signalering van het Nederlands hoofdwegennet worden gebruikt. Een ander voorbeeld is een kantelwalsbord waarmee verkeersborden kunnen worden gepresenteerd. Momenteel worden echter alleen MSI´s ondersteund.

Structuur en inhoud

De response body bevat het XML bericht variable_message_sign_events. Dit bericht bevat de volgende elementen:

meta element

Dit element bevat informatie over het reponse-bericht en het request dat er aan ten grondslag lag. De volgende onderdelen zijn erin opgenomen.

element betekenis type voorbeeld
msg_id UUID van het bericht, ten behoeve van tracebility. UUID 12345678-1234-1234-1234-123456789012

event element

Het Event element bevat de (nieuwe) informatie van een meetpunt over een van de aspecten die het meetpunt kent. Deze aspecten zijn:

 • lanelocation Dat de locatie van het bord aangeeft met een weg, baan, strook en kilometer aanduiding.
 • display Dat aangeeft welk beeld door het bord wordt getoond.

Hieronder is beschreven welke informatie in het variable_message_sign event kan worden gegeven.

element aspect at betekenis type voorbeeld
ts_event alle Het tijdstip waarop het event is geregistreerd. Op basis hiervan wordt het event tot een tijdvenster gerekend. [ISO8601] 2014-09-09T15:02:13Z
ts_state alle Het tijdstip waarop de toestand die in het event wordt gemeld is ontstaan. [ISO8601] 2014-09-09T15:02:12Z
sign_id alle De identiteit van het bord c.q. MSI UUID 12345678-1234-1234-1234-123456789012
road lanelocation Aanduiding van de weg waar het bord is geplaatst. string A15
carriageway lanelocation Aanduiding van de rijbaan waar het bord is geplaatst. string L
lane lanelocation Aanduiding van de rijstrook waar het bord is geplaatst geteld vanaf de WOL (Weg Orientatie Lijn). int 2
km lanelocation De kilometerpositie langs de weg, gerekend vanaf het begin van de hectometrering. decimal 12.369
blank display f Het getoonde beeld is blanco. n.v.t.
speedlimit display fr Het getoonde beeld is de aangegeven maximum snelheid. int 90
lane_open display f Met een groene pijl wordt aangeduid dat de strook bereden mag worden n.v.t.
lane_closed_ahead display f De strook is verderop in de verkeersstroom afgesloten. Verkeer dient in te voegen in de aangegeven richting (links of rechts). element merge_right
merge_left
lane_closed display f De strook is afgesloten voor verkeer n.v.t.
restriction_end display f Einde restricties. n.v.t.
unknown * display Het getoonde beeld is niet met zekerheid vast te stellen. n.v.t. Zie onder de tabel voor uitwerking
discontinued n.v.t. Het verkeersbord is verwijderd. Geen events worden meer gemeld. n.v.t.

Een aantal beelden hebben extra attributen. Dit is in bovenstaande tabel aangegeven in de kolom at. De letters in de kolom hebben de volgende betekenis:

 • f Het beeld heeft het attribuut flashing. Deze geeft met een boolean waarde aan of het weergegeven beeld extra attentie vraagt door middel van knipperlichten, de zogenaamde "flashers". Bij true zijn deze ingeschakeld, bij false niet.
 • r Het beeld heeft het attribuut red_ring. Deze geeft met een boolean waarde aan of een de rode rand van een verbodsbord wordt weergegeven of niet. Bij true is deze aanwezig, bij false niet.

Status unknown De status unknown kan in de datafeed worden gegeven in één van de onderstaande 7 situaties:

 1. Lampstatus is "lampfout", "aansturing_fout" of “defect”; Beeld wordt niet in MTM weergegeven. In MTM staat de MSI dan op BL (Blank).
 2. "MSI fataalstatus" is waar; Er kan geen enkel beeld op de MSI worden getoond. In MTM staat de MSI dan op BL (Blank).
 3. "OS fatale fout" is waar; Er kan geen enkel beeld door het OS op de MSI worden getoond. In MTM staat de MSI dan op BL (Blank).
 4. "OS koud startend" is waar; Het Os is net gereboot door een Engineer. In MTM staat de MSI dan op BL (Blank
 5. "Verkeerscentrale in sync" is niet-waar; Dit treedt b.v. op als de berichten van MTM naar de ESB niet meer doorkomen of als de ESBXML na een databasewissel niet correct is geladen. Alle beelden van die centrale zullen dan Unknown tonen terwijl in MTM gewoon beelden te zien zijn.
 6. "OS mode is "local"; In MTM worden in deze OS mode wel beelden getoond i.t.t. in de ESB. .Afhankelijk van de situatie waarom een OS local is gevallen zijn deze beelden meer of minder betrouwbaar. Daarom is voor de ESB hier de ontwerp keuze gemaakt om de beelden op Unknown te zetten.
 7. "OS mode" is "Idle".; In deze mode worden er geen beelden in MTM getoond

Uitwisseling

De beschrijving van de technische interface voor het uitwisselen van MRM gegevens is vastgelegd in het ketenprotocol-MRM/MSI.

Technische documentatie

Het XML-schema (.xsd) voor deze informatiestroom is hier te vinden. De Webservices beschrijving van de deze informatiestroom is hier te vinden.

Nieuwe ontwikkelingen

Er zijn op dit moment ten aanzien van dit product geen nieuwe ontwikkelingen die het vermelden waard zijn.

Afnemen

Op deze pagina is toegelicht op welke manieren data van NDW kan worden afgenomen.

Dit product is als open data beschikbaar op het NDW Open Data Portaal. Je vind het daar als bestand met de naam Matrixsignaalinformatie.xml.gz

Servicedesk

In geval van vragen over dit product of problemen met de afname ervan, kan contact opgenomen worden met de NDW Servicedesk.

Ga terug naar de vorige pagina