Ga naar inhoud

Elementen situationRecord

Een situatie kan uit één of meer onderdelen bestaan. Daarbij valt bijvoorbeeld te denken aan een ongeval, een bijbehorende afkruising van een rijstrook, een daardoor ontstane file en een omleiding voor doorgaand verkeer. Voor elk onderdeel bevat de situation een situationRecord afgeleide specialisatie. Voor de verschillende soorten ‘onderdelen’ bestaan verschillende specialisaties en subspecialisaties.

SituationRecord is een abstracte klasse bedoeld als basis voor gedetaileerde situatie onderdelen. De structuur is als volgt:

image

Attributen

Attribuut Type Verplicht Domein Omschrijving
xsi:type String Ja Zie specialisaties Het attribuut xsi:type wordt gebruikt om de juiste specialisatie aan te geven
id String Ja Zie toelichting Een in de tijd unieke identificatie per dataprovider
version String Ja >=1 Van toepassing zijnde versie van de situationRecord

id

Een situationRecord heeft een, binnen de context van de situation, in tijd unieke identificatie. Dat wil zeggen dat een situatie-onderdeel bij het ontstaan een identificatie krijgt die niet eerder aan een actief of reeds beëindigd onderdeel van die situatie toegekend is (geweest). Het situatie-onderdeel behoudt deze identificatie tot beëindiging. De identificatie begint altijd met het id van de situation gevolgd door een '_' en een binnen de context van de situatie unieke aanvullende identificatie.

Elementen

Element Type Verplicht Domein Omschrijving
situationRecordCreationTime DateTime Ja Datum en tijd als UTC (Zulu notatie) Het tijdstip in UTC dat (de eerste versie van) dit onderdeel van de situatie actief werd bij de data provider
situationRecordFirstSupplierVersionTime DateTime Nee Datum en tijd als UTC (Zulu notatie) Het tijdstip in UTC dat (de eerste versie van) dit onderdeel van de situatie vastgelegd werd bij de data provider
situationRecordObservationTime DateTime Nee Datum en tijd als UTC (Zulu notatie) Het tijdstip in UTC dat (de eerste versie van) dit onderdeel van de situatie geobserveerd werd door de data provider
situationRecordVersionTime DateTime Ja Datum en tijd als UTC (Zulu notatie) Het tijdstip in UTC dat de betreffende versie actief werd bij de dataprovider
situationRecordCreationReference String Nee NVT Referentie naar een corresponderend record in een andere gegevensstroom
probabilityOfOccurrence ProbabilityOfOccurrenceEnum Ja certain, probable, riskOf De kans dat het situatieonderdeel zich daadwerkelijk voordoet, zie ook de toelichting onder Semantiek
source Source Ja NVT Beschrijving van de bron van het situatieonderdeel
validity Validity Ja NVT Informatie over de geldigheid wordt opgenomen in het verplichte element validity
impact Impact Nee NVT Met het element impact kan worden aangegeven welke invloed het betreffende situatieonderdeel heeft op (het gebruik van/of weggebruikers op) de weg
cause Cause Nee NVT Het element cause kan gebruikt worden om de oorza(a)k(en) van een situatieonderdeel aan te geven.
generalPublicComment Comment Nee NVT Dit element kan door de wegbeheerder worden gebruikt om additionele informatie te verschaffen over het situatieonderdeel
urlLink UrlLink Nee NVT Dit element kan door de wegbeheerder worden gebruikt om additionele informatie te verschaffen over het situatieonderdeel
groupOfLocations GroupOfLocations Ja NVT Dit element beschrijft de locatie van het situatieonderdeel
management Management Nee NVT Met behulp van dit element kan het situatieonderdeel worden beëindigt of ongeldig worden verklaard
situationRecordExtendedApproved SituationRecordExtendedApproved Nee NVT Deze extensie voegt het element safetyRelatedMessage toe aan het element situationRecord

Voorbeeld

<situationRecord id="RWS03_67836_1" version="2" xsi:type="Accident">
  <situationRecordCreationReference>LCM-LCM22209235_IM_1</situationRecordCreationReference>
  <situationRecordCreationTime>2022-11-17T09:38:58Z</situationRecordCreationTime>
  <situationRecordObservationTime>2022-11-17T09:38:58Z</situationRecordObservationTime>
  <situationRecordVersionTime>2022-11-17T09:38:58Z</situationRecordVersionTime>
  <situationRecordFirstSupplierVersionTime>2022-11-17T09:38:58Z</situationRecordFirstSupplierVersionTime>
  <situationRecordCreationReference>67836</situationRecordCreationReference>
  <probabilityOfOccurrence>certain</probabilityOfOccurrence>
  <source>
    <sourceName>
      <values>
        <value lang="nl">VC Noordwest-Nederland</value>
      </values>
    </sourceName>
  </source>
  <validity>
    <validityStatus>active</validityStatus>
    <validityTimeSpecification>
      <overallStartTime>2022-11-17T09:38:46Z</overallStartTime>
    </validityTimeSpecification>
  </validity>
  <impact>...</impact>
  <cause>...</cause>
  <groupOfLocations xsi:type="Point">
  ...
  </groupOfLocations>
  <situationRecordExtension>
    <situationRecordExtendedApproved>
      <safetyRelatedMessage>true</safetyRelatedMessage>
    </situationRecordExtendedApproved>
  </situationRecordExtension>
</situationRecord>

Specialisaties

SituationRecord is de basis klasse voor een meerlaagse structuur aan specialisaties.

Eerste niveau specialisaties

De specialisaties voor de situationRecord worden middels het attribuut xsi:type aangegeven, en kunnen zijn:

Type Omschrijving
GenericSituationElement Dit type wordt niet gebruikt in het Nederlands Profiel
NonRoadEventInformation Het abstracte type NonRoadEventInformation wordt gebruikt als kapstok voor alle niet weggerelateerde informatie
OperatorAction Het abstracte type OperatorAction wordt gebruikt om gebeurtenissen te beschrijven die voortkomen uit handelingen van (of namens) de wegbeheerder
TrafficElement Het abstracte type TrafficElement wordt gebruikt als kapstok voor alle gebeurtenissen die niet door of namens de wegbeheerder zijn ontstaan

Tweede niveau specialisaties

Type Omschrijving Oorsprong
TransitInformation De specialisatie TransitInformation beschrijft de beschikbaarheid van (openbaar)vervoersdiensten (zover relevant voor weggebruikers) en informatie met betrekking tot vertrektijden NonRoadEventInformation
RoadsideServiceDisruption De specialisatie RoadsideServiceDisruption beschrijft een verstoring van een service langs de weg, zoals een gesloten tankstation NonRoadEventInformation
CarParks De specialisatie CarParks beschrijft de status van één of meer parkeergelegenheden NonRoadEventInformation
NetworkManagement Het abstracte type NetworkManagement wordt gebruikt als kapstok voor alle gebeurtenissen die geïnitieerd zijn door een handeling van een wegbeheerder OperatorAction
RoadSideAssistance Met dit type wordt een beschrijving van benodigde of gegeven hulp langs de weg gegeven OperatorAction
RoadWorks Het abstracte type RoadWorks wordt gebruikt als kapstok voor alle gebeurtenissen waarbij er sprake is van wegwerkzaamheden, zoals het aanleggen van of onderhoud plegen aan het wegennet. OperatorAction
AbnormalTraffic Het type AbnormalTraffic wordt gebruikt voor het beschrijven van een verkeersbeeld drukker dan normaal, zoals bij een file TrafficElement
Accident Het type Accident wordt gebruikt voor het beschrijven van ongevalsituaties TrafficElement
Conditions Het abstracte type Conditions wordt gebruikt als kapstok voor alle gebeurtenissen waarbij externe factoren van invloed zijn op de rijomstandigheden TrafficElement
Obstruction Het abstracte type Obstruction wordt gebruikt als kapstok voor gebeurtenissen waarbij het verkeer wordt gehinderd door een vorm van blokkade TrafficElement
Activity Het abstracte type Activity wordt gebruikt als kapstok voor alle activiteiten en evenementen die van invloed zijn op de doorstroming van het verkeer TrafficElement
EquipmentOrSystemFault De specialisatie EquipmentOrSystemFault wordt gebruikt voor gebeurtenissen waarbij door een fout in een verkeer gerelateerdsysteem, zoals een stoplicht, niet juist functioneert TrafficElement

Derde niveau specialisaties

Type Omschrijving Oorsprong
GeneralNetworkManagement De specialisatie GeneralNetworkManagement wordt gebruikt voor het beschrijven van operator gestuurde dynamische verkeerssituaties NetworkManagement
GeneralInstructionOrMessageToRoadUsers De specialisatie GeneralInstructionOrMessageToRoadUsers wordt gebruikt als getracht wordt invloed uit te oefenen op het gedrag van weggebruikers NetworkManagement
ReroutingManagement De specialisatie wordt ReroutingManagement gebruikt voor het beschrijven van omleidingen NetworkManagement
RoadOrCarriagewayOrLaneManagement De specialisatie RoadOrCarriagewayOrLaneManagement wordt gebruikt voor het beschrijven van beperkingen of openstellingen van rijstroken of banen NetworkManagement
SpeedManagement De specialisatie SpeedManagement wordt gebruikt voor het beschrijven van snelheidsbeperkingen NetworkManagement
ConstructionWorks De specialisatie ConstructionWorks wordt gebruikt voor het beschrijven van werkzaamheden omtrent de nieuwbouw of uitbreiding van het wegennet RoadWorks
MaintenanceWorks De specialisatie MaintenanceWorks wordt gebruikt voor het beschrijven van werkzaamheden omtrent het onderhoud aan het wegennet RoadWorks
PoorEnvironmentConditions Het type PoorEnvironmentConditions wordt gebruikt bij gebeurtenissen waarbij rijomstandigheden bemoeilijkt worden door weersomstandigheden Conditions
NonWeatherRelatedRoadConditions De specialisatie NonWeatherRelatedRoadConditions wordt gebruikt voor gebeurtenissen waarbij rijomstandigheden worden beïnvloed door de toestand van het wegdek Conditions / RoadConditions
WeatherRelatedRoadConditions De specialisatie WeatherRelatedRoadConditions wordt gebruikt voor gebeurtenissen waarbij rij-omstandigheden worden beïnvloed doordat het wegdek is aangetast door de weersomstandigheden Conditions / RoadConditions
AnimalPresenceObstruction De specialisatie AnimalPresenceObstruction wordt gebruikt voor gebeurtenissen waarbij een blokkade van één of meerdere dieren het verkeer het verkeer hindert Obstruction
EnvironmentalObstruction De specialisatie EnvironmentalObstruction wordt gebruikt voor gebeurtenissen waarbij doorinvloed van de natuur een blokkade is gevormd die het verkeer hindert Obstruction
GeneralObstruction De specialisatie GeneralObstruction wordt gebruikt voor gebeurtenissen waarbij een blokkade het verkeer hindert Obstruction
InfrastructureDamageObstruction De specialisatie InfrastructureDamageObstruction wordt gebruikt voor gebeurtenissen waarbij schade aan de infrastructuur in, op of boven het wegdek een blokkade vormt die het verkeer hindert Obstruction
VehicleObstruction De specialisatie VehicleObstruction wordt gebruikt voor gebeurtenissen waarbij (schade aan) een voertuig een blokkade vormt die het verkeer hindert Obstruction
AuthorityOperation De specialisatie AuthorityOperation wordt gebruikt voor activiteiten die door de politie worden uitgevoerd (en mogelijk de doorstroming belemmeren): ongeval onderzoek of politiecontrole Activity
DisturbanceActivity De specialisatie DisturbanceActivity wordt gebruikt voor (ongeplande) verstorende gebeurtenissen die vaak een negatief karakter hebben Activity
PublicEvent De specialisatie PublicEvent wordt gebruikt voor (geplande) evenementen waarbij veel bezoekers verwacht worden en die derhalve een effect op het verkeer (kunnen) hebben Activity
Ga terug naar de vorige pagina