Ga naar inhoud

Interpretatie brugopening

De interpretatie van brugopening is inhoudelijk nader toegelicht aan de hand van de volgende onderwerpen:

In de datadienst Brugopeningen wordt een (geplande) brugopening aangegeven. Het gaat hier om een SituationPublication waar naast de standaard invulling van een situation de volgende invulling wordt gegeven aan een situationRecord met de specialisatie GeneralNetworkManagement. Deze specialisatie wordt binnen de DATEX II standaard gebruikt voor de beschrijving van dynamische verkeerssituaties. In het geval van brugopeningen wordt generalNetworkManagementType altijd gevuld met waarde bridgeSwingInOperation.

<situationRecord xsi:type="GeneralNetworkManagement" id="RWS05_NLIJM0233Y5126800143_3157135_01" version="1">
 ..
 <generalNetworkManagementType>bridgeSwingInOperation</generalNetworkManagementType>
</situationRecord>

Brugstatussen

Brugstatussen worden beschouwd vanuit het oogpunt van het wegverkeer. Als een brug open is, betekent dit dat het wegverkeer niet kan doorrijden. Wegverkeer is hierbij het autoverkeer, eventuele fiets/wandelpaden via een vast hoger brugdeel worden hierbij niet meegenomen.

De brugstatussen worden doorgegeven op het moment dat het voor het wegverkeer relevant is. Een brugopening wordt bij voorkeur doorgegeven na het eerste signaal dat de brug open gaat, bijvoorbeeld het aan gaan van de voorwaarschuwingslichten. Dit is het moment waarop het autoverkeer de brug niet meer mag passeren. Het sluiten van de brug wordt doorgegeven op het moment dat het wegverkeer niet meer is gestremd, bijvoorbeeld als de slagbomen weer open zijn of de verkeerslichten weer op groen.

Het standaardverloop van de gebeurtenis is algemeen beschreven in Interpretatie handelingen van de wegbeheerder. In deze paragraaf worden specifieke interpretaties met betrekking tot brugopeningen toegelicht.

In het geval van een brugopening gelden de volgende definities per status:

 • Normale of rust status (tot b): Het moment van de gebeurtenis is bekend en wordt alvast aangekondigd.
 • Overgang van rust naar actieve status (van b tot c): Vanaf dit moment is de brug niet meer beschikbaar voor het wegverkeer (denk aan verkeerslichten staan op rood, of slagbomen zijn gesloten).
 • Actieve status (van c tot d): Vanaf dit moment is de brug voor de scheepvaart volledig open.
 • Overgang van actieve naar rust status (van d tot e): Vanaf dit moment is de brug voor de scheepvaart niet meer volledig open. Aan het einde van dit situatieonderdeel is de brug gesloten voor de scheepvaart, en weer beschikbaar voor het wegverkeer.
 • Normale of rust status (na e): Vanaf dit moment is de brug weer beschikbaar voor het wegverkeer.

Beschikbaarheid status

Niet van elke brug zullen alle statussen beschikbaar zijn.

Beschikbaarheid aankondiging

Indien een brug gesloten is (Normale of rust status), en er geen aankondiging is dat deze open zal gaan, dan zal er ook geen status worden gegeven.

Brug open

De brug open betekent 'de brug is niet toegankelijk voor het wegverkeer', dit staat los van de situatie dat de brug bezig is met open gaan (beingImplemented) of open is (implemented). In de verdere voorbeelden wordt implemented gebruikt, hier kan ook beingImplemented gelezen worden.

Element Domein Toelichting
probabilityOfOccurrence certain De statuswijziging is zeker
operatorActionStatus implemented
beingImplemented
De situatie van de brugopening wordt in werking gezet.
validityTimeSpecification > overallStartTime <dateTime> De starttijd van de brugopening ('nu')

Brug dicht

Element Domein Toelichting
probabilityOfOccurrence certain De statuswijziging is zeker
operatorActionStatus implemented
beingImplemented
De situatie van de brugopening wordt in werking gezet
lifeCycleManagement > end true de cyclus van brug open, brug dicht is afgerond
validityTimeSpecification > overallStartTime <dateTime> De starttijd van de brugopening
validityTimeSpecification > overallEndTime <dateTime> De eindtijd van de brugopening ('nu')

Brugplanning

Voor bruggen kan worden aangekondigd dat de brug open gaat of dat een dienstregeling voor een brug geldt. Een planning wordt aangeduid voor een bepaald tijdstip, een bepaalde openingstijd en een verwachte waarschijnlijkheid dat de brug ook daadwerkelijk op dat tijdstip open gaat. Het is ook mogelijk dat een planning wordt samengevoegd met een daadwerkelijke opening.

Element Domein Toelichting
probabilityOfOccurrence riskOf probable Zie hieronder bij toelichting
operatorActionStatus approved approved wordt altijd gebruikt bij vooraankondigingen
validityTimeSpecification > overallStartTime <dateTime> De geplande starttijd van de brugopening
validityTimeSpecification > overallEndTime <dateTime> De geplande eindtijd van de brugopening

Toelichting probabilityOfOccurrence

Waarde Starttijd in toekomst Opmerking
riskOf meer dan 60 minuten Dit is een dienstregeling (bijv. 24 of 48 uur van te voren)
probable tussen 10 en 60 minuten Er wordt verwacht met behoorlijke zekerheid dat de brug open gaat (bijv. 20 á 30 minuten van te voren)
certain minder dan 10 minuten Het is zeer zeker dat de brug over enkele minuten open gaat (bijv. 5 á 10 minuten van te voren)

Stremmingen

Bij stremmingen wordt onderscheid gemaakt voor welk verkeer de stremming geldt. Een stremming kan gelden voor wegverkeer, scheepvaart of beiden. In het geval dat alleen de scheepvaart wordt getroffen door de stremming leidt dit niet tot DATEX berichten, omdat alleen de berichten ten behoeve van wegverkeer worden verstuurd. In de berichten wordt geen onderscheid gemaakt tussen stremmingen voor wegverkeer en stremmingen voor beiden. Om onderscheid tussen andere situaties te maken is bij stremmingen een cause element opgenomen in het bericht met causeType infrastructureFailure. Deze elementen staan in zowel de start-stremming als einde-stremming berichten.

Start stremming

Element Domein Toelichting
probabilityOfOccurrence certain Stremmingen worden niet vooraf gepland
operatorActionStatus implemented De stremming is direct actief
cause > causeType infrastructureFailure
validityTimeSpecification > overallStartTime <dateTime> De tijd vanaf wanneer de stremming actief is (‘nu’)

Einde stremming

Bij het einde van een stremming wordt, net als bij het sluiten van een brug, de situatie afgesloten door middel van een lifeCycleManagement.end element met waarde true

Element Domein Toelichting
probabilityOfOccurrence certain Het opheffen van de stremming is zeker
operatorActionStatus implemented De stremming wordt beëindigd.
cause > causeType infrastructureFailure De starttijd van de stremming
validityTimeSpecification > overallStartTime <dateTime> De tijd vanaf wanneer de stremming actief is (‘nu’)
validityTimeSpecification > overallEndTime <dateTime> De eindtijd van de stremming
lifeCycleManagement > end true de cyclus is afgerond met het afmelden van de stremming

Voorbeeld lifecycle

Als binnen 5 minuten van een geplande brugopening de brug daadwerkelijk open gaat (voor of na) wordt de bestaande planning aangepast. In onderstaande tabel is een voorbeeld opgenomen van de verschillende statussen in de cyclus. De tijden zijn ingekort tot hh:mm:ss formaat in verband met de leesbaarheid

Veldnaam / Stap Planning Update Open Dicht
Tijdstip van versturen 09:15 09:23 09:23 09:25
situation.version 1 2 3 4
probabilityOfOccurrence probable certain certain certain
operatorActionStatus approved approved implemented beingTerminated
validityTimeSpecification > overallStartTime 09:26:00 09:23:52 09:23:52 09:23:52
validityTimeSpecification > overallEndtime 09:30:00 09:27:52 09:27:52 09:25:22
lifeCycleManagement > management true
voorbeeld xml Zie stap 1 hieronder Zie stap 3 hieronder Zie stap 4 hieronder

Stap 1: Volgens de planning gaat de brug om 09:26:00 open, gedurende 4 minuten, tot 09:30:00

Voorbeeld xml - stap 1
<d2LogicalModel modelBaseVersion="2" xmlns="http://datex2.eu/schema/2/2_0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <exchange>
  <supplierIdentification>
    <country>nl</country>
    <nationalIdentifier>BGV</nationalIdentifier>
  </supplierIdentification>
  <subscription>
    <operatingMode>operatingMode1</operatingMode>
    <subscriptionStartTime>2017-02-02T08:17:45.522Z</subscriptionStartTime>
    <subscriptionState>active</subscriptionState>
    <updateMethod>allElementUpdate</updateMethod>
    <target>
      <address/>
      <protocol>http</protocol>
    </target>
  </subscription>
  </exchange>
  <payloadPublication xsi:type="SituationPublication" lang="nl">
  <publicationTime>2017-05-29T09:15:48.000Z</publicationTime>
  <publicationCreator>
    <country>nl</country>
    <nationalIdentifier>BGV</nationalIdentifier>
  </publicationCreator>
  <situation id="PZH02_NLGOU002700535900110_1065435" version="1">
    <overallSeverity>unknown</overallSeverity>
    <situationVersionTime>2017-05-29T09:15:48</situationVersionTime>
    <headerInformation>
      <confidentiality>noRestriction</confidentiality>
      <informationStatus>real</informationStatus>
    </headerInformation>
    <situationRecord xsi:type="GeneralNetworkManagement" id="PZH02_NLGOU002700535900110_1065435_01" version="1">
      <situationRecordCreationTime>2017-05-29T09:15:48</situationRecordCreationTime>
      <situationRecordVersionTime>2017-05-29T09:15:48.000Z</situationRecordVersionTime>
      <probabilityOfOccurrence>probable</probabilityOfOccurrence>
      <source>
        <sourceName>
        <values>
          <value lang="nl">PZH02</value>
        </values>
        </sourceName>
      </source>
      <validity>
        <validityStatus>definedByValidityTimeSpec</validityStatus>
        <validityTimeSpecification>
        <overallStartTime>2017-05-29T09:26:00.000Z</overallStartTime>
        <overallEndTime>2017-05-29T09:30:00.000Z</overallEndTime>
        </validityTimeSpecification>
      </validity>
      <groupOfLocations xsi:type="Point">
        <locationForDisplay>
        <latitude>52.024437</latitude>
        <longitude>4.667765</longitude>
        </locationForDisplay>
        <pointByCoordinates>
        <pointCoordinates>
          <latitude>52.024437</latitude>
          <longitude>4.667765</longitude>
        </pointCoordinates>
        </pointByCoordinates>
      </groupOfLocations>
      <operatorActionStatus>approved</operatorActionStatus>
      <complianceOption>mandatory</complianceOption>
      <generalNetworkManagementType>bridgeSwingInOperation</generalNetworkManagementType>
    </situationRecord>
  </situation>
  </payloadPublication>
</d2LogicalModel>

Stap 2: De brug gaat om 09:23:52 open. Naar aanleiding van het ontvangen ‘open’ bericht wordt in deze stap de planning aangepast.

 • De probabilityOfOccurrence wordt aangepast naar certain.
 • De starttijd wordt aangepast naar de daadwerkelijke openingstijd.
 • De eindtijd wordt aangepast naar de nieuwe verwachtte eindtijd (nog steeds 4 minuten na openingstijd)

Stap 3: Direct na stap 2 wordt de brugstatus aangepast. OperatorActionStatus wordt implemented. De tijden blijven ongewijzigd.

Voorbeeld xml - stap 3
<d2LogicalModel modelBaseVersion="2" xmlns="http://datex2.eu/schema/2/2_0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <exchange>
  <supplierIdentification>
    <country>nl</country>
    <nationalIdentifier>NLNDW</nationalIdentifier>
  </supplierIdentification>
  <subscription>
    <operatingMode>operatingMode1</operatingMode>
    <subscriptionStartTime>2017-02-02T08:17:45.522Z</subscriptionStartTime>
    <subscriptionState>active</subscriptionState>
    <updateMethod>allElementUpdate</updateMethod>
    <target>
      <address/>
      <protocol>http</protocol>
    </target>
  </subscription>
  </exchange>
  <payloadPublication xsi:type="SituationPublication" lang="nl">
  <publicationTime>2017-05-29T09:23:52.000Z</publicationTime>
  <publicationCreator>
    <country>nl</country>
    <nationalIdentifier>NLNDW</nationalIdentifier>
  </publicationCreator>
  <situation id="PZH02_NLGOU002700535900110_1065440" version="1">
    <overallSeverity>unknown</overallSeverity>
    <situationVersionTime>2017-05-29T10:05:33.000Z</situationVersionTime>
    <headerInformation>
      <confidentiality>noRestriction</confidentiality>
      <informationStatus>real</informationStatus>
    </headerInformation>
    <situationRecord xsi:type="GeneralNetworkManagement" id="PZH02_NLGOU002700535900110_1065440_01" version="1">
      <situationRecordCreationTime>2017-05-29T09:15:48.000Z</situationRecordCreationTime>
      <situationRecordVersionTime>2017-05-29T09:23:52.000Z</situationRecordVersionTime>
      <probabilityOfOccurrence>certain</probabilityOfOccurrence>
      <source>
        <sourceName>
        <values>
          <value lang="nl">PZH02</value>
        </values>
        </sourceName>
      </source>
      <validity>
        <validityStatus>definedByValidityTimeSpec</validityStatus>
        <validityTimeSpecification>
        <overallStartTime>2017-05-29T09:23:52.000Z</overallStartTime>
        <overallEndTime>2017-05-29T09:27:52.000Z</overallEndTime>
        </validityTimeSpecification>
      </validity>
      <groupOfLocations xsi:type="Point">
        <locationForDisplay>
        <latitude>52.024437</latitude>
        <longitude>4.667765</longitude>
        </locationForDisplay>
        <alertCPoint xsi:type="AlertCMethod2Point">
        <alertCLocationCountryCode>8</alertCLocationCountryCode>
        <alertCLocationTableNumber>5.12</alertCLocationTableNumber>
        <alertCLocationTableVersion>B</alertCLocationTableVersion>
        <alertCDirection>
          <alertCDirectionCoded>both</alertCDirectionCoded>
        </alertCDirection>
        <alertCMethod2PrimaryPointLocation>
          <alertCLocation>
            <specificLocation>22106</specificLocation>
          </alertCLocation>
        </alertCMethod2PrimaryPointLocation>
        </alertCPoint>
        <pointByCoordinates>
        <pointCoordinates>
          <latitude>52.024437</latitude>
          <longitude>4.667765</longitude>
        </pointCoordinates>
        </pointByCoordinates>
      </groupOfLocations>
      <operatorActionStatus>implemented</operatorActionStatus>
      <complianceOption>mandatory</complianceOption>
      <generalNetworkManagementType>bridgeSwingInOperation</generalNetworkManagementType>
    </situationRecord>
  </situation>
  </payloadPublication>
</d2LogicalModel>  

Stap 4: De brug gaat eerder dan gepland om 09:25:22 weer dicht.

 • De operatorActionStatus wordt beingTerminated;
 • De eindtijd wordt aangepast naar de daadwerkelijke tijd;
 • De cyclus wordt afgesloten.
Voorbeeld xml - stap 4
<d2LogicalModel modelBaseVersion="2" xmlns="http://datex2.eu/schema/2/2_0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <exchange>
  <supplierIdentification>
    <country>nl</country>
    <nationalIdentifier>BGV</nationalIdentifier>
  </supplierIdentification>
  <subscription>
    <operatingMode>operatingMode1</operatingMode>
    <subscriptionStartTime>2017-02-02T08:17:45.522Z</subscriptionStartTime>
    <subscriptionState>active</subscriptionState>
    <updateMethod>allElementUpdate</updateMethod>
    <target>
      <address/>
      <protocol>http</protocol>
    </target>
  </subscription>
  </exchange>
  <payloadPublication xsi:type="SituationPublication" lang="nl">
  <publicationTime>2017-05-29T09:25:22.000Z</publicationTime>
  <publicationCreator>
    <country>nl</country>
    <nationalIdentifier>BGV</nationalIdentifier>
  </publicationCreator>
  <situation id="PZH02_NLGOU002700535900110_1065435" version="1">
    <overallSeverity>unknown</overallSeverity>
    <situationVersionTime>2017-05-29T09:25:22.000Z</situationVersionTime>
    <headerInformation>
      <confidentiality>noRestriction</confidentiality>
      <informationStatus>real</informationStatus>
    </headerInformation>
    <situationRecord xsi:type="GeneralNetworkManagement" id="PZH02_NLGOU002700535900110_1065435_01" version="1">
      <situationRecordCreationTime>2017-05-29T09:15:48.000Z</situationRecordCreationTime>
      <situationRecordVersionTime>2017-05-29T09:25:22.000Z</situationRecordVersionTime>
      <probabilityOfOccurrence>probable</probabilityOfOccurrence>
      <source>
        <sourceName>
        <values>
          <value lang="nl">PZH02</value>
        </values>
        </sourceName>
      </source>
      <validity>
        <validityStatus>definedByValidityTimeSpec</validityStatus>
        <validityTimeSpecification>
        <overallStartTime>2017-05-29T09:23:52.000Z</overallStartTime>
        <overallEndTime>2017-05-29T09:25:22.000Z</overallEndTime>
        </validityTimeSpecification>
      </validity>
      <groupOfLocations xsi:type="Point">
        <locationForDisplay>
        <latitude>52.024437</latitude>
        <longitude>4.667765</longitude>
        </locationForDisplay>
        <pointByCoordinates>
        <pointCoordinates>
          <latitude>52.024437</latitude>
          <longitude>4.667765</longitude>
        </pointCoordinates>
        </pointByCoordinates>
      </groupOfLocations>
      <management>
        <lifeCycleManagement>
        <end>true</end>
        </lifeCycleManagement>
      </management>
      <operatorActionStatus>beingTerminated</operatorActionStatus>
      <complianceOption>mandatory</complianceOption>
      <generalNetworkManagementType>bridgeSwingInOperation</generalNetworkManagementType>
    </situationRecord>
  </situation>
  </payloadPublication>
</d2LogicalModel>  

Toelichting elementen binnen brugopeningen

Brugopeningen vormen een kleine subset van wat er functioneel kan worden doorgegeven met DATEX-II berichten. De volgende onderdelen van het element situation zijn relevant in de berichten m.b.t. brugopeningen.

Element Beschrijving
situation.id Een situation heeft een id dat uniek in de tijd is. Dat wil zeggen dat een situatie bij het ontstaan een id krijgt dat nog niet eerder aan enige andere actieve of gepasseerde situatie is toegekend. Het id blijft hetzelfde zolang de situatie actief is.
De opbouw van het id voor bruggen uit BGV is bijvoorbeeld als volgt:
Het ID is gescheiden in drie delen via twee underscores. Daarbij is PNH02_NLZAA0233O6308300007 uniek en altijd hetzelfde per brug. PNH02 is de prefix van de leverancier en NLZAA0233O6308300007 is de ISRS-code van elke brug.
Het post-fix nummer (in dit voorbeeld: 314148) is het volgnummer en uniek.

De ISRS code is een uniek ID voor nautische objecten. In de toekomst komt een interface beschikbaar op vaarweginformatie.nl waarmee met deze ISRS-code bruggegevens opgevraagd kunnen worden zoals de locatie, brughoogte, etc.
situation.version Een situation kan gedurende zijn bestaan meerdere keren worden gewijzigd. Elke wijziging wordt voorzien van een versienummer dat minimaal 1 hoger is dan het vorige versienummer.
situation > versionTime Wanneer een situation gewijzigd wordt, wordt de versietijd de tijd van de aanpassing
situationRecord Een brugopening bestaat, in tegenstelling tot andere situaties, altijd uit slechts één onderdeel. Binnen een situation is daarom altijd één situationRecord opgenomen.
situationRecord.id Begint met de waarde van situation.id, gevolgd door een een vaste postfix _01 (omdat er altijd precies één situationRecord per situation is)
situationRecord.version Een situationrecord kan gedurende zijn bestaan meerdere keren worden gewijzigd. Elke wijziging wordt voorzien van een versienummer dat minimaal 1 hoger is dan het vorige versienummer.
situationRecordVersionTime Wanneer een situationRecord gewijzigd wordt, wordt de versietijd de tijd van de aanpassing
probabilityOfOccurrence De waarschijnlijkheid is dat hetgeen in het situationRecord is beschreven optreedt.
Mogelijke waarden:
- certain
- probable
- riskOf
source Aangezien een data provider informatie (in opdracht) van meer dan één bron kan leveren, moet de bron van een situatieonderdeel altijd nader worden aangeduid. Het verplichte element source heeft zelf één verplicht element: sourceName
validity De validity geeft de geldigheid van het situationRecord aan. In de validity wordt een overallStartTime opgenomen met daarin de starttijd van de situatie. In de overallEndTime wordt de eindtijd van de situatie opgenomen (in het geval van 'brug dicht' of een brugplanning)
cause Het element cause kan gebruikt worden om de oorzaak van een situatieonderdeel aan te geven. Dit element wordt bij brugopeningen alleen gebruikt in het geval van een stremming.
groupOfLocations In dit element wordt de locatie gespecificeerd. Voor brugopeningen gaat het altijd om type Point.
> locationForDisplay Dit element geeft het punt weer aan de hand van coördinaten op basis van het WGS84 systeem. Het heeft twee verplichte elementen: latitude en longitude.
> alertCPoint Als voor een brug een VILD code bekend is wordt deze opgenomen in alertCPoint. Deze is voor bruggen altijd van het type AlertCMethod2Point. Als geen VILD code bekend is ontbreekt dit element in zijn geheel. De subelementen hebben in het geval van bruggen een vaste waarde. Zie hiervoor de voorbeelden in de bijlage. De VILD code wordt opgenomen in subelement alertCMethod2PrimaryPointLocation.alertCLocation.specificLocation
> pointByCoordinates Hierin wordt in subelement pointCoordinates de latitude en longitude opgegeven op basis van het WGS84 systeem.
management > lifeCycleManagement Dit element wordt alleen opgenomen als een situatie is beëindigd of geannuleerd. Hiervoor worden respectievelijk de subelementen end of cancel met waarde true gevuld.
operatorActionStatus De status van de handeling in het situationRecord.
Mogelijke waarden:
- requested
- approved
- beingImplemented
- implemented
- beingTerminated
complianceOption Geeft aan of de beschreven situatie een advies of een verplichting betreft. Dit veld wordt bij brugopeningen altijd gevuld met waarde mandatory.
generalNetworkManagementType Beschrijving van de situatie. In het geval van brugopeningen altijd gevuld met waarde bridgeSwingInOperation.
Ga terug naar de vorige pagina