Ga naar inhoud

Let op

De documentatie van het Nederlands profiel DATEXII versie 3 is nog in ontwikkeling. Hierdoor kan het zijn dat de documentatie niet volledig is en/of er onduidelijkheden worden opgemerkt. Neem in geval van twijfel contact op met de met de NDW Servicedesk.

SituationAssessmentPublication

Een 'SituationAssessmentPublication' omvat een reeks evaluaties van huidige verkeersmaatregelen op de weg. Deze verkeersmaatregelen worden momenteel verzameld onder het producttype Werkzaamheden en Evenementen. Verkeerssituaties van het type verkeersmaatregelen worden geanalyseerd op basis van ruwe Floating Car Data. Dit type publicatie biedt iedere 5 minuten een evaluatie van de 'situationRecords' afkomstig van de genoemde bron.

image

TrafficBasedAssessment

Alle essentiële gegevens van een geëvalueerd 'situationRecord' worden opgenomen in een sectie van de 'trafficBasedAssessment'. Het corresponderende XML-element omvat de attributen 'id' en 'version'.

Attributen

Attribuut Type Verplicht Domein Omschrijving
id String Ja Zie toelichting Een in de tijd unieke identificatie per evaluatie.
version String Ja >=1 Zie toelichting Van toepassing zijnde versie van de evaluatie

Id

Een 'trafficBasedAssessment' bevat een tijdgebonden identificatie die uniek is. Dit betekent dat een evaluatie van een situatie-record bij de start een uniek 'id' krijgt, dat nog niet is toegewezen aan enige andere actieve of afgeronde evaluatie. Het 'id' blijft constant gedurende de actieve evaluatieperiode. Dit 'id'-attribuut is van het gegevensformaat 'string'.

Version

Versie van de relevante evaluatie. Een evaluatie kan gedurende zijn levensduur meerdere keren worden gewijzigd. Elke wijziging is voorzien van een versienummer dat minstens 1 hoger is dan het vorige versienummer. De initiële versie van een situatie is doorgaans versie 1.

AssessedSituation

Het element 'assessedSituation' omvat de attributen 'id' en 'version' en geeft de relatie aan met de geëvalueerde situatie in het brondocument. Kijk hier voor een beschrijving van beide attributen.

AssessedSituationRecord

Het element 'assessedSituationRecord' omvat de attributen 'id' en 'version' en geeft de relatie aan met de geëvalueerde situatie record in het brondocument. Kijk hier voor een beschrijving van beide attributen.

AssessedSituationRecordType

Het element 'assessedSituationRecordType' bevat informatie over het type verkeersmaatregel waarop de evaluatie van toepassing is. De mogelijke types omvatten::

 • ConstructionWorks
 • GeneralNetworkManagement
 • MaintenanceWorks
 • PublicEvent
 • RoadOrCarriagewayOrLaneManagement
 • SpeedManagement

ValidationStatusCode

Het element 'validationStatusCode' geeft met behulp van een code aan wat de processtatus is van de situatie evaluatie. De statuscode is ondergebracht in een enumeratie met de volgende literals:

 • disputed
 • toBeValidated
 • unconfirmed
 • validated
 • validationNotPossible

AssessmentPublicationTime

Het element 'assessmentPublicationTime' bevat de datum en het tijdstip waarop de evaluatie is gepubliceerd door de leverancier.

AssessmentConclusion

Het element 'assessmentConclusion' geeft op basis van de evaluatie aan wat de status is van het geëvalueerde traject.

 • itineraryFullyClosed
 • itineraryFullyOpen
 • partsOfItineraryClosed
 • toBeValidated
 • trafficDelayed
 • undetermined

LevelOfPersistence (0-100)

Het element 'levelOfPersistence' geeft aan in welke mate de bron zeker is dat een afsluiting bestaat, zoals vermeld. Dit mag gebaseerd zijn op de kwaliteitsperceptie van het element 'segmentsWithNoTraffic'. Dit element is opgemaakt als een integer en kan een numerieke waarde van 0 tot 100 bevatten.

LevelOfNonPersistence (0-100)

Het element 'levelOfNonPersistence' geeft aan in welke mate de bron zeker is dat een gerapporteerde afsluiting niet aanwezig is. Dit element is opgemaakt als een integer en kan een numerieke waarde van 0 tot 100 bevatten.

TrafficStatusObservationTime

Het element 'assessedOriginalRoute' bevat de datum en het tijdstip van de verkeerssituatie waarop de evaluatie is gedaan.

ObservedValidity

Het element 'observedValidity' bevat geldigheidsinformatie over de datum en het tijdstip waarop de geëvalueerde situatie is/wordt gestart en is/wordt beëindigd. Kijk hier voor de beschrijving van de onderliggende elementen.

AssessedOriginalRoute

Het element 'assessedOriginalRoute' bevat de het

ObservedRoadAvailability

Het element 'observedRoadAvailability' geeft indien aanwezig, per type een nadere locatie specificatie van de geëvalueerde situaties. Het is per type mogelijk meerdere locaties op te nemen in de vorm van een GMLLineString

 • segmentWithNoTraffic
 • segmentWithDelayedTraffic
 • segmentWithNoDelays
 • segmentWithoutValidationResult
Ga terug naar de vorige pagina