Skip to content

Let op

De documentatie van het Nederlands profiel DATEXII versie 3 is nog in ontwikkeling. Hierdoor kan het zijn dat de documentatie niet volledig is en/of er onduidelijkheden worden opgemerkt. Neem in geval van twijfel contact op met de met de NDW Servicedesk.

Werkzaamheden omtrent de nieuwbouw of uitbreiding van het wegennet - Specialisatie ConstructionWorks binnen profiel Actuele verkeerssituatie

Het type ConstructionWorks is afgeleid van RoadWorks (een op zichzelf niet bruikbare specialisatie) die zelf weer is afgeleid van OperatorAction. De specialisatie wordt gebruikt voor het beschrijven van werkzaamheden omtrent de nieuwbouw of uitbreiding van het wegennet. Naast de elementen van RoadWorks wordt aanvullende informatie over het soort werkzaamheden in een extra, verplicht, element constructionWorkType opgenomen. De structuur is als volgt:

image

Elementen

Een overzicht van elementen die in elke specialisatie van een situationRecord voorkomen is hier terug te vinden. In het geval van de specialisatie ConstructionWorks worden deze elementen aangevuld met de elementen van de specialisatie RoadWorks en ConstructionWorks zelf.

Toelichting operatorActionStatus

Het element operatorActionStatus wordt gebruikt om de status aan te geven van een operator gestuurde dynamische verkeerssituatie. Het betreft een statusaanduiding bij informatie over objecten. In dit voorbeeld is de toepassing nader uitgelegd.

Element Type Verplicht Domein Omschrijving
operatorActionStatus OperatorActionStatusEnum Ja requested, approved, beingImplemented, implemented, beingTerminated Het element operatorActionStatus wordt gebruikt om de status aan te geven van een operator gestuurde dynamische verkeerssituatie. Het betreft een statusaanduiding bij informatie over objecten
publicTransportAlternative MultiLingualString Nee NVT Beschrijft een beschikbaar openbaar vervoer alternatief voor de normale route
roadworksDurationClassification RoadworksDurationEnum Nee longTerm, mediumTerm, shortTerm Dit element geeft een indicatie weer van de duur van de werkzaamheden op basis van voorgedefinieerde domeinwaarden
roadworksIdentifier String Nee NVT Dit element bevat een externe identificatie voor de werkzaamheden
roadworksScale RoadworksScaleEnum Nee major, medium, minor Dit element geeft een Indicatie van de omvang van de werkzaamheden op basis van voorgedefinieerde domeinwaarden
underTraffic Boolean Nee NVT Dit element geeft aan of er op het weggedeelte waar de wegwerkzaamheden plaatsvinden wel of geen verkeer is
urgentRoadWorks Boolean Ja NVT Dit element geeft aan of het een spoedreparatie betreft
mobility Mobility Ja NVT Container element om de mobiliteit van de werkzaamheden aan te duiden
subjects Subjects Ja NVT Container element om het onderwerp van de werkzaamheden aan te duiden
maintenanceVehicles MaintenanceVehicles Nee NVT Container element om betrokken voertuigen van de werkzaamheden aan te duiden
roadworksExtension _RoadworksExtensionType Nee NVT Het element roadworksExtension voorziet in een uitbreiding om meer informatie rondom wegwerkzaamheden te beschrijven. Het betreft informatie omtrent hinderklasse, planning, en openbaar vervoer alternatieven
constructionWorkType ConstructionWorkTypeEnum Ja blastingWork, constructionWork, demolitionWork, roadImprovementOrUpgrading, roadWideningWork Beschrijving van het soort werkzaamheden

Subelement mobility

Het verplichte element mobility kent 1 verplicht element: mobilityType.

Element Type Verplicht Domein Omschrijving
mobilityType MobilityTypeEnum Ja mobile, stationary, unknown Indicatie van mate waarin verschuiving of verplaatsing van de gebeurtenis te verwachten is

Subelement subjects

Het verplichte element subjects bestaat zelf uit 1 verplicht element: subjectTypeOfWorks, en uit het niet verplichte element subjectTypeOfWorksExtension.

Element Type Verplicht Domein Omschrijving
subjectTypeOfWorks SubjectTypeOfWorksEnum Ja bridge, buriedCables, buriedServices, crashBarrier, gantry, gasMainWork, interchange, junction, levelCrossing, lightingSystem, measurementEquipment, noiseProtection, road, roadsideDrains, roadsideEmbankment, roadsideEquipment, roadSigns, roundabout, tollGate, tunnel, waterMain, other Dit element is beschrijving van het onderwerp van de constructie of reparatie

Subelement maintenanceVehicles

Het verplichte element mobility kent 1 verplicht element: mobilityType.

Element Type Verplicht Domein Omschrijving
numberOfMaintenanceVehicles NonNegativeInteger Nee NVT Het aantal onderhoudsvoertuigen dat is gekoppeld aan de wegwerkzaamheden op de opgegeven locatie
maintenanceVehicleActions MaintenanceVehicleActionsEnum Nee maintenanceAction, maintenanceVehiclesMergingIntoTrafficFlow, slowMoving, stoppingToServiceEquipments De acties van de onderhoudsvoertuigen die verband houden met de wegwerkzaamheden
Go back to the previous page