Skip to content

Element openlrExtendedArea

Het element openlrExtendedArea heeft één verplicht abstract element openlrAreaLocationReference. Deze specialisatie wordt aangegevens middels het attribuut xsi-type.

Type: Omschrijving
OpenlrClosedLineLocationReference Met een element van het type OpenlrClosedLineLocationReference wordt een gebied beschreven aan de hand van een gesloten pad
OpenlrCircleLocationReference Met een element van het type OpenlrCircleLocationReference wordt een gebied beschreven aan de hand van een cirkel
OpenlrGridLocationReference Met een element van het type OpenlrGridLocationReference wordt een gebied beschreven aan de hand van een grid (raster)
OpenlrPolygonLocationReference Met een element van het type OpenlrPolygonLocationReference wordt een gebied beschreven aan de hand van een reeks coördinaten
OpenlrRectangleLocationReference Met een element van het type OpenlrRectangleLocationReference wordt een gebied beschreven aan de hand van een rechthoek

Specialisatie OpenlrClosedLineLocationReference

Met een element van het type OpenlrClosedLineLocationReference wordt een gebied beschreven aan de hand van een gesloten pad. Dit pad wordt beschreven aan de hand van een reeks van minimaal twee elementen openlrLocationReferencePoint van het type OpenlrLocationReferencePoint. Vervolgens wordt met behulp van het verplichte element openlrLastLine van het type OpenlrLineAttributes het sluitstuk tussen de laatste en de eerste locatie op het pad beschreven.

Element Type Verplicht Domein Omschrijving
openlrLocationReferencePoint OpenlrLocationReferencePoint Ja NVT Het element openlrLocationReferencePoint bevat informatie over het startpunt van de referentielijn, dus in de rijrichting voorafgaand aan de exacte locatie van het punt
openlrLastLine OpenlrLineAttributes Ja NVT Het element openlrLineAttributes beschrijft de eigenschappen van de referentielijn

Specialisatie OpenlrCircleLocationReference

Met een element van het type OpenlrCircleLocationReference wordt een gebied beschreven aan de hand van een cirkel. Deze cirkel wordt beschreven met de locatie van het middelpunt (middels het verplichte element openlrGeoCoordinate en de straal van de cirkel (middels het verplichte element radius).

Element Type Verplicht Domein Omschrijving
radius MetresAsNonNegativeInteger Ja >=0 Straal van de beschreven cirkel in meters
openlrGeoCoordinate OpenlrGeoCoordinate Ja NVT Het element openlrGeoCoordinate beschrijft het middelpunt van de circel

Specialisatie OpenlrGridLocationReference

Met een element van het type OpenlrGridLocationReference wordt een gebied beschreven aan de hand van een grid (raster). Deze grid wordt beschreven aan de hand van een rechthoek (element openlrRectangle) en het aantal kolommen en regels (element openlrGridAttributes).

Element Type Verplicht Domein Omschrijving
openlrRectangle OpenlrRectangle Ja NVT Het element openlrRectangle beschrijft een rechthoek. De beschreven rechthoek vormt de basis voor een cel in de grid
openlrGridAttributes OpenlrGridAttributes Ja NVT Met het element openlrGridAttributes worden de eigenschappen van de rechthoek beschreven

Subelement openlrRectangle

Element Type Verplicht Domein Omschrijving
openlrLowerLeft PointCoordinates Ja NVT De linker onderhoek van de rechthoek beschreven als coördinaat
openlrUpperRight PointCoordinates Ja NVT De rechter bovenhoek van de rechthoek beschreven als coördinaat

Subelement openlrGridAttributes

Element Type Verplicht Domein Omschrijving
openlrNumColumns NonNegativeInteger Ja >=0 Met het element openlrNumColumns wordt het aantal kolommen aangegeven, waarbij de rechthoek (cel) als uitgangspunt wordt genomen en kolommen richting het oosten worden toegevoegd
openlrNumRows NonNegativeInteger Ja >=0 Het element openlrNumRows geeft het aantal regels in de grid weer, met dezelfde cel als
uitgangspunt. Regels worden in noordelijke richting toegevoegd aan de grid

Specialisatie OpenlrPolygonLocationReference

Met een element van het type OpenlrPolygonLocationReference wordt een gebied beschreven aan de hand van een reeks coördinaten.

Element Type Verplicht Domein Omschrijving
openlrPolygonCorners OpenlrPolygonCorners Ja NVT Het element openlrPolygonCorners beschrijft een polygoon

Subelement openlrPolygonCorners

Het element openlrPolygonCorners beschrijft een polygoon. Het element bevat minimaal drie keer het element openlrCoordinate

Element Type Verplicht Domein Omschrijving
openlrCoordinate PointCoordinates Ja NVT Een van de punten van de polygoon

Specialisatie OpenlrRectangleLocationReference

Met een element van het type OpenlrRectangleLocationReference wordt een gebied beschreven aan de hand van een rechthoek

Element Type Verplicht Domein Omschrijving
openlrRectangle OpenlrRectangle Ja NVT Het element openlrRectangle beschrijft een rechthoek. De beschreven rechthoek vormt de basis voor een cel in de grid

Subelement openlrRectangle in OpenlrRectangleLocationReference

Element Type Verplicht Domein Omschrijving
openlrLowerLeft PointCoordinates Ja NVT De linker onderhoek van de rechthoek beschreven als coördinaat
openlrUpperRight PointCoordinates Ja NVT De rechter bovenhoek van de rechthoek beschreven als coördinaat
Go back to the previous page