Skip to content

Rapportages

Met de rapportage functionaliteit is het mogelijk standaard producten (tabellen, kaarten en grafieken) te verkrijgen. Bij de rapportage zijn een aantal keuzes al gedaan voor de gebruiker, zo zijn bij werkdagen nationale feestdagen niet meegenomen en zijn technische uitsluitingen standaard uitgesloten in alle rapportages. Bij elke rapportage is aangegeven welke standaard keuzes zijn geïmplementeerd. Voor elke rapportage is in de bijbehorende paragraaf aangegeven wat wordt getoond en hoe dit is berekend. Dit hoofdstuk wordt nog verder ingevuld.

Dagtotalen

Met de rapportage dagtotalen wordt een overzicht gegenereerd van een locatie van alle dagintensiteiten van het geselecteerde jaar.

Toelichting

In deze rapportage worden de dagtotalen van een locatie over een kalenderjaar getoond. Deze rapportage bestaat uit drie tabbladen, het eerste tabblad bevat informatie over de locatie, het tweede tabblad de dagtotalen en het derde tabblad informatie over de datakwaliteit. Binnen de selectie van een jaar is het mogelijk om bepaalde dagtypen uit te sluiten. In het overzicht wordt er onderscheid gemaakt naar de voertuigcategorie, daarnaast wordt het totaal aan voertuigen die dag gemeld en het aandeel van die dag in alle geselecteerde dagen van het jaar in procenten (kolom Rel.). Wanneer alle dagen van het jaar zijn geselecteerd zal een dag ongeveer (1/365=0,3% beslaan) en wanneer bijvoorbeeld alleen maandag is geselecteerd zal een gemiddelde maandag in dat jaar ongeveer 2% (1/52) beslaan van het totaal. De onderste rij bevat de totalen voor het jaar. In het derde en laatste tabblad worden alle technische uitsluitingen vermeld.

Rekenregels

De dagtotalen worden berekend vanuit de minuutgegevens. Hiervoor worden eerst de dagtotalen per voertuigcategorie en rijstrook te bepaald:

\[ I^{dag}_{cat,r} = \frac{\sum^{M}_{i=1} I^{i}_{cat,r}}{M}* 24\]

Met:

\(I^{dag}_{cat,r}\): Het aantal voertuigen in de betreffende rijstrook en voertuigcategorie op dag.

\(M\): Aantal minuten zonder foutmelding voor de betreffende rijstrook en voertuigcategorie en dag.

\(I^{i}_{cat,r}\): Het aantal voertuigen in de betreffende rijstrook en voertuigcategorie in minuut i in voertuigen per uur.

Vanuit deze dagtotalen per rijstrook en voertuigcategorie kunnen de dagtotalen voor de locatie bepaald. De rijstroken worden per voertuigcategorie bij elkaar opgeteld en voor de categorie ‘anyVehicle’.

\[ I^{dag}_{cat} = \sum^{R}_{r=1} I^{dag}_{cat,r}\]

Met:

\(I^{dag}_{cat}\): Het aantal voertuigen in de betreffende voertuigcategorie op dag.

\(R\): Aantal rijstroken.

\(I^{dag}_{cat,r}\): Het aantal voertuigen in de betreffende rijstrook en voertuigcategorie op dag

Bij locaties met drie voertuigcategorieën is de berekening nu klaar. Bij een locatie met 5 voertuig categorieën kunnen de categorieën worden samengenomen zoals beschreven bij de rekeneregels. De totaal categorie komt vanuit een aparte voertuigcategorie de ‘anyVehicle’ en hoeft niet gelijk te zijn aan de optelsom van alle categorieën. Dit komt doordat voertuigen die wel geregistreerd zijn maar niet konden worden gecategoriseerd hier worden meegeteld.

Weektotalen

Met deze rapportage wordt voor een heel kalenderjaar de weekgemiddelde weergegeven in een overzicht van de geselecteerde locatie.

Toelichting

Deze rapportage bestaat uit drie tabbladen, het eerste tabblad bevat informatie over de locatie, het tweede tabblad de weekgemiddelde en dagtotalen en het derde tabblad informatie over de datakwaliteit. Binnen de selectie van een jaar is het mogelijk om bepaalde dagtypen uit te sluiten, waardoor het bijvoorbeeld mogelijk is om het weekendgemiddelde te krijgen in het weekdaggemiddelde. In het overzicht wordt er geen onderscheid gemaakt naar de voertuigcategorie. Per dag wordt het totaal aan voertuigen die dag gemeld en het aandeel van die dag ten opzichte van het totaal voor die dag over het hele jaar in procenten (kolom Rel.). Naast alle dagtype staan de werkdag en weekdaggemiddelde gegeven. Ook hierbij is in de kolom “rel.” het aandeel ten opzichte van het week dan wel werkdag totaal over het jaar gegeven. De laatste kolom bevat het aantal foutwaarden per locatie voor de complete week (weekdag) en alle categorieën en rijstroken. Dit is een sommatie over alle categorieën en rijstroken. De onderste rij bevat de totalen voor het jaar. In het derde en laatste tabblad worden alle technische uitsluitingen vermeld.

Rekenregels

De dag en weektotalen worden bepaald door eerst het dagtotaal per voertuigcategorie en rijstrook te bepalen. Vervolgens worden de rijstroken bij elkaar opgeteld en voor de weektotalen een gemiddelde over de dagtotalen uit die week beepaald. De dagtotalen worden op eenzelfde manier bepaald als voor de rapportage dagtotalen.

\[ I^{dag}_{cat,r} = \frac{\sum^{M}_{i=1} I^{i}_{cat,r}}{M}* 24\]

Met:

\(I^{dag}_{cat,r}\): Het aantal voertuigen in de betreffende rijstrook en voertuigcategorie op dag.

\(M\): Aantal minuten zonder foutmelding voor de betreffende rijstrook en voertuigcategorie en dag.

\(I^{i}_{cat,r}\): Het aantal voertuigen in de betreffende rijstrook en voertuigcategorie in minuut i in voertuigen per uur.

Vanuit deze dagtotalen per rijstrook en voertuigcategorie kunnen de dagtotalen voor de locatie bepaald. De rijstroken worden per voertuigcategorie bij elkaar opgeteld en voor de categorie ‘anyVehicle’.

\[ I^{dag}_{cat} = \sum^{R}_{r=1} I^{dag}_{cat,r}\]

Met:

\(I^{dag}_{cat}\): Het aantal voertuigen in de betreffende voertuigcategorie op dag.

\(R\): Aantal rijstroken.

\(I^{dag}_{cat,r}\): Het aantal voertuigen in de betreffende rijstrook en voertuigcategorie op dag

Vanuit deze dagtotalen worden de weektotalen bepaald door het gemiddelde van de dagen uit de week te berekenen.

\[ I^{week}_{cat} = \frac{\sum^{W}_{d=1} I^{dag}_{cat}}{W}\]

Met:

\(I^{week}_{cat}\): Het aantal voertuigen van de betreffende voertuigcategorie en week.

\(W\): Aantal dagen voor de betreffende voertuigcategorie en week.

\(I^{dag}_{cat}\): Het aantal voertuigen van de betreffende voertuigcategorie op dag d.

Jaarintensiteiten

Deze rapportage genereert voor de geselecteerde locaties een lijst met de werkdag of weekdag gemiddelden voor het geselecteerde jaar.

Toelichting

Bij deze rapportage kan gekozen worden voor twee verschillende vormen waarin de resultaten worden gepresenteerd. Standaard wordt een rapportage getoond met op elke rij een locatie en voor deze locatie in verschillende kolommen de gemiddelde per periode en voertuigcategorie combinatie. De andere optie toont een gemiddelde per rij, en kent dus meerdere rijen voor 1 locatie. Deze rapportage bestaat uit een tabblad met daarin voor elke geselecteerde locatie de werkdag dan wel weekdag gemiddelde intensiteiten en een tabblad waarin de technische uitsluitingen zijn vermeld. Bij de intensiteiten wordt onderscheid gemaakt naar de voertuig categorieën licht, middel en zwaar en de tijdsperioden etmaal (0:00-24:00), dag (7:00-18:59), avond (19:00-22:59) en nacht (23:00-6:59) conform de lucht en geluidswetgeving. Het is mogelijk om in plaats van de gemiddelden berekend door NDW eigen data te gebruiken in deze rapportage. Hiervoor dient de data aangeleverd te worden via Administratie. Wanneer bij het aanvragen van de data de checkbox met “eigen data toevoegen aan de export” is aangevinkt zal voor de locaties waarvoor eigendata is geupload deze waarde worden gegeven.

Rekenregels

De bron van de jaarrekening zijn de uuraggregaten. Voor de werkdagen worden alle nationale feestdagen niet meegenomen zie ook de rekenregels. Daarnaast worden alle data met als aanmerking technische uitsluitingen van het type AVG_FLOW en AVG_VEHICLE_CATEGORIES niet meegenomen in de gemiddelden zowel bij de werkdagen als de weekdagen. Om de jaargemiddelden te berekenen worden eerst per dag, periode over de dag, voertuigcategorie en rijstrook de gemiddelden berekend over alle beschikbare gegevens van die combinatie. Omdat de jaargemiddelde worden weergegeven met de eenheid voertuigen per uur, wordt niet vermenigvuldigd met 24 zoals dit wel wordt gedaan bij de dag en weekgemiddelden.

\[ I^{dag}_{cat,r} = \frac{\sum^{M}_{i=1} I^{i}_{cat,r}}{M}\]

Met:

\(I^{dag}_{cat,r}\): Het aantal voertuigen in de betreffende rijstrook en voertuigcategorie op dag.

\(M\): Aantal minuten zonder foutmelding voor de betreffende rijstrook en voertuigcategorie en dag.

\(I^{i}_{cat,r}\): Het aantal voertuigen in de betreffende rijstrook en voertuigcategorie in minuut i in voertuigen per uur.

Vanuit deze dagtotalen per rijstrook en voertuigcategorie kunnen de dagtotalen voor de locatie bepaald. De rijstroken worden per voertuigcategorie bij elkaar opgeteld en voor de categorie ‘anyVehicle’.

\[ I^{dag}_{cat} = \sum^{R}_{r=1} I^{dag}_{cat,r}\]

Met:

\(I^{dag}_{cat}\): Het aantal voertuigen in de betreffende voertuigcategorie op dag.

\(R\): Aantal rijstroken.

\(I^{dag}_{cat,r}\): Het aantal voertuigen in de betreffende rijstrook en voertuigcategorie op dag

Vanuit de daggemiddelden worden gemiddelden over het gehele jaar berekend.

\[ I^{per}_{cat} = \frac{\sum^{D}_{d=1} I^{dag, per}_{cat}}{D}\]

Met:

\(I^{dag}_{cat,r}\): Het aantal voertuigen in de betreffende rijstrook en voertuigcategorie op dag.

\(M\): Aantal minuten zonder foutmelding voor de betreffende rijstrook en voertuigcategorie en dag.

\(I^{i}_{cat,r}\): Het aantal voertuigen in de betreffende rijstrook en voertuigcategorie in minuut i in voertuigen per uur.

Reistijdbetrouwbaarheidsindicator

Een reistijdbetrouwbaarheidsindicator (RBI) wordt gebruikt om de betrouwbaarheid te weergeven van het mediane reistijd over een bepaald tijdspanne van een traject. RBI’s worden gebruikt voor beleidsmonitoring doeleinden voor wegbeheerders en wordt dus niet gebruikt voor actuele verkeersinformatie voor verkeersdeelnemers, zoals automobilisten of fietsers.

Toelichting

De RBI is gebaseerd op de Planningstijdindex (PTI). Deze PTI geeft aan hoeveel tijd we extra moeten inplannen om met een kans van 90% op tijd aan te komen op de eindbestemming.

Planningstijdindex

Bovenstaande grafiek toont een mediane reistijd op een traject van 1.8 tijdseenheden. 90% van de gevonden trajecttijden zijn minder dan 4.4 tijdseenheden. Om met een kans van 90% toch nog op tijd dit traject achter ons te laten en de reis volgens planning te laten verlopen zal de weggebruiker 2.4 keer de mediane reistijd moeten incalculeren voor vertrek.

Voor het uitrekenen van de RBI is ervoor gekozen om de PTI te gebruiken. Dit is gekozen vanwege de volgende redenen:

 • PTI is niet (te) gevoelig voor outliers
 • PTI is goed uit te leggen
 • Sluit goed aan bij gebruik in praktijk

** Datacontrole **

Het komt wel eens voor dat er geen metingen zijn op bepaalde tijdstippen. Er zijn dan geen reistijden of snelheden beschikbaar. Hier wordt rekening mee gehouden om toch een significante RBI te rapporteren.

Het zou ook een slecht beeld geven als een RBI erg beïnvloed wordt door reistijden die ver boven het toegestane gemiddelde snelheid uitkomen. Het is dus verstandig om extreem hoge snelheden af te kappen. De huidige FCD-leverancier kapt alle voertuigsnelheden af die boven een bepaalde waarde komen. Dit is echter afhankelijk van de FCD leverancier. Mocht NDW ooit naar een andere leverancier overstappen, is deze afkapping van de snelheid niet gegarandeerd. Daarom is besloten om alle gemiddelde snelheden boven 150 km/u weg te filteren.

** Gebruik aggregatieperiodes **

Voor een kwartier-, uur- en dag-aggregatieperiode ontvangt u een RBI per aggregatieperiode. Als u bijvoorbeeld van 9:00 - 10:00 een RBI wilt berekenen, dan ontvangt u een RBI gebaseerd op dit gehele uur vanuit uw geselecteerde datumbereik. Of u wilt juist een RBI berekenen voor iedere maandag over een bepaald datumbereik, dan ontvangt een RBI gebaseerd op alle maandagen binnen de gekozen datumbereik.

Voor een week- en maand-aggregatieperiode ontvangt u een RBI per week of per maand. Bijvoorbeeld u wilt voor week 10 een RBI uitrekenen of juist voor maand augustus. Verschil met kwartier-, uur- en dagaggregatieperiodes

Bij een week- en maand-aggregatieperiode ontvangt u dus geen RBI over een geselecteerde datumbereik maar echt specifiek voor een week of maand. Dus voor week 10 of maand augustus. Bij een kwartier-, uur- en dag-aggregatieperiode ontvangt een RBI over de geselecteerde datumbereik.

** RBI significatieniveau **

Er wordt een significantieniveau bepaald door de hoeveelheid samples die beschikbaar zijn voor het berekenen van een RBI. Het significantieniveau is een advies en kan niet gezien worden als een harde grens. De volgende grenzen worden gebruikt om de niveaus te bepalen:

 1. Significantieniveau is lager dan het geadviseerde minimum (= minder dan of gelijk aan 50 samples)
 2. Significantieniveau voldoet aan het geadviseerde minimum (= meer dan 50 samples)
 3. Significantieniveau voldoet aan het geadviseerde minimum (= meer dan 50 samples)
 4. Significantieniveau is uitstekend (= meer dan 250 samples)

** Betekenis samples **

De betekenis van de samples hangt af van de gekozen aggregatieperiode.

Voor een kwartier, uur- en dag-aggregatieperiode ontvangt u een geschatte significantieniveau op basis van de hoeveelheid dagen die in het datumbereik wordt meegenomen. Ieder dag wordt hierbij dus ook gezien als een sample.

En voor een week- en maand-aggregatieperiode ontvangt u een geschatte significantieniveau op basis van de hoeveelheid kwartieren die wordt meegenomen per week of maand. Ieder kwartier in een week of maand wordt hierbij dus ook gezien als een sample.

Rekenregels

De berekening van de PTI gaat als volgt:

\[ Planningstijdindex = \frac{90ste percentiel reistijd} {mediane reistijd} \]

De mediaan is gekozen omdat de mediaan niet wordt beïnvloed door outliers ten opzichte van het gemiddelde.

Datakwaliteit AVG

Rapportage Datakwaliteit AVG geeft informatie over de kwaliteit van de vaste meetlocaties en vaste trajecten. De rapportage bestaat uit een Excel met een tabblad metingen, met de volgende kolommen.

 • Tijd
 • Locatie
 • Partner
 • Leverancier
 • Contract
 • Contract type
 • Meetcompleetheid reistijd
 • Meetcompleetheid reistijd op tijd geleverd
 • Meetcompleetheid intensiteit
 • Meetcompleetheid intensiteit op tijd geleverd
 • Meetcompleetheid snelheid
 • Meetcompleetheid snelheid op tijd geleverd
 • Levertijd
 • Min geleverd
 • Min nageleverd
 • Min niet geleverd
 • Min uitsluiting
 • Langdurige uitval
 • Maximale uitval
 • Uitval totaal

De kolommen worden in het extra tabblad ‘kolom informatie’ toegelicht dat bij deze aanvraag geleverd wordt. In tab 'datakwaliteit informatie' staat welke locaties en periodes uitsluitingen hebben (kolom is_uitgesloten=ja). Standaard zijn dit de contractuitsluitingen. Zie uitleg bij de exports over de opbouw van dat tabblad.

Go back to the previous page