Skip to content

Element situation

Het element situation beschrijft een situatie op de weg, een groep logisch bij elkaar horende situaties of een objectstatus (van bijvoorbeeld bruggen of spitsstroken). Een situation heeft twee verplichte attributen: id en version. Daarnaast bevat een situation ook de verplichte elementen overallSeverity, situationVersionTime, headerInformation en verplicht één of meer keren een situationRecord. Het element relatedSituation (een element dat meerdere keren kan voorkomen) is optioneel.

image

Voor meer informatie over het element situationRecord en onderliggende attributen en elementen, kijk hier.

Attributen

Attribuut Type Verplicht Domein Omschrijving
id String Ja Zie toelichting Een in de tijd unieke identificatie per dataprovider
version String Ja >=1 Zie toelichting Van toepassing zijnde versie van de situation

id

Een situation krijgt van de dataprovider een id dat uniek in de tijd is. Dit wil zeggen dat een situatie bij het ontstaan een id krijgt dat nog niet eerder aan enige andere actieve of gepasseerde situatie is toegekend. Het id blijft hetzelfde zolang de situatie actief is. Het attribuut id is ingevuld in een formaat waarmee enkel de unieke situatie wordt aangeduid. Het opnemen van aanvullende informatie in de id wordt niet toegestaan.

version

Versie van de van toepassing zijnde situation. Een situation kan gedurende het bestaan meerdere keren worden gewijzigd. Elke wijziging wordt voorzien van een versienummer dat minimaal 1 hoger is dan het vorige versienummer. De eerste versie van een situation is normaal gesproken versie 1. In specifieke gevallen, bijvoorbeeld bij werkzaamheden, kan het voorkomen dat het versienummer hoger is bij aanvang.

Elementen

Element Type Verplicht Domein Omschrijving
overallSeverity SeverityEnum Ja highest, high, medium, low, lowest, none, unknown In dit element is door de wegbeheerder aangegeven in welke mate een situatie een (ernstige) verstoring oplevert voor het verkeer
relatedSituation _SituationVersionedReference Nee NVT Verwijzing naar een specifieke versie van een gerelateerde situation
situationVersionTime DateTime Ja Datum en tijd als UTC (Zulu notatie) Het tijdstip in gecoördineerde wereldtijd (UTC), Zulu notatie, dat de betreffende versie actief werd bij de data provider
headerInformation HeaderInformation Ja NVT Het element headerInformation bestaat uit twee verplichte subelementen waarin de vertrouwelijkheid van de informatie wordt aangegeven en de status van de geleverde informatie
situationRecord SituationRecord Ja, 1 of meerdere NVT Concrete beschrijving van het type en de locatie van een gebeurtenis

Voorbeeld

<situation id="RWS03_67836" version="2">
 <overallSeverity>medium</overallSeverity>
 <situationVersionTime>2022-11-17T09:38:58Z</situationVersionTime>
 <headerInformation>
  <confidentiality>noRestriction</confidentiality>
  <informationStatus>real</informationStatus>
 </headerInformation>
 <situationRecord id="RWS03_67836_1" version="2" xsi:type="Accident">
 </situationRecord>
 ..
</situation>
Go back to the previous page