Skip to content

Lifecyclemanagement wegwerkzaamheden

Inhoud

Stappen in lifecycle

Wegwerkzaamheden doorlopen verschillende stadia. Hieronder worden de verschillende stappen beschreven en in de tabel staat een algemene omschrijving van de verschillende statussen rondom publiekscommunicatie en actueel melden per stap. Alle wegwerkzaamheden (gepland en actueel) zijn te vinden in de wegwerkzaamheden.xml.gz op opendata.ndw.nu [wegwerkzaamheden compleet]. In de actuele_statusberichten.xml.gz zijn alleen de actueel gemelde wegwerkzaamheden en evenementen zichtbaar. Naast wegwerkzaamheden zitten ook de andere situatieberichtstromen in deze feed.

 • Stap 1: Een wegwerkzaamheid is gepland maar het werk kan nog verplaatst worden en het is nog niet zeker of het plaats vindt. Hoogstwaarschijnlijk zal de wegwerkzaamheid wel ergens binnen de aangegeven periode plaats vinden. Op dit moment wordt de wegwerkzaamheid alleen in de geplande feed doorgegeven.

 • Stap 2: Op het moment dat het geplande starttijdstip bereikt wordt en het werk is nog niet geactiveerd. De probabilityOfOccurence blijft op 'probable' staan. De operatorActionStatus gaat naar 'implemented'. De wegwerkzaamheid is nog steeds alleen zichtbaar in de geplande feed.

 • Stap 3: De wegwerkzaamheid is actief aangemeld door middel van een SMS of druk op de startknop in een meldsysteem en het is daarmee zeker dat de werkzaamheid op de weg staat. De status van probabilityOfOccurence wijzigt naar 'certain'. Op dit moment is de wegwerkzaamheid naast in de geplande feed ook in de actuele feed beschikbaar. De relatie tussen de geplande feed en de actuele feed gebeurt in de actuele feed door middel van het element 'situationRecordCreationReference'.

 • Stap 4: Waneer bekend is dat de werkzaamheid niet zal eindigen voor of op de geplande eindtijd. Er wordt ‘uitloop’ ge-sms’t of het werk wordt op uitloop gezet in het systeem. De geplande eindtijd wordt weggehaald en onder validity wordt het element overrunning met de waarde 'true' toegevoegd. Dit gebeurt zowel in de geplande als in de actuele feed.

 • Stap 5 De wegwerkzaamheid is beëindigd door middel van een SMS of druk op de knop 'stop' in het meldsysteem. De wegwerkzaamheid wordt in de beide feeds afgemeld.

Veldnaam / Stap Gepland Starttijd bereikt Actueel gemeld Uitloop Afgemeld
Datum en tijd van versturen 2017-08-03 09:29:27 2017-08-22 23:01:00 2017-08-22 23:28:27 2017-08-22 05:05:05 2017-08-23 07:54:00
situation.version 1 2 3 4 5
probabilityOfOccurrence probable probable certain certain certain
operatorActionStatus requested / approved implemented implemented implemented beingTerminated
validityTimeSpecification > overallStartTime 2017-08-22T21:01:00Z 2017-08-22T21:01:00Z 2017-08-22T21:28:27Z 2017-08-22T21:28:27Z 2017-08-22T21:28:27Z
validityTimeSpecification > overallEndtime 2017-08-23T03:00:00Z 2017-08-23T03:00:00Z 2017-08-23T03:00:00Z 2017-08-22T03:05:05Z 2017-08-23T05:54:00Z
Verwijder eindtijd +
validity > overrunning=true
of nieuwe eindtijd
LifeCycleManagement
> end=true
voorbeeld xml geplande / actuele feed xml 1 xml 2 xml 3 xml 4 xml 5

Voorbeelden bij de overgang van gepland naar actueel

Er zijn drie verschillende typen werkzaamheden/berichten:

 1. Langdurige werkzaamheden met gefaseerde hinder veroorzakende maatregelen, die in eigen records zijn vastgelegd
 2. Langdurige werkzaamheden met gefaseerde hinder veroorzakende maatregelen, die met behulp van validPeriods zijn vastgelegd. Dit wordt gebruikt bij repeterend werk bij éénzelfde maatregel.
 3. Terugkerende (verschillende) werkzaamheden, waarbij tussen de periodes dat gewerkt wordt geen (zichtbare) activiteiten plaatsvinden.

Bij het actief managen (= actueel melden) van een set aan verkeersmaatregelen wordt door middel van een handeling van een mens, bijvoorbeeld een SMS van de aannemer of druk op de knop in het meldsysteem door een medewerker van de wegbeheerder, actief aangegeven op welk tijdstip de uitvoering feitelijk gestart of afgerond is. Bij niet actief managen wordt er een status afgeleid uit de in de gegevens aanwezige data/tijdstippen.

Gefaseerde hinder in eigen records

Beschrijving: werkzaamheden gaan duren van 1 februari 7 uur ’s ochtends tot 14 februari 17.00 uur. Gedurende deze periode zijn er twee afsluitingen van de weg, het betreft telkens een weg die bestaat uit één rijbaan:

 • Van 1 februari 7 uur ’s ochtends tot 8 februari 17 uur de ene kant op.
 • Van 8 februari 7 uur ’s ochtends tot 14 februari 17 uur de andere kant op.

Situatie tot aanvangstijd

Tot de aanvangstijd wordt het werk alleen gecommuniceerd via het interface [wegwerkzaamheden compleet]

Tot 1 februari 7 uur zijn de statussen in de betreffende situatie als volgt: De probabilityOfOccurrence is bij alle situationRecords: probable. De operatorActionStatus bij alle situationRecords is approved en de roadWorkStatus is een stap voor running.

Wat er gebeurt op de geplande aanvangstijd als het een werk betreft dat NIET actief gemanaged is

Op het moment dat een hinder veroorzakende maatregel zijn aanvangstijd bereikt, dient het meldsysteem een aantal updates en/of nieuwe berichten te genereren en sturen

Op interface [wegwerkzaamheden compleet]

Op [wegwerkzaamheden compleet] wordt een update gestuurd van de situatie waarbij die situationRecords in de situatie die actueel worden zijn aangepast. De aanpassingen betreffen de situationRecords met de werkzaamheden en de situationRecords met de maatregelen die om 7 uur gepland zijn te beginnen. De overige situationRecords blijven ongewijzigd. Gewijzigd wordt:

 • operatorActionStatus wordt implemented
 • roadworkstatus wordt running
 • de versions hogen op en de versie tijd wordt gewijzigd

Op interface [SB Actueelbeeld]

Hier gebeurt niks. Wellicht dat dit in de toekomst nog wel anders wordt.

Wat er gebeurt als het bericht WEL actief gemanaged is bij feitelijke start

Als maatregelen actief gemeld worden, dat wil zeggen geactiveerd op het moment dat buiten op de weg daadwerkelijk iets verandert, dan zijn er twee situaties te onderkennen:

 • De maatregel wordt geactiveerd voordat de geplande starttijd is verstreken
 • De maatregel wordt geactiveerd op, of nadat de geplande starttijd is verstreken.

Op interface [wegwerkzaamheden compleet]

Start voor of op de geplande starttijd

De volgende attributen krijgen op interface [wegwerkzaamheden compleet] een nieuwe waarde:

 • operatorActionStatus wordt implemented
 • roadworkstatus wordt running
 • probabilityOfOccurrence wordt certain
 • overallStartTime van de relevante situationRecords wordt gevuld met de feitelijke starttijd.
Start na geplande starttijd

Op de geplande starttijd dienen de stappen uit 'Wat er gebeurt op de geplande aanvangstijd als het een werk betreft dat NIET actief gemanaged is' te worden uitgevoerd.

Door de menselijke actie/ externe trigger wordt bepaald dat het werk/maatregel is geactiveerd. Op dat moment krijgen de volgende attributen van de actuele situationRecords een nieuwe waarde:

 • probabilityOfOccurrence wordt certain
 • overallStartTime van de relevante situationRecords wordt gevuld met de feitelijke starttijd.

Op interface [SB Actueelbeeld]

Er wordt een nieuwe situation gemaakt met een id dat uniek in de tijd is. Dit wil zeggen dat een situatie bij het ontstaan een id krijgt dat nog niet eerder aan enige andere actieve of gepasseerde situatie is toegekend.

Start voor of op de geplande starttijd

De volgende attributen krijgen op interface [SB ActueelBeeld] een nieuwe waarde:

 • operatorActionStatus wordt implemented
 • roadworkstatus wordt running
 • probabilityOfOccurrence wordt certain
 • overallStartTime van de relevante situationRecords wordt gevuld met de feitelijke starttijd.
Start na geplande starttijd

Door de menselijke actie/ externe trigger wordt bepaald dat het werk/maatregel is geactiveerd. Op dat moment krijgen de volgende attributen van de actuele situationRecords een nieuwe waarde:

 • probabilityOfOccurrence wordt certain
 • overallStartTime van de relevante situationRecords wordt gevuld met de feitelijke starttijd.

Wat er gebeurt op de geplande eindtijd bij een bericht dat NIET actief gemanaged is voor de geplande eindtijd

Op interface [wegwerkzaamheden compleet]

Op [wegwerkzaamheden compleet] wordt een update gestuurd van de situatie waarvan de situationRecords in de situatie die eindigen zijn aangepast. De aanpassingen betreffen de situationRecords met de werkzaamheden en de situationRecords met de maatregelen die beëindigd worden. De overige situationRecords blijven ongewijzigd.

 • De situationRecords die eindigen worden afgemeld door het element lifecycleManagement met de waarde true in het bericht op te nemen.
 • de versions hogen op en de versie tijd wordt gewijzigd

Op interface [SB Actueelbeeld]

Wanneer een bericht niet actief gemanaged is voor de geplande eindtijd zal dit bericht niet in [SB Actueelbeeld] voorkomen.

Wat er gebeurt als het bericht WEL actief gemanaged is bij feitelijke beëindiging

Als verkeersmaatregelen actief gemanaged worden bij beëindiging, dat wil zeggen gedeactiveerd op het moment dat buiten op de weg daadwerkelijk iets verandert, dan zijn er twee situaties te onderkennen:

 • De maatregelen worden gedeactiveerd voordat de geplande eindtijd is verstreken
 • De maatregelen worden geactiveerd nadat de geplande eindtijd is verstreken.

Dit geldt voor situation(Records) in [wegwerkzaamheden compleet] en in [SB Actueelbeeld].

Eind voor of op de geplande eindtijd

De situationRecords die eindigen worden afgemeld door het attribuut lifecycleManagement met de waarde true in het bericht op te nemen.

 • De versions hogen op en de versie tijd wordt gewijzigd
 • De overallEndTime van de relevante situationRecords wordt gevuld met de feitelijke eindtijd. Dit geldt ook wanneer de het werk op de feitelijke starttijd niet actief gemanaged is.

Indien binnen de situatie (actieve) maatregelen overblijven, dan verandert er aan die betreffende maatregelen het wegwerkzaamhedenrecord niets.

Feitelijke eindtijd na geplande eindtijd

Op de geplande eindtijd wordt van de situationRecords waarvan de eindtijd verstrijkt een update verstuurd, waar de overallEndTime een nieuwe waarde in de toekomst heeft gekregen of wanneer er geen nieuwe eindtijd bekend is wordt in het bericht in validity het attribuut ‘overrunning’ met de waarde true opgenomen en wordt de geplande overallEndTime verwijderd. Dit kan ook reeds voor de geplande eindtijd gedaan worden wanneer bekend is dat het werk uitloopt.

Vervolgens wordt door een externe trigger bepaald dat het werk/maatregel is beëindigd. Op dat moment krijgen de volgende attributen een nieuwe waarde:

 • overallEndTime van de relevante situationRecords wordt gevuld met de feitelijke eindtijd.
 • de situationRecords dienen op de feitelijke eindtijd te worden afgemeld door het attribuut lifecyclemanagement met de waarde true in het bericht op te nemen.
 • (en natuurlijk hogen de versions op en wordt de versie tijd gewijzigd.)

Gefaseerde hinder in eigen records

Beschrijving: werkzaamheden gaan duren van 21 september 2014 7 uur ’s ochtends tot 28 september 2014 20.00 uur. Gedurende deze periode zijn er twee afsluitingen van de weg, het betreft telkens een weg die bestaat uit één rijbaan:

 • Van 21 september 7 uur ’s ochtends tot 23 september 2014 21.00 uur de ene kant op.
 • Van 25 september 7 uur ’s ochtends tot 28 september 2014 21.00 uur de andere kant op.

In XML ziet het er zo uit:

<validityTimeSpecification> 
 <overallStartTime>2014-09-21T05:00:00Z</overallStartTime> 
 <overallEndTime>2014-09-28T19:00:00Z</overallEndTime> 
 <validPeriod> 
  <startOfPeriod>2014-09-21T05:00:00Z</startOfPeriod> 
  <endOfPeriod>2014-09-23T19:00:00Z</endOfPeriod> 
 </validPeriod> 
 <validPeriod> 
  <startOfPeriod>2014-09-25T05:00:00Z</startOfPeriod> 
  <endOfPeriod>2014-09-28T19:00:00Z</endOfPeriod> 
 </validPeriod> 
</validityTimeSpecification>

Situatie tot aanvangstijd

Tot de aanvangstijd wordt door het meldsysteem een werk alleen gecommuniceerd via het interface [wegwerkzaamheden compleet].

Tot 21 september ziet betreffende situatie er als volgt uit: De probabilityOfOccurrence is bij alle situationRecords: probable. De operatorActionStatus bij alle situationRecords is approved. De roadWorkStatus is een stap voor running.

Wat er gebeurt op de geplande aanvangstijd als het een werk betreft dat NIET actief gemanaged is

Op het moment dat een hinder veroorzakende maatregel zijn aanvangstijd bereikt, dient het meldsysteem een aantal updates en/of nieuwe berichten te genereren en sturen

Op interface [wegwerkzaamheden compleet]

Op [wegwerkzaamheden compleet] wordt een update gestuurd van de situatie waarbij die situationRecords, in de situatie die actueel worden, zijn aangepast. Er zijn twee situaties te onderscheiden

 • Er zijn nog meerdere validPeriods in de validityTimeSpecification
 • Er is nog 1 validPeriod in de validityTimeSpecification
1. Meerdere validperiods

Zodra de validperiod actief wordt, worden binnen de situation de volgende handelingen verricht:

 • Er worden nieuwe situationRecord(s) binnen dezelfde situation gecreëerd met daarin een kopie van de inhoud van de situationRecords met de planning wanneer de geplande starttijd bereikt wordt. Deze nieuwe records bevatten één validityTimeSpecification (en dus geen meerdere valid periods meer) waarin de overallStartTime en (indien bekend) overallEndTime gelijk zijn aan de validPeriod van het oorspronkelijke record waar nu de geplande startijd van bereikt is.
 • Het bestaande SituationRecord wordt aangepast door de actuele validPeriod uit het record te halen. De overallStartTime en overallEndTime blijven ongewijzigd.
<validityTimeSpecification> 
 <overallStartTime>2014-09-21T05:00:00Z</overallStartTime> 
 <overallEndTime>2014-09-28T19:00:00Z</overallEndTime> 
 <validPeriod> 
  <startOfPeriod>2014-09-25T05:00:00Z</startOfPeriod> 
  <endOfPeriod>2014-09-28T19:00:00Z</endOfPeriod> 
 </validPeriod> 
</validityTimeSpecification>

In de nieuwe situationRecords met de beschrijvingen van werkzaamheden en maatregelen worden gewijzigd:

 • operatorActionStatus wordt implemented
 • roadworkstatus wordt running
 • De versions hogen op en de versie tijd wordt aangepast
2. Één validperiod

Op interface [wegwerkzaamheden compleet]

Op [wegwerkzaamheden compleet] wordt een update gestuurd van de situatie waarbij die situationRecords in de situatie die actueel worden zijn aangepast. De aanpassingen betreffen de situationRecords met de werkzaamheden en de situationRecords met de maatregelen die om 7 uur gepland zijn te beginnen. De overige situationRecords blijven ongewijzigd. Gewijzigd wordt:

 • operatorActionStatus wordt implemented
 • roadworkstatus wordt running
 • (en natuurlijk hogen de versions op en wordt de versie tijd gewijzigd)

Op interface [SB Actueelbeeld]

Hier gebeurt niks. Wellicht dat dit in de toekomst verandert.

Wat er gebeurt als het bericht WEL actief gemanaged is bij feitelijke start

Als maatregelen actief gemeld worden, dat wil zeggen geactiveerd op het moment dat buiten op de weg daadwerkelijk iets verandert, dan zijn er twee situaties te onderkennen:

 • De maatregel wordt geactiveerd voordat de geplande starttijd is verstreken
 • De maatregel wordt geactiveerd op, of nadat de geplande starttijd is verstreken.

Op interface [wegwerkzaamheden compleet]

Start voor of op de geplande starttijd

De volgende attributen krijgen op interface [wegwerkzaamheden compleet] een nieuwe waarde:

 • operatorActionStatus wordt implemented
 • roadworkstatus wordt running
 • probabilityOfOccurrence wordt certain
 • overallStartTime van de relevante situationRecords wordt gevuld met de feitelijke starttijd.
Start na geplande starttijd

Op de geplande starttijd dienen de stappen uit 'Wat er gebeurt op de geplande aanvangstijd als het een werk betreft dat NIET actief gemanaged is' te worden uitgevoerd.

Door de menselijke actie/ externe trigger wordt bepaald dat het werk/maatregel is geactiveerd. Op dat moment krijgen de volgende attributen van de actuele situationRecords een nieuwe waarde:

 • probabilityOfOccurrence wordt certain
 • overallStartTime van de relevante situationRecords wordt gevuld met de feitelijke starttijd.

Op interface [SB Actueelbeeld]

Er wordt een nieuwe situation gemaakt met een id dat uniek in de tijd is. Dit wil zeggen dat een situatie bij het ontstaan een id krijgt dat nog niet eerder aan enige andere actieve of gepasseerde situatie is toegekend.

Start voor of op de geplande starttijd

De volgende attributen krijgen op interface [SB ActueelBeeld] een nieuwe waarde:

 • operatorActionStatus wordt implemented
 • roadworkstatus wordt running
 • probabilityOfOccurrence wordt certain
 • overallStartTime van de relevante situationRecords wordt gevuld met de feitelijke starttijd.
Start na geplande starttijd

Door de menselijke actie/ externe trigger wordt bepaald dat het werk/maatregel is geactiveerd. Op dat moment krijgen de volgende attributen van de actuele situationRecords een nieuwe waarde:

 • probabilityOfOccurrence wordt certain
 • overallStartTime van de relevante situationRecords wordt gevuld met de feitelijke starttijd.

Wat er gebeurt op de geplande eindtijd bij een bericht dat NIET actief gemanaged is voor de geplande eindtijd

Op interface [wegwerkzaamheden compleet]

Op [wegwerkzaamheden compleet] wordt een update gestuurd van de situatie waarvan de situationRecords in de situatie die eindigen zijn aangepast. De aanpassingen betreffen de situationRecords met de werkzaamheden en de situationRecords met de maatregelen die beeindigd worden. De overige situationRecords blijven ongewijzigd.

 • De situationRecords die eindigen worden afgemeld door het element lifecycleManagement met de waarde true in het bericht op te nemen.
 • De versions hogen op en de versie tijd wordt gewijzigd.

Op interface [SB Actueelbeeld]

Wanneer een bericht niet actief gemanaged is voor de geplande eindtijd zal dit bericht niet in [SB Actueelbeeld] voorkomen.

Wat er gebeurt als het bericht WEL actief gemanaged is bij feitelijke beëindiging

Als verkeersmaatregelen actief gemanaged worden bij beëindiging, dat wil zeggen gedeactiveerd op het moment dat buiten op de weg daadwerkelijk iets verandert, dan zijn er twee situaties te onderkennen:

 • De maatregelen worden gedeactiveerd voordat de geplande eindtijd is verstreken
 • De maatregelen worden geactiveerd nadat de geplande eindtijd is verstreken.

Dit geldt voor situation(Records) in [wegwerkzaamheden compleet] en in [SB Actueelbeeld].

Eind voor of op de geplande eindtijd

De situationRecords die eindigen worden afgemeld door het attribuut lifecycleManagement met de waarde true in het bericht op te nemen.

 • De versions hogen op en de versie tijd wordt gewijzigd.
 • De overallEndTime van de relevante situationRecords wordt gevuld met de feitelijke eindtijd. Dit geldt ook wanneer de het werk op de feitelijke starttijd niet actief gemanaged is.

Indien binnen de situatie (actieve) maatregelen overblijven, dan verandert er aan die betreffende maatregelen het wegwerkzaamhedenrecord niets.

Feitelijke eindtijd na geplande eindtijd

Op de geplande eindtijd wordt van de situationRecords waarvan de eindtijd verstrijkt een update verstuurd, waar de overallEndTime een nieuwe waarde in de toekomst heeft gekregen of wanneer er geen nieuwe eindtijd bekend is wordt in het bericht in validity het attribuut ‘overrunning’ met de waarde true opgenomen en wordt de geplande overallEndTime verwijderd. Dit kan ook reeds voor de geplande eindtijd gedaan worden wanneer bekend is dat het werk uitloopt.

Vervolgens wordt door een externe trigger bepaald dat het werk/maatregel is beëindigd. Op dat moment krijgen de volgende attributen een nieuwe waarde:

 • overallEndTime van de relevante situationRecords wordt gevuld met de feitelijke eindtijd.
 • de situationRecords dienen op de feitelijke eindtijd te worden afgemeld door het attribuut lifecyclemanagement met de waarde true in het bericht op te nemen.
 • De versions hogen op en de versie tijd wordt gewijzigd.

Regelmatig terugkerende werkzaamheden

Beschrijving: Elke 2e zaterdag van elke tweede maand is er een terugkerende markt te beginnen in oktober 2016 tot en met oktober 2018. Hierdoor is er op die dagen tussen 7 uur en 21 uur UTC een afsluiting.

 • Van 21 september 7 uur ’s ochtends tot 23 september 2014 21.00 uur de ene kant op.
 • Van 25 september 7 uur ’s ochtends tot 28 september 2014 21.00 uur de andere kant op.

In XML ziet het er zo uit:

<validityTimeSpecification> 
 <overallStartTime>2016-10-08T05:00:00Z</overallStartTime> 
 <overallEndTime>2018-10-13T19:00:00Z</overallEndTime> 
  <validPeriod> 
   <recurringDayWeekMonthPeriod>
    <applicableDay>saturday</applicableDay>
    <applicableWeek>secondWeekOfMonth</applicableWeek>
    <applicableMonth>october</applicableMonth>
    <applicableMonth>december</applicableMonth>
    <applicableMonth>february</applicableMonth>
    <applicableMonth>april</applicableMonth>
    <applicableMonth>juni</applicableMonth>
    <applicableMonth>august</applicableMonth>
   </recurringDayWeekMonthPeriod>
  </validPeriod> 
</validityTimeSpecification>

Situatie tot aanvangstijd

Tot de aanvangstijd wordt door het meldsysteem een werk alleen gecommuniceerd via het interface [wegwerkzaamheden compleet].

De probabilityOfOccurrence is bij alle situationRecords: probable. De operatorActionStatus bij alle situationRecords is approved. De roadWorkStatus is een stap voor running.

Wat er gebeurt op de geplande aanvangstijd als het een werk betreft dat NIET actief gemanaged is

Op het moment dat een hinder veroorzakende maatregel zijn aanvangstijd bereikt, dient het meldsysteem een aantal updates en/of nieuwe berichten te genereren en sturen

Op interface [wegwerkzaamheden compleet]

Op [wegwerkzaamheden compleet] wordt een update gestuurd van de situatie waarbij die situationRecords, in de situatie die actueel worden, zijn aangepast. Er zijn twee situaties te onderscheiden

 • Er zijn nog meerdere validPeriods in de validityTimeSpecification
 • Er is nog 1 validPeriod in de validityTimeSpecification

Op [wegwerkzaamheden compleet] wordt een update gestuurd van de situatie waarbij die situationRecords, in de situatie die actueel worden, zijn aangepast.

Zodra de validperiod actief wordt, worden binnen de situation de volgende handelingen verricht:

 • Er worden nieuwe situationRecords gecreëerd met daarin een kopie van de inhoud van de situationRecords met de planning wanneer de geplande starttijd bereikt wordt. Deze nieuwe records bevat één validityTimeSpecification (en dus geen meerdere valid periods meer) waarin de overallStartTime en (indien bekend) overallEndTime gelijk zijn aan de validPeriod zoals deze in het geplande record omschreven is, dus in het geval van de tweede braderie als overallStartTime 2016-12-10T05:00:00Z en als overallEndTime zullen de nieuwe situationRecords 2016-12-10T19:00:00Z hebben.

In de nieuwe situationRecords met de beschrijvingen van werkzaamheden en maatregelen wordt het volgende gewijzigd:

 • operatorActionStatus wordt implemented
 • roadworkstatus wordt running
 • De versions hogen op en de versie tijd wordt aangepast

Wanneer er nog maar één validPeriod is gedraagt deze zich als een normale situation met één overallStartTime.

Op interface [SB Actueelbeeld]

Hier gebeurt op dit moment niets.

Wat er gebeurt als het bericht WEL actief gemanaged is bij feitelijke start

Als maatregelen actief gemeld worden, dat wil zeggen geactiveerd op het moment dat buiten op de weg daadwerkelijk iets verandert, dan zijn er twee situaties te onderkennen:

 • De maatregel wordt geactiveerd voordat de geplande starttijd is verstreken
 • De maatregel wordt geactiveerd op, of nadat de geplande starttijd is verstreken.

Op interface [wegwerkzaamheden compleet]

Start voor of op de geplande starttijd

Er worden nieuwe situationRecords gecreëerd zoals hierboven reeds beschreven. De volgende attributen krijgen op interface [wegwerkzaamheden compleet] een andere waarde:

 • operatorActionStatus wordt implemented
 • roadworkstatus wordt running
 • probabilityOfOccurrence wordt certain
 • overallStartTime van de relevante situationRecords wordt gevuld met de feitelijke starttijd.
Start na geplande starttijd

Op de geplande starttijd dienen de stappen uit 'Wat er gebeurt op de geplande aanvangstijd als het een werk betreft dat NIET actief gemanaged is' te worden uitgevoerd.

Vervolgens wordt door een menselijke actie / externe trigger bepaald dat het werk/maatregel is geactiveerd. Op dat moment krijgen de volgende attributen een andere waarde:

 • probabilityOfOccurrence wordt certain
 • overallStartTime van de relevante situationRecords wordt gevuld met de feitelijke starttijd.

Op interface [SB Actueelbeeld]

Er wordt een nieuwe situation gemaakt met een id dat uniek in de tijd is. Dit wil zeggen dat een situatie bij het ontstaan een id krijgt dat nog niet eerder aan enige andere actieve of gepasseerde situatie is toegekend.

Start voor of op de geplande starttijd

De volgende attributen krijgen op interface [SB ActueelBeeld] een nieuwe waarde:

 • operatorActionStatus wordt implemented
 • roadworkstatus wordt running
 • probabilityOfOccurrence wordt certain
 • overallStartTime van de relevante situationRecords wordt gevuld met de feitelijke starttijd.
Start na geplande starttijd

Door de menselijke actie/ externe trigger wordt bepaald dat het werk/maatregel is geactiveerd. Op dat moment krijgen de volgende attributen van de actuele situationRecords een nieuwe waarde:

 • probabilityOfOccurrence wordt certain
 • overallStartTime van de relevante situationRecords wordt gevuld met de feitelijke starttijd.

Wat er gebeurt op de geplande eindtijd bij een bericht dat NIET actief gemanaged is voor de geplande eindtijd

Op interface [wegwerkzaamheden compleet]

Op [wegwerkzaamheden compleet] wordt een update gestuurd van de situatie waarvan de situationRecords in de situatie die eindigen zijn aangepast. De aanpassingen betreffen de situationRecords met de werkzaamheden en de situationRecords met de maatregelen die beeindigd worden. De overige situationRecords blijven ongewijzigd.

 • De situationRecords (met operatorActionStatus = implemented en probabilityOfOccurrence = probable) die eindigen worden afgemeld door het element lifecycleManagement met de waarde true in het bericht op te nemen.
 • De versions hogen op en de versie tijd wordt gewijzigd.

Op interface [SB Actueelbeeld]

Wanneer een bericht niet actief gemanaged is voor de geplande eindtijd zal dit bericht niet in [SB Actueelbeeld] voorkomen.

Wat er gebeurt als het bericht WEL actief gemanaged is bij feitelijke beëindiging

Als verkeersmaatregelen actief gemanaged worden bij beëindiging, dat wil zeggen gedeactiveerd op het moment dat buiten op de weg daadwerkelijk iets verandert, dan zijn er twee situaties te onderkennen:

 • De maatregelen worden gedeactiveerd voordat de geplande eindtijd is verstreken
 • De maatregelen worden geactiveerd nadat de geplande eindtijd is verstreken.

Dit geldt voor situation(Records) in [wegwerkzaamheden compleet] en in [SB Actueelbeeld].

Eind voor of op de geplande eindtijd

De situationRecords die eindigen worden afgemeld door het attribuut lifecycleManagement met de waarde true in het bericht op te nemen.

 • De versions hogen op en de versie tijd wordt gewijzigd.
 • De overallEndTime van de relevante situationRecords wordt gevuld met de feitelijke eindtijd. Dit geldt ook wanneer de het werk op de feitelijke starttijd niet actief gemanaged is.

Indien binnen de situatie (actieve) maatregelen overblijven, dan verandert er aan die betreffende maatregelen het wegwerkzaamhedenrecord niets.

Feitelijke eindtijd na geplande eindtijd

Op de geplande eindtijd wordt van de situationRecords waarvan de eindtijd verstrijkt een update verstuurd, waar de overallEndTime een nieuwe waarde in de toekomst heeft gekregen of wanneer er geen nieuwe eindtijd bekend is wordt in het bericht in validity het attribuut ‘overrunning’ met de waarde true opgenomen en wordt de geplande overallEndTime verwijderd. Dit kan ook reeds voor de geplande eindtijd gedaan worden wanneer bekend is dat het werk uitloopt.

Vervolgens wordt door een externe trigger bepaald dat het werk/maatregel is beëindigd. Op dat moment krijgen de volgende attributen een nieuwe waarde:

 • overallEndTime van de relevante situationRecords wordt gevuld met de feitelijke eindtijd.
 • de situationRecords dienen op de feitelijke eindtijd te worden afgemeld door het attribuut lifecyclemanagement met de waarde true in het bericht op te nemen.
 • De versions hogen op en de versie tijd wordt gewijzigd.
Go back to the previous page