Skip to content

Specialisatie van BasicData voor wachtrijen: TrafficStatus

Wachtrijen worden middels de specialisatie Trafficstatus gecodeerd

Elementen

Element Type Verplicht Domein Omschrijving
trafficStatus TrafficStatusValue Ja NVT Het element trafficStatus is een specialisatie van TrafficStatusValue, welke dan weer een specialisatie van DataValue is

Subelement trafficStatus

Attribuut Type Verplicht Domein Omschrijving
accuracy Percentage Nee >= 0, <= 100 Niet gebruikt in het Nederlands Profiel
computationalMethod ComputationMethodEnum Enkel indien afwijkend van de specificatie in het measurementSiteRecord
numberOfIncompleteInputs NonNegativeInteger Enkel indien beschikbaar en relevant voor de gebruikte computationalMethod >= 0 Het aantal incomplete waarnemingen over een periode
numberOfInputValuesUsed NonNegativeInteger Enkel indien beschikbaar en relevant voor de gebruikte computationalMethod >= 0 Het aantal waarnemingen dat is gebruikt in een meetperiode om een waarde te bepalen
smoothingFactor Float Nee >= 0 Niet gebruikt in het Nederlands Profiel
standardDeviation Float Nee >= 0 De spreiding van de individuele waarnemingen aangegeven gedurende de meetperiode
supplierCalculatedDataQuality Percentage Enkel indien afwijkend van de specificatie in het measurementSiteRecord >= 0, <= 100 Een door de dataleverancier toegekende kwaliteitindicator
Element Type Verplicht Domein Omschrijving
dataError Boolean Nee true, false Geeft aan of er een fout geconstateerd is met dit meetpunt
reasonForDataError MultilingualString Nee Max. 10 characters Foutcode voor betreffende data error
trafficStatusValue TrafficStatusEnum Ja congested, freeflow, unknown Kwalitatieve beschrijving van de doorstroming van het verkeer
trafficStatusValueExtension _TrafficStatusValueExtensionType Nee NVT Het element trafficStatusValueExtension bevat extra elementen die nodig zijn om een wachtrij te beschrijven

Toelichting trafficStatusValueExtension

Binnen het Nederlands Profiel DATEX II is afgesproken dat de kwantitatieve informatie wordt gegeven in de elementen queueLength en numberOfVehiclesWaiting van de extensie trafficStatusValueExtended. De informatie daarin gegeven is de te gebruiken informatie.

Toelichting trafficStatusValue

Het element trafficStatusValue is verplicht vanuit de DATEX II standaard. Het toepassen van onderstaande regels is uitsluitend om het veld binnen deze verplichting invulling te geven. Voor dit element geldt het volgende domein:

  • congested: In geval een gedecteerde wachtrij langer is dan de leegloop in de groencyclus kan afhandelen;
  • freeflow: In geval gedecteerd wordt dat er geen wachtrij aanwezig is; Of indien het systeem kan bepalen dat er wel wachtrij is, maar geen sprake van vertraging omdat de wachtrij leegloopt in de volgende groencyclus;
  • unknown: Indien de verkeerslichten op knipperen staan, wordt dit aangegeven met unknown
Go back to the previous page