Skip to content

MeasurementSpecificCharacteristics

Het element measurementSpecificCharacteristics komt per meetlocatie één of meer keren voor en beschrijft steeds een meetpunt-gegevenstype-voertuigcategorie–trio.

De structuur van het element is hieronder weergegeven:

image

Toelichting invulling

De invulling van dit element is nader beschreven aan de hand van het specifieke voorbeeld "3 meetpunten, 1 meetlocatie" uit onderstaande afbeelding:

image

De drie meetpunten in deze situatie leveren elk zowel intensiteiten als snelheden. De twee linkerrijstroken doen dat zonder voertuigcategorisering, de meest rechterstrook levert de data voor 3 voertuigcategorieën. Voor deze meetlocatie levert dit in totaal 12 elementen measurementSpecificCharacteristics op.

Voor deze meetlocatie levert dit in totaal 12 elementen measurementSpecificCharacteristics op. De volgorde van de geïndexeerde measurementSpecificCharacteristics is voorgeschreven:

 1. eerst – indien beschikbaar en van toepassing – op rijstrook (specificLane);
 2. vervolgens op type meting (specificMeasurementValueType);
 3. en tenslotte op voertuigcategorie (specificVehicleCharacteristics) gesorteerd.

Sortering gaat volgens de normale alfanummerieke regels, waarbij anyVehicle per meetpunt-gegevenstype combinatie als laatste wordt opgegeven. Voor het voorgaande voorbeeld levert dit het volgende op:

Index laneNumber specificMeasurementValueType voertuigcategorie
0 1 trafficFlow anyVehicle
1 1 trafficSpeed anyVehicle
2 2 trafficFlow anyVehicle
3 2 trafficSpeed anyVehicle
4 3 trafficFlow < 5.6
5 3 trafficFlow >= 5.6, <= 12.2
6 3 trafficFlow >= 12.2
7 3 trafficFlow anyVehicle
8 3 trafficSpeed < 5.6
9 3 trafficSpeed >= 5.6, <= 12.2
10 3 trafficSpeed >= 12.2
11 3 trafficSpeed anyVehicle

Het element measurementSpecificCharacteristics kent één verplicht attribuut, en een aantal elementen die hieronder beschreven staan

Attributen

Attribuut Type Verplicht Domein Omschrijving
index Integer Ja >=0 Volgnummer van de karakteristieken, conform de volgorde hiervoor beschreven

Elementen

Element Type Verplicht Domein Omschrijving
accuracy Percentage Ja >=0, <=100 Standaard nauwkeurigheid van betreffende meetpunt in procenten
computationMethod ComputationMethodEnum Ja Zie toelichting Het element computationMethod beschrijft de rekenmethode die gebruikt wordt bij het berekenen van de waardes die voor deze meetlocatie worden afgegeven
measurementSide DirectionEnum Nee anticlockwise, clockwise, northBound, northEastBound, eastBound, southEastBound, southBound, southWestBound, westBound, northWestBound In dit element kan de kant van de weg beschreven worden waarop de meting wordt uitgevoerd. Dit kan, met name op het omliggend wegennet helpen met de locatiebepaling
period Seconds Ja >0 Dit is de duur van de meetperiode in seconden
specificMeasurementValueType MeasuredOrDerivedDataTypeEnum Ja Zie toelichting Dit element wordt gebruikt om het type meting aan te duiden
specificVehicleCharacteristics VehicleCharacteristics Ja NVT Het element specificVehicleCharacteristics beschrijft de voertuigen waar de meetwaarde betrekking op heeft
specificLane Lane Nee allLanesCompleteCarriageway, busLane, centralReservation, hardShoulder, lane1, lane2, lane3, lane4, lane5, lane6, lane7, lane8, lane9, rushHourLane, tidalFlowLane Dit element wordt gebruikt om de betreffende rijstrook of rijbaan te specificeren

Toelichting specificVehicleCharacteristics

Voor elke meetlocatie wordt in ieder geval eenmaal per meetpunt de categorie ‘anyVehicle’ aangegeven met het element vehicleType. In de overige, op dat meetpunt betrekking hebbende, specificVehicleCharacteristics elementen, mag alleen van lengthCharacteristic gebruik gemaakt worden. Dit element komt dan één of twee keer voor en beschrijft de onder- en/of bovengrens van de categorie (uitgedrukt in lengte).

Subelement computationMethod

Het element computationMethod beschrijft de rekenmethode die gebruikt wordt bij het berekenen van de waardes die voor deze meetlocatie worden afgegeven. Het element kent de volgende mogelijke waardes:

 • arithmeticAverageOfSamplesBasedOnAFixedNumberOfSamples : rekenkundig gemiddelde over een vaste hoeveelheid waarden, met andere woorden: A = (v1 + v2 + … + vn) / n, met n vast;
 • arithmeticAverageOfSamplesInATimePeriod: rekenkundig gemiddelde over de waarden in een vaste tijdperiode, met andere woorden: A = (v1 + v2 + … + vn) / n, met n variabel;
 • harmonicAverageOfSamplesInATimePeriod: harmonisch gemiddelde over de waarden in een vaste tijdperiode, met andere woorden: H = n / (1/v1 + 1/v2 + … + 1/vn), met n variabel;
 • medianOfSamplesInATimePeriod: mediaan van de waarden in een vaste periode, wat betekent dat de helft van de waarden in die periode kleiner of gelijk aan mediaan M is;
 • movingAverageOfSamples: voortschrijdend gemiddelde over waarden, met andere woorden: At=1 = ((n-1) * (At=0/n) + vn)/n, met n vast

Subelement specificMeasurementValueType

Dit element wordt gebruikt om het type meting aan te duiden. Het element kent de volgende mogelijke waardes:

 • trafficSpeed: voor snelheid metingen
 • trafficFlow: voor intensiteit metingen
 • travelTimeInformation: voor reistijd metingen
 • trafficStatusInformation: voor wachtrijen

Voorbeeld

<measurementSpecificCharacteristics index="0">
  <measurementSpecificCharacteristics>
    <accuracy>95</accuracy>
    <computationMethod>arithmeticAverageOfSamplesInATimePeriod</computationMethod>
    <measurementSide>southWestBound</measurementSide>
    <period>60</period>
    <specificMeasurementValueType>trafficFlow</specificMeasurementValueType>
    <specificVehicleCharacteristics>
      <com:vehicleType>anyVehicle</com:vehicleType>
    </specificVehicleCharacteristics>
    <specificLane>
      <loc:laneNumber>1</loc:laneNumber>
    </specificLane>
  </measurementSpecificCharacteristics>
</measurementSpecificCharacteristics>
...
<measurementSpecificCharacteristics index="4">
  <measurementSpecificCharacteristics>
    <accuracy>95</accuracy>
    <computationMethod>arithmeticAverageOfSamplesInATimePeriod</computationMethod>
    <measurementSide>southWestBound</measurementSide>
    <period>60</period>
    <specificMeasurementValueType>trafficFlow</specificMeasurementValueType>
    <specificVehicleCharacteristics>
      <com:lengthCharacteristic>
        <com:comparisonOperator>lessThan</com:comparisonOperator>
        <com:vehicleLength>5.6</com:vehicleLength>
      </com:lengthCharacteristic>
    </specificVehicleCharacteristics>
    <specificLane>
      <loc:laneNumber>3</loc:laneNumber>
    </specificLane>
  </measurementSpecificCharacteristics>
</measurementSpecificCharacteristics>
Go back to the previous page