Skip to content

MeasurementSpecificCharacteristics

Het element measurementSpecificCharacteristics komt per meetlocatie één of meer keren voor en beschrijft steeds een meetpunt-gegevenstype-voertuigcategorie–trio.

De structuur van het element is hieronder weergegeven:

image

Toelichting invulling

De invulling van dit element is nader beschreven aan de hand van het specifieke voorbeeld "3 meetpunten, 1 meetlocatie" uit onderstaande afbeelding:

image

De drie meetpunten in deze situatie leveren elk zowel intensiteiten als snelheden. De twee linkerrijstroken doen dat zonder voertuigcategorisering, de meest rechterstrook levert de data voor 3 voertuigcategorieën. Voor deze meetlocatie levert dit in totaal 12 elementen measurementSpecificCharacteristics op.

Voor deze meetlocatie levert dit in totaal 12 elementen measurementSpecificCharacteristics op. De volgorde van de geïndexeerde measurementSpecificCharacteristics is voorgeschreven:

 1. eerst – indien beschikbaar en van toepassing – op rijstrook (specificLane);
 2. vervolgens op type meting (specificMeasurementValueType);
 3. en tenslotte op voertuigcategorie (specificVehicleCharacteristics) gesorteerd.

Sortering gaat volgens de normale alfanummerieke regels, waarbij anyVehicle per meetpunt-gegevenstype combinatie als laatste wordt opgegeven. Voor het voorgaande voorbeeld levert dit het volgende op:

Index specificLane specificMeasurementValueType voertuigcategorie
1 Lane 1 trafficFlow anyVehicle
2 Lane 1 trafficSpeed anyVehicle
3 Lane 2 trafficFlow anyVehicle
4 Lane 2 trafficSpeed anyVehicle
5 Lane 3 trafficFlow < 5.6
6 Lane 3 trafficFlow >= 5.6, <= 12.2
7 Lane 3 trafficFlow >= 12.2
8 Lane 3 trafficFlow anyVehicle
9 Lane 3 trafficSpeed < 5.6
10 Lane 3 trafficSpeed >= 5.6, <= 12.2
11 Lane 3 trafficSpeed >= 12.2
12 Lane 3 trafficSpeed anyVehicle

Het element measurementSpecificCharacteristics kent één verplicht attribuut, en een aantal elementen die hieronder beschreven staan

Attributen

Attribuut Type Verplicht Domein Omschrijving
index Integer Ja >0 Geeft volgnummer van beschrijving weer, conform volgorde zoals hiervoor beschreven

Elementen

Element Type Verplicht Domein Omschrijving
accuracy Percentage Ja >=0, <=100 Standaard nauwkeurigheid van betreffende meetpunt in procenten
period Seconds Ja >0 Dit is de duur van de meetperiode in seconden
specificLane LaneEnum Nee allLanesCompleteCarriageway, busLane, centralReservation, hardShoulder, lane1, lane2, lane3, lane4, lane5, lane6, lane7, lane8, lane9, rushHourLane, tidalFlowLane Dit element wordt gebruikt om de betreffende rijstrook of rijbaan te specificeren
specificMeasurementValueType MeasuredOrDerivedDataTypeEnum Ja trafficSpeed, trafficFlow, travelTimeInformation, trafficStatusInformation Dit element wordt gebruikt om het type meting aan te duiden
specificVehicleCharacteristics VehicleCharacteristics Ja NVT Het element specificVehicleCharacteristics beschrijft de voertuigen waar de meetwaarde betrekking op heeft
measurementSpecificCharacteristicsExtension MeasurementSpecificCharacteristicsExtended Nee NVT Het element MeasurementSpecificCharacteristics is uitgebreid met een extensie om de wachtrij karakteristieken weer te geven

Toelichting gebruik specificMeasurementValueType

trafficSpeed: voor snelheid metingen

trafficFlow: voor intensiteit metingen

travelTimeInformation: voor reistijd metingen

trafficStatusInformation: voor wachtrijen

Toelichting specificVehicleCharacteristics

Voor elke meetlocatie wordt in ieder geval eenmaal per meetpunt de categorie ‘anyVehicle’ aangegeven met het element vehicleType. In de overige, op dat meetpunt betrekking hebbende, specificVehicleCharacteristics elementen, mag alleen van lengthCharacteristic gebruik gemaakt worden. Dit element komt dan één of twee keer voor en beschrijft de onder- en/of bovengrens van de categorie (uitgedrukt in lengte).

Voorbeeld

<measurementSpecificCharacteristics index="1">
  <measurementSpecificCharacteristics>
    <accuracy>95</accuracy>
    <period>60</period>
    <specificLane>allLanesCompleteCarriageway</specificLane>
    <specificMeasurementValueType>travelTimeInformation</specificMeasurementValueType>
    <specificVehicleCharacteristics>
      <vehicleType>anyVehicle</vehicleType>
    </specificVehicleCharacteristics>
  </measurementSpecificCharacteristics>
</measurementSpecificCharacteristics>
Go back to the previous page