Skip to content

Let op

De documentatie van het Nederlands profiel DATEXII versie 3 is nog in ontwikkeling. Hierdoor kan het zijn dat de documentatie niet volledig is en/of er onduidelijkheden worden opgemerkt. Neem in geval van twijfel contact op met de met de NDW Servicedesk.

Interpretatie Werkzaamheden en Evenementen

Inhoud

Het producttype Werkzaamheden en Evenementen bevat planningsgegevens en actuele gegevens over wegwerkzaamheden en verkeersmaatregelen rond evenementen. Uitlevering vindt plaats op basis van de situationPublication uit de DATEX II-standaard en een specifieke invulling wordt gegeven aan situationRecords met verschillende specialisaties.

Om de door deze datadienst geleverde gegevens goed te kunnen interpreteren zal in de volgende paragrafen op verschillende punten aanvullende informatie worden gegeven met betrekking tot de invulling van de verschillende DATEX II onderdelen van Nederlands profiel. Wanneer op deze pagina over wegwerkzaamheden wordt gesproken wordt de datastroom Werkzaamheden en Evenementen bedoeld tenzij expliciet anders vermeldt.

Vastlegging verantwoordelijk wegbeheerder

De wegbeheerder wordt vastgelegd in het element source. In geval van gemeentes, is hier "Gemeente" + volledige gemeentenaam ingevuld, in geval van provincies, is hier "Provincie" + volledige provincienaam ingevuld en in geval van Rijkswaterstaat wordt hier de RWS districtcode + RWS districtsnaam ingevuld. De naamgeving is gebaseerd op de CBS schrijfwijze.

Verwijzingen naar andere situations bij overkoepelende projecten

Complexere werken kunnen opgebouwd zijn uit meerdere situations. Hiervoor word het element relatedSituation gebruikt. In dit element wordt verwezen naar een situation.

Verwachte vertraging van werkzaamheden en evenementen

De verwachte vertraging van werkzaamheden en evenementen wordt uitgedrukt in delays in het element impact en in hindranceClass in het element roadworkExtension. Het element impact is niet uniek voorbehouden aan de specialisatie Roadworks of PublicEvent, daarom wordt de door de gebruiker opgegeven verwachte vertraging ook expliciet in het element hindranceClass opgenomen.

Hiervoor wordt de volgende mapping gebruikt:

Verwachte vertraging impact > delayBand impact > delayTimeValue roadworkHindranceClass
Geen vertraging Negligable nvt hindranceClass0
\< 5 min. vertraging upToTenMinutes 300 hindranceClass1
5-10 min. vertraging upToTenMinutes nvt hindranceClass2
10-30 min vertraging betweenTenMinutesAndThirtyMinute nvt hindranceClass3
> 30 min vertraging betweenThirtyMinutesAndOneHour nvt hindranceClass4

Hinderklasse en hindercategorie

Roadworks heeft een extensie waar in:

  • roadworkHindranceClass de hinderklasse als label meegegeven kan gaan worden (verplicht)
  • roadworkHindranceCategory hindercategorie als label dient te worden aangegeven (optioneel)

Reden van werkzaamheden

De reden (waarom) een werkzaamheid wordt uitgevoerd, wordt vastgelegd in causeDescription onder het element cause. Het element causeType is eveneens verplicht. Indien de oorzaak niet met een van de vastgestelde enumeratie opties kan worden beschreven dient ‘other’ te worden gebruikt.

Spoedwerkzaamheden

In geval een werkzaamheid niet is gepland, maar nodig is om de gevolgen van een ongepland incident te herstellen (b.v. een gesprongen riool, of een autobrand waarbij het wegdek is beschadigd), kan een wegwerkzaamheid worden opgenomen, waarbij wordt aangegeven dat het spoedwerkzaamheden zijn door het attribuut urgentRoadworks op te nemen met de waarde true.

Gebruik vrije tekst

Vrije teksten dienen te worden vastgelegd als generalPublicComment. Het gebruik van de commenttypes bij generalPublicComment is alleen toegestaan met commentType internalNote, warning of other. Het gebruik van andere benoemde types is niet toegestaan, aangezien deze informatie gestructureerd in de situatie opgenomen dient te zijn.

Verwijzingen naar openbare websites en documenten

Verwijzingen naar project/werk websites en eventuele factsheets etc. worden opgenomen in urlLink. Het verwijzen naar algemene websites van gemeentes of andere overheden moet vermeden worden. In geval er naar een website wordt verwezen dient het urlLinkType html te zijn. In geval er naar een factsheet wordt verwezen dient het urlLinkType documentPdf te zijn.

Status werkzaamheden

Het standaardverloop van de gebeurtenis is algemeen beschreven in Interpretatie handelingen van de wegbeheerder. In deze paragraaf worden specifieke interpretaties met betrekking tot werkzaamheden toegelicht.

Voor de records van het type RoadWorks gelden de volgende definities per status:

  • normale of rust status (tot b): Het moment van de gebeurtenis is bekend en wordt aangekondigd.
  • overgang van rust naar actieve status (van b tot c): De werkzaamheden zijn gestart, maar de verkeersmaatregelen zijn nog niet actief. Er is nog geen sprake van verkeershinder t.g.v. de werkzaamheden.
  • actieve status (van c tot d): De werkzaamheden zijn daadwerkelijk begonnen. Dit wil nog niet zeggen dat alle vermeldde verkeersmaatregelen ook al geactiveerd zijn. In veel gevallen, zullen deze wel gelijk opgaan.
  • overgang van actieve naar rust status (van d tot e): Vanaf dit moment zijn de werkzaamheden afgerond en worden de bijbehorende verkeersmaatregelen weer gedeactiveerd.
  • normale of rust status (na e): Vanaf dit moment is de weg weer volledig beschikbaar voor het wegverkeer.

Beschikbaarheid status

Niet van elk werk zullen alle statussen beschikbaar zijn.

Go back to the previous page