Skip to content

Instructie voor het inrichten van de DATEX-stremmingsmaatregel

In dit hoofdstuk wordt stap voor stap toegelicht wat een wegbeheerder moet doen om een Datex-stremmingsmaatregel in Diego in te voeren.

In onderstaande figuur en de alinea’s daar weer onder zijn twee hoofdprocessen weergegeven. In de beschrijving wordt verwezen naar de schermen in Diego waarin gewerkt wordt. Omdat Diego continu wordt doorontwikkeld worden hier geen screenshots van die schermen.

Image title

Proces voor de OPSTELLER van regelscenario’s: Stremming configureren

Het eerste proces betreft de werkzaamheden van de Verkeerkundige die de stremming voorbereidt in Diego en in het NMS van de wegbeheerders.

Stap 1.1: Stremmingsschakeling toevoegen in scenario in Diego

Ga naar het regelscenario waar de schakeling moet worden toegevoegd. Ga naar tabblad Schakelingen en Voeg een nieuwe schakeling toe. Speciaal voor de stremmingsmaatregel geldt:

 • Scenariotype
  Er kan alleen een stremmingsmaatregel worden gegenereerd vanuit scenario’s van het type “Calamiteit”, “Wegwerkzaamheid”, “Evenement” of “Weersomstandigheden”. Dit wordt automatisch gecontroleerd in Diego.

 • Inschakelvoorwaarde
  Aanbevolen wordt om de volgende tekst op te nemen:
  “Er is een volledige stremming opgetreden
  EN
  De stremming is geverifieerd met een camera of door een inspectie ter plaatse”

 • Uitschakelvoorwaarde
  “De volledige stremming is voorbij
  EN
  Dit is geverifieerd met een camera of door een inspectie ter plaatse”

 • Beschikbare capaciteit
  Beschikbare capaciteit moet gelijk zijn aan “volledige stremming”. Er wordt vooralsnog alleen stremmingsinformatie aan serviceproviders doorgegeven als de weg geheel gestremd is.

 • Melvin-link
  Er kan een link naar Melvin kan worden toegevoegd. Deze link is verplicht voor stremmingen bij werkzaamheden en evenementen. Er moet handmatig een link in Melvin worden opgezocht en ingevoerd. Daarna kan in Diego gecontroleerd worden of de juiste link is ingevoerd.

Stap 1.2: Stremmingswegvak intekenen

Het stremmingswegvak wordt ingetekend als oorzaaklocatie in de schakeling goed. Dit wegvak geeft aan waar de stremming plaatsvindt en moet goed afgebakend zijn, omdat deze wordt meegegeven in het DATEX bericht naar de serviceprovider. Hiermee kan de serviceprovider de locatie van de stremming goed beoordelen. Kwaliteit is hier van belang. Zie bijlage A voor de richtlijn voor het tekenen van een oorzaaklocatie in Diego.

Deze invoer wordt niet automatisch gecontroleerd in Diego. Zie hiervoor ook paragraaf 3.2.

Stap 1.3: Informeren-service aanmaken

Voeg een DVM-service toe door binnen het tabblad Schakeling op de knop 'DVM-service toevoegen' te klikken. De DVM-service moet aan de volgende criteria voldoen om er een Datex-maatregel aan toe te kunnen voegen:

 • Servicetype

  De DVM-service moet van het type “informeren” zijn. Het gaat immers om het informeren van weggebruikers over een stremming. Dit wordt automatisch gecontroleerd door Diego.

 • Beschikbare capaciteit

  Bij de opties voor “beschikbare capaciteit” moet in ieder geval “Geheel gestremd” aangeklikt zijn Dit wordt automatisch gecontroleerd door Diego.

 • Oorzaak

  De DVM-service heeft als oorzaaktype: “wegwerkzaamheden”, “evenement”, “ongeval” of “weersomstandigheden” of een combinatie hiervan. Dit zijn de oorzaaktypes waarvoor stremmingsinformatie wordt uitgestuurd. Combinaties zijn mogelijk. Dit wordt automatisch gecontroleerd door Diego.

 • Doelgroep*

  In Diego is de mogelijkheid toegevoegd om voor een DVM-service een doelgroep toe te voegen. Dit is verplicht om een Datex stremmingsservice toe te kunnen voegen. Voor andere DVM-services is het niet verplicht. Dit wordt automatisch gecontroleerd door Diego.

  *Op dit moment kunnen de aangesloten serviceproviders nog geen berichten richting specifieke doelgroepen sturen, maar dat gaat in de toekomst wel meer en meer gebeuren

 • Oorzaaklocatie

  Ook in de DVM-service is een oorzaaklocatie weergegeven. Deze oorzaaklocatie bevat dezelfde oorzaaklocatie(s) als de bovenliggende schakeling. Dit wordt niet automatisch gecontroleerd in Diego.

Stap 1.4: Datex maatregel toevoegen

De Datex-stremmingsmaatregel kan aan een DVM-service worden toegevoegd op dezelfde wijze waarop andere maatregelen worden toegevoegd. Onder aan het scherm van de DVM-service is een knop toegevoegd met de tekst “+ nieuwe Datex-stremmingsmaatregel toevoegen.”. Deze knop is slechts beschikbaar als de instelling zoals hierboven benoemd bij schakeling en DVM-service goed zijn ingevuld!

Na het toevoegen van de maatregel is geen verdere configuratie meer nodig. Alle informatie is op niveau van schakeling en DVM-service beschikbaar. Het resultaat is zichtbaar in de overzichten van de DVM-service en de schakelingen. In de figuur hieronder is een voorbeeld weergegeven. Er is een specifieke maatregelgroep toegevoegd. De uitvoerder is NDW. De maatregelen wordt altijd automatisch uitgevoerd. De naam van de maatregelgroep is automatisch gecreëerd door Diego, maar kan handmatig worden aangepast.

Image title

Het toevoegen van een DATEX maatregel

Stap 1.5: Invoer contoleren

Deze paragraaf sluit aan op paragraaf 3.2 in ('Instructie voor het opstellen en invoeren van regelscenario's'.)

De invoer van de oorzaaklocaties kan in Diego niet automatisch worden gecontroleerd. Daarom is er specifieke goedkeuring van een collega nodig voordat het scenario kan worden vrijgegeven. Dit is nodig omdat de kwaliteit van de oorzaaklocaties in Diego belangrijk is voor serviceproviders.

De goedkeuring is gelijk aan het goedkeuringsproces dat al in Diego aanwezig en verplicht voor de stremmingsschakelingen. De persoon die moet goedkeuren krijgt een mail met een notificatie met daarin een link naar het scenario dat moet worden beoordeeld. Dit moet dan op de volgende punten:

 • Is de oorzaaklocatie in de schakeling getekend volgens de richtlijn in Bijlage A?
 • Omvat de oorzaaklocatie in de DVM-service gelijk aan de oorzaaklocatie in de bovenliggende schakeling?

Stap 1.6: DVM-service beschikbaar stellen

Op het moment dat het regelscenario is goedgekeurd in de vorige stap, dan wordt deze service beschikbaar gesteld als DVM Exchange service op de interface met het NMS. De DVM Exchange service wordt alleen gestuurd aan partners waar de service voor bedoeld is. Dus pas na goedkeuring komt de betreffende DVM-service beschikbaar op de DVM Echange interface van Diego en in het NMS van de wegbeheerders.

De naam van de DVM Exchange service wordt automatisch door Diego gecreëerd en bestaat uit de volgende velden:

 • Uitvoerder van de service– in dit geval altijd “NDW”
 • Service-ID – uniek nummer van de DVM-service binnen Diego
 • Scenario-Type – WIU/CAL/EVE/WER
 • Locatie – Wegnaam – van - tot
 • Service-type – in dit geval “INF”

Op de service-ID na, kan de naam handmatig worden aangepast conform de wensen van de specifieke wegbeheerder.

Stap 1.7: DVM Exchange service integreren in NMS

De exacte wijze waarop de integratie in het NMS wordt uitgevoerd, is afhankelijk van het type NMS. Het is aan de wegbeheerder zelf om hier invulling aan te geven.

Ook hier moet een aparte schakeling worden gecreëerd om de stremmingsmaatregel in onder te brengen (net zoals ingevoerd in Diego in stap 1.1).

 • De schakeling moet activeren op het moment dat de stremming optreedt en is geverifieerd.
 • De schakeling moet deactiveren als de stremming voorbij en geverifieerd is.

De schakeling wordt in het NMS gekoppeld aan eenzelfde oorzaaklocatie als ingevoerd in Diego. Hoe dit gebeurt verschilt per NMS.

In de (nieuwe) schakeling wordt vervolgens de juiste DVM-Exchangeservice toegevoegd door deze te selecteren in de lijst met services. Op basis van de Service-ID in de naam kan deze eenvoudig worden vergeleken met de informatie in Diego.

Operationeel proces VERKEERSLEIDER: Stremming in-en uitschakelen

In deze paragraaf wordt toegelicht wat er van een wegverkeersleider wordt verwacht bij het doorgeven van stremmingsinformatie. Belangrijkste gegeven is dat de toegevoegde waarde van een verkeerleider op de kwaliteit van stremmingen groot is, omdat de verkeerleider bronnen heeft om te verifiëren wat de feitelijke situatie op straat is. Bronnen voor de verkeersleider zijn bijvoorbeeld: - Personeel op straat, bijvoorbeeld een weginspecteur of een aannemer - Een camera op locatie. - Een systeem met directe sensoren, zoals een tunnel of een verre lusdetectie

Stap 2.1: Schakeling inschakelen vanuit NMS

 • Verificatie van de stremmingssituatie

  De verkeersleider verifieert eerst de stremmingssituatie via de beschikbare middelen zoals observatiecamera’s of personeel op straat.

 • Activeren van de Datex stremmingsmaatregel

  Als de verkeersleider niet kan verifiëren zet hij de stremmingschakeling niet aan. De verkeersleider doet dit zo snel mogelijk. Het doorgeven van deze informatie heeft de hoogste prioriteit na het borgen van de verkeerveiligheid.

Bij een positieve verificatie activeert de verkeersleider de juiste stremmingschakeling. De volgende situaties worden onderscheiden

 • Weg met gescheiden rijbanen
  Activeer schakeling in de rijrichting van de stremming.

 • Weg met niet gescheiden rijbanen
  Activeer de schakelingen in beide richtingen van de stremming.

 • Kruispuntvlak
  Activeer schakelingen op alle takken van het kruispunt waar geen verkeer meer door kan rijden in geen enkele richting.

Hieronder zijn de stappen beschreven die door het NDW en serviceproviders worden uitgevoerd nadat de verkeerleider de stremming heeft geactiveerd of gedeactiveerd.

Stap 2.2: Stremming opnemen in de backbone

Zodra de Wegverkeersleider de schakeling heeft ingezet, wordt de DVM Exchange aanvraag verstuurd naar Diego. Daar wordt de informatie over de stremming bij elkaar gezocht in het scenario in Diego en opgenomen in de NDW-backbone. De backbone kan het bericht nog beoordelen op kwaliteit als daarvoor voldoende informatie in de backbone aanwezig is.

Stap 2.3: Datex-bericht stremming publiceren

Vanuit de backbone wordt de stremming gepubliceerd op de data-feed, waar serviceproviders de data kunnen afnemen. De data worden alleen gepubliceerd als ze van voldoende kwaliteit is

Stap 2.4: Opnemen in de navigatie

Serviceproviders kunnen de informatie afnemen van de NDW en opnemen in hun navigatiealgoritme, maar integratie in andere diensten is ook mogelijk.

Stap 2.5: Schakeling uitschakelen vanuit NMS

Het uitschakelen van de stremmingmaatregel is net zo belangrijk als het inschakelen.

De verkeersleider monitort de stremming via de beschikbare middelen. Zodra de stremming is opgeheven moet de betreffende NMS-schakeling zo snel mogelijk worden gedeactiveerd.

Hieronder zijn de stappen beschreven die door het NDW en serviceproviders worden uitgevoerd nadat de verkeerleider de stremming heeft geactiveerd of gedeactiveerd.

Stap 2.6: Stremming verwijderen uit de backbone

Tegenactie van stap 2.2

Stap 2.7: Datex-bericht stremming depubliceren

Tegenactie van stap 2.3

Stap 2.8: Stremming niet meer opnemen in navigatie

Stappen 2.6 t/m 2.8 volgen op het deactiveren van de stremmingsmaatregel door de verkeersleider. In deze stappen wordt de omgekeerde actie van de stappen 2.2 t/m 2.4 uitgevoerd.

Bijlagen

Toelichting op de DATEX stremmingsmaatregel

Download 'Toelichting op de DATEX stremmingsmaatregel'

Richtlijn invoeren oorzaaklocatie bij stremmingen

Download 'Richtlijn invoeren oorzaaklocatie bij stremmingen'

Draaiboeken aansluiten op Diego

Bekijk dit op de introductiepagina

Go back to the previous page