Skip to content

Elementen situationRecord

Een situatie kan uit één of meer onderdelen bestaan. Daarbij valt bijvoorbeeld te denken aan een ongeval, een bijbehorende afkruising van een rijstrook, een daardoor ontstane file en een omleiding voor doorgaand verkeer. Voor elk onderdeel bevat de situation een situationRecord afgeleide specialisatie. Voor de verschillende soorten ‘onderdelen’ bestaan verschillende specialisaties en subspecialisaties.

SituationRecord is een abstracte klasse bedoeld als basis voor gedetaileerde situatie onderdelen. De structuur is als volgt:

image

Attributen

Attribuut Type Verplicht Domein Omschrijving
xsi:type String Ja Zie specialisaties Het attribuut xsi:type wordt gebruikt om de juiste specialisatie aan te geven
id String Ja Zie toelichting Een in de tijd unieke identificatie per dataprovider
version String Ja >=1 Van toepassing zijnde versie van de situationRecord

id

Een situationRecord heeft een, binnen de context van de situation, in tijd unieke identificatie. Dat wil zeggen dat een situatie-onderdeel bij het ontstaan een identificatie krijgt die niet eerder aan een actief of reeds beëindigd onderdeel van die situatie toegekend is (geweest). Het situatie-onderdeel behoudt deze identificatie tot beëindiging. De identificatie begint altijd met het id van de situation gevolgd door een '_' en een binnen de context van de situatie unieke aanvullende identificatie.

Elementen

Element Type Verplicht Domein Omschrijving
situationRecordCreationReference String Nee NVT Referentie naar een corresponderend record in een andere gegevensstroom
situationRecordCreationTime DateTime Ja Datum en tijd als UTC (Zulu notatie) Het tijdstip in UTC dat (de eerste versie van) dit onderdeel van de situatie actief werd bij de data provider
situationRecordObservationTime DateTime Nee Datum en tijd als UTC (Zulu notatie) Het tijdstip in UTC dat (de eerste versie van) dit onderdeel van de situatie geobserveerd werd door de data provider
situationRecordVersionTime DateTime Ja Datum en tijd als UTC (Zulu notatie) Het tijdstip in UTC dat de betreffende versie actief werd bij de dataprovider
situationRecordFirstSupplierVersionTime DateTime Nee Datum en tijd als UTC (Zulu notatie) Het tijdstip in UTC dat (de eerste versie van) dit onderdeel van de situatie vastgelegd werd bij de data provider
confidentialityOverride ConfidentialityValueEnum Nee noRestriction, restrictedToAuthorities Indicatie van de vertrouwelijkheid van informatie
probabilityOfOccurrence ProbabilityOfOccurrenceEnum Ja certain, probable, riskOf De kans dat het situatieonderdeel zich daadwerkelijk voordoet, zie ook de toelichting onder Semantiek
severity SeverityEnum Nee highest, high, medium, low, lowest, none, unknown De beoordeling van de impact (in termen van ernst) die dit element van de situatie heeft of zal hebben op de verkeersstroom zoals waargenomen door de leverancier
safetyRelatedMessage Boolean Nee true, false Geeft aan of dit SituationRecord een veiligheidsgerelateerde verkeerssituatie aangeeft. Ten minste alle verkeerssituaties die vallen onder Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 886/2013 van de Commissie worden aangegeven
source Source Ja NVT Beschrijving van de bron van het situatieonderdeel
validity Validity Ja NVT Informatie over de geldigheid wordt opgenomen in het verplichte element validity
impact Impact Nee NVT Met het element impact kan worden aangegeven welke invloed het betreffende situatieonderdeel heeft op (het gebruik van/of weggebruikers op) de weg
cause Cause Nee NVT Het element cause kan gebruikt worden om de oorza(a)k(en) van een situatieonderdeel aan te geven.
generalPublicComment Comment Nee NVT Dit element kan door de wegbeheerder worden gebruikt om additionele informatie te verschaffen over het situatieonderdeel
nonGeneralPublicComment Comment Nee NVT Een opmerking die niet onder het grote publiek mag worden verspreid
urlLink UrlLink Nee NVT Dit element kan door de wegbeheerder worden gebruikt om additionele informatie te verschaffen over het situatieonderdeel
locationReference LocationReference Ja NVT Dit element beschrijft de locatie van het situatieonderdeel
informationManagerOverride InternationalIdentifier Ja NVT Dit element bevat de identificator/naam waarvan de waarde specifiek is voor het betreffende land
impactOnOppositeDirection Impact Nee NVT Impact van het situatie-element op de rijomstandigheden in de tegenovergestelde richting

Lifecycle management

Context

In DATEXII v3 wordt op een andere wijze Lifecycle management toegepast dan voorheen. Zo bestaat een DATEXII v2.3 bestand uit een d2LogicalModel element met een onderdeel exchange en een onderdeel payload met daarin bijvoorbeeld de situationPublication. Lifecycle management wordt toegepast per situationRecord.

In DATEXII v3 wordt een messageContainer verstuurd met daarin optioneel drie onderdelen: payload, exchangeInformation en informationManagement. Lifecycle management wordt toegepast via informationManagement. In informationManagement worden situaties en situatieonderdelen beëindigd (closed) of geannuleerd (cancelled). Dit geldt voor zowel de individuele situationRecords als voor de situation waar de situationRecords onderdeel van zijn.

Het versturen van informationManagement berichten is onderdeel van het ketenprotocol SB v3 en is hier ook nader toegelicht.

Wijze van beëindigen

Dit betekent op het moment dat een event wordt beëindigd, vindt het volgende plaats

  • de definitieve eindtijd van het event wordt opgenomen in het validity-onderdeel overallEndTime;
  • de update van de situation en het situationRecord wordt verstuurd binnen de situationPublication;
  • de berichten van beëindiging worden opgenomen binnen informationManagement
  • dit als geheel wordt verstuurd aan de afnemer

Voorbeeld

<situationRecord id="RWS03_67836_1" version="2" xsi:type="Accident">

</situationRecord>

Specialisaties

SituationRecord is de basis klasse voor een meerlaagse structuur aan specialisaties.

Eerste niveau specialisaties

De specialisaties voor de situationRecord worden middels het attribuut xsi:type aangegeven, en kunnen zijn:

Type Omschrijving
GenericSituationElement Dit type wordt niet gebruikt in het Nederlands Profiel
OperatorAction Het abstracte type OperatorAction wordt gebruikt om gebeurtenissen te beschrijven die voortkomen uit handelingen van (of namens) de wegbeheerder
ServiceInformation Het abstracte type ServiceInformation wordt gebruikt om gebeurtenissen te beschrijven betreffende diensten die het gedrag van automobilisten en daarmee de kenmerken van de verkeersstroom kunnen beïnvloeden
TrafficElement Het abstracte type TrafficElement wordt gebruikt als kapstok voor alle gebeurtenissen die niet door of namens de wegbeheerder zijn ontstaan

Tweede niveau specialisaties

Type Omschrijving Oorsprong
AbnormalTraffic Het type AbnormalTraffic wordt gebruikt voor het beschrijven van een verkeersbeeld drukker dan normaal, zoals bij een file TrafficElement
Accident Het type Accident wordt gebruikt voor het beschrijven van ongevalsituaties TrafficElement
Activity Het abstracte type Activity wordt gebruikt als kapstok voor alle activiteiten en evenementen die van invloed zijn op de doorstroming van het verkeer TrafficElement
Conditions Het type Conditions wordt gebruikt als kapstok voor alle gebeurtenissen waarbij externe factoren van invloed zijn op de rijomstandigheden TrafficElement
EquipmentOrSystemFault De specialisatie EquipmentOrSystemFault wordt gebruikt voor gebeurtenissen waarbij door een fout in een verkeer gerelateerdsysteem, zoals een stoplicht, niet juist functioneert TrafficElement
Obstruction Het abstracte type Obstruction wordt gebruikt als kapstok voor gebeurtenissen waarbij het verkeer wordt gehinderd door een vorm van blokkade TrafficElement
NetworkManagement Het abstracte type NetworkManagement wordt gebruikt als kapstok voor alle gebeurtenissen die geïnitieerd zijn door een handeling van een wegbeheerder OperatorAction
RoadOperatorServiceDisruption De specialisatie RoadOperatorServiceDisruption beschrijft een verstoring van de normale diensten van de wegbeheerder ServiceInformation
RoadSideAssistance Met dit type wordt een beschrijving van benodigde of gegeven hulp langs de weg gegeven OperatorAction
Roadworks Het abstracte type RoadWorks wordt gebruikt als kapstok voor alle gebeurtenissen waarbij er sprake is van wegwerkzaamheden, zoals het aanleggen van of onderhoud plegen aan het wegennet. OperatorAction
ServiceDisruption De specialisatie ServiceDisruption beschrijft een verstoring van een service langs de weg, zoals een gesloten tankstation ServiceInformation
TransitInformation De specialisatie TransitInformation beschrijft de beschikbaarheid van (openbaar)vervoersdiensten (zover relevant voor weggebruikers) en informatie met betrekking tot vertrektijden ServiceInformation

Derde niveau specialisaties

Type Omschrijving Oorsprong
AnimalPresenceObstruction De specialisatie AnimalPresenceObstruction wordt gebruikt voor gebeurtenissen waarbij een blokkade van één of meerdere dieren het verkeer het verkeer hindert Obstruction
AuthorityOperation De specialisatie AuthorityOperation wordt gebruikt voor activiteiten die door de politie worden uitgevoerd (en mogelijk de doorstroming belemmeren): ongeval onderzoek of politiecontrole Activity
ConstructionWorks De specialisatie ConstructionWorks wordt gebruikt voor het beschrijven van werkzaamheden omtrent de nieuwbouw of uitbreiding van het wegennet Roadworks
DisturbanceActivity De specialisatie DisturbanceActivity wordt gebruikt voor (ongeplande) verstorende gebeurtenissen die vaak een negatief karakter hebben Activity
EnvironmentalObstruction De specialisatie EnvironmentalObstruction wordt gebruikt voor gebeurtenissen waarbij doorinvloed van de natuur een blokkade is gevormd die het verkeer hindert Obstruction
GeneralInstructionOrMessageToRoadUsers De specialisatie GeneralInstructionOrMessageToRoadUsers wordt gebruikt als getracht wordt invloed uit te oefenen op het gedrag van weggebruikers NetworkManagement
GeneralNetworkManagement De specialisatie GeneralNetworkManagement wordt gebruikt voor het beschrijven van operator gestuurde dynamische verkeerssituaties NetworkManagement
GeneralObstruction De specialisatie GeneralObstruction wordt gebruikt voor gebeurtenissen waarbij een blokkade het verkeer hindert Obstruction
InfrastructureDamageObstruction De specialisatie InfrastructureDamageObstruction wordt gebruikt voor gebeurtenissen waarbij schade aan de infrastructuur in, op of boven het wegdek een blokkade vormt die het verkeer hindert Obstruction
MaintenanceWorks De specialisatie MaintenanceWorks wordt gebruikt voor het beschrijven van werkzaamheden omtrent het onderhoud aan het wegennet Roadworks
PublicEvent De specialisatie PublicEvent wordt gebruikt voor (geplande) evenementen waarbij veel bezoekers verwacht worden en die derhalve een effect op het verkeer (kunnen) hebben Activity
ReroutingManagement De specialisatie wordt ReroutingManagement gebruikt voor het beschrijven van omleidingen NetworkManagement
RoadOrCarriagewayOrLaneManagement De specialisatie RoadOrCarriagewayOrLaneManagement wordt gebruikt voor het beschrijven van beperkingen of openstellingen van rijstroken of banen NetworkManagement
SpeedManagement De specialisatie SpeedManagement wordt gebruikt voor het beschrijven van snelheidsbeperkingen NetworkManagement
VehicleObstruction De specialisatie VehicleObstruction wordt gebruikt voor gebeurtenissen waarbij (schade aan) een voertuig een blokkade vormt die het verkeer hindert Obstruction
WinterDrivingManagement De specialisatie WinterDrivingManagement wordt gebruikt voor het beschrijven van beperkingen door rijden in winterse omstandigheden NetworkManagement
Go back to the previous page