Skip to content

Overige attributen

Naast de geografische attributen, die in dit hoofdstuk zijn uitgewerkt, voorziet het NWB in meerdere attributen die de kenmerken van een wegvak beschrijven. Deze attributen definiëren het wegvak, maar zijn niet uniek voor één wegvak (een zogenaamde 1:n relatie).


Datum wegvak

Definitie
De datum werkelijk beschrijft het eerste moment (begindatum werkelijk) en het laatste moment (einddatum werkelijk) waarop de geregistreerde geometrie en kenmerken van een wegvak efemeride de werkelijkheid zo goed mogelijk beschrijft.
De datum vastlegging geeft het moment waarop een geometrische en/of attribuutwijziging van een wegvak efemeride is vastgelegd in de database.

Algemeen
In specifieke gevallen kan het voorkomen dat de geometrie of een attribuut van een wegvak wordt gewijzigd zonder dat het betreffende wegvak in de werkelijkheid is veranderd. Bijvoorbeeld na een geometrische correctie op basis van een verbeterd BGT bestand of na een herclassificatie van BST codering. In dat geval zal het gewijzigde wegvak zijn oorspronkelijke wegvak-ID behouden. De verschillende (geometrische) verschijningsvormen van een wegvak noemen we wegvak efemeriden. Voor historische analyses is het van belang dat ook de ‘oude’ ligging en/of attribuutwaarde van een wegvak bewaard blijft. In de moederdatabase van het NWB worden alle wegvakken daarom van een begindatum voorzien en in geval er een nieuwe efemeride van een wegvak wordt aangemaakt zal de oude efemeride van een einddatum worden voorzien.
Om het NWB zo goed mogelijk de werkelijke situatie buiten te laten beschrijven kunnen wegvakken in de database worden ingevoerd voordat ze daadwerkelijk zijn opengesteld. En indien bekend is dat een wegvak in de toekomst gesloten zal worden kan dit voorafgaand aan de daadwerkelijke sluiting alvast in de database worden vastgelegd.

Om bovenstaande te kunnen bewerkstelligen wordt er gewerkt met twee verschillende tijdslijnen:

 • een tijdslijn die de situatie zoals deze buiten is het beste beschrijft; de tijdslijn werkelijk
 • een tijdslijn die de registratie zoals deze in de database is opgenomen beschrijft; de tijdslijn vastlegging

Het standaard (maandelijks) NWB product gaat uit van de tijdslijn werkelijk met een vaste peildatum; de eerste dag van de betreffende maand. Alle wegvak efemeriden die op het peilmoment geldig zijn worden in het bestand opgenomen. Dat wil zeggen dat de betreffende wegvak efemeride een begindatum heeft die voor de peildatum ligt en geen einddatum heeft (of de einddatum werkelijk ligt in de toekomst). De datum die echter in het product wordt opgenomen (WVK_BEGDAT) is niet de datum waarop de situatie in de werkelijkheid is gewijzigd, maar altijd de datum van de eerste dag van de maand volgend op die wijziging. In het NWB dagelijks product zijn beide tijdslijnen opgenomen.

Attribuut Kolomnaam Korte beschrijving Datatype Lengte
Begindatum wegvak WVK_BEGDAT De eerste dag van de maand volgend op de datum waarop het wegvak opengesteld is voor verkeer Date nvt
Einddatum wegvak WVK_ENDDAT De eerste dag van de maand volgend op de datum waarin het wegvak definitief gesloten is voor verkeer Date nvt
Begindatum wegvak BEGDAT_WRK De eerste datum waarop het betreffende wegvak_efemeride opengesteld is voor verkeer Date nvt
Einddatum wegvak ENDDAT_WRK De datum waarop het betreffende wegvak_efemeride definitief is gesloten voor verkeer Date nvt
Begindatum wegvak BEGDAT_VLG De begindatum van het wegvak_efemeride (de datum waarop het betreffende wegvak is vastgelegd in de database) Date nvt
Einddatum wegvak ENDDAT_VLG De einddatum van het wegvak_efemeride (de datum waarop het betreffende wegvak is beëindigd in de database) Date nvt

Wegbeheerdersoort

Definitie
De categorisering van wegbeheerder; het staatkundig onderdeel van de Nederlandse staat, instantie of rechtspersoon die een (deel van de) weg beheert.

Algemeen
In het NWB wordt geen onderscheid gemaakt tussen de beheerder en de eigenaar van een weg. De begrippen wegbeheerder en wegeigenaar zijn dan ook identiek. Een wegbeheerder is in het eigen gebied verantwoordelijk voor het beheer, de kwaliteit, onderhoud en de aanleg van wegen.

De wegbeheerders in Nederland hebben hun gebieden ingedeeld, te weten:

 • Het Rijk, als wegbeheerder van de Rijkswegen, in Rijkswaterstaat regionale dienstonderdelen met een onderverdeling in districten
 • De Provincie, als wegbeheerder van Provinciale wegen, per provincie
 • De Gemeenten, als wegbeheerder gemeentelijke wegen, per gemeente
 • De Waterschappen, als wegbeheerder waterschapwegen, per waterschap
 • Particulieren

De Wegbeheerdersoort wordt in het NWB analoog aan de indeling in wegsoorten volgens de Beschrijvende Plaatsaanduiding Systematiek (BPS)1 ingevuld. Al naar gelang bij welke instantie de weg grotendeels in beheer is, worden de wegvakken ingedeeld in de volgende wegsoorten: Rijkswegen, Provinciale wegen, Gemeentelijke wegen, Waterschapswegen en Particuliere wegen. Onder de categorie “Particuliere wegen” (hieronder wordt verstaan: een particulier lichaam of persoon) vallen alle wegbeheerders die niet onder de categorieën “Het Rijk”, “Provincie”, “Gemeente” of “Waterschap” vallen.

Het NWB per wegbeheerdersoort (dd. okt '23)

figuur 1

Waardebereik
De wegbeheersoort is gecodeerd in het NWB opgenomen:
R = Het Rijk
P = Provincie
G = Gemeente
W = Waterschap
T = Particulier

Attribuut Kolomnaam Korte beschrijving Datatype Lengte
Wegbeheerdersoort WEGBEHSRT De categorie wegbeheerder (R, P, G, W of T) Text Max. 1 char.

Wegnummer

Definitie
Het nummer van een weg zoals formeel vastgesteld door de wegbeheerder.

Algemeen
In beginsel worden alle Rijks- en Provinciale wegen (het hoofdwegennet) voorzien van een formeel vastgesteld wegnummer. Een aantal wegen die door provincie of rijk beheerd worden hebben geen wegnummer. Dit betreft veelal fietspaden of wegen over objecten zoals sluizen en/of dijken.

 • Voor Rijkswegen: Het administratieve rijkswegnummer zoals de RWS dat vaststelt, bestaande uit 3 cijfers.
 • Voor Provinciale wegen: de door het Inter Provinciaal Overleg (IPO) vastgestelde nummering, bestaande uit een combinatie van één letter en maximaal 3 cijfers. Deze letter is meestal een ‘N’, maar kan in sommige gevallen ook een ‘A’ zijn. Bij uitzondering betreft het een letter die door een provinciale wegbeheerder zelf is vastgesteld en in een aantal gevallen is een extra letter aan het eind toegevoegd (oa de N296N en N277A).
 • Provinciale wegen hebben evenals de rijkswegen ook een routenummer; de z.g. A/E/N nummers die kunnen afwijken van de wegnummers van de wegbeheerder.

Omdat slechts het hoofdwegennet voorzien is van wegnummers, zal voor het onderliggend wegennet (waterschaps-, gemeentelijke en overige wegen) dit veld veelal niet gevuld zijn. In dat geval zal het veld ‘straatnaam’ echter wel altijd gevuld zijn. Indien een wegvak geen straatnaam en/of wegnummer heeft, zal het niet in het NWB-Wegen worden opgenomen.

Waardebereik
Hoofdletters en cijfers.

Attribuut Kolomnaam Korte beschrijving Datatype Lengte
Wegnummer WEGNUMMER Het wegnummer zoals deze formeel is vastgelegd Text Max. 5 char.

Wegdeel

Definitie
Een verzameling wegvakken die tot één en dezelfde weg behoren en die deze weg zodanig opdelen (partitioneren), dat de hectometrering langs deze weg uniek wordt.

Algemeen
In principe is de hectometrering zodanig gedefinieerd dat het wegnummer en de hectometrering samen een unieke plaatsaanduiding langs de weg mogelijk maken. Om historische redenen (bijv. door hernummering van het wegennet) is dit niet langs alle wegen het geval, waardoor er dubbele of driedubbele hectometrering voorkomt. Om toch een unieke plaatsaanduiding mogelijk te maken, wordt de weg opgedeeld in een aantal wegdelen. Een wegdeel (voorheen wegpartitie) hoeft niet noodzakelijk een aaneengesloten geheel te vormen, maar kan uit meerdere losse stukken bestaan. Wegdelen worden van elkaar onderscheiden door een wegdeelletter. Deze letter maakt samen met het wegnummer en de hectometrering een unieke plaatsaanduiding in lengterichting van de weg mogelijk.

Toewijzing wegdeelletters

Het eerste oftewel basiswegdeel bestaat uit alle stukken, gerekend vanaf het administratieve begin van de weg, waarvan de hectometrering geen overlap vertoont met die van een voorafgaand stuk. Dit wegdeel is in principe het langste. Indien zich geen dubbele hectometrering voordoet langs een weg, bestaat de hele weg uit één (basis)wegdeel. Vertoont een gedeelte overlap in hectometrering met het basiswegdeel, dan behoort deze tot het tweede wegdeel. Een gedeelte dat overlap in hectometrering heeft met het tweede wegdeel, behoort tot het derde wegdeel, etc. Een voorbeeld van de methode volgens welke de wegdelen worden gevormd, wordt toegelicht aan de hand van Rijksweg 23 (zie onderstaande figuur). Deze rijksweg bevat zeven hectometersprongen en wordt hierdoor verdeeld in de volgende acht stukken:
tabel 1
Het eerste stuk behoort tot het basiswegdeel, die de letter “R” krijgt. Het tweede stuk heeft geen overlap met het eerste stuk en behoort dus ook tot het basiswegdeel. Dit geldt eveneens voor het derde stuk. Pas bij het vierde stuk treedt overlap op, namelijk met het eerste stuk. Het vierde stuk behoort daarom tot het tweede wegdeel, die de wegdeelletter “B” krijgt. Het vijfde stuk vertoont enkel overlap met het eerste stuk en behoort hierdoor ook tot het tweede wegdeel. Stuk 6 overlapt geen enkel stuk en behoort dus tot het basiswegdeel. Stuk 7 heeft alleen overlap met het eerste stuk en behoort daarom tot het tweede wegdeel. Stuk 8 heeft zowel overlap met het tweede stuk als met het zevende stuk en vormt hierdoor het derde wegdeel, welke de letter “C” krijgt.
figuur 1
Dit voorbeeld illustreert in grote lijnen hoe de wegdelen worden gevormd. In het NWB wordt echter niet van hectometersprong tot hectometersprong bekeken of het betreffende stuk overlap in hectometrering vertoont met een voorafgaand stuk, maar wordt de overlap in hectometrering per wegvak bekeken. In het NWB wordt ervan uitgegaan dat een wegvak in zijn geheel tot een bepaald wegdeel behoort. Vertoont de hectometrering van een wegvak geheel of gedeeltelijk overlap met die van een ander (voorafgaand) wegvak, dan behoren ze tot verschillende wegdelen. Dit wordt geïllustreerd aan de hand van de onderstaande figuur, waarin een gedeelte van de stukken 6 en 7 van Rijksweg 23 is uitvergroot. In deze figuur zijn de wegvakken 22, 23 en 24 getekend. Wegvak 23 bevat een hectometersprong (die de scheidslijn vormt tussen de stukken 6 en 7) en bestaat uit twee wegvak segmenten. Alleen het tweede wegvaksegment heeft overlap met een voorafgaand gedeelte (nl. met stuk 1 uit de eerste figuur). Toch krijgt het hele wegvak 23 de wegdeelletter “B” (ook al zou deze volgens de methode van hectometersprong tot hectometersprong gedeeltelijk tot het basiswegdeel behoren en de letter “R” krijgen).
figuur 2
In de derde figuur wordt geïllustreerd hoe de wegvakken die zich in het laatste gedeelte van stuk 5 bevinden (wegvakken 17 en 18), nu de letter “R” krijgen, omdat deze wegvakken geen overlap hebben met een ander (voorafgaand) wegvak. Wegvak 18 bevat een hectometersprong. Geen van beide wegvak segmenten van dit wegvak hebben overlap: het hele wegvak 18 krijgt dus letter “R”. Wegvak 16 heeft gedeeltelijk overlap met stuk 1 en krijgt hierdoor 1etter “B”.
figuur 3

Waardebereik
Standaard wordt voor een wegdeelletter de waarde ‘R’ ingevuld, tenzij een ander deel van de gehectometreerde weg dezelfde hectometrering heeft. In dat geval krijgt het volgende stuk de waarde ‘B’. Eventuele andere volgende stukken binnen dezelfde weg krijgen de waarde ‘C’ enz.
De letters 'A', 'E', 'N', 'I', 'O' en 'Z' mogen niet gebruikt worden, daar deze letters eventueel verward kunnen worden met resp. de 'A' van A-routes, de 'N' van N-routes, de 'E' van E-routes en de cijfers 1, 0 en 7.

Attribuut Kolomnaam Korte beschrijving Datatype Lengte
Wegdeelletter WEGDEELLTR De letter die een wegdeel aanduidt binnen een weg Text Max. 1 char.

Hectometrering

Definities
Het getal dat op een hectometerbord staat in combinatie met de letter die op een hectometerbord langs o.a. een verbindingsweg, rotondebaan of verzorgingsbaan aan de hectometrering is toegevoegd.

Algemeen
Alle hectometerbordjes die in één en hetzelfde dwarsprofiel van een weg staan, krijgen bij het ontwerp van de weg hetzelfde hectometrering getal. Met 'hetzelfde dwarsprofiel' wordt bedoeld alles wat zich op de loodlijn op de wegas oftewel de wegoriëntatielijn (WOL) bevindt. Om de wegvakken in hetzelfde dwarsprofiel van elkaar te onderscheiden is enkel een getal niet voldoende. Daarom wordt aan sommige hectometerbordjes een letter toegevoegd. Alle hectometerbordjes die langs eenzelfde wegvak staan, krijgen ofwel dezelfde letter ofwel geen letter toegevoegd aan de hectometrering. Deze letter wordt de hectometreringsletter genoemd.

figuur hectometerbordje afrit
Hectometerbordje 29,2 op de afrit van de A4

Indien er verschillende wegvakken voorkomen in een dwarsprofiel van een weg kunnen deze, in geval van parallelle banen, van elkaar worden onderscheiden door de combinatie van de baansoort en de baanpositie ten opzichte van de WOL.

Voorbeelden:

 • In geval van twee gescheiden hoofdrijbanen worden deze van elkaar onderscheiden door de baanpositie t.o.v. de WOL: “Eerste hoofdrijbaan rechts” en “Eerste hoofdrijbaan links”.
 • Bij meer dan twee naast elkaar gelegen hoofdrijbanen worden deze bovendien onderscheiden door het relatief baanvolgnummer: “Eerste hoofdrijbaan rechts” en “Tweede hoofdrijbaan rechts”.
 • Indien zich naast de hoofdrijbanen bijvoorbeeld nog een busbaan bevindt, worden deze onderscheiden door de combinatie baansoort en de baanpositie ten opzichte van de WOL: “Eerste hoofdrijbaan rechts” en “Eerste busbaan rechts”.

figuur 1
Hectometerbordjes in eenzelfde dwarsprofiel van een weg hebben eenzelfde hectometrering. Hectometerbordjes langs eenzelfde wegvak hebben ofwel dezelfde ofwel geen hectometreringsletter.

Niet-parallelle banen, zoals verbindingswegen, hebben echter geen baanpositie ten opzichte van de wegorientatielijn. Deze worden van andere banen in hetzelfde dwarsprofiel onderscheiden door de hectometreringsletter. In bovenstaande figuur wordt bijvoorbeeld ter hoogte van hectometrering 1,2 de afrit van de beide hoofdrijbanen onderscheiden door de hectometreringsletter “a” en de toerit door de hectometreringsletter “d”.

Rotondebanen en verzorgingsbanen hebben naast een baanpositie ook een hectometreringsletter. Andere baansoorten (zoals parallelwegen en fietspaden) kunnen in sommige gevallen een hectometreringsletter krijgen, maar dit is niet verplicht.

Registratie
De Hectometrering (het getal op het hectometerbordje) wordt uitgedrukt in kilometers, tot op één decimaal nauwkeurig (d.w.z. met een nauwkeurigheid van hectometers).
De Hectometreringsletter is een veld dat afhankelijk van de inhoud van baansubsoort en wegbeheerder ingevuld dient te worden. In de Richtlijn Hectometrering wordt de methode aangegeven volgens welke de hectometreringsletter wordt toegekend aan o.a. verbindingswegen, rontondebanen of verzorgingsbanen.

Toewijzing wegdeelletters

Voor wegbeheerder Rijk gelden de volgende tabellen (afkomstig uit de Richtlijn Hectometrering). Deze kunnen ook voor wegbeheerder Provincie gebruikt worden:
figuur 2
figuur 3
figuur 4

Het is de bedoeling dat de waarde die werkelijk langs de weg op het hectometerbordje staat wordt opgenomen. Staat er geen bordje of is de waarde nog niet bekend dan wordt de letter volgens bovenstaande tabellen gekozen.

Indien er langs de weg hectometreringsinformatie ontbreekt (dit geldt met name voor parallelwegen en verzorgingsplaatsen) dient minimaal de wegbeheerder en het wegnummer geregistreerd te worden en waarmogelijk de hectoletter “m” of “n”.

Waardebereik
0.0 t/m 999.9 in mogelijke combinatie met kleine letter “a” t/m “z” en/of met zijde "Li" of "Re".

Attribuut Kolomnaam Korte beschrijving Datatype Lengte
Hectometrering HECTOMTRNG Hectometrering conform hectometerbord in kilometers inclusief één decimaal. Max. 1 char.
Hectoletter HECTO_LTTR De letter die op een hectometerbord staat Text Max. 1 char.
Begin afstand BEGAFSTAND De startwaarde van de afstand van het wegvak Long Integer Max. 5 posities
Eind afstand ENDAFSTAND De eindwaarde van de afstand van het wegvak. Long Integer Max. 5 posities
Begin hectointervalwaarde BEGINKM De hectointervalwaarde aan het begin van het wegvak
Eind hectointervalwaarde EINDKM De hectointervalwaarde aan het eind van het wegvak
Afstand AFSTAND De locatie van het hmp-bordje op de lijn van het wegvak gezien vanuit het begin van het wegvak. Max. 1 char.
Zijde ZIJDE De kant zoals opgenomen op het hmp-bordje (Li of Re). Text Max. 2 char.

Baan(sub)soort

Definitie
Dit onderdeel wordt binnenkort aangepast nav de komende herziening van de BST-codering.

Algemeen
Met de baansoort- en de baansubsoortcode wordt een classificering van de functie die een wegvak in het wegennetwerk heeft aangegeven. Voor wegvakken die tot het hoofdwegennet behoren is dit attribuut altijd gevuld, voor overige wegen meestal niet. Indien de wegbeheerdersoort het Rijk en Provincie is, dan is het verplicht om het attribuut Baansubsoort verplicht in te vullen, bij de overige wegbeheerders is het attribuut Baansubsoort optioneel.

Waardebereik
Baan(sub)soort is niet verplicht.

Baansoortcode Baansoorten Baansoortcode Baansoorten
HR Hoofdrijbaan VB Verzorgingsbaan
RB Rotondebaan TN Tussenbaan
PW Parallelweg RP Ruiterpad
BU Busbaan VV Vliegverkeer
FP Fietspad OV Openbaar Vervoerbaan
VP Voetpad DS Doorsteek
YY Overige baan VD Veerdienst
VW Verbindingsweg
Baansubsoortcode Baansubsoorten Baansoortcode
DST Doorsteek DS
CADO Calamiteiten Doorgang DS
FP Fietspad FP
HR Hoofdrijbaan HR
PAR Parallelweg HR
PST Puntstuk HR
RB Rijbaan HR
ERF Erf HR
OVB OV baan OV
BUS Busbaan OV
NRB Normale rotondebaan RB
TRB Turborotondebaan RB
GRB Grote rotondebaan RB
RP Ruiterpad RP
TN Tussenbaan VB
PKP Verzorgingsbaan van/naar parkeerplaats VB
PKB Parkeerplaats met benzinestation VB
PP Parkeerplaats VB
PC Parkeerplaats tbv Carpool VB
PR Parkeerplaats P+R VB
BVP Verzorgingsbaan van/naar brandstofverkooppunt VB
VDV Voetveer VD
VDF Fietsveer VD
VDA Autoveer VD
VP Voetpad VP
VZ Voetgangersgebied VP
VV Vliegverkeer VV
OPR Oprit VW
AFR Afrit VW
VBD Verbindingsweg direct VW
VBI Verbindingsweg indirect VW
VBS Verbindingsweg semi-direct VW
VBR Verbindingsweg rangeerbaan VW
VBK Verbindingsweg kortsluitend VW
VBW Verbindingsweg (overig) VW
WIS Wisselbaan VW
Attribuut Kolomnaam Korte beschrijving Datatype Lengte
Baansoortcode BRT_CODE Een typering van een baansoort Text Max. 3 char.
Baansubsoortcode BST_CODE Een subtypering van een baansoort Text Max. 3 char.

Relatieve positie

Definitie De relatieve positie van een wegvak ten opzichte van een parallel daaraan lopend wegvak met dezelfde naam.

Algemeen Dit attribuut wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen links en rechts ten opzichte van de administratieve richting van een weg. De relatieve positie wordt weergegeven door een letter. Voor wegen die een administratieve richting hebben, wordt de relatieve positie aangeduid als links (L) of rechts (R) gezien in de administratieve-richting. Dit betreft alle wegen uit het hoofdwegennet. Bij alle overige wegen wordt gebruik gemaakt van een aanduiding in windrichting (n, z, o, of w).
Van wegen met wegbeheerder Rijk is de administratieve richting vastgelegd in het product 'Actuele Wegenlijst'2. Let wel; deze waarde is onafhankelijk van de fysieke richting van het wegvak.

Waardebereik
N = Noord Z = Zuid W = West O = Oost L = Links, gezien in de administratieve richting van de weg R = Rechts, gezien in de administratieve richting van de weg Het veld kan leeg zijn.

Attribuut Kolomnaam Korte beschrijving Datatype Lengte
Relatieve positie RPE_CODE De relatieve positie van een wegvak ten opzicht van een parallel daaraan lopend wegvak met dezelfde naam Text Max. 1 char.

Administratieve richting

Definitie De door de beherende instantie gedefinieerde richting van de weg.

Algemeen In dit attribuut wordt vastgelegd of de geometrische richting van een wegvak (dat is de richting van de begin junctie naar de eind junctie) overeenkomt met de administratieve richting van de weg waarvan dit wegvak deel uit maakt. De waarde 'H' betekent heen en is gelijk gericht, 'T' betekent terug en is tegengesteld gericht. De administratieve richting van een weg wordt toegekend door Rijkswaterstaat aan het hoofdwegennet (alle Rijks- en Provinciale wegen) en is vastgelegd in het product ‘Actuele Wegenlijst2’.
De richting komt over het algemeen overeen met de richting van de oplopende hectometrering. Zo loopt de administratieve richting van Rijksweg 2 van Amsterdam naar Eijsden (Belgische grens). En rijdt het verkeer dat van Amsterdam naar Maastricht rijdt dus over wegvakken met relatieve positie = 'R' en verkeer in de andere richting rijdt over wegvakken met relatieve positie = 'L'.

Bijzondere situaties

Voor gehectometreerde wegen die niet wegbeheersoort Rijk hebben en dus niet in de Actuele Wegenlijst zijn opgenomen, geldt dat de administratieve richting van een weg loopt in de richting van de oplopende hectometring van die weg. Een weg kan maar één administratieve richting hebben, dus als er stukjes van hetzelfde wegnummer formeel een tegengestelde hectometringsrichting zouden hebben dan het overgrote deel van die weg, verandert op die stukjes weg de administratieve richting niet.

Waardebereik
H = Heen
T = Terug

Attribuut Kolomnaam Korte beschrijving Datatype Lengte
Administratieve richting ADMRICHTNG De door de beherende instantie gedefinieerde richting van de weg Text Max. 1 char.

Rijrichting

Definitie
De toegestane beweegrichting van het snelverkeer op een wegvak, indien er sprake is van een gedwongen rijrichting.

Algemeen
De rijrichting op een wegvak wordt, net als de administratieve richting, gerelateerd aan de geometrische richting van het wegvak. De Rijrichting “Heen” wil zeggen dat verkeer alleen mag bewegen in de richting van de begin- naar de eindjunctie, de rijrichting “Terug” alleen van de eind- naar de beginjunctie. Rijrichting “Beide” wil zeggen dat er geen gedwongen rijrichting op het wegvak geldt en dat er verkeer toegestaan is in beide richtingen. Rijrichting “Onbekend” betekent dat de rijrichting onduidelijk is. Deze waarde komt momenteel met name nog voor bij fietspaden.

De rijrichting op een wegvak wordt altijd vastgelegd indien sprake is van een “gedwongen” rijrichting op het wegvak (hiermee wordt het harde éénrichtingsverkeer bedoeld, zoals aangegeven door het bord “autosnelweg”). In geval van gescheiden rijbanen hebben de wegvakken altijd een gedwongen rijrichting.

Waardebereik
H = Heen
T = Terug
B = Beide
O = Onbekend

Rijrichting is een verplicht veld.

Attribuut Kolomnaam Korte beschrijving Datatype Lengte
Rijrichting RIJRICHTNG De toegestane beweegrichting van het snelverkeer op een wegvak Text Max. 1 char.

Straatnaam

Definitie
Een verzameling wegvakken binnen één gemeente en één woonplaats die onder één en dezelfde naam bekend zijn en die een min of meer aaneengesloten pad vormen.

Algemeen
Een straat ligt altijd binnen één woonplaats en binnen één gemeente. Indien een woonplaats binnen twee aangrenzende gemeenten ligt en een verzameling wegvakken met dezelfde straatnaam binnen deze woonplaats ligt in beide gemeenten, worden deze wegvakken beschouwd als verschillende straten.

Een straatnaam kan volgens verschillende schrijfwijzen geschreven kan worden. Officiële straatnamen zijn afkomstig uit de BAG. Elk wegvak krijgt een straatnaam conform de schrijfwijze van de NEN-58253. Ook straatnamen waar zich geen huizen bevinden, worden in het NWB-Wegen opgenomen.

figuur 1
Bij kruisingen van wegen met gescheiden rijbanen, krijgen de kleine wegvakken tussen de gescheiden rijbanen op het kruispunt de straatnaam van de doorlopende weg.

Niet alle wegen en straten zijn voorzien van een officiële, door de gemeente toegekende straatnaam. Met name de kleinere wegen in het buitengebied waarlangs geen huizen staan, maar ook de autosnelwegen, hebben vaak geen officiële straatnaam. In die gevallen wordt door de Rijkswaterstaat zelf een straatnaam toegekend.
Of een straatnaam een officiële straat is conform de BAG, of een door de RWS toegekende straat, is te zien aan het kenmerk Straatnaambron. In het eerste geval zal 'BAG schrijfwijze' vermeld staan, in het tweede geval 'Anders'.

Over het toekennen van straatnamen door RWS

Het opvoeren van RWS-straatnamen dient zoveel mogelijk voorkomen te worden en het toevoegen van informatie aan die naam, die al in andere rubrieken is op genomen, is niet toegestaan. Straatnamen worden alleen toegekend indien in de straatnamenlijst deze straatnaam in combinatie met de gemeente- en woonplaatsnaam niet voorkomt.
In een aantal gevallen is het aan te bevelen om aan bepaalde wegvakken van wegen toch een straatnaam toe te kennen ondanks het feit dat deze wegen geen officiële straatnaam hebben zoals wegvakken van wegen met een nummer (Rijk of Provincie). Deze regel dient toegepast te worden als deze locatie wel een naam heeft, deze echter niet voorkomt in raadsbesluiten en/of de BAG, maar wel in andere referentie materialen. Een RWS-straat dient te worden opgevoerd:

a). Indien er wel al een raadsbesluit is, maar de straat nog niet voorkomt in de BAG-straatnamenlijst. 
b). Voor op- en afritten van gehectometreerde wegen. 
c). Verkeersknooppunten. 
d). Parkeerplaatsen, benzinestations en of verzorgingsplaatsen aan rijkswegen. 
e). Rijkswegen en provinciale wegen

Welke benaming wordt opgevoerd:

ad a). Niet voorkomend in straatnamenlijst Voor straten waarvoor nog geen straatnaam opgevoerd is, wordt de naam gebruikt die overeenkomt met het raadsbesluit, maar wel in hoofdletters.
Indien de naam langer is dan 29 karakters wordt de naam afgekapt op 29 karakters. Dit i.v.m. het naderhand matchen van deze naam met de naam uit de BAG. Er dienen geen afkortingsregels te worden.

ad b). Op- en afritten
Voor op- en afritten van rijkswegen wordt gebruik gemaakt van de benaming afritnaam en nummer zoals die voorkomt op de borden langs de weg. Deze afritnaam wordt gevolgd door een spatie en het afritnummer. Indien er geen afritnummer bekend is, hoeft deze niet opgenomen te worden.
- Voorbeeld: De afrit op de R001 bij Borne-West met afritnummer 29 krijgt als RWS-straatnaam : BORNE-WEST 29. Dus altijd hier een RWS-straatnaam gebruiken (of opvoeren)
Voor op- en afritten van provinciale wegen die geen eigen naam hebben, wordt als RWS-straatnaam de woonplaatsnaam geregistreerd van de woonplaats waar de weg in gelegen is. Dat deze wegen op- of afrit zijn, is al opgenomen in het attribuut baansubsoort en bij welke weg ze horen is opgenomen in het attribuut wegnummer.

ad c). Verkeersknooppunten
Wegvakken die deel uitmaken van verkeersknooppunten die een naam hebben, krijgen de naam van het knooppunt. Dus alle verbindingswegen van hetzelfde knooppunt krijgen dezelfde straatnaam.
Voor knooppunten in rijkswegen wordt de benaming gebruikt die in de WEGGEG inwinbestanden staan vermeld met weglating van evt. toevoegingen. - Voorbeeld: Het knooppunt op de R002 Kerensheide krijgt als RWS-straatnaam : KP KERENSHEIDE. Hier staat geen punt achter KP, omdat in RWS-straatnamen geen leestekens worden opgenomen.
Voor niet rijkswegen wordt de plaatselijke benaming gebruikt indien deze bestaat.

ad d). Parkeerplaatsen / Benzinestations / Verzorgingsplaatsen
Indien parkeerplaatsen/benzinestations aan rijkswegen een eigen naam hebben en deze naam komt voor op referentie materiaal, bijvoorbeeld bij het 'Overzicht verzorgingsplaatsen' of bijvoorbeeld op een ANWB-routekaart, dan wordt deze naam overgenomen van het referentie materiaal. Toevoegingen hieraan die al in andere rubrieken zijn opgenomen worden niet in de naam opgenomen. In het attribuut baansubsoort is bijvoorbeeld al opgenomen indien het wegvak onderdeel van een parkeerplaats en/of benzinestation is.
- Voorbeelden: de benzinestations langs de R002 met de RWS-straatnaam "HET ANKER" en "SWENTIBOLD".

ad e). Rijkswegen en provinciale wegen
Rijkswegen waar geen straatnaam in de BAG voorkomt, krijgt de RWS-straatnaam: "RIJKSWEG". Indien er al een BAG straatnaam ‘Rijksweg’ bestaat in de betreffende woonplaats, wordt het A/N-routenummer achter "RIJKSWEG" geplaatst. - Voorbeeld: “RIJKSWEG A77”. Provinciale wegen waar geen straatnaam in de BAG voorkomt, krijgen de straatnaam: "PROVINCIALE WEG".

ad f). Fietspaden
Fietspaden waar geen straatnaam in de BAG voorkomt of herleidbaar is van een parallel gelegen weg, krijgen de straatnaam: "FIETSPAD".

ad g). Voetpaden
Voetpaden waar geen straatnaam in de BAG voorkomt of herleidbaar is van een parallel gelegen weg, krijgen de straatnaam: "VOETPAD".

Waardebereik
Straatnaam: Verplicht; Tekst in hoofdletters en cijfers. Straatnaamdelen zoals "laan", "straat", "weg", e.d. worden afgekort. Enkele uitzonderingen hierop zijn de zogenaamde "eigen namen".
Straatnaambron: Verplicht; "BAG schrijfwijze" of "Anders"

Attribuut Kolomnaam Korte beschrijving Datatype Lengte
Straatnaam STT_NAAM De straatnaam zoals in BAG wordt gehanteerd of is vastgesteld door de wegbeheerder Text Max. 80 posities
Straatnaambron STT_BRON De aanduiding van de straatnaambron Text Max. 16 posities

Woonplaats

Definitie
Het gebied dat omspannen wordt door een verzameling straten die in de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) als een woonplaats wordt beschouwd.

Algemeen
Een woonplaats is het directe invloedsgebied van een woonkern. Een woonkern is een gebied van geconcentreerde bewoning waarvan de grenzen zijn vastgesteld door de overheid. Het begrip woonkern is min of meer identiek aan het begrip "bebouwde kom".
In de BAG wordt bij een aantal (kleinere) woonplaatsen verwezen naar een andere (grotere) woonplaats. Alleen de woonplaatsen die in de laatste versie van de BAG zonder verwijzing naar een andere woonplaats zijn opgenomen, worden als woonplaats beschouwd. In geval van een verwijzing wordt de kleinere woonplaats dus niet als aparte woonplaats beschouwd.

figuur 1
Het verschil tussen een woonkern en een woonplaats: een woonkern is een “eiland” en een woonplaats een “tegel”.

Een woonplaats heeft meestal precies één woonkern, maar kan meer woonkernen bevatten. In geval van één Woonkern zijn de bijbehorende eigennamen identiek.
Een woonplaats (en dus ook een woonkern) kan in meer dan één gemeente liggen. Indien een woonplaats verspreid is over meer dan één gemeente, maar toch een ruimtelijk geheel vormt, wordt deze woonplaats als één geheel gezien. Een Woonplaats omvat niet alleen de bebouwde kom, maar ook het direct omliggende gebied.

Waardebereik
Verplicht;

Attribuut Kolomnaam Korte beschrijving Datatype Lengte
Woonplaats WPSNAAM De naam van de woonplaats zoals in BAG gehanteerd wordt Text Max. 80 posities

Gemeente

Definitie
Een gemeente is een zelfstandig, zelfbestuur en autonomie bezittend onderdeel van de Nederlandse staat, onder het bestuur van een raad, een burgemeester en wethouders. Iedere gemeente correspondeert met een gebied dat bestaat uit een verzameling van woonplaatsen, buurtschappen of wijken, inclusief de daarbij behorende buitengebieden. De grenzen van een gemeente worden door de rijksoverheid vastgesteld.

Algemeen
Een gemeente is een verzameling van woonplaatsen, buurten of wijken, inclusief de daarbij behorende buitengebieden en met een door de rijksoverheid vastgestelde grens. Een gemeente is samengesteld uit één of meer BAG Woonplaatsen en bevat daardoor één of meer bebouwde kommen, waarvan er één vaak dezelfde naam heeft als de gemeente in haar geheel. Een gemeente hoeft echter niet alleen uit hele Woonplaatsen te bestaan, maar kan ook delen hiervan bevatten.

Een gemeentecode is een unieke, 4-cijferige code voor elke gemeente in Nederland, die wordt betrokken van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Een gemeentecode bevat dezelfde informatie als een gemeentenaam, met dien verstande dat met koppelen op gemeentecode fouten worden voorkomen als gevolg van verschil in schrijfwijzen van, en dubbele gemeentenamen.

figuur 1

Waardebereik
Verplicht;

Attribuut Kolomnaam Korte beschrijving Datatype Lengte
Gemeentenaam GME_NAAM De naam van een gemeente zoals in BAG gehanteerd wordt Text Max. 80 posities
Gemeentecode GME_ID De unieke identificatie van een gemeente zoals in de BAG gehanteerd wordt Long Integer Max. 4 posities

Huisnummers

Definitie
Een huisnummer is het door de Gemeente vastgesteld nummer van een huis, dat in de meeste gevallen uniek is binnen een straat.

Algemeen
Vanuit de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) worden postcodemutaties geïnitieerd waaruit per wegvak de huisnummers worden toegekend. Huisnummers worden door middel van de kenmerken huisnummerstructuur, eerste huisnummer en laatste huisnummer geregistreerd.

Huisnummerstructuur

Definitie
Aanduiding of er huisnummers aan de rechterzijde (of linkerzijde) van een wegvak aanwezig zijn en zo ja, of deze even of oneven of een combinatie van beide zijn.

Algemeen
Een wegvak is een gericht object dat een positieve en een negatieve richting heeft. Gaande van de begin- naar de eindjunctie is de positieve richting, de andere kant op de negatieve. Op deze manier (dus gezien in de positieve richting van het wegvak) zijn ook de termen links en rechts gedefinieerd.

Waardebereik
Het attribuut huisnummerstructuur kan een van de volgende waarden bevatten:

 • N - (geen huisnummering)
 • O - (oneven)
 • E - (even)
 • B - (beiden)
 • - (onbekend of niet van toepassing)
Attribuut Kolomnaam Korte beschrijving Datatype Lengte
Huisnummerstructuur Links HNRSTRLNKS Aanduiding van oneven/even/beide code ter linkerzijde van een wegvak Text Max. 1 char.
Huisnummerstructuur Rechts HNRSTRRHTS Aanduiding van oneven/even/beide code ter rechterzijde van een wegvak Text Max. 1 char.

Eerste Huisnummer

Definitie
Aanduiding van het eerste huisnummer dat zich ter rechterzijde (of linkerzijde) van een wegvak bevindt.

Algemeen
Een wegvak is een gericht object dat een positieve en een negatieve richting heeft. Gaande van de begin- naar de eindjunctie is de positieve richting, de andere kant op de negatieve. Op deze manier (dus gezien in de positieve richting van het Wegvak) zijn ook de termen links en rechts gedefinieerd.

Waardebereik
Niet verplicht, waarde kan leeg zijn

Attribuut Kolomnaam Korte beschrijving Datatype Lengte
Eerste Huisnummer Links E_HNR_LNKS Eerste huisnummer dat zich ter linkerzijde van een wegvak Long Integer Max. 5 posities
Eerste Huisnummer Rechts E_HNR_RHTS Eerste huisnummer dat zich ter rechterzijde van een wegvak Long Integer Max. 5 posities

Laatste Huisnummer

Definitie
Aanduiding van het laatste huisnummer dat zich ter rechterrzijde (of linkerzijde) van een wegvak bevindt.

Algemeen
Een wegvak is een gericht object dat een positieve en een negatieve richting heeft. Gaande van de begin- naar de eindjunctie is de positieve richting, de andere kant op de negatieve. Op deze manier (dus gezien in de positieve richting van het Wegvak) zijn ook de termen links en rechts gedefinieerd.

Laatste Huisnummer Links (en Rechts)
Aanduiding van het laatste huisnummer dat zich ter linkerzijde c.q. rechterzijde – gezien vanuit de beginjunctie – van een wegvak bevindt. NB: het laatste huisnummer aan een zijde van het wegvak hoeft niet per definitie het hoogste huisnummer te zijn.

Waardebereik
Niet verplicht, waarde kan leeg zijn

Attribuut Kolomnaam Korte beschrijving Datatype Lengte
Laatste Huisnummer Links L_HNR_LNKS Laatste huisnummer dat zich ter linkerzijde van een wegvak Long Integer Max. 5 posities
Laatste Huisnummer Rechts L_HNR_RHTS Laatste huisnummer dat zich ter rechterzijde van een wegvak Long Integer Max. 5 posities

Afstand

Waardebereik
Niet verplicht, waarde kan leeg zijn

Attribuut Kolomnaam Korte beschrijving Datatype Lengte
Begin afstand BEGAFSTAND De begin afstand van de hectometereing van het wegvak waarop het hectointerval begint
Eind afstand ENDAFSTAND De eind afstand van de hectometereing van het wegvak waarop het hectointerval eindigt
Afstand AFSTAND De locatie van het hmp-bordje op de lijn van het wegvak gezien vanuit het begin van het wegvak

Baanpositie tov WOL

Definitie
De positie van de baan op de weg in dwarsrichting ten opzichte van de weg-oriëntatielijn (WOL), gezien in de oriëntatierichting van de weg, en uitgedrukt in de termen “links”, “midden” of “rechts”. Hierbij is de oriëntatierichting van de weg de richting van de oplopende hectometrering.

Algemeen
Met “baan” wordt hier bedoeld de BPS-baan die op het betreffende wegvak ligt. BPS1 staat voor Beschrijvende Plaatsaanduiding Systematiek voor wegen. Alleen verkeersdragende banen (dus geen wegbermen) kunnen op een Wegvak liggen.
De baanpositie t.o.v. WOL is onderdeel van de BPS-aanduiding van de BPS-baan op het wegvak. Een voorbeeld van een BPS-aanduiding van een BPS-baan is “eerste hoofdrijbaan rechts”, waarbij “eerste” het relatief baanvolgnummer aanduidt, “hoofdrijbaan” de baansoort en “rechts” de baanpositie t.o.v. WOL.
De baanpositie ten opzichte van de WOL geldt alleen voor parallelle banen. Dit zijn banen die parallel liggen ten opzichte van de WOL, bijvoorbeeld een hoofdrijbaan. Niet parallelle banen, zoals verbindingswegen, hebben geen baanpositie ten opzichte van de WOL.

Waardebereik
L = De baan bevindt zich Links van de weg-oriëntatielijn
M = De weg-oriëntatielijn is gelegen op de baan zelf (Midden)
R = De baan bevindt zich Rechts van de weg-oriëntatielijn

Attribuut Kolomnaam Korte beschrijving Datatype Lengte
Positie tov wegorientatielijn POS_TV_WOL De positie van de baan op de weg in dwarsrichting ten opzichte van de weg-oriëntatielijn Text Max. 1 char.

Wegbeheerder

Definitie
De wegbeheerder is het staatkundig onderdeel van de Nederlandse staat, instantie of rechtspersoon die een (deel van de) weg beheert.

Algemeen
In het NWB wordt geen onderscheid gemaakt tussen de beheerder en de eigenaar van een weg. De begrippen wegbeheerder en wegeigenaar zijn dan ook identiek. Iedere wegbeheerder heeft een wegbeheerder code en een wegbeheerder naam. Voor alle wegvakken waarvan het Rijk de beheerder is worden ook het beherende district en het dienstonderdeel waar dat district deel van uitmaakt opgenomen.

Let op!

De wegbeheerdercode is op zichzelf niet uniek, de combinatie van wegbeheerdercode en wegbeheerdersoort is dat wel.

Waardebereik
Verplicht;

Attribuut Kolomnaam Korte beschrijving Datatype Lengte
Wegbeheerdercode WEGBEHCODE De identificatie van de wegbeheerder van de weg Text Max. 4 char.
Wegbeheerdernaam WEGBEHNAAM De naam van de wegbeheerder van de weg Text Max. 35 char.
RWS Districtscode DISTRCODE De identificatie van het RWS district Integer Max. 4 pos.
RWS Districtsnaam DISTRNAAM De naam van het RWS district Text Max. 40 char.
RWS Dienstonderdeelcode DIENSTCODE De identificatie van het RWS dienstonderdeel Text Max. 4 char.
RWS Dienstonderdeelnaam DIENSTNAAM De naam van het RWS dienstonderdeel Text Max. 40 char.

Wegtype codering

Definitie
De naam en bijbehorende codering van een wegtype.

LET OP!

Deze attributen wordt niet meer onderhouden in het NWB.

Waardebereik
“AV” = Achterlandverbinding “HT” = Hoofdtransportas “HW” = Hoofdweg “OH” = Overige hoofdweg

Attribuut Kolomnaam Korte beschrijving Datatype Lengte
Wegtype codering WEGTYPE De typering van een wegvak
Wegtype omschrijving WGTYPE_OMS De omschrijving van de typering van een wegvak

Routes

Definitie
Een verzameling meestal aaneengesloten wegvakken dat een voor het verkeer relevante route vormt. In Nederland worden deze routes met een bepaald A-, N-, of E-nummer aangeduid.

Algemeen
Voorbeelden zijn de A2, de A12, de E35, etc. Een route wordt naar belangrijkheid gecategoriseerd door middel van het routetype. De volgende routetypen worden onderscheiden: A-, N- en E-route.

 • Een A-route is een autosnelwegroute.
 • Een N-route is een route van nationaal of regionaal belang. Deze wordt ook wel een niet-autosnelwegroute genoemd.
 • Een E-route is een Europese hoofdverkeersroute, waarvan het nummer is gebaseerd op internationale afspraken.

Waardebereik
“A-route” = Autosnelwegroute “N-route” = Nationale route (ook wel niet-autosnelwegroute) “E-route” = Europese route

Registratie Een route wordt geïdentificeerd door een getal tezamen met een routetypeletter.

Attribuut Kolomnaam Korte beschrijving Datatype Lengte
routeletter ROUTELTR De letter die het routetype aangeeft
routenummer ROUTENR Het getal dat tezamen met het routetypeletter een route uniek identificeert
routeletter ROUTELTR2 De letter die het tweede routetype aangeeft
routenummer ROUTENR2 Het getal dat tezamen met het tweede routetypeletter een route uniek identificeert
routeletter ROUTELTR3 De letter die het derde routetype aangeeft
routenummer ROUTENR3 Het getal dat tezamen met het derde routetypeletter een route uniek identificeert
routeletter ROUTELTR4 De letter die het vierde routetype aangeeft
routenummer ROUTENR4 Het getal dat tezamen met het vierde routetypeletter een route uniek identificeert
? ROUTE In NWB light Text Max. 5 char.
? ROUTE_CH In NWB light Text Max. 5 char.

Wegnummer actuele wegenlijst

Attribuut wegnummer moet nog uitgewerkt worden

Definitie
Algemeen
Waardebereik

Attribuut Kolomnaam Korte beschrijving Datatype Lengte
Wegnummer actuele wegenlijst WEGNR_AW Het wegnummer bestemd voor de actuele wegenlijst

Geometriebron

Definitie
De geometriebron is het bronbestand van waaruit de geometrie van het betreffende wegvak is afgeleid.

Algemeen
De verschillende bronnen die voor de geometrie van de NWB wegvakken zijn gebruikt worden weergegeven in onderstaande tabel. Ook wordt daarbij weergegeven wat het bronjaar is waarin deze geometrie is afgeleid. Bij een aantal bronnen wordt onderscheid gemaakt tussen of de bron wel of niet geografisch verantwoord is beoordeeld. Periodiek wordt het NWB getoetst en geometrisch gecorrigeerd aan de hand van de basisregistraties. Meer informatie over de kwaliteit van het NWB is te vinden in het hoofdstuk kwaliteit

Waardebereik
Tabel met geometriebron code en de bijbehorende geometriebron naam:

geobron_id geobron_nm
0 Onbekend
10 Hartlijnenbestand Topografische Dienst
11 Geprojekteerd op Hartlijnenbestand Topografische Dienst
12 Basisregistratie Topografie (BRT)
20 Kaart Topografische Dienst (1:10.000)
21 Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)
22 OpenStreetMap (OSM)
30 Kaart Mutatiebeheerder (grafisch verantwoord)
31 Luchtfoto's, satellietbeelden
40 Huisnummerkaart (grafisch verantwoord)
50 Kaart Mutatiebeheerder (niet grafisch verantwoord)
51 Levering Wegbeheerder
60 Huisnummerkaart (niet grafisch verantwoord)
61 Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)
70 VVV-kaart
80 Bestand NS-Geodesie & Infra ( grootschalig)
81 Afgeleid van Bestand NS-Geo/Infra
99 Handmatig (d.w.z. geen kaart geregistreerd)
Attribuut Kolomnaam Korte beschrijving Datatype Lengte
geometriebron code GEOBRON_ID De geometriebron code Integer Max. 4 pos.
geometriebron naam GEOBRON_NM De naam van de geometriebron Text Max. 60 char.
geometriebronjaar BRONJAAR Het bronjaar van de geometrie Integer Max. 4 pos.

BAG Openbare ruimte label

Definitie
De Openbare Ruimte Label afkomstig uit de BAG, behorende bij de straatnaam.

Waardebereik
Het BAG openbare ruimte label bestaat uit een 16 cijferige code.

Attribuut Kolomnaam Korte beschrijving Datatype Lengte
Openbare ruimte label BAG_ORL De Openbare Ruimte Label afkomstig uit de BAG, behorende bij de straatnaam. Text Max. 16 char.

OpenLR

Definitie
De OpenLR™ is een open standard voor "procedures and formats for the encoding, transmission, and decoding of local data irrespective of the map".

Algemeen
De OpenLR™ is een methode voor locatie referentie (LR) die kaart onafhankelijk is. Het geeft systemen de mogelijkheid om locatie informatie uit te wisselen zonder dat ze bijvoorbeeld in hetzelfde coördinatenstelsel werken. De OpenLR™ standaard is ontwikkeld door TomTom om locatie informatie uit te wisselen van verkeersinformatie systemen naar mobiele navigatie systems zoals bijvoorbeeld gebruikt worden in auto's.
Uitgebreide inhoudelijke informatie over OpenLR is te vinden in deze OpenLR whitepaper.
Met de introductie van DatexII versie 3 is een nieuwe extensie opgenomen voor het beschrijven van OpenLR locatiereferentie als binaire waarde. De toepassing van de extensie binnen het Nederlands Profiel worden hier nader toegelicht.

Attribuut Kolomnaam Korte beschrijving Datatype Lengte
OpenLR OPENLR Unieke identificatie van een wegvak conform de OpenLR standaard Text Max. 100 char.

Functional Road Class

Definitie
Het Functional Road Class (FRC) attribuut geeft een classificatie op basis van de belangrijkheid van de rol die de weg vervult binnen het wegennetwerk.

Functional roadclass

Algemeen
De functional roadclass (de functionele wegklasse) is een wegclassificering die gebaseerd is op de belangrijkheid van die weg voor de navigatie binnen het gehele netwerk. De waardes van het FRC attribuut lopen van '0' voor de belangrijkste netwerkschakels, de hoofdrijbanen van de A-wegen, tot en met '7' voor wegen die niet zijn opgesteld voor autoverkeer. De waarde van het FRC attribuut is (net als het FOW-attribuut) conform de OpenLR-open standaard ingevuld.

Waardebereik
Verplicht; de verschillende FRC coderingen met bijbehorende omschrijving zijn:

Waarde Omvat
0 Alle hoofdrijbanen van A-wegen (zowel Rijks- als Provinciale wegen)
1 Parallelbanen en verbindingswegen van A-wegen (zowel Rijks- als Provinciale wegen) + hoofdrijbanen N-rijkswegen
2 Alle overige banen op rijkswegen + hoofdrijbanen van provinciale wegen met wegnummer < 400
3 Alle overige banen op provinciale wegen
4 Banen op wegen van overige wegbeheerders waar de maximum snelheid groter is dan 50km/h
5 Banen op wegen van overige wegbeheerders waar de maximum snelheid gelijk is aan 50km/h
6 Alle overige banen die opengesteld zijn voor autoverkeer
7 Alle banen die niet zijn opengesteld voor autoverkeer
Attribuut Kolomnaam Korte beschrijving Datatype Lengte
Functional Roadclass FRC OpenLR classificatie obv de belangrijkheid van de weg voor het wegennetwerk Text Max. 1 char.

Form of Way

Definitie
Het Form Of Way (FOW) attribuut geeft een classificatie op basis van het fysieke wegtype.

Algemeen
De form of way (de vorm van de weg) is een wegclassificering die gebasseerd is op het fysieke voorkomen van een weg. De mogelijke waarde van het FOW attribuut staan hieronder beschreven. De vulling van het FOW attribuut is (net als het FRC-attribuut) conform de OpenLR-open standaard ingevuld.

Waardebereik
Verplicht; de verschillende FOW coderingen met bijbehorende omschrijving zijn:

Waarde Form of Way Description
0 UNDEFINED -
1 MOTORWAY A Motorway is defined as a road permitted for motorized vehicles only in combination with a prescribed minimum speed. It has two or more physically separated carriageways and no single level-crossings.
2 MULTIPLE_CARRIAGEWAY A multiple carriageway is defined as a road with physically separated carriageways regardless of the number of lanes. If a road is also a motorway, it should be coded as such and not as a multiple carriageway.
3 SINGLE_CARRIAGEWAY All roads without separate carriageways are considered as roads with a single carriageway.
4 ROUNDABOUT A Roundabout is a road which forms a ring on which traffic traveling in only one direction is allowed.
5 TRAFFICSQUARE A Traffic Square is an open area (partly) enclosed by roads which is used for non-traffic purposes and which is not a Roundabout.
6 SLIPROAD A Slip Road is a road especially designed to enter or leave a line.
7 OTHER The physical road type is known but does not fit into one of the other categories.

Waardes '0' en '5' komen niet voor in het NWB

Attribuut Kolomnaam Korte beschrijving Datatype Lengte
Form of Way FOW OpenLR classificatie gebasseerd obv de fysieke vorm van de weg Text Max. 1 char.


 1. Voor meer informatie over BPS zie de richtlijn Beschrijvende Plaatsaanduiding Systematiek wat is opgenomen in de Data-eisen Nationaal Wegenbestand 

 2. De Actuele Wegenlijst geeft informatie over de lengte van wegen en wordt samengesteld op basis van het actuele Nationaal Wegen Bestand (NWB). 

 3. De NEN 5825 is bepaald door het Nederlandse Normalisatie Instituut en is voorgeschreven door het Ministerie van Binnenlandse Zaken voor het uitwisselen van adresgegevens tussen overheidsorganisaties. 

Go back to the previous page