Skip to content

Producttype Verkeersberichten

Inleiding

Het producttype Verkeersberichten is een samengesteld product uit de aanlevering van Verkeerscentrale Nederland en FLISVIS. Het Verkeerscentrale Nederland levert verkeersinformatie (zoals files, incidenten, ongevallen) en verkeersmanagement informatie (afsluitingen, omleidingen, snelheidsbeperkingen en spookrijders) op het hoofdwegennet en gedeeltelijk het onderliggend wegennet. Daarnaast wordt informatie geleverd over weersomstandigheden die voor weggebruikers relevant zijn. FLISVIS levert informatie over de inzet van weginspecteurs ter waarschuwing van de weggebruikers.

Verkeersberichten worden geleverd met gebeurtenis en locatie-informatie en – voor zover beschikbaar en relevant – aanvullende gegevens. Voorbeelden van aanvullende gegevens zijn: oorzaak van een situatie, lengte van de file of vrije tekst met toelichting of een routeadvies.

Definitie file

Een file is een rij langzaam rijdend of stilstaand verkeer, ook wel congestie genoemd waarbij het verkeer over tenminste 2 kilometer nergens gemiddeld harder rijdt dan 50 km. Hierbij maken wij onderscheid in;

  • Langzaam rijdend verkeer waarbij het verkeer over het gehele traject van tenminste 2 kilometer gemiddeld lager rijdt dan 50 km/uur maar wel sneller dan 25 km/u;

  • Zeer langzaam rijdend tot Stilstaand verkeer: waarbij het verkeer over het gehele traject van tenminste 2 kilometer gemiddeld lager rijdt dan 25 km/uur;

Indien tussen 2 files een gat zit dat kleiner is dan 1100 meter dienen de beide files tot 1 file samengevoegd te worden.

Voor bepaalde trajecten/ situaties kan niet volstaan worden met bovengenoemde definities en zal met name gekeken worden naar vertragingstijden. Voor verbindingswegen kijken we niet naar de lengte van de file maar naar de vertragingstijd. Bij een vertraging van meer dan 2 minuten in de verbindingsboog zal deze als file worden bestempeld.

Ook kun je te maken hebben met een korte file (minder dan 2 km) met zeer veel vertraging. (b.v. bij wegwerkzaamheden). De weggebruiker ervaart deze als (zeer vervelende) file en hoewel deze niet in de definitie past is het wel goed om deze als file te bestempelen. Bij een vertraging van meer dan 10 minuten zal dit als file worden bestempeld.

Voorbeelden

Inhoudelijke informatie over en voorbeelden van verkeersberichten is nader beschreven in het Profiel Situatieberichten en de locatiereferentie pagina.

Semantiek

Voor een juist begrip van de verkeersberichten wordt aangeraden de volgende toelichtingen op het gebied van semantiek door te nemen:

Structuur en inhoud

Verkeersberichten behoren tot de situatieberichten. De situatieberichten worden in het geval van Verkeersberichten gevormd door de situatie op de weg. De Verkeersberichten worden uitgewisseld op basis van DATEX II, de Europese standaard voor de vastlegging en uitwisseling van verkeersgegevens. Hiervoor wordt de DATEX II klasse D2LogicalModel gebruikt. Voor meer informatie over deze klasse klik hier.

Voor de datadienst verkeersberichten is zowel Push= (het aanleverende systeem initieert de verzending van gegevens) als een Pull (het afnemende systeem initieert de verzending) mechanisme beschikbaar. Meer informatie over systeeminterfaces en protocollen voor de uitwisseling van berichten is hier te vinden.

Uitlevering van de informatie van Verkeersberichten vindt plaats op basis van de SituationPublication (zie link) uit de DATEX II standaard.

Het bovenstaande wordt in DATEX II in situations beschreven. Er zijn drie soorten specialisaties van situations binnen de datadienst Verkeersberichten:

  1. Acties of aanwijzingen van de wegbeheerder (zie specialistatie OperatorAction)
  2. Gegevens over situaties op de weg (zie specialistatie TrafficElement)
  3. Niet weggerelateerde informatie (zie specialistatie NonRoadEventInformation)

De verdere uitwerking vind in DATEX II plaats in situationRecords.

In meer detail bevat het producttype Verkeersberichten situatieberichten over:

Acties of aanwijzingen van de wegbeheerder (OperatorAction)

Onderwerp DATEX II benaming
Snelheidsbeperkingen SpeedManagement
Beperkingen of openstellingen van rijstroken of banen RoadOrCarriagewayOrLaneManagement
Instructies aan de weggebruiker GeneralInstructionOrMessageToRoadUsers
Beschrijving van dynamische verkeerssituaties GeneralNetworkManagement
Beschrijving van omleidingen ReroutingManagement
Benodigde of gegeven hulp langs de weg gegeven RoadSideAssistance
Spoedwerkzaamheden MaintenanceWorks

Gegevens over situaties op de weg (TrafficElement)

Onderwerp DATEX II benaming
File AbnormalTraffic
Ongeval situaties Accident
Beïnvloeding rijomstandigheden van het wegdek door het weer WeatherRelatedRoadConditions
Beïnvloeding rijomstandigheden door toestand wegdek NonWeatherRelatedRoadConditions
Rijomstandigheden bemoeilijkt door weersomstandigheden PoorEnvironmentConditions
Verkeershinder door dieren op de weg AnimalPresenceObstruction
Verkeershinder op de weg GeneralObstruction
Verkeershinder door beschadiging infrastructuur InfrastructureDamageObstruction
Verkeershinder door een voertuig op de weg VehicleObstruction
Verkeershinder door invloed van de natuur EnvironmentalObstruction
Verkeershinder door activiteit Politie AuthorityOperation
Verkeershinder door (gepland) evenement PublicEvent
Verkeershinder door (ongeplande) gebeurtenis DisturbanceActivity
Verkeerhinder door defect verkeersgerelateerd systeem EquipmentOrSystemFault

Niet weggerelateerde informatie (NonRoadEventInformation)

Onderwerp DATEX II benaming
Beschikbaarheid van OV en informatie vertrektijden TransitInformation
Verstoring van een service langs de weg RoadSideServiceDisruption
Status van één of meer parkeergelegenheden CarParks

Profiel

Het DATEX II validatieprofiel in de vorm van een XML-schema (.xsd) voor deze informatiestroom is hier te vinden.

Nieuwe ontwikkelingen

Er zijn op dit moment ten aanzien van dit product geen nieuwe ontwikkelingen die het vermelden waard zijn.

Afnemen

Op deze pagina is toegelicht op welke manieren data van NDW kan worden afgenomen.

Dit product is als open data beschikbaar op het NDW Open Data Portaal. Je vind het daar als bestand met de naam gebeurtenisinfo.xml.gz.

Servicedesk

In geval van vragen over dit product of problemen met de afname ervan, kan contact opgenomen worden met de NDW Servicedesk.

Go back to the previous page