Skip to content

Specialisatie van BasicData voor reistijd: TravelTimeData

Reistijdgegevens worden middels de specialisatie TravelTimeData gecodeerd.

De complete structuur is hieronder weergegeven. In het Nederlands Profiel wordt enkel travelTime en normallyExpectedTravelTime toegepast.

image

Elementen

Element Type Verplicht Domein Omschrijving
travelTimeType TravelTimeTypeEnum Ja best, estimated, instantaneous, reconstituted Indicatie van de manier waarop de reistijd is bepaald
travelTime DurationValue Ja NVT Het element travelTime is een specialisatie van DurationValue, welke dan weer een specialisatie van DataValue is
normallyExpectedTravelTime DurationValue Ja NVT Het element normallyExpectedTravelTime bevat de referentiewaarde van de reistijd. Het element is een specialisatie van DurationValue, welke dan weer een specialisatie van DataValue is

Subelementen travelTime en normallyExpectedTravelTime

De elementen travelTime en normallyExpectedTravelTime kennen beiden dezelfde structuur en inhoud. In betekenis beschrijven ze respectievelijk de actuele reistijd en referentiewaarde voor de reistijd.

Attribuut Type Verplicht Domein Omschrijving
accuracy Percentage Nee >= 0, <= 100 Niet gebruikt in het Nederlands Profiel
computationalMethod ComputationMethodEnum Enkel indien afwijkend van de specificatie in het measurementSite Zie toelichting
numberOfIncompleteInputs NonNegativeInteger Enkel indien beschikbaar en relevant voor de gebruikte computationalMethod >= 0 Het aantal incomplete waarnemingen over een periode
numberOfInputValuesUsed NonNegativeInteger Enkel indien beschikbaar en relevant voor de gebruikte computationalMethod >= 0 Het aantal waarnemingen dat is gebruikt in een meetperiode om een waarde te bepalen
smoothingFactor Float Nee >= 0 Niet gebruikt in het Nederlands Profiel
standardDeviation Float Nee >= 0 De spreiding van de individuele waarnemingen aangegeven gedurende de meetperiode
supplierCalculatedDataQuality Percentage Enkel indien afwijkend van de specificatie in het measurementSite >= 0, <= 100 Een door de dataleverancier toegekende kwaliteitindicator
Element Type Verplicht Domein Omschrijving
dataError Boolean Nee true, false Geeft aan of er een fout geconstateerd is met dit meetpunt, zie toelichting
reasonForDataError MultilingualString Nee Max. 10 characters Foutcode voor betreffende data error
duration Seconds Ja >= 0, -1 De reistijd in seconden tussen twee opgegeven locaties in de aangegeven richting

Subattribuut computationMethod

Het element computationMethod beschrijft de rekenmethode die gebruikt wordt bij het berekenen van de waardes die voor deze meetlocatie worden afgegeven. Het element kent de volgende mogelijke waardes:

  • arithmeticAverageOfSamplesBasedOnAFixedNumberOfSamples : rekenkundig gemiddelde over een vaste hoeveelheid waarden, met andere woorden: A = (v1 + v2 + … + vn) / n, met n vast;
  • arithmeticAverageOfSamplesInATimePeriod: rekenkundig gemiddelde over de waarden in een vaste tijdperiode, met andere woorden: A = (v1 + v2 + … + vn) / n, met n variabel;
  • harmonicAverageOfSamplesInATimePeriod: harmonisch gemiddelde over de waarden in een vaste tijdperiode, met andere woorden: H = n / (1/v1 + 1/v2 + … + 1/vn), met n variabel;
  • medianOfSamplesInATimePeriod: mediaan van de waarden in een vaste periode, wat betekent dat de helft van de waarden in die periode kleiner of gelijk aan mediaan M is;
  • movingAverageOfSamples: voortschrijdend gemiddelde over waarden, met andere woorden: At=1 = ((n-1) * (At=0/n) + vn)/n, met n vast

Subelement dataError

Indien een meetpunt of meetvak geen gegevens levert of indien de data provider kan vaststellen dat de gegevens onbetrouwbaar zijn, dienen per gegevenstype de volgende attributen gevuld te worden:

  • Het element duration krijgt de waarde “-1”.
  • Het element dataError krijgt de waarde “true”
Go back to the previous page