Skip to content

NWB-Hoogtebestand

Er is een eerste versie van het hoogtebestand op basis van het NWB verschenen. Dit bestand bevat nog niet de 3 hoogtelijnen aan weerszijden van de weg en ook de toekomstige wegen zijn nog niet opgenomen. Ook is de hoogte op sommige delen van de wegen nog niet juist weergegeven. Dit jaar zal worden benut om het bestand volledig en kloppend te krijgen. Het hoogtebestand kan nu wel worden gebruikt voor review en om te identificeren, waar de informatie juist is.

De gebruikte bronnen om hoogte toe te kennen aan de weg zijn: algemeen hoogtebestand Nederland (AHN3), digitaal topografisch bestand (DTB) en CAD- en GIS-bestanden van provincies en Rijkswaterstaat. Bronnen die in de volgende levering zullen worden gebruikt, zijn: AHN4, de 3D basiskaart en mobile mapping.

Updates van het hoogtebestand komen in 2021 op de volgende data uit: 1 mei, 1 september en 1 december. Het streven is ervoor te zorgen dat als eenmaal de juiste hoogte aan het NWB is toegekend, dat deze niet meer zal veranderen. Ook als er nieuwe (nauwkeuriger) broninformatie beschikbaar komt van de hoogte. Verandering in de hoogte zal alleen worden doorgevoerd in het bestand als de weg wordt gemuteerd in het veld.

Het NWB Hoogteproduct bestaat uit verschillende bestanden met daarin de volgende informatie:

 • NWB_mei2021_3D_CrossSectionLines_Rijkswegen:
  Voor Rijkswegen is de hoogte afgeleid uit de interpolatie van 3D-lijnen uit het DTB (Digitaal Topografisch Bestand) van Rijkswaterstaat. De dwarsprofiellijnen laten zien welke op welke locaties deze interpolatie uitgevoerd is.
 • NWB_mei2021_3D_InterpolatedPoints_Rijkswegen:
  Dit zijn de knopen/vertices van de NWB-wegvakken vanuit waar een dwarsprofiellijn gegenereerd is en vervolgens een interpolatie van de hoogte uitgevoerd is. De knopen liggen maximaal 10 meter uit elkaar.
 • NWB_mei2021_3D_TrackPoints_Provinciale_wegen:
  Bij provinciale wegen is de hoogte uit het AHN3 of een aanvullend (door de provincies aangeleverd) hoogteraster afgeleid. Deze feature class bevat de knopen van de wegvakken waarvoor de hoogte bepaald is.
 • NWB_mei2021_3D_wegvakken_3D:
  de NWB-wegvakken met een 3D-geometrie en alle attributen van het oorspronkelijke 2D-bestand.
 • NWB_mei2021_3D_wegvakken_split:
  De NWB-wegvakken opgesplitst in segmenten van maximaal 10 m.
 • NWB_mei2021_3D_SlopeCheckResults:
  In dit bestand is per knoop van de NWB-wegvakken het hellingspercentage over het deel van het wegvak vanaf de voorgaande knoop berekend, en het verschil in hellingspercentage ten opzichte van het daarop volgende deel van het wegvak.

Tezamen met de geodatabases is ook een ArcMap document (versie 10.5 of hoger) ‘Oplevering resultaten NWB 3D Nederland mei 2021.mxd’ meegeleverd. Dit document maakt het gemakkelijk om de resultaten te inspecteren.

NWB-Hoogteproduct

De actualiteit van het NWB 3D wordt bepaald door de actualiteit van de bronbestanden die als input voor de bepaling van de hoogtes gebruikt zijn. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat een wegvak van een rijksweg in het NWB op een later moment is bijgewerkt dan dat het DTB, waaruit de hoogtes afgeleid zijn. De volgende feature classes in de geodatabase ‘NWB_Status_mei2021.gdb’ geven een indicatie van de actualiteit:

 • AreaalGroeitabel_features_buffer_intersect_dtb_line_buffer_10m:
  De ‘Areaalgroeitabel’ is een lijst waarin binnen Rijkswaterstaat recente wegverbredings- of aanpassingsprojecten bijgehouden worden. Het jaartal van uitvoering is getoetst aan het tijdstip waarop het DTB voor de betreffende wegvakken aangepast is.
 • NWB_intersect_AHN3_inwinjaren_buffer_1m:
  Dit polygonenbestand bevat het resultaat van de vergelijking tussen het wijzigingsdatum van de NWB-wegvakken en het jaartal waarin het AHN3 ingewonnen is. Deze status is vooral relevant voor provinciale wegen.
 • wegen_buffer_intersect_DTB_lines:
  Dit is een polygonenbestand dat de resultaten van de vergelijking tussen de wijzigingdatum van het DTB en de wijzigingsdatum van de NWB wegvakken bevat.

De feature classes zijn ook als kaartlaag toegevoegd aan het ArcMap document en ingekleurd op basis van de status. Een groot deel van de kaart kleurt hierbij rood, dat wil zeggen dat de hoogtegegevens van wegvakken (waarschijnlijk) niet actueel zijn. Ten tijde van deze oplevering (mei 2021) is het AHN4 nog niet beschikbaar. Later in 2021 zal deze nieuwe versie als voor het NWB 3D bron gebruikt worden, waarmee de actualiteit van het resultaat sterk verbeterd zal worden.

Ontsluiting

Het NWB-lighoogtebestand wordt in ESRI file geodatabase formaat aangeboden op deze locatie in een zipfile (nwb_hoogtebestand.zip):

Go back to the previous page