Skip to content

MeasurementSiteRecord

De measurementSiteTable bestaat uit measurementSiteRecords. Hierin zijn de daadwerkelijk meetconfiguraties en locatie referenties terug te vinden. Inhoudelijk wordt op deze pagina ingegaan op de beschrijving van de meetconfiguratie. In de documentatie over Locatiereferentie is meer informatie over locatiereferentie van meetpunten en meetvakken) opgenomen.

De structuur is als volgt:

image

Attributen

Attribuut Type Verplicht Domein Omschrijving
id String Ja Zie toelichting Een unieke identificatie van de meetlocatie
version String Ja >=1 Zie toelichting Van toepassing zijnde versie van de meetlocatie

id

Met het attribuut id wordt een naam (identificatie) toegekend aan een meetlocatie. Deze meetlocatie behoudt normaal gesproken hetzelfde id gedurende de gehele levenscyclus. Als de eigenschappen van een meetlocatie ingrijpend veranderen, wordt er voor de betreffende meetlocatie een nieuw record (en dus ook een nieuw id) aangemaakt. Dit doet zich bijvoorbeeld voor als:

 • Andere gegevenstypen toegevoegd worden;
 • het aantal rijstroken en/of categorieën veranderd;
 • locatie meer dan 50 meter verplaatst;
 • andere wijzigingen optreden die het blijven gebruiken van dezelfde id ongewenst maken.

Toelichting measurementSiteRecord.id

Binnen het Nederlandse profiel DATEX II is afgesproken dat de naam begint met de waarde van measurementSiteTable.id, gevolgd door een ‘_’ en daarna een door de data provider toegekende waarde.

version

Elke wijziging in de invulling van het element measurementSiteRecord (de eigenschappen van een meetlocatie) leidt tot een nieuwe versie van de (definitie van die) meetlocatie. Dit betekent dat het attribuut version met 1 wordt opgehoogd en dat het tijdstip in het element measurementSiteRecordVersionTime wordt aangepast.

Elementen

Element Type Verplicht Domein Omschrijving
measurementSiteRecordVersionTime DateTime Ja Datum en tijd in UTC (Zulu notatie) Op het moment dat het attribuut measurementSiteRecord.version wordt aangepast (nummer opgehoogd) wordt het element measurementSiteRecordVersionTime overeenkomstig aangepast
computationMethod ComputationMethodEnum Ja Zie toelichting Het element computationMethod beschrijft de rekenmethode die gebruikt wordt bij het berekenen van de waardes die voor deze meetlocatie worden afgegeven
measurementEquipmentReference String Nee NVT In dit element kan de data provider, middels een eigen referentie, aangeven welk type apparatuur voor deze meetlocatie wordt gebruikt
measurementEquipmentTypeUsed MultilingualString Nee Zie toelichting Middels dit element kan in worden aangegeven met welk type apparatuur de meetlocatie is uitgerust
measurementSiteName MultilingualString Nee NVT Met dit element kan een leesbare naam van de meetlocatie worden aangegeven. Dit element dient echter niet gebruikt als een methode van locatiereferentie
measurementSiteNumberOfLanes NonNegativeInteger Ja >=0 Dit element beschrijft het totaal aantal rijstroken waarover de meetlocatie waardes levert
measurementSide DirectionEnum Nee anticlockwise, clockwise, northBound, northEastBound, eastBound, southEastBound, southBound, southWestBound, westBound, northWestBound In dit element kan de kant van de weg beschreven worden waarop de meting wordt uitgevoerd. Dit kan, met name op het omliggend wegennet helpen met de locatiebepaling
measurementSpecificCharacteristics MeasurementSpecificCharacteristics Ja NVT Het element measurementSpecificCharacteristics komt per meetlocatie één of meer keren voor en beschrijft steeds een meetpunt-gegevenstype-voertuigcategorie–trio
measurementSiteLocation GroupOfLocations Ja NVT Bij een meetlocatie wordt de exacte locatie van de meetlocatie beschreven in het element measurementSiteLocation. Het element measurementSiteLocation is een specificatie van de baseclass GroupOfLocations. Met behulp van het attribuut xsi:type wordt het exacte type aangeduid
measurementSiteRecordExtended MeasurementSiteRecordExtended Nee NVT Dit element bevat de uitbreiding van de meetlocatie eigenschappen ten behoeve van wachtrijinformatie

Subelement computationMethod

Het element computationMethod beschrijft de rekenmethode die gebruikt wordt bij het berekenen van de waardes die voor deze meetlocatie worden afgegeven. Het element kent de volgende mogelijke waardes:

 • arithmeticAverageOfSamplesBasedOnAFixedNumberOfSamples : rekenkundig gemiddelde over een vaste hoeveelheid waarden, met andere woorden: A = (v1 + v2 + … + vn) / n, met n vast;
 • arithmeticAverageOfSamplesInATimePeriod: rekenkundig gemiddelde over de waarden in een vaste tijdperiode, met andere woorden: A = (v1 + v2 + … + vn) / n, met n variabel;
 • harmonicAverageOfSamplesInATimePeriod: harmonisch gemiddelde over de waarden in een vaste tijdperiode, met andere woorden: H = n / (1/v1 + 1/v2 + … + 1/vn), met n variabel;
 • medianOfSamplesInATimePeriod: mediaan van de waarden in een vaste periode, wat betekent dat de helft van de waarden in die periode kleiner of gelijk aan mediaan M is;
 • movingAverageOfSamples: voortschrijdend gemiddelde over waarden, met andere woorden: At=1 = ((n-1) * (At=0/n) + vn)/n, met n vast

Subelement measurementEquipmentTypeUsed

Middels dit element kan in worden aangegeven met welk type apparatuur de meetlocatie is uitgerust.

Domeinwaarde Toelichting
anpr herkenning van kentekens
bluetooth passages van bluetooth apparatuur
fcd floating car data
infrarood infrarooddetectie
laser laserdetectie
lus detectie middels lussen in het wegdek
microwave microgolfdetectie
radar radardetectie
telslang detectie of tellingen middels telslangen
videodetectie videodetectie (met uitzondering van herkenning van kentekens)
vri verkeersregelinstallatie
datafusie combinatie van inwin technieken, waarbij data gefuseerd wordt
overig elke andere vorm van detectie of een combinatie van meer technieken

Voorbeeld

<measurementSiteRecord id="NDW01_MSR005413" version="25">
  <measurementSiteRecordVersionTime>2022-07-15T11:52:00Z</measurementSiteRecordVersionTime>
  <computationMethod>movingAverageOfSamples</computationMethod>
  <measurementEquipmentTypeUsed>
    <values>
      <value lang="nl">bluetooth</value>
    </values>
  </measurementEquipmentTypeUsed>
  <measurementSiteName>
    <values>
      <value lang="nl">ndw162 - A73: Grubbenvorst</value>
    </values>
  </measurementSiteName>
  <measurementSiteNumberOfLanes>1</measurementSiteNumberOfLanes>
  <measurementSpecificCharacteristics index="1">
    <measurementSpecificCharacteristics>
      <accuracy>95</accuracy>
      <period>60</period>
      <specificLane>allLanesCompleteCarriageway</specificLane>
      <specificMeasurementValueType>travelTimeInformation</specificMeasurementValueType>
      <specificVehicleCharacteristics>
        <vehicleType>anyVehicle</vehicleType>
      </specificVehicleCharacteristics>
    </measurementSpecificCharacteristics>
  </measurementSpecificCharacteristics>
  <measurementSiteLocation xsi:type="ItineraryByIndexedLocations">
    ..
  </measurementSiteLocation>
  ..
 </measurementSiteRecord>
Go back to the previous page