Skip to content

Producttype Werkzaamheden en Evenementen

Inleiding

Het producttype werkzaamheden en evenementen behoort tot de productgroep situatieberichten. Deze dienst bevat planningsgegevens die door wegbeheerders zijn ingevoerd in een registratiesysteem en vervolgens vrijgegeven voor publicatie. Onder werkzaamheden en evenementen wordt verstaan: alle werkzaamheden en evenementen op, aan of nabij de weg, die invloed hebben op de doorstroming van het verkeer. Hieronder vallen dus ook werkzaamheden en evenementen aan/in de berm, het meubilair, kunstwerken en eventuele gebouwen vlak naast de weg.

Berichten over werkzaamheden en evenementen worden geleverd met gebeurtenis en locatie-informatie en – voor zover beschikbaar en relevant – aanvullende gegevens. Voorbeelden van aanvullende gegevens zijn: oorzaak van een situatie, lengte van de file of vrije tekst met toelichting of een routeadvies.

Voorbeelden

Klik hier om naar een pagina te gaan met uitleg en voorbeelden over hoe berichten over werkzaamheden en evenementen geinterpreteerd moeten worden.

Over de verschillende statussen die een wegwerkzaamheid doormaakt is een extra pagina met uitleg opgenomen. Klik hier om naar deze pagina te gaan.

Structuur en inhoud

Berichten over werkzaamheden en evenementen behoren tot de situatieberichten. De situatieberichten worden gevormd door de situatie op de weg. De berichten worden uitgewisseld op basis van DATEX II, de Europese standaard voor de vastlegging en uitwisseling van verkeersgegevens. Hiervoor wordt de DATEX II klasse D2LogicalModel gebruikt. Voor meer informatie over deze klasse klik hier.

Voor de datadienst wegwerkzaamheden en evenementen is zowel Push= (het aanleverende systeem initieert de verzending van gegevens) als een Pull (het afnemende systeem initieert de verzending) mechanisme beschikbaar.

Uitlevering van de informatie vindt plaats op basis van de SituationPublication (zie link) uit de DATEX II standaard.

Een situation is hier meestal van de specialisatie operatorAction. Een situatie bevat bij deze datadienst minimaal een situationRecord van één van de volgende types. In dit situationRecord wordt vooral generieke informatie gegeven over de wegwerkzaamheid/evenement:

Onderwerp DATEX II benaming
Spoedwerkzaamheden MaintenanceWorks
Aanlegwerkzaamheden/nieuwbouw ConstructionWorks
Verkeershinder door (gepland) evenement PublicEvent
Verkeershinder door (ongeplande) gebeurtenis DisturbanceActivity

In tegenstelling tot de meeste andere datadiensten is er bij wegwerkzaamheden in de praktijk ook daadwerkelijk sprake van dat er meestal meerdere situationrecords worden gebruikt. Deze situationrecords kunnen gebruikt worden voor de onderstaande onderwerpen:

Onderwerp DATEX II benaming
Snelheidsbeperkingen SpeedManagement
Beperkingen of openstellingen van rijstroken of banen RoadOrCarriagewayOrLaneManagement
Beschrijving van dynamische verkeerssituaties GeneralNetworkManagement
Beschrijving van omleidingen ReroutingManagement
File AbnormalTraffic
Verkeershinder door activiteit Politie AuthorityOperation

Profiel

Het DATEX II validatieprofiel in de vorm van een XML-schema (.xsd) voor deze informatiestroom is hier te vinden.

Nieuwe ontwikkelingen

Er zijn op dit moment ten aanzien van dit product geen nieuwe ontwikkelingen die het vermelden waard zijn.

Afnemen

Op deze pagina is toegelicht op welke manieren data van NDW kan worden afgenomen.

Dit product is als open data beschikbaar op het NDW Open Data Portaal. Je vind het daar als bestand met de naam wegwerkzaamheden.xml.gz.

Servicedesk

In geval van vragen over dit product of problemen met de afname ervan, kan contact opgenomen worden met de NDW Servicedesk.

Go back to the previous page