Skip to content

Begrippenlijst

Deze begrippenlijst bevat begrippen die binnen Diego of de context van Diego worden gebruikt. Het zijn veelal termen zoals deze in de frontend van Diego naar voren komen. Daarnaast zijn in deze lijst alvast termen opgenomen zoals deze in de intekentool van VM-IVRA worden gebruikt. Doel is om de intekentool op termijn in Diego te integreren. Daar waar dat van toepassing is worden opmerkingen m.b.t. VM-IVRA bij de toelichtingen genoemd.

3e partij

Organisatie die geen Wegbeheerder is maar wel een belang en/of rol heeft bij de uitvoering van Regelscenario’s.

Politie, Berger, Dienstverlener in verkeersregelaars, Aannemer, Evenementenorganisatie etc.

Actie

Een handeling die als onderdeel van een Schakeling door een wegverkeersleider moet worden uitgevoerd buiten het bediensysteem om.

Dit betreft onder meer belacties voor het informeren van collegawegbeheerders of contactpersonen bij bijvoorbeeld evenementen of werkzaamheden. Voorbeelden van acties zijn: Bel een collega wegbeheerder, informeer de politie, test tekstkarren.

Adviseur Verkeersmanagement (AVM)

Functienaam die door RWS wordt gehanteerd voor de operationeel verkeerkundige (OVK)

Zie definitie Operationeel Verkeerskundige (OVK)

Basisschakeling

Type schakeling binnen een regelscenario die bij optreden van een bepaalde gebeurtenis wordt ingezet onafhankelijk van de verkeersdrukte op dat moment. Zie ook Schakeling

Dit betreft bijvoorbeeld een schakeling die wordt ingezet bij bepaalde weersomstandigheden, motto-teksten of de aanvang van wegwerkzaamheden of een evenement. Hiertegenover staan de verkeersafhankelijke schakelingen, die alleen optreden bij bepaalde verkeersdrukte c.q. vertragingen.

Beschikbare capaciteit

Mate waarin de capaciteit van een weg beperkt is. Voor een Schakeling resp. DVM-service geeft deze waarde aan bij welke beschikbare capaciteit deze Schakeling resp. DVM-service kan worden toegepast.

De waarde kan een of meer van de volgende elementen bevatten:

 • Open: de wegcapaciteit is volledig beschikbaar
 • Gedeeltelijk gestremd: de rijrichting is niet volledig beschikbaar
 • Geheel gestremd: de rijrichting is in zijn geheel geblokkeerd

Een DVM service kan bruikbaar zijn voor meerdere capaciteitswaarden terwijl een Schakeling altijd voor een van waarden geldt.

Bewakingstype

Indicatie of een schakeling handmatig of geautomatiseerd moet worden geactiveerd en gedeactiveerd (bewaken van de in- en uitschakelvoorwaarden).

De waarde kan zijn:

 • Handmatig, de Verkeersleider bewaakt de In- en uitschakelvoorwaarden van de Schakeling zelf
 • Automatisch, het Netwerk Management Systeem bewaakt de In- en uitschakelvoorwaarden
Calamiteitenscenario

Regelscenario dat wordt toegepast bij optreden van een ongeval, pechgeval of storing op een bepaald weggedeelte.

Capaciteitscenario

Regelscenario dat schakelingen bevat die betrekking hebben op een doorstromingsprobleem, meestal in de spits.

Deze regelscenario’s zijn van scenariotype “Doorstroming”.

Catalogus

Gegevensverzameling van instrumenten (met maatregelen) van wegbeheerders, die binnen Diego wordt beheerd en waaruit geselecteerd kan worden tijdens het opstellen van een regelscenario.

De catalogus bevat Instrumenten, Maatregelen en DVM-services

CHARM

CHARM staat voor Common Highways Agency Rijkswaterstaat Model en is het grote programma, waarin Rijkswaterstaat met Highways England (HE) een bestaand, standaard softwarepakket (Dynac) voor wegverkeersmanagement koos, (ieder voor zich) kocht en nu implementeert in alle wegverkeerscentrales.

Het nieuwe ICT platform voor verkeerssystemen in de verkeerscentrales van RWS, voor weginspecteurs en officieren van dienst biedt betere, toekomstbestendige ondersteuning van het verkeersmanagement, is kostenbesparend, maakt groei in gebruik mogelijk en is flexibel in de toevoeging van innovatieve functionaliteiten.

Contactpersoon

Medewerker van een Wegbeheerder of 3e Partij die namens zijn organisatie aanspreekpunt is bij de uitvoering van een Regelscenario.

De informatie over een contactpersoon bestaat uit naam, telefoonnummer, organisatie en mailadres. Dit is AVG gevoelige informatie en deze wordt niet zondermeer uitgeleverd aan derden.

DATEX-stremming

Volledige afsluiting die wordt doorgegeven aan serviceproviders. De maatregel wordt als wegbeheerderservice doorgegeven aan het NMS van een wegbeheerder en kan vandaaruit worden geactiveerd. Na activering stuurt Diego een Datex bericht uit. Zie ook ndw docs “aan de slag met stremmingsmaatregelen”.

DIB

Digitaal informatie bericht. Een omleidingsbericht dat op een bepaalde locatie, via incar systemen aan weggebruikers wordt getoond.

DIB-locatie

Locatie waar DIBs worden gegeven. Een DIB-locatie wordt behandeld als een instrument in Diego en in de instrumentcatalogus beheerd.

Diego

Medewerker van een Wegbeheerder of 3e Partij die namens zijn organisatie aanspreekpunt is bij de uitvoering van een Regelscenario.

De applicatie is ontwikkeld binnen het project DRS, ter vervanging van de huidige tools (MS Visio, Pdf) voor ontwerp en beheer van deze regelscenario’s.

DRS

Digitaliseren Regelscenario's. Project waarbinnen de applicatie Diego is ontwikkeld.

DVM-service

Vooraf bepaalde wijze van verkeerskundig ingrijpen die kan worden toegepast wanneer bepaalde verkeerssituaties of gebeurtenissen optreden.

Een DVM-service is daarmee een geheel pakket aan maatregelen met een gemeenschappelijk doel (bijvoorbeeld Omleiden), dat binnen een of meer schakelingen (ook in verschillende regelscenario’s) kan worden toegepast. Een DVM-service geeft aan wat en waar iets ingezet gaat worden en aan welke randvoorwaarden moet zijn voldaan om dit te kunnen doen. Er worden vijf typen DVM-services onderscheiden:

 • Instroom beperken: Beperking van de capaciteit op een bepaalde weg, bijvoorbeeld door een VRI of een TDI anders te schakelen
 • Uitstroom bevorderen: Vergroten van de capaciteit op een bepaalde weg.
 • Informeren: Informeren van verkeer over een specifieke situatie
 • Omleiden: Het aanbieden van een alternatieve route (aan een doelgroep)
 • Vermijden: Het in-car aangeven dat een bepaald gebied niet voor doorgaand verkeer toegankelijk is.

Een DVM service wordt los van Schakelingen gedefinieerd en worden hergebruikt in meerdere Schakelingen.

Einddatum van een Regelscenario

Datum/tijdstip vanaf welk moment het regelscenario niet meer ingezet mag worden.

Eigenaar van een Regelscenario

Wegbeheerdersorganisatie die verantwoordelijk is voor het vastleggen en beheren van het regelscenario.

Meestal is de eigenaar de wegbeheerder die ook eigenaar is van oorzaaklocatie

Evenementlocatie

Locatie van het evenement waarvoor het regelscenario is opgesteld.

Coördinaten die aangeven waar het evenement plaatsvindt waarvoor een regelscenario is opgesteld.

Evenementscenario

Regelscenario waarin de verkeerskundige maatregelen beschreven zijn die kunnen worden getroffen bij een bepaald evenement.

Externe opsteller van een scenario

Contactpersoon, niet werkzaam bij de eigenaar van het scenario, die het regelscenario heeft opgesteld.

GEO-component

Identificeerbaar, begrensd deel van de verkeersinfrastructuur waarvan de geografische locatie is vastgelegd.

Bijvoorbeeld wegen, wegvakken, routes, gebieden, etc

Goedkeuren van regelscenario’s

Formele processtap in het ontwikkelen van een Regelscenario waarmee een regelscenarioversie als “Definitief” wordt vastgesteld.

Na een formele goedkeuring (autorisatie) wordt het eerste cijfer van het versienummer opgehoogd; nieuwe versienummer is dan x.0.0. Na een kleine of middelgrote wijziging kan een regelscenario-versie door de verkeerskundige definitief worden gemaakt zónder sprake is van een formele autorisatiestap. Zie ook Status van een Regelscenario.

Heading

Werkingsrichting van een instrument, en daarmee van de maatregelen met dat instrument.

Wordt aangeduid in het aantal graden ten opzichte van het Noorden

Impact

Mate waarin een verstoring effect heeft op het verkeer. Voor een Schakeling resp. DVM-service geeft deze waarde aan bij welke impact deze Schakeling resp. DVM-service kan worden toegepast.

De waarde kan een of meer van de volgende elementen bevatten:

 • Geen hinder
 • Hinder
 • Ernstige hinder

Een DVM service kan bruikbaar zijn voor meerdere niveau’s van hinder terwijl een Schakeling altijd voor een van waarden geldt.

Informeren

Type DVM-service waarvan de maatregelen tot doel hebben de weggebruiker te informeren over de huidige of toekomstige verkeerssituatie en/of de status van de weg.

Ingangsdatum van een Regelscenario

Datum/tijdstip vanaf welk moment het regelscenario ingezet mag worden.

Inschakelvoorwaarde

Meetbare conditie met betrekking tot de periode, verkeerssituatie en/of de status van de infrastructuur die aangeeft wanneer een Schakeling geactiveerd moet worden.

Instroom beperken

Type DVM-service waarvan de maatregelen tot doel hebben de verkeershoeveelheid naar een bepaalde weg of weggedeelte te doseren.

Instrument

Middel dat kan worden ingezet voor het reguleren en/of informeren van het wegverkeer.

Er wordt onderscheid gemaakt in vaste en mobiele instrumenten. Zie ook Instrumenttype. Een vast instrument (DRIP, VRI, DIB, etc.) is niet verplaatsbaar; alle maatregelen met dat instrumenten worden dus op dezelfde locatie uitgevoerd. Vaste instrumenten zijn eigendom van een Wegbeheerder, en worden beheerd in de catalogus van Diego. Een mobiel instrument (bv Tekstkar) is verplaatsbaar. De locatie waar een maatregel met een mobiel instrument wordt uitgevoerd moet dus per maatregel worden aangegeven. Mobiele instrumenten worden niet beheerd in de catalogus van Diego.

Instrumentcode

Identificerende code van een instrument.

Instrumentlocatie

Geografische positie waar een instrument is geplaatst of moet worden geplaatst, die wordt gedefinieerd door een X-coördinaat en Y-coördinaat.

N.B. Voor een DIB is de locatie niet een enkel punt, maar een traject of gebied (een of meer Geocomponenten).

Instrumenttype

Classificatie van instrumenten.

De volgende vaste instrumenten worden onderscheiden:

 • TDI
 • CADO
 • DRIP
 • MTM
 • VRI
 • Dynamisch Informatie Baken (DIB)

De volgende mobiele instrumenten worden onderscheiden:

 • Tekstkar
 • Verkeersregelaar
Inzetacceptatietype

Informatie-element van een DVM-Service dat aangeeft of de DVM-service met of zonder tussenkomst van een persoon mag worden ingezet.

Mogelijke waarden zijn “Automatisch” en “Handmatig”. Indien automatisch dan mag het Netwerkmanagementsysteem de DVM-service zelfstandig zonder inbreng van de Verkeersleider, doorvoeren als de Inschakelvoorwaarden van de Schakeling zijn ingevuld.

Locatie

Geografische (kaart)positie die wordt gedefinieerd door een X-coördinaat en Y-coördinaat.

Maatregel

Een vooraf gedefinieerde instelling van een mobiel of vast Instrument die wordt toegepast bij het activeren van een DVM Service.

Alternatief begrip: Instrument-instelling. Een Maatregel maakt deel uit van de catalogus. Maatregelen voor vaste instrumenten worden uitgevoerd op de locatie van het Instrument. Voorbeelden van deze maatregelen zijn het tonen van een bepaalde tekst op een DRIP, het vergroten van de groentijd in een bepaalde richting door een VRI. Voor Maatregelen voor mobiele instrumenten moet de uitvoeringslocatie apart worden opgegeven. Voorbeelden van mobiele maatregelen zijn het tonen van een bepaalde tekst op een tekstkar, en het tonen van een tekstboodschap in-car via een DIB.

Maatregelprioriteit

Prioriteit van de Maatregel ten opzichte van de andere Maatregelen op hetzelfde Instrument.

Met deze prioriteitsaanduiding kunnen zogenaamde instrumentconflicten worden afgehandeld, d.w.z. als er tegelijkertijd vanuit verschillende oorzaken een Maatregel op een Instrument moet worden geplaatst.

Maatregeluitvoerder

Wegbeheerder die de Maatregel uitvoert.

De uitvoerder is vaak, maar niet altijd, ook de Eigenaar van het Instrument. Voor een DIB is de uitvoerder altijd het NDW.

Netwerkmanagementsysteem (NMS)

Beslissingsondersteunend systeem waarmee een wegverkeersleider schakelingen uit Regelscenario’s uitvoert.

Voorbeelden zijn: MobiMaestro, Verkeer.nu of Dynac

NMS-ID

Identificatie van een wegbeheerderservice. Wordt ook gebruikt als naam van DVM Exchange service die tussen wegbeheerders worden uitgewisseld. Dit geldt ook voor de DATEX maatregelen die door Diego zelf worden geleverd.

Omleiden

Type DVM-service waarvan de maatregelen tot doel hebben de het verkeer via een alternatieve route te laten rijden.

Bij een omleiding wordt verkeer om een bepaalde situatie heen geleid om een bepaalde situatie te ontlasten

OmleidingsGeo

Geografisch representatie van de route waarover bij inzet van een DVM-service ‘omleiden’ wordt omgeleid.

Voor omleiden wordt de voorkeurroute vastgelegd als een geografisch lijnstuk.

Omleidingsroute

Tekstuele beschrijving van de route waarover bij inzet van een DVM-service ‘omleiden’ wordt omgeleid.

De omleidingsroute wordt gestructureerd in 3 tekstcomponenten:

 • Bestemming (veelal een plaatsnaam of plaatsnamen)
 • Vanaf (knooppunt, afrit, aansluiting of kruising)
 • Via (een of meer wegnummers / -namen)

N.B. binnen VM-IVRA betekent de term omleidingsroute wat in Diego met OmleidingsGeo wordt bedoeld

OorzaakGeo

Geografisch representatie van het weggedeelte waarop de verkeerssituatie en/of andere omstandigheden zodanig is dat verkeerskundig ingrijpen nodig is.

De oorzaakroute in een Schakeling geeft aan voor welk weggedeelte de schakeling problemen oplost. De oorzaakroute in een DVM-service geeft aan voor welk weggedeelte de DVM-service bij problemen kan worden ingezet. Een DVM-service kan voor een groter probleemgebied worden ingezet dan een specifieke schakeling en daardoor voor meerdere schakelingen toepasbaar zijn.

Oorzaakroute

Tekstuele beschrijving van het weggedeelte waarop de verkeerssituatie en/of andere omstandigheden zodanig is dat verkeerskundig ingrijpen nodig is.

De oorzaakroute wordt gestructureerd in 3 tekstcomponenten:

 • Weg (wegnummer of –naam). Bv N244
 • Van (knooppunt, toerit, aansluiting of kruising). Bv kruising Hoofdweg
 • Tot (knooppunt, afrit, aansluiting of kruising) Bv kruising Tuinstraat
Oorzaaktype

Classificatie van de aanleidingen waarvoor DVM-services ingezet kunnen worden.

DVM-services zijn per definitie herbruikbaar voor meerdere Schakelingen. Om aan te geven voor welke typen Regelscenario’s en Schakelingen een DVM-service bruikbaar is worden voor een DVM-service een of meer mogelijke oorzaaktypen vastgelegd. De volgende oorzaaktypen worden onderkend.

 • File
 • Ongeval
 • Evenement
 • Werkzaamheden
 • Storing
 • Brugopening

Daarnaast komen in VM-IVRA nog de volgende elementen voor

 • Harde Wind
 • Mist
 • Gladheid
 • Pechgeval
Operationeel verkeerskundige (OVK)

De OVK is een rol in de verkeerscentrale. De OVK beheert de relatie met andere wegbeheerders en Verkeersgeleiding, en heeft een toetsende en adviserende rol in bouw- en innovatieprojecten.

De OVK is een spin in het web in relatie met andere wegbeheerders en Verkeersgeleiding. De OVK heeft zowel kennis van de dagelijkse operatie als van bouw- en innovatieprojecten. Hierin heeft OVK zowel een adviserende rol als een toetsende rol (bijvoorbeeld: levert een aannemer datgene op wat </ span>voldoet aan onze eisen?). OVK is veel bezig met gegevens (intensiteiten, snelheden, beeldstanden), het juist instellen en verkeerskundig beheren van de DVM-systemen, het (laten) opstellen van regelscenario’s, adviseren van projecten en het maken van de verkeersverwachting waarmee zowel de (extra) inzet van weginspecteur als wegverkeersleider wordt bepaald.

Prioriteit

Positie van de maatregelen in een DVM-service t.o.v. de maatregelen in andere DVM-services.

De prioriteit geeft een handvat voor de Wegverkeersleider om conflicten tussen DVM-services te kunnen oplossen.

Project DRS

Zie DRS.

Randvoorwaarde

Meetbare conditie met betrekking tot de verkeerssituatie en/of de status van de infrastructuur, waaraan voldaan moet worden om een DVM Service binnen een Schakeling uit te mogen voeren.

Als een schakeling actief wordt dan is het de intentie om alle DVM-services in die Schakeling ook uit te voeren. Een DVM-service mag echter niet worden ingezet als niet aan al zijn Randvoorwaarden is voldaan. Je mag bijvoorbeeld niet omleiden als er op de omleidingsroute een brug open staat, of </ span>niet omleiden als de reistijd via die omleidingsroute langer is dan via de oorzaakroute. Randvoorwaarden zijn meestal geënt op beschikbaarheid van wegvakken. Soms is een wegvak fysiek niet beschikbaar zoals bij een brugopening. Soms is dit beleidsmatig als beleidsmatige streefwaarden worden overschreden.

Regelscenario

Gebundeld pakket van verkeerskundige maatregelen die in een bepaald gebied voor bepaalde verkeersituaties wordt ingezet om een vlotte en veilige doorstroming te bevorderen.

Een regelscenario is feitelijk niet meer dan een bundeling van schakelingen met een gemeenschappelijk thema of onderwerp. Deze bundeling dient vooral het beheer: doel is om die onderliggende schakelingen in samenhang op te stellen, te valideren en te autoriseren. Er worden verschillende soorten </ span>regelscenario onderkend (zie Scenariotype)

Regelscenarioboekje

PDF-bestand (of afdruk daarvan) van een regelscenario.

Regisseur

De wegbeheerder of organisatie die het scenario uitvoert. Deze partij is verantwoordelijk voor het managen van verkeerssituaties die in de schakelingen worden gedefinieerd.

Scenariostatus

Positie van het regelscenario in de workflow tijdens de ontwikkeling van het regelscenario.

De volgende statussen worden onderkend:

 • Concept, het scenario is onderhanden
 • Ter review, het scenario is opgesteld en ligt ter review bij collega’s
 • Ter goedkeuring, het Regelscenario is gereviewd en goed bevonden door de collega’s en ligt nu voor te officiële goedkeuring
 • Definitief, het Regelscenario is vrijgegeven voor operationele inzet
 • Gearchiveerd, het Regelscenario is niet meer beschikbaar voor operationele inzet
Scenariotype

Classificatie van regelscenario’s.

De volgende scenario-typen worden onderkend:

 • Evenement
 • Werkzaamheden
 • Calamiteit
 • Doorstroming
 • Motto
 • Weersomstandigheden
Scenarioversie

Aanduiding van een bepaalde bewerking van een regelscenario, waarmee de onderlinge volgorde waarin het regelscenario bewerkt is wordt aangegeven.

Versienummer bestaat uit 3 getallen:

 • Major. Wordt opgehoogd na formele autorisatie; bij grote aanpassingen.
 • Medior. Wordt opgehoogd na review, zonder autorisatie; bij middelgrote aanpassingen.
 • Minor. Wordt opgehoogd zonder review of autorisatie; bij kleine aanpassingen.
Schakeling

Vooraf bepaalde, vast omschreven verkeerssituatie of gebeurtenis waarbij verkeerskundig ingrijpen noodzakelijk is, waarbij de knelpuntsituatie wordt aangeduid door in- en uitschakelvoorwaarden.

Een schakeling definieert dus wannéér inzet van verkeersmaatregelen nodig is. Hóe er ingegrepen wordt, wordt vastgelegd in de onderliggende DVM Services. Een Regelscenario heeft 1 of meer Schakelingen. Afhankelijk van hun in- en uitschakelvoorwaarden kunnen er gelijktijdig meerdere van deze </ span>schakelingen binnen het regelscenario actief zijn.

Schakelingcomponent

Onderdeel van een Schakeling dat in een bepaalde volgordelijkheid en prioriteit wordt ingezet.

Een Schakelingcomponent is ófwel een Actie, ófwel een koppeling naar een DVM Service.

Schakelingtype

Classificatie van schakelingen naar moment van inschakeling.

De volgende schakelingtypen worden onderkend:

 • Vooraankondiging – een schakeling waarmee weggebruikers van tevoren worden geïnformeerd over gepland werk in uitvoering of evenement. Meestal uitgevoerd met Informeren-services.
 • Basis: Schakeling waarmee een regelscenario start ongeacht de verkeersdrukte, waarmee de eerste maatregelen worden ingezet om een situatie onder controle te krijgen. Meestal gebruikt bij geplande situaties zoals evenementen en wegwerkzaamheden, maar komt ook voor bij stremmingen als gevolg van calamiteiten.
 • Verkeersafhankelijk: Een schakeling die wordt ingezet als er een specifieke situatie optreedt die is gerelateerd aan de verkeersdrukte en/of vertragingstijd.

DVM-services zijn in beginsel herbruikbaar; daarvoor is dan onder meer aangegeven voor welke schakelingtype(s) deze geschikt zijn.

Schakelvoorwaarde

Meetbare conditie waaraan voldaan moet worden om een Schakeling in of uit te schakelen.

Een schakelvoorwaarde wordt toegepast als Inschakel- of Uitschakelvoorwaarde. Conditie kan betrekking hebben op periode, verkeerssituatie en/of de status van de infrastructuur. Ook andere soorten condities zijn denkbaar, zoals emissie of geluid.

Specifieke geldigheid

Specifieke tijdvakken tussen ingangsdatum/tijd en einddatum/tijd waarvoor een regelscenario geldig is.

Specifieke tijdvakken tussen ingangsdatum/tijd en einddatum/tijd waarvoor een regelscenario geldig is.

Spitsscenario

Zie capaciteitsscenario.

Deze regelscenario’s zijn van scenariotype “Doorstroming”, en zijn veelal voor onbepaalde tijd.

Status van een Regelscenario

Zie Scenariostatus.

Type bewaking van een Schakeling

Zie Bewakingstype.

Type van een DVM-Service

Zie Servicetype.

Type van een Regelscenario

Zie Scenariotype.

Type van een Schakeling

Zie Schakelingtype.

Uitschakelvoorwaarde

Meetbare conditie die aangeeft wanneer een Schakeling gedeactiveerd moet worden.

Conditie kan betrekking hebben op periode, verkeerssituatie en/of de status van de infrastructuur. Ook andere soorten condities zijn denkbaar, zoals emissie of geluid.

Uitvoerder

De wegbeheerder of organisatie die de maatregelen uitvoert die tot oplossingen moeten leiden.

Uitstroom bevorderen

Type DVM-service waarvan de maatregelen tot doel hebben de verkeershoeveelheid vanuit een bepaalde weg of weggedeelte te vergroten.

Verantwoordelijke voor regelscenario

Persoon, werkzaam bij de Eigenaar van het regelscenario, die verantwoordelijk is voor de correcte opstelling van het regelscenario.

Verkeersafhankelijke schakeling

Schakeling die wordt ingezet als er een specifieke situatie optreedt die is gerelateerd aan de verkeersdrukte en/of vertragingstijd.

Versienummer van een Regelscenario

Zie Scenarioversie.

Visio-regelscenario

Regelscenario zoals gemaakt in Microsoft Visio.

Visio-regelscenarioboekje

Pdf-bestand (of afdruk daarvan) van een regelscenario dat is opgesteld met Microsoft Visio.

VM-IVRA

Verkeersmanagement Informatie voor RouteAdvies. Naam van het project waarin digitaal verkeersmanagement wordt ontwikkeld.

Volgnummer van een Actie

Aanduiding van de volgorde waarin Acties en DVM-services in een Schakeling zijn opgenomen.

Volgnummer van een DVM- Service

Aanduiding van de volgorde waarin Acties en DVM-services in een Schakeling zijn opgenomen.

Volgnummer van een Schakeling

Aanduiding van de volgorde waarin de schakeling binnen het regelscenario getoond wordt.

Vooraankondiging

Schakeling waarmee weggebruikers van tevoren worden geïnformeerd over gepland werk in uitvoering of evenement.

Zie ook Schakelingtype

Wegbeheerder

Organisatie die verantwoordelijk is voor een veilige en vlotte doorstroming van het verkeer op de aan haar toegewezen wegen en wegvakken.

Meer specifiek gaat het hier om Rijkswaterstaat en de afzonderlijke Provincies en Gemeenten. Relevante gegevens van een Wegbeheerder zijn naam, code, algemeen telefoonnummer, algemeen emailadres en een identificatie van het Netwerkmanagementsysteem dat door de Wegbeheerder wordt gehanteerd.

Wegbeheerderservice

Deel van een DVM service dat door 1 wegbeheerder wordt uitgevoerd.

De wegbeheerderservices worden gebruikt in de samenwerking tussen wegbeheerders en worden in de techniek vaak aangeduid als een DVM Exchange service. De naam van de wegbeheerderservice wordt ingevuld met het NMS-ID. (zie ook NMS-ID). De Uitvoerder van de wegbeheerderservice is de partij die de maatregelen ook daadwerkelijk in werking zet.

Weginspecteur (WIS)

Werknemer van een Wegbeheerder in de buitendienst, die op locatie de toestand van en op de weg monitort, doorgeeft aan de verkeerscentrale en op locatie zorgt dat genomen maatregelen goed worden uitgevoerd.

Ruim 300 weginspecteurs zijn dagelijks op pad om ervoor te zorgen dat weggebruikers vlot en veilig van A naar B kunnen. Ze nemen allerlei maatregelen om na een pech- of ongeval de rijbaan zo snel mogelijk vrij te krijgen. De weginspecteur werkt nauw samen met de wegverkeersleider.

Wegverkeersleider (WVL)

Operator van een Wegbeheerder in een verkeerscentrale, die het NetwerkManagement-Systeem in de verkeerscentrale bedient.

De wegverkeersleider zorgt voor een vlotte, veilige en milieubewuste doorstroming van het wegverkeer in de regio waar die verkeerscentrale voor verantwoordelijk is. De wegverkeersleider werkt nauw samen met de weginspecteur.

Werk-in-uitvoering (WIU) scenario

Regelscenario dat schakelingen bevat die gekoppeld zijn aan de uitvoering van een bepaald “werk”.

Zie ook Scenariotype (Werkzaamheden). Soms kunnen voor een werk meerdere scenario’s worden gemaakt. Bijvoorbeeld een scenario per weekend of week.

Go back to the previous page