Ga naar inhoud

DATEX II

De DATEX II versie 3.x uitwerking van de eisen opgenomen in dit document dient, zo goed als mogelijk, tenzij anders vermeld, analoog aan de DATEX II versie 2.3 documentatie plaats te vinden. In de veel gevallen zijn de verschillen tussen versie 3 en 2.3 voor de SituatuationPublication beperkt. Bij vele eisen zijn daarom links naar DATEX II versie 2.3 documentatie opgenomen. Zodra meer DATEX II versie 3.x documentatie gereed is, zal deze pagina worden geupdate.

Doorontwikkeling

Deze documentatie betreft een eerste versie. Het is te verwachten dat er nog wijzigigen worden doorgvoerd als er meer DATEX II versie 3 documentatie beschikbaar komt.

Profiel wegwerkzaamheden en evenementen DATEX II versie 3

Inleiding, scope en doel

Deze pagina van NDW Docs bevat eisen aan de interfaces van de informatieketen voor het aanleveren en afnemen van de datastroom wegwerkzaamheden en evenementen in het DATEX II versie 3 formaat. Ook het afstemmen van wegwerkzaamheden tussen wegebeheerder en het informeren van de weggebruiker over wegwerkzaamheden, zoals deze door het Nationaal Dataportaal Wegverkeer (NDW) wordt gecoördineerd, vallen hieronder.

De NDW systeemomgeving wordt beschreven in Systeemoverzicht.

De functionele eisen in dit document worden gesteld aan de interfaces tussen:

 • De systemen van dataverstrekkende partijen en het NCIS-SB systeem van NDW
 • De interfaces van NCIS-SB naar data-afnemende systemen.
 • Daarnaast wordt een beoogde werking van de interface naar de eindgebruikers van de afstemsystemen beschreven, opdat gebruikers van verschillende applicaties op eenduidige wijze over dezelfde informatie kunnen beschikken.

Soms wordt voor het gemak alleen over wegwerkzaamheden gesproken, waar zowel wegwerkzaamheden als evenementen worden bedoeld. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld gelden alle eisen zowel voor wegwerkzaamheden als evenementen. Informatie uitwisseling ten behoeve van wegwerkzaamheden en evenementen is gericht op de 5 W's, zie hier onder.

"W" Omschrijving
Wat bevat de oorzaak van eventuele verkeershinder in de vorm van een omschrijving van werkzaamheden of een evenement
Waar bevat de locatie van de werkzaamheden of het evenement
Wanneer vinden ze plaats
Welke hinder in de vorm van verkeersmaatregelen en eventuele (extra) file/vertraging. Deze hebben hun eigen locatie en vaak ook eigen tijdstippen van geldigheid.
Waarom de aanleiding van de werkzaamheden

Eisen aan de interfaces t.b.v. wegwerkzaamheden

Systeemoverzicht

In de keten voor Wegwerkzaamheden en evenementen zijn de interfaces, zoals weergegeven in onderstaand schema benoemd. Binnen het interface identificatie diagram zijn een interfaces te groeperen, omdat ze dezelfde functie hebben binnen de keten, alleen door andere partijen worden gerealiseerd. Binnen de wegwerkzaamheden keten bestaan twee soorten wegwerkzaamheden informatie:

 • Geplande wegwerkzaamheden bedoeld voor afstemming met andere wegbeheerders. Deze informatie wordt nog niet verspreid naar het publiek, maar alleen tussen wegbeheerders onderling (WW1).
 • Geplande wegwerkzaamheden bedoeld om de weggebruikers te informeren (WW2).

In onderstaand diagram zijn de stromen WW1 en WW2 weergegeven.

Informatiestromen

Interfaces zijn weergegeven met een gerichte pijl die richting van de datastroom aangeeft. Functioneel zijn de interfaces zoals opgenomen in onderstaande tabel te onderscheiden.

Interface Omschrijving
Inv1 gevolgd door een letter Dit zijn de Invoer interfaces waarop de wegbeheerders van betreffende systemen de wegwerkzaamheden en evenementen vastleggen voor hun gebied. De letter erachter is om de leverancier van het systeem te identificeren
Prs1 gevolgd door een letter Dit zijn de Presentatie interfaces van wegwerkzaamheden en evenementen ten behoeve van wegbeheerders die middels betreffend systeem wegwerkzaamheden afstemmen
Prs2 gevolgd door een letter Dit zijn de presentatie interfaces van wegwerkzaamheden in de publieke services
WW1+2 gevolgd door letter Deze interface bevat zowel de wegwerkzaamheden voor planning en afstemming tussen wegbeheerders (WW1), als voor publiekscommunicatie (WW2) in DATEX II formaat, van de wegbeheerders die door betreffende leverancier worden gefaciliteerd
WW2-NL Deze interface bevat alle wegwerkzaamheden en evenementen die beschikbaar zijn voor publiekscommunicatie in DATEX II formaat. Dit is inclusief de actuele tijdelijke verkeersmaatregelen

In de rest van het document worden eisen aan deze interfaces gesteld, conform de volgende principes:

 • Een eis aan de user interface tijdens het invoeren begint met IN., gevolgd door een nummering die de eisen uniek identificeerbaar maakt. (b.v. IN.3.) Deze eisen staan in Eisen aan de UI interfaces
 • Een eis aan de user interface ten behoeve van het presenteren van ingevoerde werkzaamheden begint met UI., gevolgd door een nummering die de eisen uniek identificeerbaar maakt. (b.v. UI.1.1). Deze eisen staan in Eisen aan de IN voerende interfaces.
 • Een eis aan een technische interface begint met WW., gevolgd door een nummering die de eisen uniek identificeerbaar maakt (b.v. WW.1.). Deze eisen staan in Eisen aan de WW interfaces.

Voor de goede orde: Aan de interfaces van het type Prs2 worden geen eisen gesteld. NDW beveelt wel aan om de eisen gesteld aan de prs1 interfaces hier ook te volgen.

Voor de interfaces in de wegwerkzaamheden en evenementen keten gelden de volgende eisen:

Eis WW.0

Alle WW interfaces dienen conform de eisen zoals beschreven in Eisen aan de WW interfaces te functioneren.

Eis WW.1

De wegwerkzaamheden en evenementen die nog niet bedoeld zijn om met het publiek te communiceren, dienen als zodanig herkenbaar te zijn in de WW stroom. Dit wordt gedaan zoals beschreven in WW.4.1.

Eis WW.2

De WW2 interfaces bevatten naast de geplande wegwerkzaamheden en evenementen ook wegwerkzaamheden en evenementen die op dat moment actueel zijn of worden en waarvan zeker is dat ze plaatsvinden of gestart zijn. Deze eis is van toepassing op werkzaamheden die voldoen aan alle drie de onderstaande criteria:

 • Melding met hinder voor het wegverkeer (hindercategorie A, B, C, D)
 • Die plaatsvindt op het vastgestelde RVM netwerk of waarvoor een omleiding ingesteld is die gebruik maakt van het RVM netwerk.
 • In een Beter Benutten regio plaatsvinden.

Klik hier voor de beschrijving hoe een gebeurtenis verloopt in DATEX II versie 3.

Klik hier voor de specifieke interpretatie met betrekking tot het verloop van een gebeurtenis voor wegwerkzaamheden in DATEX II versie 3.

Eis IN.1

Interfaces van het type Inv1 dienen te functioneren conform de eisen zoals opgenomen in Eisen aan de IN interfaces

Eis UI.1

Interfaces van het type prs1 dienen alle informatie uit de WW1+2NL interface te presenteren conform de eisen daaraan gesteld in Eisen aan de UI interfaces.

Eisen aan de WW interfaces

Onderstaande eisen zijn zodanig opgebouwd dat eisen met een subnummer een verbijzondering of aanvulling zijn op de eis zonder betreffend subnummer. Eis 4.1.1 is dus een subeis van 4.1 en verbijzonderd alles wat in 4.1 wordt geeist.

Eis WW.3

Data leverende en data afnemende partijen, dienen de uitwisseling in te richten met webservices conform het NDW ketenprotocol SB DATEX II versie 3.

Klik hier voor een beschrijving van het ketenprotocol SB DATEX II versie 3.

Eis WW.4

De DATEX II versie 3.x uitwerking van de eisen opgenomen in dit document dient, zo goed als mogelijk, tenzij anders vermeld, analoog aan de DATEX II versie 2.3 documentatie plaats te vinden. In de veel gevallen zijn de verschillen tussen versie 3 en 2.3 voor de SituatuationPublication beperkt. Bij vele eisen zijn daarom links naar DATEX II versie 3 documentatie opgenomen.

Eis WW.4.1

Een bericht over wegwerkzaamheden of een evenement wordt opgebouwd met één of meerdere situationRecords en één situationSummary. De volgende opbouw wordt daarbij gehanteerd:

 • 1 situationSummary om de werkzaamheden of het evenement te benoemen. In dit onderdeel is de algemene informatie opgenomen van het betreffende werk. In gestructureerd formaat wordt hier niet de hinder, maatregelen etc opgenomen. (zie eis 4.1.1 en haar sub eisen)
 • 0, 1 of meerdere records om de genomen tijdelijke verkeersmaatregelen vast te leggen. Per maatregel wordt een record opgenomen voor:
 • Volledige afsluiting (inclusief informatie of hulpdiensten mogen/kunnen passeren) WW.4.1.3
 • Gedeeltelijke afsluiting WW.4.1.4
 • Versmallen of verleggen van rijbaan of rijstrook WW.4.1.5
 • Beperking maximumsnelheid WW.4.1.6
 • Tijdelijke VRI WW.4.1.7
 • Omleiding WW.4.1.8
 • Inzet verkeersregelaars WW.4.1.10
 • Adviezen aan de weggebruiker (b.v. maak gebruik van OV alternatief) WW.4.1.11
Eis WW.4.1.0

Er dient te worden aangegeven of een werk afgestemd moet worden, of het daadwerkelijk afgestemd is en of een werk publicatiegereed is. Daarnaast dient te worden aangegeven of een werk actueel is of niet. Hiervoor worden drie elementen gebruikt: Confidentiality, operatorActionStatus en probabilityOfOccurence. Uitsluitend de volgende combinaties zijn toegestaan:

 • Confidentiality = "restrictedToAuthorities", operatorActionStatus = "requested", probabilityOfOccurence = "probable"; dit werk wordt alleen aan overheden geleverd voor afstemming en nog niet gepubliceerd,

 • Confidentiality = "restrictedToAuthorities", operatorActionStatus = "approved", probabilityOfOccurence = "probable"; dit werk is al afgestemd (of afstemming is niet nodig) maar nog niet vrijgegeven voor publicatie,

 • Confidentiality = "noRestriction", operatorActionStatus = "approved", probabilityOfOccurence = "probable"; dit werk is afgestemd (of afstemming is niet nodig) en geschikt voor publicatie, NCIS-SB stuurt het werk door aan wegbeheerders én aan afnemers.

 • Confidentiality = "noRestriction", operatorActionStatus = "implemented", probabilityOfOccurence = "probable"; dit werk is gepubliceerd en de geplande starttijd is bereikt of ligt in het verleden. NCIS-SB stuurt de statuswijziging in het werk door aan wegbeheerders én aan afnemers.

 • Confidentiality = "noRestriction", operatorActionStatus = "implemented", probabilityOfOccurence = "certain"; dit werk is gepubliceerd en geactiveerd. NCIS-SB stuurt de statuswijziging in het werk door aan wegbeheerders én aan afnemers.

Klik hier voor de beschrijving van element headerInformation in DATEX II versie 3.

Klik hier voor de beschrijving van element operatorActionStatus in DATEX II versie 3.

Eis WW4.1.1

Informatie over wegwerkzaamheden bestaat uit minimaal één situation, waarbinnen mimimaal één situationRecord is opgenomen, waarin de maatregelen zijn beschreven. Daarnaast wordt een situationSummary opgenomen van het abstracte type RoadWorks, een specialisatie van het type OperatorAction. Een roadwork is van het type MaintenanceWorks in het geval van onderhoud (ook grootschalig) of het type ConstructionWorks in het geval van aanlegwerkzaamheden/nieuwbouw.

Klik hier voor de beschrijving van de specialisatie OperatorAction in DATEX II versie 3.

Klik hier voor de beschrijving van type ConstructionWorks in DATEX II versie 3.

Klik hier voor de beschrijving van type MaintenanceWorks in DATEX II versie 3.

Eis WW.4.1.2

Informatie over een evenement bestaat uit minimaal één situation, waarbinnen mimimaal één situationRecord is opgenomen, waarin de maatregelen zijn beschreven. Daarnaast wordt een situationSummary opgenomen van het abstracte type PublicEvent, zijnde een specialisatie van het type Activity.

Klik hier voor de beschrijving van type PublicEvent in DATEX II versie 3.

Eis WW.4.1.1.0

Werkzaamheden in DATEX II worden gesplitst in het type Aanleg en (onderhouds)werkzaamheden. Waaraan wordt gewerkt, wordt vastgelegd in subjectTypeOfWorks.

Aanleg kent de volgende types (constructionWorkType):

Name nl vertaling
blastingWork werkzaamheden met gebruik van explosieven
constructionWork aanlegwerkzaamheden
demolitionWork sloopwerkzaamheden
roadImprovementOrUpgrading Bouwwerkzaamheden in verband met verbeteringen aan de weg of de inrichting ervan of met de verbetering ervan
roadWideningWork wegverbreding

constructionWork wordt alleen gebruikt om aanleg van civieltechnische weginfrastructuur te geven. Installatie van andere zaken worden weergegeven in het andere type wegwerkzaamheden. Verbijzondering van wat wordt aangelegd/gebouwd kan worden gegeven met het element subjectTypeOfWorks. Indien het element wordt gebruikt in combinatie met constructionWork wordt in de user interface aangegeven wat in NL vertaling staat:

Name NL Vertaling
bridge bouw van brug
buriedCables aanleg ondergrondse kabels
buriedServices graafwerkzaamheden
crashBarrier aanleg geleiderail
gallery aanleg galerij
gantry portaal plaatsen
gasMainWork aanleg gasleiding
interchange aanleg van knooppunt
junction aanleg van kruising
levelCrossing aanleg van spoorwegovergang
lightingSystem aanleg straatverlichting
measurementEquipment plaatsen meetapparatuur
noiseProtection bouw geluidswal
other Overig
road aanleg van weg
roadsideDrains aanleg waterafvoer
roadsideEmbankment opbouwen zandlichaam
roadsideEquipment installeren wegkantapparatuur
roadSigns plaatsen verkeersborden
roundabout aanleg van rotonde
tollGate plaatsen tolpoort
tunnel aanleg van tunnel
waterMain aanleg waterleiding
sewer aanleg riool
trafficSignals aanleg verkeerslichten
publicTransportInfrastructure aanleg ov infrastructuur
publicTransportStop aanleg ov haltes
metro aanleg metro
streetParking aanleg parkeerplaatsen (langs de weg)
parking aanleg parkeerterrein
heatingPipe aanleg warmtetransportleiding
lock aanleg sluis
waterBank aanleg naastliggende waterkant
footpath aanleg voetpad
cycleTrack aanleg fietspad

Werkzaamheden kent de volgende types: (roadMaintenanceType):

Name NL Vertaling
accidentRepairWork herstelwerkzaamheden na een ongeval, geen opruimwerkzaamheden maar herstel van infrastructuur
clearanceWork opruimwerkzaamheden
controlledAvalanche gecontroleerd opgewekte lawine
grassCuttingWork maaiwerkzaamheden
installationWork installatiewerkzaamheden
litterClearance Werk aan het verzamelen van zwerfvuil van de rijbaan en/of aangrenzende bermen
maintenanceWork wegwerkzaamheden
maintenancePeopleOnRoad Mensen op de weg voor algemeen onderhoud
other overig
overheadWorks werkzaamheden boven de weg
repairWork reparatiewerkzaamheden
resurfacingWork asfalteringswerkzaamheden
roadMarkingWork aanbrengen belijning
roadsideWork werkzaamheden naast de weg
roadworks wegwerkzaamheden
roadworksClearance opruimen wegwerkzaamheden maatregelen
rockFallPreventativeMaintenance werkzaamheden om steenval te voorkomen
saltingInProgress er wordt zout gestrooid
snowploughsInUse sneeuwschuivers in actie
sweepingOfRoad Vegen van de rijbaan
treeAndVegetationCuttingWork snoei- en zaagwerkzaamheden

roadworks is de algemene waarde waarbij geen nadere verbijzondering wordt gegeven waaraan gewerkt wordt.

Om deze verbijzondering wel te geven wordt gebruikt gemaakt van:

 • installationWork voor aanleg/bouw
 • maintenanceWork voor onderhoudswerkzaamheden.
 • repairWork voor herstelwerkzaamheden.

Verbijzondering van waaraan wordt gewerkt wordt dan gegeven met het element subjectTypeOfWorks.

Indien dit element wordt gebruikt in combinatie met installationWork wordt in de user interface aangegeven wat in NL vertaling staat.

Name NL Vertaling
bridge bouw van brug
buriedCables aanleg ondergrondse kabels
buriedServices graafwerkzaamheden
crashBarrier aanleg geleiderail
gallery aanleg gallerij
gantry portaal plaatsen
gasMainWork aanleg gasleiding
interchange aanleg van knooppunt
junction aanleg van kruising
levelCrossing aanleg van spoorwegovergang
lightingSystem aanleg straatverlichting
measurementEquipment plaatsen meetapparatuur
noiseProtection bouw geluidswal
other Overig
road aanleg van weg
roadsideDrains aanleg waterafvoer
roadsideEmbankment opbouwen zandlichaam
roadsideEquipment installeren wegkantapparatuur
roadSigns plaatsen verkeersborden
roundabout aanleg van rotonde
tollGate plaatsen tolpoort
tunnel aanleg van tunnel
waterMain aanleg waterleiding
sewer aanleg riool
trafficSignals aanleg verkeerslichten
publicTransportInfrastructure aanleg ov infrastructuur
publicTransportStop aanleg ov haltes
metro aanleg metro
streetParking aanleg parkeerplaatsen (langs de weg)
parking aanleg parkeerterrein
heatingPipe aanleg warmtetransportleiding
lock aanleg sluis
waterBank aanleg naastliggende waterkant
footpath aanleg voetpad
cycleTrack aanleg fietspad

Indien dit element wordt gebruikt in combinatie met maintenanceWork wordt in de user interface aangegeven wat in NL vertaling staat.

Name NL Vertaling
bridge onderhoud aan brug
buriedCables onderhoud aan ondergrondse kabels
buriedServices graafwerkzaamheden
crashBarrier onderhoud aan geleiderail
gallery onderhoud aan gallerij
gantry onderhoud aan portaal
gasMainWork onderhoud aan gasleiding
interchange onderhoud aan knooppunt
junction onderhoud aan kruising
levelCrossing onderhoud aan spoorwegovergang
lightingSystem onderhoud aan straatverlichting
measurementEquipment onderhoud aan meetapparatuur
noiseProtection onderhoud aan geluidswal
other Overig
road onderhoud aan weg
roadsideDrains onderhoud aan waterafvoer
roadsideEmbankment onderhoud aan zandlichaam
roadsideEquipment onderhoud aan wegkantapparatuur
roadSigns onderhoud aan verkeersborden
roundabout onderhoud aan rotonde
tollGate onderhoud aan tolpoort
tunnel onderhoud aan tunnel
waterMain onderhoud aan waterleiding
sewer onderhoud riool
trafficSignals onderhoud verkeerslichten
publicTransportInfrastructure onderhoud ov infrastructuur
publicTransportStop onderhoud ov haltes
metro onderhoud metro
streetParking onderhoud parkeerplaatsen (langs de weg)
parking onderhoud parkeerterrein
heatingPipe onderhoud warmtetransportleiding
lock onderhoud sluis
waterBank onderhoud naastliggende waterkant
footpath onderhoud voetpad
cycleTrack onderhoud fietspad
Eis WW.4.1.1.0.1

In het geval de werkzaamheden grootschalig zijn, mag het attribuut roadworksScale worden opgenomen met de waarde major. De waarden medium en minor worden niet gebruikt.

Eis WW4.1.1.0.2

Ingeval een werkzaamheid niet is gepland, maar nodig is om de gevolgen van een ongepland incident te herstellen (b.v. een gesprongen riool, of een autobrand waarbij het wegdek is beschadigd), kan een wegwerkzaamheid worden opgenomen, waarbij wordt aangegeven dat het spoedwerkzaamheden zijn door het attribuute urgentRoadworks op te nemen met de waarde true.

Eis WW.4.1.1.1

De hinderklasse van werkzaamheden en evenementen wordt uitgedrukt in delays in Impact.

De mapping is als volgt:

 • hinderklasse 0 bevat delayBand de waarde negligable
 • hinderklasse 1 bevat delayBand de waarde upToTenMinutes en bevat delayTimeValue de waarde 300
 • hinderklasse 2 bevat delayBand de waarde upToTenMinutes
 • hinderklasse 3 bevat delayBand de waarde betweenTenMinutesAndThirtyMinutes
 • hinderklasse 4 bevat delayBand de waarde betweenThirtyMinutesAndoneHour

Roadworks heeft een extensie waarin:

 • roadworkHindranceClass de hinderklasse als label meegegeven kan gaan worden (optioneel)

 • roadworkHindranceCategorie hindercategorie als label dient te worden aangegeven (verplicht)

Klik hier voor de beschrijving van element RoadworksExtension in DATEX II versie 3.

Eis WW.4.1.1.2

Status en statusovergangen van een werkzaamheid doorlopen de onderstaande stadia:

Status en statusovergangen van een werkzaamheid

De status van een werkzaamheid worden vastgelegd in roadworkStatus in de extensie van roadworks als vermeld bij WW.4.1.1.1.

Consistentie van waarden in relatie de attributen voortvloeiend uit eis WW.4.2 dient door dataprovider te worden geborgd.

Eis WW.4.1.1.3

Vrije teksten dienen te worden vastgelegd als generalPublicComment. Het gebruik van de commenttypes bij generalPublicComment is alleen toegestaan in de volgende combinaties:

 • internalNote: projectnaam
 • warning: datgene waarvoor de weggebruiker gewaarschuwd moet worden. De toepassing van dit commenttype is een journalistieke weergaven van de hinder die wordt veroorzaakt. (veelal wordt deze later verbijzonderd in situationRecords die de exacte hinder beschrijven in automatisch verwerkbare informatie). Indien er geen journalistieke functie gebruikt wordt om deze informatie vast te leggen, wordt dit veld niet gevuld. Het herhalen van de gecodeerde gegevens is niet toegestaan.
 • other: aanvullende informatie die niet gecodeerd of in een anderszins benoemd vrije tekst veld kan worden geplaatst. Het gebruik van dit veld dient zoveel mogelijk vermeden te worden. De informatie in dit veld is zichtbaar voor alle actoren in de keten.

Het gebruik van andere benoemde types is niet toegestaan, aangezien deze informatie gestructureerd in de situatie opgenomen dient te zijn.

Klik hier voor de beschrijving van element generalPublicComment in DATEX II versie 3.

Eis WW.4.1.1.4

De reden (waarom) een werkzaamheid wordt uitgevoerd, wordt vastgelegd in causeDescription. Het element causeType is eveneens verplicht. Indien de oorzaak niet met een van de vastgestelde enumeratie opties kan worden beschreven dient 'other' te worden gebruikt.

Eis WW.4.1.1.5

Verwijzingen naar project/werk websites en eventuele factsheets etc. worden opgenomen in urlLink. Het verwijzen naar algemene websites van gemeentes of andere overheden moet vermeden worden.

In geval er naar een website wordt verwezen dient het urlLinkType html te zijn.

In geval er naar een factsheet wordt verwezen dient het urlLinkType documentPdf te zijn.

Klik hier voor de beschrijving van element urlLink in DATEX II versie 3.

Eis WW.4.1.1.6

De wegbeheerder wordt vastgelegd in sourceName. In geval van gemeentes, wordt hier "Gemeente"+ volledige gemeentenaam ingevuld, in geval van provincies, wordt hier "Provincie" + volledige provincienaam ingevuld en in geval van Rijkswaterstaat wordt hier het RWS districtcode + RWS districtsnaam ingevuld. Naamgeving is gebaseerd op de CBS schrijfwijze.

Eis WW.4.1.1.7

Indien werkzaamheden door meer dan één situatie wordt beschreven, dienen de situaties naar elkaar te verwijzen middels relatedSituation.

Klik hier voor de beschrijving van element relatedSituation in DATEX II versie 3.

Eis WW.4.1.2.0

Evenementen in DATEX II worden gesplitst in de types Publieksevenementen en Geplande verstoringen.

Publieksevenementen zijn situationRecords van het type PublicEvent en kunnen inhoudelijk bevatten:

Name NL Vertaling
agriculturalShow landbouwbeurs
airShow luchtvaartshow
artEvent kunstevenement
athleticsMeeting atletiektoernooi
ballGame balsport wedstrijd
baseballGame honkbalwedstrijd
basketballGame basketbalwedstrijd
beerFestival bierfestival
bicycleRace wielerwedstrijd
boatRace watersportwedstrijd
boatShow watersportbeurs
boxingTournament bokswedstrijd
bullFight stierengevecht
ceremonialEvent ceremonie
commercialEvent commercieel evenement
concert concert
cricketMatch cricketwedstrijd
culturalEvent cultureel evenement
exhibition beurs
fair braderie
festival festival
filmFestival filmfestival
filmTVMaking filmopnamen
fireworkDisplay vuurwerkshow
flowerEvent bloemenevenement
foodFestival food festival
footballMatch voetbalwedstrijd
funfair kermis
gardeningOrFlowerShow tuin- of bloemen beurs
golfTournament golftoernooi
hockeyGame hockeywedstrijd
horseRaceMeeting paardenrennen
internationalSportsMeeting internationaal sportevenement
majorEvent evenement
marathon marathon
market markt
match wedstrijd
motorShow motorenbeurs
motorSportRaceMeeting motorsport bijeenkomst
openAirConcert openluchtconcert
other overig
parade parade
procession processie
raceMeeting race
rugbyMatch rugbywedstrijd
severalMajorEvents meerdere evenementen
show show
showJumping springconcours
soundAndLightShow licht- en geluidsshow
sportsMeeting sportevenement
stateOccasion staatsbezoek
streetFestival straatfestival
tennisTournament tennistoernooi
theatricalEvent theatherevenement
tournament toernooi
tradeFair jaarmarkt
waterSportsMeeting watersporttoernooi
wineFestival wijnfestival
winterSportsMeeting wintersporttoernooi
unknown onbekend

Geplande verstoringen zijn situationRecords van het type DisturbanceActivity en kunnen inhoudelijk bevatten (onder disturbanceActivityType. De overige zijn niet toegestaan):

Name NL Vertaling
airRaid luchtaanval
altercationOfVehicleOccupants twist tussen inzittenden
assault aanslag
assetDestruction vernieling van eigendommen
attack aanval
attackOnVehicle aanval op voertuig
blockadeOrBarrier blokkade of barrier
bombAlert bommelding
crowd menigte mensen
demonstration betoging
evacuation evacuatie
filterBlockade blokkade waar alleen bepaalde voertuigen door kunnen
goSlowOperation langzaamaan actie
gunfireOnRoadway vuurgevecht op de weg
illVehicleOccupants zieke inzittende
march optocht
peopleThrowingObjectsOnTheRoad mensen gooien voorwerpen op de weg
other overig
publicDisturbance ongeregeldheden
radioactiveLeekAlert radio actief lek alarm
riot opstand
sabotage sabotage
securityAlert veiligheidsmaatregelen
securityIncident veiligheidsincident
sightseersObstructingAccess toegang bemoeilijkt door nieuwsgierigen
strike staking
terroristIncident terroristische aanslag
theft diefstal
toxicCloudAlert giftige wolk alarm
unspecifiedAlert alarm
Eis WW.4.1.3

In geval van een afsluiting van een weg wordt onderscheid gemaakt tussen een weg waar de rijbanen voor de beide rijrichtingen gescheiden zijn door een middenberm en/of geleiderail of dat hier geen sprake van is.

Bij een weg met in het werkvak (deels) gescheiden rijbanen dient voor elke richting apart een situatie te worden gecreëerd met daarin opgenomen een situationrecord van het type RoadOrCarriagewayOrLaneManagement met RoadOrCarriagewayOrLaneManagementType=carriagewayClosures.

Voor een weg zonder gescheiden rijbanen dient een situationrecord van het type RoadOrCarriagewayOrLaneManagement met RoadOrCarriagewayOrLaneManagementType=

 • roadClosed in geval een weg in beide richtingen is afgesloten en er geen sprake is van gescheiden rijbanen.
  In de locatie wordt dan aangegeven middels het element direction dat het in beide richtingen is.
 • Indien de weg slechts in één richting is afgesloten wordt de betreffende richting aangegeven in de location (zie WW.4.3)

Note

Voor de goede orde: De term blokkade is in geen enkel geval toegestaan. In alle nationale en internationale verkeersinformatiestandaarden is de term blokkade gekoppeld aan incidenten waardoor de weg ongepland en ongecoördineerd geblokkeerd raakt. In geval van een handeling namens of van of met toestemming van een wegbeheerder of de politie, is er sprake van een afsluiting.

Klik hier voor de beschrijving van type RoadOrCarriagewayOrLaneManagement in DATEX II versie 3.

Eis WW.4.1.3.1

Indien de afsluiting zich beperkt tot een bepaalde doelgroep, wordt deze opgenomen in forVehiclesWithCharacteristicsOf met daarin het attribuut vehicleType. Hierbij kan worden gekozen uit de types: agrarisch voertuig; fiets, bus, auto met aanhanger, werkverkeer, vrachtwagen, motor, brommer, scooter, busje.

Klik hier voor de beschrijving van element forVehiclesWithCharacteristicsOf in DATEX II versie 3.

Eis WW.4.1.3.2

Indien een traject is afgesloten voor voertuigen met bepaalde eigenschappen in termen van hoogte, breedte en/of gewicht, wordt dit aangegeven middels forVehiclesWithCharacteristicsOf van respectievelijk de types: heightCharacteristic, widthCharacteristic en/of grossWeightCharacteristic.

Eis WW.4.1.3.3

Bij alle rijstrook- en rijbaanbeperkende maatregelen waarbij sprake is van een volledige afsluiting dient aangegeven te worden dat de beperking voor ieder voertuig geldt. Het record dient van het type roadOrCarriagewayOrLaneManagement te zijn, waarbij forVehiclesWithCharacteristicsOf wordt gebruikt om het attribuut vehicleType te vullen met de waarde anyVehicle. Indien er sprake is van werken waarbij hulpdienstvoertuigen het werkvak mogen passeren, dan dient het element forVehiclesWithCharacteristicsOf achterwege te blijven.

Eis WW.4.1.3.4

Een afsluiting van een afrit wordt opgenomen door een record met daarin vermeld de afrit in een punt locatie, waarbij voor de supplementaryPositionalDescription het subelement Carriageway wordt gevuld met de waarde exitSliproad.

Daarbij geldt dat afsluitingen van afritten altijd dienen te worden gerelateerd aan de situatie op de rijbaan (hoofd-, parallelrijbaan of verbindingsweg) waaraan deze stroomopwaarts is gesitueerd. Het is niet toegestaan om slechts de afsluiting van de afrit als rijbaanafsluiting op te nemen, ook als dit functioneel wel mogelijk is.

Eis WW.4.1.3.4.1

Een afsluiting van een toerit wordt opgenomen als afsluiting van een afrit op de betreffende aansluitende weg waarop de afsluiting van toepassing is en het verkeer directe hinder van kan ondervinden.

Hiervoor gelden verder dezelfde eisen als in WW.4.1.3.4 beschreven.

Eis WW.4.1.3.5

Indien er een gedeeltelijke afsluiting is waarbij over de lengte van de afsluiting het aantal oorspronkelijke rijstroken verschilt dan wordt de impactclass voor wat betreft de stroken leeg gelaten, omdat over het traject als geheel geen consistente informatie verstrekt kan worden. Als de stroken waarop gewerkt wordt, of waarvoor de afsluiting geldt niet verandert, maak je in deze situatie geen aparte records, of LinearLocations etc. aan.

Eis WW.4.1.3.6a

In het geval bij een maatregel het aantal stroken waarop de maatregel van toepassing is wijzigt (b.v. eerst één en vervolgens twee stroken gesloten), dan dient dit in het situationrecord te worden opgenomen door een itinerary op te nemen waarin per wijziging van het aantal stroken een LinearLocation wordt opgenomen waar in SupplementaryPositionalDescription > Carriageway > Lane attribuut laneNumber wordt aangeven over welke stroken het gaat.

Als het om inleidende maatregelen gaat, bevatten de LinearLocations waaruit de itinerary is opgebouwd allen dezelfde primary en secondary location en wordt met behulp van wijzigende waarden in de offsets de exacte locaties waar het aantal stroken van de maatregel wijzigt aangegeven.

Let hierbij op: als er een volledige rijbaanafsluiting komt, dan zijn er twee situationRecords:

 • Één record met de inleidende rijstrookafsluitingen (als die er zijn), waarbij de startlocatie het punt van de eerste rijstrooksluiting is (1e rode kruis bij RWS wegen met verkeerssignalering) en een eindlocatie waar de volledige rijbaanafsluiting begint.
 • Eén record waarin de rijbaan afsluiting is opgenomen.

Werkzaamheden met rijstrookafsluitingen + inleiding

Figuur werkzaamheden met rijstrookafsluitingen + inleiding

Werkzaamheden met rijbaanafsluiting + inleiding

Figuur werkzaamheden met rijbaanafsluiting + inleiding

Eis WW.4.1.3.6b

Om aan te geven dat bij een afsluiting van de rijbaan of de rijstroken het verkeer over de vluchtstrook wordt geleid, dient een situationrecord opgenomen te worden met de locatiegegevens van het betreffende traject waarbij de vluchtstrook wordt gebruikt. Indien er sprake is van een rijstrook/baan verlegging waarbij de vluchtstrook wordt opgeheven, wordt dit record niet toegevoegd.

Het record dient van het type NetworkManagement te zijn, waarbij in roadOrCarriagewayOrLaneManagementType useOfSpecifiedLanesOrCarriagewaysAllowed wordt opgenomen. In LocationReference, SupplementaryPositionalDescription dient voor class Carriageway:

 • In de gerelateerde class Lane het attribuut laneUsage te worden gevuld met hardShoulder
 • Het attribuut carriageway met de juiste carriageway (mainCarriageway, parallelCarriageway of connectingCarriageway) te worden gevuld
Eis WW.4.1.3.7

In het geval er een rijbaanafsluiting is, waarbij een af- of toerit nog net wel bereikbaar is, kan kenbaar gemaakt worden dat deze nog wel bereikbaar zijn, terwijl de rijbaan voor (afrit) of na (toerit) het witte puntstuk is afgesloten,

In zo'n situatie kan een situationrecord opgenomen worden om aan te geven dat de betreffende af- of toerit wel gebruikt kan worden.

 • Het record dient van het type NetworkManagement te zijn, waarbij in roadOrCarriagewayOrLaneManagementType useOfSpecifiedLanesOrCarriagewaysAllowed wordt opgenomen. In LocationReference, SupplementaryPositionalDescription dient voor de class Carriageway het attribuut carriageway met de juiste carriageway exitSlipRoad, entrySlipRoad of connectingCarriageway te worden gevuld.
 • De LocationReference vermeld de betreffende afrit of toerit in de vorm van een punt locatie.
Eis WW.4.1.4

In geval van een afsluiting van rijstroken, waarbij het verkeer nog wel gebruik kan maken van de weg in betreffende richting wordt een situationrecord van het type roadOrCarriagewayOrLaneManagement opgenomen met roadOrCarriagewayOrLaneManagementType=laneClosures.

Klik hier voor de beschrijving van type RoadOrCarriagewayOrLaneManagement in DATEX II versie 3.

Eis WW.4.1.4.1

De informatie over het aantal afgesloten stroken en het aantal oorspronkelijke stroken wordt vermeld in:

 • impact, in de attributen numberOfLanesRestricted, numberOfOperationalLanes en residualRoadWidth
 • SupplementaryPositionalDescription > Carriageway, in het attribuut orignalNumberOfLanes

Indien beschikbaar kan de resterende capaciteit als percentage worden weergegeven in impact, attribuut capacityRemaining.

Klik hier voor de beschrijving van element impact in DATEX II versie 3.

Eis WW.4.1.4.2

De exacte aanduiding van de afgesloten rijbaan/rijstroken wordt opgenomen in LocationReference conform de eisen aan locatiereferentie in WW4.3 en haar sub eisen.

Eis WW.4.1.5

In geval van een verschuiving en/of versmalling van rijstroken en rijbanen, wordt een situationrecord van het type RoadOrCarriagewayOrLaneManagement opgenomen met RoadOrCarriagewayOrLaneManagementType=narrowLanes in geval er alleen een wegversmalling is. En RoadOrCarriagewayOrLaneManagementType=lanesDeviated in geval er, naast een (mogelijke versmalling) een slinger of een verschuiving van de rijbaan/strook is aangelegd.

Klik hier voor de beschrijving van type RoadOrCarriagewayOrLaneManagement in DATEX II versie 3.

Eis WW.4.1.5.1

De informatie over de beschikbare rijbaanbreedte wordt vermeld in impact, residualRoadWidth.

Eventuele beperkingen aan de maximaal toegestane voertuigbreedtes worden vastgelegd middels een separaat record conform de eisen in WW4.1.3 en 4.1.3.2.

Eis WW.4.1.6

In geval van een tijdelijke verlaging van de maximumsnelheid, wordt een situationrecord opgenomen van het type speedmanagement, waarbij speedManagementtype=speedRestrictionInOperation en waarbij de tijdelijke snelheid wordt opgenomen in temporarySpeedLimit en complianceOption de waarde mandatory bevat.

Klik hier voor de beschrijving van type SpeedManagement in DATEX II versie 3.

Eis WW.4.1.7

In geval er tijdelijke verkeerlichten zijn geplaatst wordt een situationrecord van het type GeneralNetworkManagement opgenomen met generalNetworkManagementType=temporaryTrafficLights.

De vastlegging kan door voor elk verkeerslicht een record op te nemen waarbij de locatie van de VRI wordt vastgelegd als puntlocatie, of voor het hele traject, waarbij niet meer vast is te stellen waar de verkeerslichten precies staan.

Klik hier voor de beschrijving van type GeneralNetworkManagement in DATEX II versie 3.

Eis WW.4.1.8

In geval er omleidingen zijn ingesteld, dient voor iedere omleidingsroute een situationrecord opgenomen te worden van het type ReroutingManagement waarin de omleidingsroute als alternativeRoute is opgenomen.

Klik hier voor de beschrijving van type ReroutingManagement in DATEX II versie 3.

Eis WW.4.1.8.1

In geval van omleidingen dient naast de GMLinestring en de OpenLR locatiereferentiemethoden ook altijd een tekstuele representatie van de omleiding te bevatten door middel van het gebruik van het element reroutingItineraryDescription, die zonder verdere bewerking door de afnemer van het systeem als tekst gepresenteerd kan worden aan eindgebruikers. Deze tekst dient voor de eindgebruiker begrijpelijk geformuleerd te zijn. Deze kan bestaan uit een opsomming van routeinstructies op niet stedelijke wegen (op de kruising met de Nxx richting Apendorp, bij knooppunt BBB de A2 richting Amsterdam) en op stedelijke wegen een opsomming van de straatnamen waaruit de omleiding bestaat, eventueel voorafgegaan door een bestemming (omleiding via de kerkstraat, dorpsstraat en lindelaan)

Eis WW.4.1.8.2

De locatiegegevens van de omleiding bevat niet het traject van de werkzaamheden, maar het punt waarop op de weg waar de afsluiting zich bevindt, het punt waar de omleiding start.

Eis WW.4.1.8.3

In geval er een beborde omleiding is ingesteld is reroutingManagementType gevuld met de waarde followDiversionSigns. In dit geval wordt tevens signedRerouting = true opgenomen. De identificatie van de route die gevolgd moet worden, wordt aan de reroutingItineraryDescription toegevoegd.

Indien de omleidingsroute niet bebord is, wordt useIntersectionOrJunction gebruikt.

Eis WW.4.1.10

In geval er verkeersregelaars worden ingezet, wordt een situationrecord van het type GeneralNetworkManagement opgenomen met GeneralNetworkManagementType=trafficBeingManuallyDirected. Let op dat de tijden waarbij de verkeersregelaars worden ingezet, correct zijn en niet één op één overlappen met die van de werkzaamheden.

Klik hier voor de beschrijving van type GeneralNetworkManagement in DATEX II versie 3.

Eis WW.4.1.11

Indien de wegbeheerder een OV alternatief aanbiedt of aanbeveelt, wordt deze als vrije tekst opgenomen in publicTransportAlternative.

In DATEX II versie 3 zit dit attribuut in klasse Roadworks, zie ook het element publicTransportAlternative. In de IRS voor DATEX II versie 2.3 zit het in de RoadworksExtension als publicTransortAlternativeDescription

Eis WW.4.1.12

Indien de wegbeheerder wil waarschuwen voor files ten gevolge van de maatregelen, dan dient er een situationrecord te worden opgenomen van het type AbnormalTraffic, waarbij probabilityOfOccurence de waarde riskOf bevat. Bij voorkeur wordt de tijden waarop de file wordt verwacht gevuld in validity conform eis WW.4.2 en 4.2.1.

In dit record dient de locatie het traject te bevatten waar de file wordt verwacht. Dit traject is normaal gesproken niet (alleen) het traject waar gewerkt wordt. De verwachting dat er file komt, dient zich te beperken tot de toekomst. Actuele fileverwachting geven hoeft niet, aangezien op het RVM netwerk overal actuele inwinning is, waardoor de feitelijke file/vertraging bekend is.

Eis WW.4.2

De wijze waarop situations en situationRecords worden opgebouwd en afgehandeld in de tijd, met name op het moment dat de overgang van gepland naar actueel, alsmede de wijze waarop de informatieverstrekking plaatsvindt bij de overgang van een geplande eindtijd naar een feitelijke eindtijd, dient te voldoen aan "Interpretatie handelingen van de wegbeheerder".

Klik hier voor de beschrijving hoe een gebeurtenis (interpretatie handelingen van de wegbeheerder) verloopt in DATEX II versie 3. De paragraaf die de werking van validity beschrijft dient in DatexII v3 te worden vervangen door de informatie in onderstaande paragraaf.

Gebruik van Validity in DatexII v3

Het element Validity in een situationRecord is bedoeld om de actieve periode van de handeling aan te geven. Zodra de operatorActionStatus van een object van de status approved naar implemented wijzigt, dient:

In het geval dat een situationRecord met één validPeriod binnen een overallPeriod wordt beschreven:

 1. dient de overallStartTime te worden aangepast aan het moment van statuswijziging. Alsmede de startOfPeriod van deze validPeriod. De overallEndtime en endOfPeriod wijzigt hier niet.
 2. dient de overallEndTime te worden aangepast aan het moment dat de werkzaamheden of de maatregel wordt beëindigd. De actieve validPeriod wordt verwijderd. De starttijd blijft ongewijzigd.

In het geval dat een situationRecord waarin meer dan één validPeriod is opgenomen binnen een overallPeriod, wordt als volgt gehandeld:

 1. De eerste validPeriod in een reeks waarbij:

  1. de status approved naar implemented wijzigt:

   1. op het moment dat de status implemented wijzigt dient de overallStartTime te worden aangepast aan het moment van statuswijziging. Deze overallStartTime blijft verder gedurende de gehele lifecycle van het record verder ongewijzgd. Daarnaast wordt ook de startOfPeriod van deze validPeriod gewijzgd naar het moment van de statuswijziging. De overallEndtime en endOfPeriod blijft ongewijzigd.
   
  2. de status implemented naar approved wijzigt:

   1. De actieve validPeriod wordt verwijderd. De overallEndTime blijft ongewijzigd.
   
 2. Een tussenliggende validperiod in een reeks waarbij:

  1. de status approved naar implemented wijzigt:

   1. De startOfPeriod van deze validPeriod wordt gewijzgd naar het moment van de statuswijziging.
   
  2. de status implemented naar approved wijzigt:

   1. De actieve validPeriod wordt verwijderd. De overallEndTime blijft ongewijzigd.
   
 3. De laatste validPeriod in een reeks waarbij:

  1. de status approved naar implemented wijzigt:

   1. De startOfPeriod van deze validPeriod wordt gewijzgd naar het moment van de statuswijziging.
   
  2. het moment dat de werkzaamheden of de maatregel wordt beëindigd:

   1. dient de overallEndTime te worden aangepast aan het moment dat de werkzaamheden of de maatregel wordt beëindigd. De actieve validPeriod wordt verwijderd.
   
Eis WW.4.2.1

Het gebruik van recurringTimePeriodOfDay en recurringDayWeekMonthPeriod is alleen toegestaan, indien de genoemde periodes ook daadwerkelijk vaker voorkomen binnen de validPeriod. Het is niet de bedoeling om hiermee aan te geven dat 23 maart op een dinsdag is.

Eis WW.4.2.2

Om aan te geven dat een situationRecord uitloopt t.o.v. de oorspronkelijk aangegeven eindtijd, kan de verzendende partij gebruik maken van het attribuut overrunning. In het geval de gebeurtenis in het situationRecord uitloopt, dient uiterlijk op het moment dat de oorspronkelijke eindtijd is bereikt een update te worden verzonden waarin òf de eindtijd is aangepast aan de nieuwe verwachting, òf de eindtijd niet meer is vermeld. Een record waarin een actieve gebeurtenis wordt gemeld, mag geen eindtijd in het verleden hebben.

Overrunning wordt alleen opgenomen als dit op basis van de regels wordt verwacht. De waarde false wordt niet opgenomen in het bericht.

Klik hier voor de beschrijving van overrunning in DATEX II versie 3.

Klik hier voor een opmerking over overrunning in DATEX II versie 3.

Eis WW.4.3

Voor alle wegen in het RVM-NL netwerk geldt dat deze zijn opgenomen in de VILD.

Voor locatiereferentie van wegwerkzaamheden wordt zowel GMLLinestring als OpenLR toegepast. Daarnaast geldt dat ook de locatiereferentie VILD wordt toegepast als op het volledige traject VILD beschikbaar is. Is VILD niet over het gehele traject beschikbaar, dan dient locatiereferentie met VILD achterwege te blijven.

Alle werkzaamheden en evenementen dienen dan ook VILD locaties te bevatten zoals beschreven in Locatiereferentie VILD/ALERT-C.

Zie ook Locatiereferentiesysteem VILD/ALERT-C bij Situatieberichten.

Algemene informatie over ALERT-C locatiereferentie is te vinden op de Europese DATEX II website. Om er naartoe te gaan, klik hier.

Eis WW.4.3.1

Indien er sprake is van gescheiden rijbanen voor de verschillende rijrichtingen dan dient voor elke rijrichting apart een situatie opgenomen te worden. Situaties die bij elkaar horen, dienen middels relatedSituation naar elkaar te verwijzen. Het gebruik van de waarde bothWays bij direction in NetworkLocation is alleen toegestaan in wegsituaties waar beide richtingen op dezelfde rijbaan liggen.

Klik hier voor de beschrijving van element relatedSituation in DATEX II versie 3.

Eis WW.4.3.1.1

Indien werkzaamheden of maatregelen op een traject in beide richtingen plaatsvindt en dit in één Situation uitgedrukt mag worden, wordt onafhankelijk van de locatiereferentiemethode het attribuut OperatorAction.NetworkManagement.applicableForTrafficDirection gevuld met de waarde bothWays opgenomen. Andere waarden uit deze enumeratie zijn niet toegestaan.

Eis WW.4.3.3

Omleidingsroutes worden opgenomen in alternativeRoute. Hierin wordt een itineraryByIndexedLocations opgenomen met een index 0 waarin de volledige omleidingsroute is opgenomen met de locatiereferentiemethoden GmlLinestring én OpenLR. VILD wordt niet gebruikt voor omleidingsroutes. Daarnaast dient een tekstuele beschrijving van de omleiding worden opgenomen conform Eis 4.1.8.1.

Klik hier voor een beschrijving van element itineraryByIndexedLocations in DATEX II versie 3.

Eis WW.4.3.4

Voor locaties op stedelijke wegen (VILD locatiecode > 25.000) geldt dat alertCLocationName gevuld dient te worden met de locatienaam opgebouwd uit de straatnaam van betreffende locatie en de ter plaatse kruisende weg. Deze informatie kan niet goed uit de VILD worden gehaald, het wordt dan ook aangeraden dit uit kaartmateriaal te genereren.

Eis WW.4.3.6

Locatie zonder VILD over één of meerdere wegen

De locatie van de werkzaamheden wordt opgenomen met een itineraryByIndexedLocation met de index 0 van het type LinearLocation, waarin het volledige traject is opgenomen met de locatiereferentiemethoden GmlLinestring én OpenLR.

Locatie op één weg met VILD.

De locatie van de werkzaamheden wordt opgenomen met een itineraryByIndexedLocations met de index 0 van het type SingleRoadLinearLocation, waarin het volledige traject is opgenomen met de locatiereferentiemethoden GmlLinestring, OpenLR én VILD.

Locatie over meerdere wegen met VILD

De locatie van de werkzaamheden wordt opgenomen met een itineraryByIndexedLocations van het type SingleRoadLinearLocation:

 • in index 0 is het volledige traject opgenomen met de locatiereferentiemethoden GmlLinestring én OpenLR.
 • voor de VILD geldt dat de itinerary een logische route is die ontstaat door de indexen achter elkaar af te lopen. De itinerary is opgebouwd uit minimaal 2 SingleRoadLinearLocations van het type AlertCLinear. Let hierbij op: de offset bij de primary location van het eerste traject en de offset van de secondary location bij het tweede traject zijn normaal gesproken 0.

Klik hier voor een beschrijving van element itineraryByIndexedLocations in DATEX II versie 3.

Eis WW.4.3.7

Indien bij een gebeurtenis een groot aantal locaties wordt afgesloten op hetzelfde tijdstip zonder dat hier sprake is van een traject of geografische samenhang/ordening (bijvoorbeeld een evenement waarbij een heel stadscentrum wordt afgesloten) mag LocationGroupByList gebruikt worden. Voor overige toepassingen van locatiereferentie dient LocationGroupByList niet gebruikt te worden.

Eisen aan de IN voerende interfaces

Eis IN.2

Het leverancierssysteem hoeft zich niet te beperken tot de in deze documentatie genoemde velden. De hier genoemde velden dienen echter wel op de voorgeschreven wijze ondersteund te worden.

Eis IN.3

Het leverancierssysteem dient gebruikers met zachte hand te dwingen alle informatievelden te vullen die ten gevolge van deze IRS relevant zijn.

Eis IN.3.1

Bij de tijdelijke verkeersmaatregelen, dient de gebruiker ondersteund te worden bij het selecteren van de juiste locatiegegevens van de maatregel, alsmede de eventueel afwijkende tijden (b.v. het evenement start om 10 uur, maar de maatregelen zijn al om 8 uur ingezet).

Eis IN.4

Voor de in Eisen aan de WW interfaces opgenomen informatie-elementen geldt dat het leverancierssysteem elk veld per situationrecord maar één invulplek mag hebben.

Eis IN.5

Het leverancierssysteem dient bij de gebruikersinterface de logische structuur met het onderscheid tussen een werkzaamheid/evenement en de daaraan gekoppelde verkeersmaatregelen zichtbaar te maken voor de gebruiker, zodat de logische opbouw in de DATEX II berichten, correspondeert met zijn gebruikersinteractie. Alleen op deze wijze ontstaat er een common operational picture die voor alle gebruikers van de informatie gelijk is.

Eis IN.6

Het invoersysteem mag geen velden samen nemen om een vereist DATEX II veld te vullen (m.u.v. locatieinvoer). Ofwel: de DATEX II velden dienen een 1 op 1 relatie te hebben met invoervelden van het systeem.

Eis IN.7

Het invoersysteem mag geen functioneel vergelijkbare andere velden hebben in relatie tot de voorgeschreven velden op basis van Eisen aan de WW interfaces.

Eis IN.8

Er is een 1 op 1 relatie tussen de velden in DATEX II en het invoersysteem. Dit wil niet zeggen dat alle velden ook voor de gebruiker zichtbaar moeten zijn.

Eis IN.9

Indien velden automatisch worden afgeleid van invoer door de gebruiker (b.v. locatieinformatie) dan dient de afleiding zodanig te zijn, dat wordt voldaan aan de eisen uit Eisen aan de WW interfaces.

Eis IN.10

Voor de informatie-elementen in Eisen aan de WW interfaces die keuzelijstjes bevatten, dienen door het invoersysteem als keuzelijstje met alleen die opties aangeboden te worden die door het DATEX II profiel(XSD) worden ondersteund. Het gebruik van vrije teksten is daarbij niet mogelijk.

Eis IN.11

Bij het vaststellen van snelheidsbeperkingen, dient de gebruiker te kunnen kiezen uit een lijstje met de maximumsnelheden: 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 en 100 km/uur. Dit lijstje kan ingekort worden afhankelijk van het wegennet waarop betreffende maximumsnelheid wordt ingegeven (b.v. alleen <=70 binnen de bebouwde kom).

Eis IN.12

De userinterface moet met betrekking tot de ondersteuning van eis WW.4.1.3.3 zo eenvoudig zijn ingericht dat de gebruiker actief wordt gewezen op het vastleggen van deze informatie. De correcte informatie over het wel of niet beschikbaar zijn van de weg voor hulpdiensten kan letterlijk levensreddend zijn.

Eis IN.13

Het systeem van de leverancier dient de details van de beperkingen t.g.v. eis WW.4.1.3.2 alleen gestructureerd vast te kunnen leggen, aangezien deze informatie door RDW gebruikt worden voor het verlenen van vergunningen voor bijzonder transport. Mogelijk volgt zelfs een wettelijke verplichting voor wegbeheerders om deze informatie op deze wijze aan te leveren.

Eis IN.14

Het systeem dient geautomatiseerd en configurabel (in periode en frequentie) waarschuwingen te genereren en deze aan de gebruiker van het systeem te tonen indien:

 • Geplande start tijdstip van een gebeurtenis die actief aangemeld dient te worden nabij komt (instelbare tijdsperiode vooraf)
 • Geplande eindtijdstip van een gebeurtenis die actief afgemeld dient te worden nabij komt.
 • Uitloop aanstaat voor een periode langer dan 24 uur.

Eis IN.15

Indien het systeem detecteert dat bij (naderende) aanvang van een geplande gebeurtenis deze nog op 'niet publiceren' staat, dient hiervan melding gemaakt te worden. Deze melding is eveneens in frequentie en periode configurabel. Indien uiterlijk bij aanvang van de gebeurtenis deze nog immer op 'niet publiceren' staat, dient deze geautomatiseerd op 'wel publiceren' te worden gezet. De gedachte hierachter is dat als iets actief aangemeld wordt, deze wel degelijk aanwezig is op de weg en de weggebruiker hierover geïnformeerd dient te worden.

Eis IN.16

Voor het actueel afmelden van wegwerkzaamheden moet de gebruiker ervoor kunnen kiezen de wegwerkzaamheden inclusief de onderliggende maatregelen ineens te beëindigen. Daarnaast moet het ook mogelijk zijn om individuele maatregelen te beëindigen.

Eisen aan de UI interfaces

Eis UI.2

De gegevens van wegbeheerders die gebruik maken van andere invoer systemen en die ontvangen worden op interface WW1+2 NL dienen in dezelfde velden te worden weergegeven als die waar de eigen gebruikers de informatie in vastleggen.

Eis UI.3

Voor het afbeelden van tekstuele locatieinformatie dient de VILD locatie-informatie te worden afgebeeld. Hierbij dient de informatie op het genummerde wegennet (locatiecodes<25.000) te worden afgebeeld met (Woonplaatsnaam) Wegnummer segmentnaam (aangepast aan de richting) en Secundaire locatienaam – primaire locatienaam Eventueel aangevuld met hectometerwaarden en “in beide richtingen.

Voorbeeld: N259 Bergen op Zoom – Dinteloord tussen Steenbergen en Dinteloord in beide richtingen

Eis UI.4

Voor het afbeelden van de informatie op niet genummerde wegen (VILD locatiecode > 25.000) geldt dat als in het af te beelden record de AlertCLocationName is gevuld, dient deze te worden gebruikt. Bij deze locaties mag in ieder geval niet het roadnumber uit de VILD worden gebruikt, aangezien deze niet correspondeert met werkelijke wegnummers.

Eis UI.5

De interface moet waarschuwingen aan gebruikers kunnen tonen (IN.14 en IN.15 waar de gebruiker snel op moet kunnen reageren, maar deze ook (tijdelijk) moet kunnen negeren. De waarschuwingen moeten opvallend genoeg zijn om direct bij het openen van de applicatie de aandacht te trekken, zonder de gebruiker in zijn werkzaamheden (erg) te hinderen.

Eis UI.6

De interface dient de gebruiker maximaal te ondersteunen actueel melden van de geplande wegwerkzaamheden op het moment dat deze daadwerkelijk starten. Hetzelfde geldt voor het afmelden van actueel gemelde wegwerkzaamheden.

Ga terug naar de vorige pagina