Skip to content

Let op

De documentatie van het Nederlands profiel DATEXII versie 3 is nog in ontwikkeling. Hierdoor kan het zijn dat de documentatie niet volledig is en/of er onduidelijkheden worden opgemerkt. Neem in geval van twijfel contact op met de met de NDW Servicedesk.

Profiel Wegwerkzaamheden

Voor de informatie van zowel wegwerkzaamheden als evenementen wordt gebruik gemaakt van het profiel wegwerkzaamheden. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld gelden alle eisen zowel voor wegwerkzaamheden als evenementen. Informatie uitwisseling ten behoeve van wegwerkzaamheden en evenementen is gericht op de 5 W's, zie hier onder.

"W" Omschrijving
Wat bevat de oorzaak van eventuele verkeershinder in de vorm van een omschrijving van werkzaamheden of een evenement
Waar bevat de locatie van de werkzaamheden of het evenement
Wanneer bevat de tijdsperiode waarop ze plaatsvinden
Welke hinder bevat de vorm van verkeersmaatregelen en eventuele (extra) file/vertraging. Deze hebben hun eigen locatie en vaak ook eigen tijdstippen van geldigheid.
Waarom bevat de aanleiding van de werkzaamheden

Interface Requirements Specification

Voor het beschrijven van wegwerkzaamheden is er een IRS opgesteld. De functionele afspraken die betrekking hebben op het Nederlands Profiel DATEX II zijn hierin nader toeglicht. Nadere uitwerking en voorbeelden van deze afspraken vind je onder Semantiek.

Specifieke toepassing Situation publication

Binnen het profiel wegwerkzaamheden wordt gebruik gemaakt van SituationPublication om de gebeurtenissen te beschrijven. Een bericht over wegwerkzaamheden of een evenement wordt opgebouwd als één situation met één verplicht element situationSummary en optioneel nul, één of meerdere elementen situationRecord. De volgende opbouw wordt daarbij gehanteerd:

Algemene informatie

Informatie over wegwerkzaamheden bestaat uit minimaal één situation, waarbinnen mimimaal één situationRecord is opgenomen, waarin de maatregelen zijn beschreven. Daarnaast wordt een situationSummary opgenomen van het abstracte type RoadWorks, een specialisatie van het type OperatorAction. Een roadwork is van het type MaintenanceWorks in het geval van onderhoud (ook grootschalig) of het type ConstructionWorks in het geval van aanlegwerkzaamheden/nieuwbouw.

Informatie over een evenement bestaat uit minimaal één situation, waarbinnen mimimaal één situationRecord is opgenomen, waarin de maatregelen zijn beschreven. Daarnaast wordt een situationSummary opgenomen van het type PublicEvent of DisturbanceActivity, zijnde een specialisaties van het type Activity.

Zie IRS eis WW.4.1.0 tot en met IRS eis WW.4.1.2.0 voor alle specifieke regels rond het opnemen van algemen informatie.

Volledige afsluiting

In geval van een afsluiting van een weg wordt onderscheid gemaakt tussen een weg waar de rijbanen voor de beide rijrichtingen gescheiden zijn door een middenberm en/of geleiderail of dat hier geen sprake van is. Bij een weg met in het werkvak (deels) gescheiden rijbanen dient voor elke richting apart een situatie te worden gecreëerd met daarin opgenomen een situationrecord van het type RoadOrCarriagewayOrLaneManagement met RoadOrCarriagewayOrLaneManagementType=carriagewayClosures.

Voor een weg zonder gescheiden rijbanen dient een situationRecord van het type RoadOrCarriagewayOrLaneManagement te worden opgenomen met RoadOrCarriagewayOrLaneManagementType='roadClosed' in geval een weg in beide richtingen is afgesloten en er geen sprake is van gescheiden rijbanen. Indien de weg slechts in één richting is afgesloten wordt de betreffende richting aangegeven in de location.

Zie IRS eis WW.4.1.3 voor alle specifieke regels rond het opnemen van informatie over een afsluiting.

Gedeeltelijke afsluiting

Indien er een gedeeltelijke afsluiting is waarbij over de lengte van de afsluiting het aantal oorspronkelijke rijstroken verschilt dan wordt de impactclass voor wat betreft de stroken leeg gelaten, omdat over het traject als geheel geen consistente informatie verstrekt kan worden. Als de stroken waarop gewerkt wordt, of waarvoor de afsluiting geldt niet verandert, maak je in deze situatie geen aparte records, of LinearLocations etc. aan.

Zie IRS eis WW.4.1.3 voor alle specifieke regels rond het opnemen van informatie over een afsluiting.

Versmallen of verleggen van rijbaan of rijstrook

In geval van een verschuiving en/of versmalling van rijstroken en rijbanen, wordt een situationRecord van het type RoadOrCarriagewayOrLaneManagement opgenomen met RoadOrCarriagewayOrLaneManagementType=narrowLanes in geval er alleen een wegversmalling is. En RoadOrCarriagewayOrLaneManagementType=lanesDeviated in geval er, naast een (mogelijke versmalling) een slinger of een verschuiving van de rijbaan/strook is aangelegd.

Zie IRS eis WW.4.1.5 voor alle specifieke regels rond het opnemen van informatie over het versmallen of verleggen van rijbaan of rijstrook.

Beperking maximumsnelheid

In geval van een tijdelijke verlaging van de maximumsnelheid, wordt een situationRecord opgenomen van het type SpeedManagement, waarbij speedManagementtype=speedRestrictionInOperation en waarbij de tijdelijke snelheid wordt opgenomen in temporarySpeedLimit en complianceOption de waarde mandatory bevat.

Zie IRS eis WW.4.1.6 voor alle specifieke regels rond het opnemen van informatie over een snelheidsbeperking.

Tijdelijke VRI

In geval er tijdelijke verkeerlichten zijn geplaatst wordt een situationRecord van het type GeneralNetworkManagement opgenomen met generalNetworkManagementType=temporaryTrafficLights. De vastlegging kan door voor elk verkeerslicht een record op te nemen waarbij de locatie van de VRI wordt vastgelegd als puntlocatie, of voor het hele traject, waarbij niet meer vast is te stellen waar de verkeerslichten precies staan.

Zie IRS eis WW.4.1.7 voor alle specifieke regels rond het opnemen van informatie over een tijdelijke VRI.

Omleiding

In geval er omleidingen zijn ingesteld, dient voor iedere omleidingsroute een situationRecord opgenomen te worden van het type ReroutingManagement waarin de omleidingsroute als alternativeRoute is opgenomen.

Zie IRS eis WW.4.1.8 voor alle specifieke regels rond het opnemen van informatie over omleidingen.

Inzet verkeersregelaars

In geval er verkeersregelaars worden ingezet, wordt een situationRecord van het type GeneralNetworkManagement opgenomen met GeneralNetworkManagementType=trafficBeingManuallyDirected. Let op dat de tijden waarbij de verkeersregelaars worden ingezet, correct zijn en niet één op één overlappen met die van de werkzaamheden.

Zie IRS eis WW.4.1.10 voor alle specifieke regels rond het opnemen van informatie over inzet verkeersregelaars.

Adviezen aan de weggebruiker

Indien de wegbeheerder een OV alternatief aanbiedt of aanbeveelt, wordt deze als vrije tekst opgenomen in publicTransportAlternative binnen het een situationRecord van type ConstructionWorks of MaintenanceWorks. Indien de wegbeheerder wil waarschuwen voor files ten gevolge van de maatregelen, dan dient er een situationRecord te worden opgenomen van het type AbnormalTraffic, waarbij probabilityOfOccurence de waarde riskOf bevat.

Zie IRS eis WW.4.1.11 en IRS eis WW.4.1.12 voor alle specifieke regels rond het opnemen van informatie over adviezen aan weggebruikers.

Go back to the previous page