Ga naar inhoud

Let op

De documentatie van het Nederlands profiel DATEXII versie 3 is nog in ontwikkeling. Hierdoor kan het zijn dat de documentatie niet volledig is en/of er onduidelijkheden worden opgemerkt. Neem in geval van twijfel contact op met de met de NDW Servicedesk.

Verkeershinder door een voertuig op de weg - Specialisatie VehicleObstruction binnen profiel Pech en ongevallen

De specialisatie VehicleObstruction valt onder de kapstok van Obstruction. Obstruction vormt de kapstok voor gebeurtenissen waarbij het verkeer wordt gehinderd door een vorm van blokkade. Het type VehicleObstruction wordt gebruikt voor gebeurtenissen waarbij (schade aan) een voertuig een blokkade vormt die het verkeer hindert. Naast de elementen uit Obstruction bevat het het verplichte element vehicleObstructionType:

image

Elementen

Een overzicht van elementen die in elke specialisatie van een situationRecord voorkomen is hier terug te vinden. In het geval van de specialisatie VehicleObstruction worden deze elementen aangevuld met extra elementen van de specialisatie Obstruction en door een extra element van VehicleObstruction zelf.

Enkel de binnen dit profiel toegestane elementen zijn hieronder weergegeven.

Element Type Verplicht Domein Omschrijving
mobilityOfObstruction Mobility Ja NVT Container element om de mobiliteit van de blokkade aan te duiden
vehicleObstructionType VehicleObstructionTypeEnum Ja abandonedVehicle, abnormalLoad, brokenDownVehicle, convoy, damagedVehicle, dangerousSlowMovingVehicle, emergencyVehicle, highSpeedEmergencyVehicle, longLoad, highSpeedChase, medicalEmergency, militaryConvoy, overheightVehicle, prohibitedVehicleOnTheRoadway, recklessDriver, slowVehicle, specialPermitTransport, trackedVehicle, unlitVehicleOnTheRoad, vehicleOnFire, vehicleCarryingHazardousMaterials, vehicleOnWrongCarriageway, vehicleStuck, vehicleWithOverheightLoad, vehicleWithOverwideLoad, winterMaintetanceVehicleInTransfer, other Beschrijving van de blokkade: aard en/of, staat en/of, type en/of omvang
obstructingVehicle Vehicle Nee, 0 of meer NVT Beschrijving van een of meerdere voertuigen betrokken bij de situatie

Subelement mobilityOfObstruction

Het verplichte element mobility kent 1 verplicht element: mobilityType.

Element Type Verplicht Domein Omschrijving
mobilityType MobilityEnum Ja mobile, stationary, unknown Indicatie van mate waarin verschuiving of verplaatsing van de blokkade te verwachten is
speed KilometresPerHour Nee NVT Een snelheidsmaat gedefinieerd in kilometers per uur
Ga terug naar de vorige pagina